İSTANBUL-İHALE 2014/135614 İKN MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

No Comments

36 AYLIK NÜKLEER TIP HİZMET ALIMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL İLİ ANADOLU

GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

PENDİK_EĞİTİM_VE_ARAŞTIRMA_HASTANESİ

36 AYLIK NÜKLEER TIP HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/135614

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

Fevzi Çakmak Mah. Mimar Sinan Cad. No:41 34899 Ust

Kaynarca PENDİK/İSTANBUL

2166254545-2166570696

satinalma@marmaraeah.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-lhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

36 AYLIK NÜKLEER TIP HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri

Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

işe başlama tarihinden itibaren 36(Otuzaltı) aydır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri

Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik ve

Eğitim Araştırma Hastanesi ? İhale Salonu-Fevzi Çakmak

Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik

26.11.2014-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenici kullanacağı cihazlarının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)

kayıtlarını Teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart

forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve

bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9undan az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul

edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- İstekliler ihale konusu hizmeti yerine getirebilmesi için, teknik şartnamede sayıları ve

özellikleri belirtilen cihaz ve ekipmanları hizmet süresi boyunca hazır bulunduracaklardır.Bu

cihaz ve ekipmanlar için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

2- Kullanılacak cihazlara ait teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar (Katalog,

broşür v.b.)sunulacaktır. İsteklilerin tekliflerine konu cihazların teknik şartnameye

uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla, tüm cihaz türleri için ayrı ayrı Şartnameye Uygunluk

Belgesi başlığı altında.teknik şartnamede belirlenen tüm maddelerin karşılandığını gösterir

belge sunulmalıdır. Belge içeriğinde, teknik şartnamenin tüm maddelerine cevapların

bulunması ve bu cevaplarda istenilen özelliğin, Katalog, broşür v.b gibi dokümanlar üzerinde

görülebilmesinin mümkün olması halinde bu hususun işaretlenerek belirtilmesi gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilmiş Nükleer Tıp Hizmeti,Radyasyon

Onkolojisi Hizmeti ve her türlü tıbbi görüntüleme hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. SAĞLIK

BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Güney Bölgesi Kamu

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma

Hastanesi-Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Marmara

Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araştırma Hastanesi ? Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah.

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(0)

HATAY-İHALE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/135641

1-ldarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Valilik B/Blok kat 3 Hatay Defterdarlık Personel

Müdürlüğü 31070 HATAY MERKEZ/HATAY

: 3262149622 – 3262149619

: permd31@maliye.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 860.000 KWh

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Hatay Defterdarlığı ve Hatay Küçük ve Orta Ölçekli

Mükellefler Grup Başkanlığı

: 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası

: Hatay Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Kışlasaray Mah.

Fevzipaşa cad. Hükümet Konağı B Blok Kat: 3

: 21.11.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Enerji Piayasası Düzenleme Kurulundan alınmış Lisanslarının aslı veya noter onaylı suretini

vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir

ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Elektrik satış işi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Defterdarlığı

Personel Müdürlüğü Kışlasaray Mah. Fevzipaşa cad. Hükümet Konağı B Blok Kat: 3 adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Kışlasaray Mah.

Fevzipaşa cad. Hükümet Konağı B Blok Kat: 3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz gün) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

TEKİRDAĞ-İHALE 2014/137341 JENARATÖR ALIMI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

20    Malkara    GÖNENCİ-.    SEYMENDERE    774    23051)    TARLA        1.152.50    2.305.00    69.15 TL    2 YIL    03.11.2014    15:

21    Malkara    GÖNENCİ:    KÖY CİVARI    1637    280    MUHTARLIK    20.00        720.00    21.60 tl    3 YIL    03.11.2014    15::

22    Malkara    IIACISUNGUR    MARMARA    249    27750    FARLA        1.387.50    2.775.00    83.25 tl    2 YIL    03.11.2014    15:-!

23    Malkara    IIASKÖY    ÇAYIRLAR    674    39400    TARLA        1.970.00    3.940.00    118.20 TL    2 YIL    03.11.2014    16:C

24    Malkara    IIEREKE    KAK G(>/(, EŞM1    76    16450    TARLA        822.50    1.645.00    49.35 TL    2 YIL    03.11.2014    16:1

25    Malkara    DEREKE    KAVAK ÇAYIRLARI    243    11400    ÇAYIR        570.00    1.140.00    3 l.:n 1 1    2 YİL    03.11.2014    16:3

26    Malkara    HEREKE    PAZARTEPE    936    10300    ÇAYIR        515.00    1.030.00    30.90 tl    2 YIL    03.11.2014    16:4

27                                                    

    Malkara                368    AHIR. İMAM evi-BAKKAL    100.00        3.600.00    108.00 TL    3 YIL    03.11.2014    17:0ı

28    Malkara    ibribey    HARMAN tepe    558    11300    TARLA        565.00    1.130.00    33.90 tl    2 YİL    04.11.2014    09:01

29    Malkara    İBRİBEY    HARMAN tepe    575    49000    FARLA        2.450.00    4.900.00    147.00 TL    2 VI1    04.11.2014    09:15

30 31 32    Malkara Malkara Malkara    İBRİBEY KADIKÖY KADIKÖY    MEŞELİK GÖKTEPE KÖY İÇİ    1641 1765 1482 -    77500 312    TARLA KÖY ODASI -rııı/1/ a xı    _ İ0.00-    3.875.00    7.750.00 1.800^)0    232.50 TL 54.30 İL 54.00 tl     2 YIL 2 YIL 3 VII    04.11.2014 04.11.2014 04.11.2014    1)9:45 10:00

33 35    Malkara -Maîtîar-Malkara    KAEAYC1 KARACAGUR KARACAGÜR    KÖY içi YASSILIK YASSII IK    1393 1412    19300 1 >ft0O    LHJKKAN TARLA    30.00    965.00 Kan ırn    1.080.00 1.930.00 1 T8fl flfl    32.40 TL 57.90 TL IH 1C Tl    3 YIL 2 YIL    04.11.2014 04.11.2014 i m 11 1aı ı    10:15 10:30

- 36    Malkara    KARACAGÜR    TAŞLIOVA    6X7    ! 1 100    TARLA        OtU.UU 555.00    1 .ZÖU.UU 1.110.00    JÖ.4U İL. 33.30 TL    2 YIL 2 YİL    II4.1 l. _ U I 4 04.IL20I4    10:45 11:00

37    Malkara    KARACAHALİL    KÖY İÇİ    1355    468    EV    100.0(1        3.600.00    108.00 TL    3 YIL    04.1 L2014    11:15

38    Malkara    KERMEYAN    YAYLALAR    617    1 7300    TARLA        865.00    1.730.00    51.90 TL    2 YIL    04.ll.20l4    11:30

39    Malkara    VAKIFİGDEMİR    KÖY CİVARI    661    18800    TARLA        940.00    1.880.00    56.40 TL    2 YIL    04.11.2014    11:45

40    Malkara    VAKIF İĞDEMİR    KOC W RL     676    1 1 IHI)    TARLA        570.00    1.140.00    3 1.20 11    2 YIL    04.11.2014    12:00

41    Malkara    VAKIFİĞDEMİR    KÖY İÇİ    642    296    VRS -DÜKKAN    75.00        2.700.00    81.00 TL    3 YIL    04.11.2014    12:15

42    Malkara    VAKIFİGDEMİR    KÖY İÇİ    642    296    ARSA-LOJMAN    75,00        2.700.00    81.00 TL    3 YIL    04.11.2014    12:30

43    Malkara    YAYLAGÖNE    VİRANKUYU    2451    24700    TARLA        1.235.00    2.470.00    74.10 TL    2 YIL    04.11.2014    14:00

44    Malkara    YENİDİBEK    ÇEŞMEDERE    1270    12500(6250)    TARLA        337.50    675.00    20.25 FL    2 YIL    04.11.2014    1 1:15

45    Malkara    YILANLI KÖYÜ    SİVRİ TEPE    831    8500    TARLA        425.00    850.00    25.50 TL    2 YIL    04.11.2014    14:30

46    Malkara    YILANLI KÖYÜ    sivri ilim;    833    10000    TARLA        500.00    1.000.00    30.00 II    2 YIL    04.11.2014    14:45

47    Malkara    YILANLI KÖYÜ    SİVRİ 1EPE    835    1(16(11)    TARLA        530.00    1.060.00    31.80 II    2 YIL    04.11.2014    15:01)

4- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 31.10.2014 Cuma Günü saat 17:30a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

a- Nüfus Cüzdan Sureti.(Gerçek Kişiler)

b- Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)

c- İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.

d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e- ihaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)_______

f- Tebligat için adres beyanı «e iletişim hgiKi-—–

g- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 50(elli)-TL yatınldığına dair makbuz

lU u , , SC kayil!l bulunduu Tıcaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veva benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı oldu

dair belge aslı. v -

i- Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair (Emlak-Su-Kira v.s) açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.

j- Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. (Dernekler için)

k- Tarla ihalesi İçin Çiftçilik Belgesi. ___

ilan olunur.MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

47 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İLAN

1- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen toplanı 47 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhaleler, belirtilen gün ve saaı

Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedeline KDV dahil değildir.

2- Şartnamesi mesai saatleri dhilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

3- Taşınmazın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra

No

İlçesi

Ma h/Köy

Mevkii

Yüzölçüm

(m2)

Cinsi

Aylık

Kira

Bedeli

(TL)

Yıllık

Kira

Bedeli

(Tarla

İçin) (TL)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

Kira

Süresi

ihale

Tarihi

Malkara

YILAN PINARI

SIK,

2520D

2.500.00

150.00 TL

2 YIL

03.11.2014

AKSAKAL

KOY İÇİ

93

KAHVEHANE

.10.00

1.440.00

43.20 TL

3 YIL

03.11.2014

Malkara–

BAYRAMTEPE

POMAKDERK

925

2477-50(100000)

. MERA -

20.000.00

600.00 TL

2 YIL

03.11.2014

-Ç4MENDERE=

KURTTEPE

0900

! ARİ A

600.00

.200.00

36.00 II

2 Yll

037İL2044

Malkara

ÇÎMENDERE

KEPIRSIRTI

628

20000

1.000.00

60.00 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

ÇIN AR ALTİ

KOY ODASI

KOY İÇİ

KAHVE

250.00

9.000.00

270.00 TL

3 YIL

03.11.2014

ÇINARALT1

KÖY İÇİ.

KOY ODASI-

LOKANTA

200.00

7.200.00

216.00 TL

3 YIL

1)3.11.2014

DAVUTELI

SARPDERE

551

23375

1.150.00

2.300.00

69.00 TL

03.11.2014

Malkara

DEVECİ

KOY CİVARI

17800

TARLA

890.00

1.780.00

53.40 TL

2 YİL

Malkara

DOLUKOY

KURUKAVAK

172

TARLA

2.222.50

4.445.00

133.35 TL

2 YIL

03.11.2014

DOLUKOY

DİNDAR

632.

10850

542.50

1.085.00

32.55 TL

03.11.2014

Malkara

DOLUKÖY

KARAPEL1K

781

14000

TARLA

1.400.00

42.00 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

DOLUKOY

KARAPELÎK

798

TARLA

1.310.00

2.620.00

78.60 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

DOLUKOY

KARAPELÎK

780

TARLA

712.50

1.425.00

42.75 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

ELMALI

DEGİRMENDERE

199

38600

TARLA

1.930.00

3.860.00

115.80 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

EMIRALI

GUVENDERE

140

10050

TARLA

502.50

1.005.00

30.15 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

EVRENBEY

ÇİFTLİK

692

2500(1

TARLA

1.000.00

2.000.00

60.00 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

GÖNENCE

PAZARLIBEY

16080

ÇAYIR

804.00

1.608.00

48.24 TL

2 YIL

03.11.2014

Malkara

GÖNENCE

SEYMENDERE

549

10300

TARLA

515.00

1.030.00

30.90 TL

2 YIL

03.11.2014

(2)

TEKİRDAĞ-İHALE DOĞALGAZ ALIMI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulıjıfıan tor

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*iinden az olnUmak üUere kendi belirle

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale ta

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

rihind

en

it i ha

am bedel üzerinden birim fiyat

yecekleri

mi 60 (ALTMIŞ)

takvimLNG (SrVALAŞTIRILjpŞ D(>GAL{AZ)

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTL

MÜDÜRLÜĞÜ

LNG (Sıvalaştırılmış Doğalgaz)

maddesine göre açık ihale usulü

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) feslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

AR K

Alımı alımı 4734 sa)

ile ihale edilecektir.

: 2014/131064

Malı. I alatpa

: Çavusbey

EDİRNE MERKÜ

: 2842144234 -28

: edirneft/ikyk.gov tr

: https://ekap.kik.gov

300.000 Sm3 Snjlaştırı

Ayrıntılı bilgiye t KAP*

bulunan idari şartnamede

Yüksek Öğrenim Kredi

Yurdu Müdürlüğı Silaht ı

No:16Çorlu/TEKİRİDAanayi

Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihin

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da i

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereîi kayı

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde buhınd ^

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine gdt

gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet 1)

1-EPDK tarafından verilen doğalgaza ilişkin Eisans

RUM

ılı Kaı

İhaley

/./İl)

2144213

tr/E

ı Caddesi No:224 2

ine

3

AP/

p M

si fl

iri lebi

elgesi

Belue

ALIMI

EDİRNE BÖ1İGE

u İhale Kanunin

ilişkin ayrıntılı

ış Doğalgaz (LNG)

yer alan ihale d

ı ulaşılabilir.

b Yurtlar Kurum

ağa Mahallesi (J

015: işi bitirme

U lü dahildir.) dir.

dürlüğü Çavuşbey

o:224 EDİRNE

lik değerlendir nesinde

)dası ya da ilgil

ı içinde bulundığu yılda

iili Esnaf ve Sanatkarlar

un 19 uncu

iler aşağıda

)kümanı içinde

ı Çorlu Erkek

niversite l.sok.

arihi

l-snaf ve

ı bulunduğu Tic

uı yılda alınmış.

nesi için ilgili n

:ya belgeler:

ıret ve/veya

tüzel kişiliğin4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imsa beyaı

aşılıgı

belir

teı

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sidil Gazi

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicİ Gazete

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mel)

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici ten

4.1.5 İhale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt yüklenip

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek ü sere s

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması ha

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

beyan

inde. I

nali

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge ye doğru son bi

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart lorma

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bel

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kr ter bel]

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu bel

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamııjda kes

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknoloji!

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlet*:

4.4.1.

1 [er türlü Kamu ve özel sektörde yapılan doğa

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece I

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekti

[iı/. sat şı

yat esasına gc

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir v^

Edirne Bölge Müdürlüğü Talatpaşa Caddesi Np:224

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Bölg

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yurlkı r Tidir ıc

M ah. Talatpaşa Caddesi No:224 EDİRNE adresine ellenil

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için tek if birimi

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir ir al kak

sın u

ürk i ye Odalar v(

müşavir veya noter

ıygun belge,

pelerin taşıması gereken

ı inmemiştir,

[jelerin taşıması

h kabul işlemleri

onusu iş veya

leneyim belgesi.

50 TR

DİRN

satın ali

amesı veya iiiizî

namesi,

ortaklan, üyele

son durumu gc

esinde bulun

îri veya bu husu

sirküleri:

i veya

dsterir Ticaret

ma nası halinde, bu

sları gösteren

ubu.

nat.

ere yaptırılanla

lan belgenin.

tüze

kişiliğin

Borsalar Birliği

tarafından ilk

yıldır kesintisiz

»ereken

tamamlanan ve

Henzer işlere

e belirlenecektir

( Türk Lirası) k

adresinden satı

ııaları veya EK/1

Müdürlüğü Çav

n edilebileceği

fiyatlar üzerinde

li miktarı ile bu

arşılığı Yurtkur

alınabilir.

İP üzerinden e-

uşbey

gibi, aynı adrese

n vereceklerdir

mal kalemleri

(2)

İSTANBUL-İHALE 2011/135907 İKN MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

No Comments

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ KBRN DEKONTAMİNASYON SİSTEMİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ KBRN DEKONTAMİNASYON SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2014/135907

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

Fevzi Çakmak Mah. Mimar Sinan Cad. No:41 34899 Üst

Kaynarca PENDİK/İSTANBUL

2166254545-2166570696

satinalma@marmaraeah.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ KBRN DEKONTAMİNASYON

SİSTEMİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

istanbul ili Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekretereliği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma

Hastanesi – Demirbaş Malzeme Deposu – Fevzi Çakmak Mah.

Mimar Sinan Caddesi No: 41 Üst Kaynarca PENDİK

İSTANBUL

.Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun

olarak, sözleşme imzalama tarihinde malların teminine

başlayacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 (kırk

beş) takvim günü içinde sistemin montajı tamamlanmış ve

kullanıma hazır halde teslim edilmiş olacaktır.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

BİRLİĞİ KURUMU İstanbul ili Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri

Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim

Ve Araştırma Hastanesi /Satmalıma Birimi- Fevzi Çakmak Mah.

Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:41 Üstkaynarca-Pendik/İstanbul

12.11.2014-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile

ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloglarının veya benzeri tanıtım materyallerinin ihale

dosyası içerisinde sunulması zorunludur.Başka bir dilde sunulan katolaglar ,Türkçe onaylı tercümesi

ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında

Türkçe tercüme esas alınır.

Sistemle verilecek olan malzemelerin her biri için numuneyi teklif verme saatinden önce ihale

teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belirten, malzemelerin ihale sıra

numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve her bir numunenin üzerinde firma adı, malzeme

adı yazılı etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler

değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya

kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.SAĞLIK

BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KURUMU İstanbul ili Güney Bölgesi Kamu

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

/Satmalma Birimi- Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:41 Üstkaynarca-

Pendik/İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

BİRLİĞİ KURUMU istanbul İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Marmara

Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi /Satmalma Birimi- Fevzi Çakmak Mah. Muhsin

Yazıcıoğlu Cad.No:41 Üstkaynarca-Pendik/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/135634 İKN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ SUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ

Polisevi Şube Müdürlüğü, Sosyal Tesislerimizin (1) Yıllık Süt ve Süt Ürünleri ile Muhtelif Gıda

Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

2014/135634

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale

görülebileceği

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

: Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 Tozkoparan

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

: 2124845800 – 2124845878

: pekom34@gmail.com

dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri: a) Polis Eğitim ve

Kongre Merkezi Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6

Tozkoparan Zeytinburnu İSTANBUL 0 212 484 58 00 b)

Beylerbeyi Sosyal Tesisi İskele Cad. İdmancı Sok. No:2 Beylerbeyi

Üsküdar İSTANBUL 0 216 321 06 56 c) Ortaköy Sosyal Tesisi

Muallim Naci Cad. Portakal Yokuşu No:59 Ortaköy Beşiktaş

İSTANBUL 0 212 258 97 30

Sözleşmenin imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş

tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde tedarik sağlanacak olup,

sonrasında ise İdarenin talebi üzerine partiler halinde

şartnamelerde geçen sürelerde sözleşme süresince alım

yapılacaktır. İdarenin sözlü veya yazılı talebi doğrultusunda talep

tarihinden itibaren 24 saat içerisinde teslim edilecektir.

b) Tarihi ve saati

: Polis Eğitim Ve Kongre Merkezi Muhasebe-Satınalma Büro

Amirliği: Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No: 6 Tozkoparan

Zeytinburnu İSTANBUL 0212 484 58 00

: 27.11.2014 -14:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasma ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasma göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satm alınması:

7.1. İhale dokumam, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Polis Eğitim Ve

Kongre Merkezi Muhasebe-Satınalma Büro Amirliği: Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No: 6

Tozkoparan Zeytin burnu İSTANBUL 0212 484 58 OOadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satm almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polis Eğitim Ve Kongre Merkezi Muhasebe-Satınalma Büro

Amirliği: Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No: 6 Tozkoparan Zeytinburnu İSTANBUL 0212 484

58 00 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

AYDIN-İHALE 2014/135892

No Comments

2015 YILI KİT VEYA SARF KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNHİSTOKİmya rîUA7t

AYDINKAMM HASTANI; BİRLİĞİ SAĞ, TK BftKflNLIĞT ^^2^

YIL??İT VEYA SARF KAR§ILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNHİSTOKİMYA CİHA7T »ı.m

12İS3S ?Km.U Iha,,e1Kanununun W -ncu maddesine göre açık ihale usum ife ^ale 

edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası : 2014/135892

1-îdarenîn

a) Adresı : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: 96 09100 AYDIN

MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 2562143362 – 2562124493

c) Elektronik Posta Adresi : maliaydinkhb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

4.000 TEST

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

AYDIN DEVLET HASTANESİNİN PATOLOJİ

LABORAUVARINA

Patoloji laboratuvarına kurulacak cihaz için uhdesinde

ihale kalan firma 2 hafta içinde işe başlayacaktır.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği -

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans

Salonu

07.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Cihazların 3 ayda bir rutin bakımı firma tarafından ücretsiz yapılacaktir.

Cihazın teknik arızalarında firmaya bildirimi takiben en geç 24 saaat içerisinde müdahale

edilmeli ve beş iş günü içerisinde arıza giderilmeli.

Kit ve antikorların boyamaması/çalışmaması halinde firma teknik ve pratik desteği

vermekle yükümlüdür.

4.3.2.KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AYDIN K A MIL HASTA N E BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2015 YILI TOPLU KIRTASİYE ALIMI alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

2014/134121

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: 96 09100 AYDIN

MERKEZ/AYDIN

2562143362 -2562124493

maliaydinkhb@gmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

156 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Aydın D.H.,

Atatürk D.H., Aydın A.D.S.M., Aydın Kad. Doğ. ve Çoc. Hast. H

Nazilli D.H., Germencik D.H., Nazilli A.D.S.M., Çine D.II.. Söke

F.F.K. D.H., Söke A.D.S.M., Didim D.H., Kuşadası D.H. nin kırtasiye

ambarına teslim edilecektir.

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİBEN

KURUMLARIN YAZILI TALEBİ DOĞRULTUSUNDA

SİPARİŞİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN 20 (YİRMİ) GÜN İÇİNDE İLK

PARTİ TESLİMATI YAPİLİR. TESLİMATLAR 31.12.2015

TARİHİNE KADAR PEYDERPEY YAPILACAKTIR.

Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans

Salonu Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:96 09100 Aydın

18.11.2014- 10:00

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

(10)

KONYA-GM.SATIŞ FEVZİÇAKMAK MAH.ARSA SATIŞI KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

İLAN

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ekte tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkuller 2886

sayılı Kanun ve şartnamesi dhilinde Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İhale 05.1 1.2014 Çarşamba günü saat 14:0()da Belediye Encümenince. Encümen toplantı salonunda

yapılacaktır.

3- İhaleye gireceklerin en geç 05.11.2014 Çarşamba günü saat 12:00*a kadar geçici

teminat bedelini Belediyemize nakil yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5

inci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliği ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- Gayrimenkullcrin bedelleri :

a) Satılacak gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25i peşin geri kalanı peşinat tahsil

edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satışlardan doğacak KDV ile

ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

5- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ise:

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri,

6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.N    Mahalle    Ada    Parsel    M2    Niteliği    Muh.Bcd. (TL)    Geçici Tem. (TL)

1    Fevziçakmak    23535    17    5.150.80    Arsa    1.545.000.00    46.350.00

2    Fevziçakmak    23535    18    5.149.75    Arsa    1.545.000.00    46.350.00

3    Fevziçakmak    23862    18    3.946.61    Arsa    1.184.000.00    35.520.00

4    Fevziçakmak    24451    2    2.000.00    Arsa    600.000.00    18.000.00

5    Fevziçakmak    24451    3    2.000.00    Arsa    600.000.00    18.000.00

6    Fevziçakmak    24451    4    2.000.00    Arsa    600.000.00    18.000.00

7    1 evziçakmak    24452    1    2.299.00    Arsa    690.000.00    20.700.00

8    Fevziçakmak    30803    7    3.640.51    Arsa    1.092.000.00    32.760.00

9    Fevziçakmak    30809    1    2.136.62    .Arsa    641.000.00    19.230.00

10    Fevziçakmak    30809    2    2.560.79    Arsa    768.000.00    23.040.00

1 1    Fevziçakmak    30809    3    2.033.50    Arsa    610.000.00    18.300.00

12    Fevziçakmak    30809    4    2.000.00    Arsa    600.000.00    18.000.00

13    Fevziçakmak    30809    5    2.000.00    Arsa    600.000.00    18.000.00

14    Fevziçakmak    30809    9    2.133.00    Arsa    640.000.00    19.200.00

15    Fevziçakmak    30809    1(1    2.133.00    Arsa    640.000.00    19.200.00

16    Fevziçakmak    30809    11    2.133.00    Arsa    640.000.00    19.200.00

17    Fevziçakmak    30809    12    2.133.00    Arsa    640.000.00    19.200.00

18    Fe/.içakmak    30809    13    2.133.00    Arsa    640.000.00    .19.200.00

(15)

ANKARA-İHALE MOTORİN ALIMI TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

No Comments

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI VE İDARÎ İŞLER

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2015 Yılı için 300000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihate usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve (aks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2014/137363

Turan Güneş Bulvarı 68 Yıldız ÇANKAYA/ANKARA

3124091400-3124394711

ihale@tkdk.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 Litre Motorin(Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir. >

b) Teslim yeri : Başta İl Koordinatörlüklerinin bulunduğu İller (42 il) olmak üzere

Türkiye geneli

c) Teslim tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Turan Güneş Blv. No:

68 Yıldız/Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 14.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise;

İşin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından

verilmiş ve teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren yetki

belgesinin,

2. İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;

Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt

Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş, işin bitiş

tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Lisansının,3. Türkiye genelinde 81 il merkezinde Taşıt Tanıtma Sistemi ile yakıt ikmali yapabilen istasyonların

bulunduğunu gösterir istasyon listesinin ve bu istasyonların tümünün idaremizce kullanılabileceğine

dair yetki yazısının,

aslı/aslı idarece görülmüş sureti / noter onaylı sureti teklif zarfı ile birlikte ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Belirli bir süre boyunca toplu olarak gerçekleştirilmiş akaryakıt salış/ikmal işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Turan

Güneş Blv. No: 68 Yıldız/Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(12)

ADANA-İHALE GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yorumlar Kapalı

ADLİYE

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ADALET_BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

10 KİŞÎ İLE GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt

Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve

faks numarası

c) Elektronik

Posta Adresi

ç) İhale

dokümanının

görülebileceği

internet adresi

2014/132979

Türlübaş Mah. Dr. Mahir Alp Boydak Bulv. 30 01960 CEYHAN/ADANA

3226131003 -3226137501

abl02460@adalet.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)

Niteliği, 10 KİŞİ İLE GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ

türü ve Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

miktarı

b)

Yapılaca CEYHAN ADALET SARAYI KONFERANS SALONU

ğı yer

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a)

Yapıl T(jRLljBAş MAH. DR. MAHİR ALP BOYDAK BULVARI NO:30 CEYHAN ADANA

acağı

yer

b) :

Tanhl 05.11.2014- 10:30

ve

saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Bina içi ve/veya Bahçe Temizliği işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı CEYHAN ADALET SARAYI

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CEYHAN ADALET SARAYI KONFERANS SALONU adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır.

(13)

Older Entries