ANKARA-İHALE TIBBİ SARF ML.AL. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI

No Comments

TIBBI SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

kata kliği Mtı 11 SAVUNMA bakanliği GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

GATA KLİĞİ GÖZ AD BŞKLIĞI 23 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası i 2014/156083

1-Idarenm

a) Adresi : GN.DR.TEVFIK SAĞLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3123042421 – 3123042250

c) Elektronik Posta Adresi : eturhan@gata.edu.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa)

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yen

c) Teslim tarihi

GATA KOMUTANLIĞI GÖZ HASTALIKLARI AD 23 KALEM TIBBÎ SARF MALZEME İHTİYACI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

GATA K.LIĞI TAŞINIR TÜKETİLEBİLİR 706 MAL SAYMANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN ANKARA

-İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren en fazla 330 takvim günüdür. İlk teslim tarihi 02 Şubat 2015 tarihinden

başlayıp 25 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir. Mal 02 Şubat 2015- 25 Aralık 2015 tarihleri arasında Mal Saymanlığının

tebligatım müteakip tebligatta istediği tarihte ve miktarda teslim edilecektir ancak bu süre 25 Aralık 2015 tarihini

aşmayacaktır. Malın tamamı bu tarihe kadar teslim edilmiş olacaktır. Yüklenici, tıbbi sarf malzemeleri Mal Saymanlığının

tebligatta bildirdiği tarih ve saatte teslim etmeye mecburdur. Ancak Mal Saymanlığının 23 Aralık 2015 tarihine kadar

teslim edilmemiş olan malzemelerin teslimi için tebligatta bulunmamışsa dahi yüklenici firma En geç 25 Aralık 2015

tarihine kadar telim edilmemiş olan malın teslimini yapmak zorundadır. – Henüz ordu matı olmamış mallar ( muvakkat

alınmış henüz muayeneye sunulmamış maliar) için ihtiyati tedbir karart alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği

kabui edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal getirmesi için tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın alınmasını takiben en geç

20 (yirmi) gün İçerisinde istenilen miktarda (önceden getirilip ihtiyati tedbir karart konulmuş miktar kadar) Mal

getirilerek testim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde, sözleşme tasarısının 35 nci madde ve 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanacak Testim alınan malın ayıplı çıkması halinde 23. 2. 1995

tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve uygulamakta serbest

ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyacağını peşinen kabui eder. – Teslim edilen mal kesin kabulü yapılıncaya

kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

08.01.2015 – 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur.

İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı İle geçerli olan aşağıdaki belgeleri teklif vermeye yetkililer tarafından kaşeli ve imzalı olarak ihale tekiif

zarfında;

a) Ürünün TİTUBBa kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış,

onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı,

b) İstekli, İthalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, bayii ise bayii olduğunu gösteren

Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı (Bayilikle ilgili sunulan belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösterecektir.) sunacaktır.

2. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için ;

a) Üretici veya İthalatçı firmanın, Ürünün TİTUBB kapsamı dışında olduğuna dair beyanını tektir ite birlikte yazılı olarak sunacaktır.

b) 7.5.2 maddesindeki Belgeleri de sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya İmalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgelen sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.a) İstekti adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç} İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Mafı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak İlgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı

olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıdaki belgeler sadece Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler için verilecektir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için; 7.1.1 maddesinde teklif ite birlikte verilmesi gereken zorunlu belgeler arasında olan TİTUBB kaydı

ile ilgiti belgeler istekti tarafından verildiğinden dolayı 7.5.2 maddesinde yer alan belgeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünler için ayrıca

talep edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA K.LIĞI 2.NU.U İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

MANİSA-İHALE HAZİNE TAŞINMAZLARI SATIŞI DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İLAN

MANİSA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S.No    mahalle/belde/köyCi    TAŞINMAZ NO    MEVKİİ    CİNSİ    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    ILHİSSESİ    İMAR DURUMU    TAILBEDELİ        G.TEMİNAT1        İHALE GÜNÜ    İHALE SAATİ

    Kırançiftlik Mahallesi    45010107196    Köyiçi    Hatntoprak    -    286    378,18    Tan    İmarsız    19.000,00    TL    3.800.00    M    05.01.2015    09:30

2    Ycniharmandalı Mahallesi    45010102908    Köycivarı    Tarla    -    277    10.000,00    Tam    İmarsız    140.000,00    TL    28.000,00    II    05.01.2015    09:50

3    Karaali Mahallesi    4501010650S    Ağıl    Tarla    -    1119    4.455,00    Tam    İmarsız    159.500,00    TL    31.900,00    Tl.    05.01.2015    10:10

4    Bağyolu Mahallesi    45010103825    -    Hali Arazi    -    399    9300,00    Tam    İmarsız    237.500,00    TL    47300,00    Tl    05.01.2015    10:30

S    Cülbabçe Mahallesi    45010101803        Tarta    -    883    10.900,00    Tam    İmarsız    109.000,00    TL    21.800,00    TL    05.01.2015    10:50

6    Kaynak Mahallesi    45010100288    -    Arsa    2833    8    232,00    Tam    Konut Alanı    301.600,00    TL    60320,00    TL    05.01.2015    11:10

1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler, Sakarya Mah. 1109 Sk. No:2 Kat:2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürünün çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.00 – 17.00) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4- Satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TLsını geçtiği takdirde, ihale bedelinin l/4i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle

ödenebilir.

5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak

vergisine tabi tutulmaz.

6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)

b) Türkiyede tebligat için adres göstermek.! Adres Beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daba önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin

de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca

belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kurulusundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış

sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d)

bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler wMw.manisadefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. TEL: 0236 231 11 33

İLAN OLUNUR.

(1)

TRABZON-İHALE AKARYAKIT ALIMI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (Kalorifer yakıtı ve motorin) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2014/158112

ADNAN KAHVECİ BULVARI

ak ;a,İ v  n n BZOl

46 22487920 – 4622487929

huriser.ulu@>trt. net.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

NO: 53 61300 SOGUTLU

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

: Motorin : 10.000 İt. Kalorifer yakıtı : 119.000 kg.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: MOTORİN OD Trabzon Verici İstasyonu : 2.000 Litre Samsun

Tv/Fm Anaverici (üçpınar) İstasyonu : 5.000 Litre Samsun

Bakacaktepe Verici İstasyonu : 1.000 Litre TRT Trabzon

Müdürlüğü hizmet binası : 2.000 Litre KALORİFER YAKITI

(Kükürt oranı c/o0, 1 geçen ancak %1 geçmeyenler) Trabzon

Tv/Fm Anaverici İstasyonu (Hıdırnebi):8.000 kg. Ordu Tv/Fm

Arıaverici İstasyonu (Sakarat) : 8.000 kg. Samsun Tv/Fm

Anaverici İstasyonu (Üçpınar) :18.000 kg. Amasya Tv/Fm

Anaverici İstasyonu (Akdağ) : 10.000 kg. TRT Trabzon

Müdürlüğü Hizmet Binası : 75.000 kg.

: Yüklenici, sözleşmenin 10.1.1 nci maddesinde cinsi ve miktarı

ve teslim yerleri yazılı petrol ürünlerini miktarı baz alınmak

suıeti ile, ihtiyaç duyulduğu durumda İdarenin firmaya yazılı

bildiriminden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde,

aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda, istenilen miktarda ürünü

teslim yerlerine teslim edecektir. 10.3.2. Yüklenici teslim

edeceği ürünü EPDK ya kayıtlı ana akaryakıt depolarından

veya rafinerilerinden temin ederek Müdürlüğümüze teslim

edecektir. LÛ.3.3. Yüklenici teslim edeceği malı, teslim yerine

mesaî günlerinde ve mesai saatleri dahilinde getirmek

suretiyle teslim edecektir. Bu saatler dışında getirilen malı acil

ve zaruri durumlarda Müdürlüğümüzce uygun görülmesi

halinde teslim alınabilecektir. 10.3.4.Akaryakıt nakliyesiniyapacak olan araçların plaka numaraları île şoförlerinin îsîm

ve telefon numaralan ikmal öncesi Müdürlüğümüze yazılı

olarak bildirilecektir. 10.3.5. Akaryakıt nakliyesini yapacak

olan tanker, boş ve dolu olarak tartıma (basküle) girmeden

önce, tankerin yakıt deposunun dolu olmasına dikkat

edilecek, dolu değilse doldu rtulacaktır. {Tanker, bütün

tartıroiara, dolu yakıt deposu ile girecektir) . Tanker bölmeleri

arasında by-pass vanası olmayacaktır. 10.3.6. Akaryakıt

nakliyesini yapacak olan tanker, akaryakıtın yükleneceği na

depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineride tartıma girmeden

önce (yakıt yüklenmeden önce), en yakın başka bir kantarda

(baskül), boş olarak (l.nci boş ta rtı m=KG 1 BoşTa n ke r ),

dolumdan sonra da dolu olarak (l.nci dolu

ta r tı m = KG 1 Dolu Tanker) tarttırılacaktır. 10.3.7.Akaryakıtın

(Motorin) olması halinde ve tankerin Ana depo / Depo /

Dolum Tesisi / Rafinerinin kantarında (baskülünde) (2.nci

boş tartım=KG2BoşTanker) ve (2.nci dolu

tartıiîv~KG2DöIuTanker)larm tarttırılamaması durumunda,

Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineriden alınacak olan

İrsaliyeli Fatura ya da ekindeki belgelerde yer alan motorin

miktarına ilişkin litre ve kilogram değerleri ile 1 litre

motorinin kaç kg geldiğini ifade eden yoğunluk (kesafet)

[kg/litre] değeri, bundan sonraki mukayese işlemlerinde

kullanılacaktır. 10.3.8, Akaryakıt nakliyesini yapacak olan

tanker, akaryakıtım tankere yükleneceği Ana depo / Depo /

Dolum Tesisi / Rafineriye girdikten sonra, Ana depo / Depo /

Dolum Tesisi / Rafineri kantarında (baskülünde), yakıt

yi! kle *« -nec vr- önce boş olarak (2.nci boş

tartım ~KG2BoşTanker), dolumdan sonra da dolu olarak (2-nci

dolu tartım=KG2DoluTanker) tarttırılacaktır. 10.3.9. Akaryakıt

tankere yüklendikten sonra, tankerin dolum ve

boşaltılmasında kullanılan tüm vanalar ile tanker göz

kapakları, koptuğu zaman bir daha kullanılması mümkün

olmayan özel plastik mühürler ile mühürlenecektir. Bu

mühürlerin üzerinde seri numaraları ve firmanın tanıtıcı

amblemi bulunacaktır. Mühürler üzerinde bulunan seri

numaralan îrsaiiyeli Fatura üzerinde ya da ekindeki

belgelerde bulunacaktır. 10.3.10,Ana depo / Depo / Dolum

Tesisi / Rafineriden İrsaliyeli Fatura ve ekli diğer belgeler

alınacaktır. Bu belgeler, Ana depo /Depo / Dolum Tesisi /

Rafineri kantarında (baskülünde) yapılan boş ve dolu tartım

değerlerini, aracın plakasını, mühürlerin üzerinde bulunan

seri numaralarını, akaryakıt miktarına ilişkin litre ve kilogram

değerlerini, 1 litre motorinin kaç kg geldiğini îfade eden

yoğunluk (kesafet) [kg/litre] değerini ihtiva edecektir

10.3.11. Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineriden,

tanker dolu ve mühürlenmiş olarak ayrıldıktan sonra,

akaryakıtın boşaltılacağı tesise en yakın, Kantar Tartım Fişi

verebilen başka bir kantarda (baskülde) üçüncü kez (3.üncü

dolu tartım=KG3DoluTanker) tarttırılacaktır. 10.3.12.

Akaryakıt dolumu ile ilgili tüm masraflar (kantar tartımiarı,

mühürler, vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.3.13.

Tankerden birer litrelik üç şişe numune alınacak, numune

şişe kapaklan, görevli Müdürlüğümüz personeli ile firmanınyetkili elemanı huzurunda mühürlenecektir, Bu husus tanzim

edilecek olan Teslim Tutanağında belirtilecektir. Numune

şişelerden iki adedi herhangi bîr ihtilaf durumunda

kullanılmak üzere tesiste muhafaza edilecek, bir adedi ise

firma yetkilisine verilecektir. 103.14. Tankerdeki akaryakıtın,

tesisin tankına boşaltılmasına başlanmadan önce, tesisin

tan kındaki mevcut yakıt miktarı île yakıt boşaltıldıktan

sonraki yakıt miktarı, digital / elektronik veya tesiste mevcut

bulunan seviye ölçüm sistemleri kullanılarak ölçülecek , bu iki

miktar arasındaki net fark (tanka boşaltılan) akaryakıt

miktarı (KGtank) tespit edilecektir. Diğer yandan, boşaltılan

akaryakıt miktarı tankerin yakıt sayacına göre de (KGtanker)

ölçülecektir. 10.3.15. Tankerdeki akaryakıtın tesisteki tanka

boşaltılma işlemi tamamlandıktan sonra, tanker, (3.üncü dolu

tartım)ın yapıldığı karılarda (baskülde) üçüncü kez boş olarak

tartbrılacaktır (3.üncü boş tartım=KG3BoşTanker). 10.3.16.

Haricen yapılan l.inci boş ve dolu tartım, Ana

depo/Depo /Dolu m Tesisi/Rafineri kantarında (baskülünde)

yapılan 2.inci boş ve dolu tartım, haricen yapılan 3.üncü boş

ve dolu tartım ve tankerin yakıt sayacına göre yapılan fiili

ölçüm (KGtanker )lere göre elde edilen ; a) KGlDoluTanker

(eksi) KG1 Boş Tanker , b) KG2DoluTanker (eksi)

KG2BoşTanker (ya da İrsalîyeli Fatura ve ekindeki belgeler

üzerindeki akaryakıt miktarına ilişkin kilogram değeri), c)

KGSDoluTanker (eksi) KG3BoşTanker ve, d) KG tanker

,miktarlara arasında mukayese yapılacaktır. Yapılan mukayese

sonucunda, bu miktarlar (a,b,c,d şıklarında belirtilen)

arasında fark tespit edilmesi halinde, miktar olarak en küçük

olan ölçüm hangisine ait ise o ölçüm esas kabul edilecek ve

ödemeye esas fatura bu ölçüme göre tanzim edilecektir.

10.3.17. Tüm ölçüm ve mukayese işlemleri, özellikle yakıt

teslimi sırasında tesisteki tankların (günlük tanklar dahil)

boşaltım öncesi ve boşaltım sonrası fiilî ölçümleri, firma

elemanının yanında yapılarak faturadaki miktar ile

mukayesesi yapılacak, bulunan değerler yakıt teslim

tutanağına da yazılacaktır, 10.3.18. Akaryakıt tartımlarının

yapıldığı kantarın (baskülün), tartımın yapıldığı tarihte

geçerliliğini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve

Ticaret İl Müdürlüklerinden alınmış, Muayene Raporu

belgesine haiz olması zorunlu olacaktır. 10.3.19. Akaryakıt

taşımasını yapacak olan tankerde, akaryakıt sayacının

bulunması ve bu akaryakıt sayacının, ölçümün yapıldığı

tarihte geçerliliğini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Sanayi ve Ticaret II Müdürlüklerinden alınmış Muayene

Raporu belgesine haiz olması zorunlu olacaktır. 10.3.20.

Akaryakıt, yürürlükteki meri mevzuata göre, ULUSAL MARKER

kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. 10.3.21. Araç

üzerinde yakıt boşaltılmasına yardımcı olmak üzere santrifüj

ve en az 20mt. (yirmi) boşaltma hortumu olmalıdır.

10 3.22.Boşaltım öncesi, müştereken yapılacak kontrollerde

mühürler üzerindeki seri numaraları, îrsaliyeli Fatura ya da

ekli belgelerdeki seri numaraları ile karşılaştırılacaktır. Seri

numaralarının biri veya birkaçının farklı olması ya da

mühürlerde herhangi bir şekilde kopukluk tespit edilmesihalimde bîr tutanak tutulacak ve boşaltma işlemi

yapılmayacak, tankerin getirdiği ürün teslim alınmayacaktır,

10 3.23.Akaryakıt, tankerden tesisin tankına boşaltılmadan

önce, tankerin yakıt sayacının doğru ölçü kaydedip

kaydetmediği hususu, 18 litrelik boş bir tenekede (ya da

hacmi bilinen başka bir boş kapta), peş peşe yapılacak 3 test

işlemi ile müştereken tespit edilecektir. 10.3.24.Zorunlu

m ¦ *, ; t , ten diğerine gezici tanker boşaltması

ya pılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TRT Trabzon Müdürlüğü Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 61300

Sögütlü-Akçaabat/TRABZON

b) Tarihi ve saati : 12.01.2015 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda ahnmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan bayilik lisansının (istasyonlu) aslı veya

noter onaylı sureti tekliflerle birlikte vereceklerdir,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiş.liğin note-tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapscmında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim be gesi.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Petrol ürünlerinin (Kalorifer yakıtı, motorin, benzin, gazyağı) birlilkte veya ayrı ayrı satışı ve

dağıtımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TRT Trabzon

Müdürlüğü Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRT Trabzon Müdürlüğü Bürosu Adnan Kahveci Bulvarı No: 53

61300 Söğütlü-Akçaabat/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

HATAY-İHALE REAL TIME PCR CİHAZ ALIMI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MD.

No Comments

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ SONUÇ KARŞILIĞI TAM OTOMATİZE REAL TİME PCR CİHAZ

TEMİNİ (HBV-HCV TESTLERİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sonuç Karşılığı Tam

Otomatize Real Time PCR Cihaz Temini (HBV-HCV TESTLERİ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/170293

1 -İdarenin

a) Adresi : TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ MKÜ SAĞLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNASI KAT

:3 MERKEZ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası : 0.326.2291000 (Dahili 2939) – 0.326.2455325

c) Elektronik Posta Adresi : dosim@mku.edu.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu ma ın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sonuç Karşılığı Tam Otomatize Real Time PCR Cihaz Temini

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları

Cihazlar; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 7 gün

içerisinde, cihazlarda kullanılacak kitler; idarenin belirleyeceği

siparişler oranında peyder pey 30.12.2015 tarihine kadar

alınacaktır. Her bir ihale kaleminde kullanılacak kitler yazılı

siparişlerin verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde teslim

edilecektir. Her ay sonunda kısmi kabul yapılacaktır. Her ay

sonunda otomasyon sisteminden veya tutulan kayıtlarda ki

sonuçlar üzerinden fatura edilecektir.

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Tayfur Sökmen Kampusü MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma

Hastanesi Binası 3. Kat Yemekhane Salonu – Hatay

09.01.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler.

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik

Belgesi.

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala

ilişkin yerli malı belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler .

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Cihaz ile ilgili herhangi bir arıza görülmesi halinde firma arızanın kendisine yazılı veya sözlü olarak

bildirildiği tarih ve saatten itibaren en geç 24 saat içinde arızayı giderecektir. Arıza bu süre zarfında

giderilmediği takdirde 72 saat içinde arızalı cihaz arızası olmayan çalışır vaziyette bir cihaz ile

değiştirilecektir. Bu süre zarfında ilgili testlerin başka bir resmi veya özel bir kurumda

çalıştırılmasından hasıl olacak bütün tetkik ücretlerinin tamamı ilgili firma tarafından ilgili

hastaneye/merkeze ödenecektir

Sistemin tüm bakım, onarım, yedek parça ve sarfları yüklenici yükümlüğündedir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Katalog numaraları belirtilen teklif edilen kit ve cihazlar T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankası nda (TİTUBB) yer almalı, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Teklif edilen

cihaz ve kitlerin, T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veri tabanında yeralan

barkod numaraları ve detayda belirtilen katalog numaraları, ürünün orjinal katalog numaraları ile

eşleştirilip teklifle birlikte sunulmalıdır.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve 09.01.2007 tarih ve 26398

sayılı Resmi Gazetede güncellenerek ilan edilen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , M Vücut Dışında

Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar

Yönetmeliği kapsamında bulunan ürünler için TİTUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı

tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir. İstekliler, teklif edecekleri

malzemelerin varsa EK:5A, EK:5C veya Emekli Sandığı Protokol Kodlarına ait bilgi ve belgeleri

vereceklerdir. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına

kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartanmeye uygunluk beyanı verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tayfur

Sökmen Kampüsü MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Binası 3.Kat Döner Sermaye

İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi HATAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tayfur Sökmen Kampüsü MKÜ Sağlık Uygulama ve

Araştırma Hastanesi Binası 3.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi HATAY

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/164170 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

BAYRAK SATIN ALINACAKTIR

BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2014/164170

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET

CADDESİ IMP ALTI NO:50 TEPEBAŞI

BEYOĞLU/İSTANBUL

2122527754-2122520085

destek@beyoglu.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Bayrak Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Beyoğlu Belediye Başkanlığı

c) Teslim tarihi : Yüklenici firma sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2015

tarihine kadar bayrakları Kurumun istediği şekilde

partiler halinde hazırlayarak teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50 Beyoğlu İstanbul

b) Tarihi ve saati : 08.01.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale İşleri

Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler MüdUrlüğü İhale İşleri Şefliği adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

İSTANBUL-İHALE 2014/172451 İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SATIN ALMA MD.(ÇAPA)

No Comments

8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

8 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

. 2014/172451

: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa

FATİH/İSTANBUL

2124142138 – 2126351193 – 2124142025

itfsatinalma@istanbul.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

8 Kalem Tıbbi Malzeme Temini için ayrıntılı bilgi İdari

Şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi /

Ayniyat Deposu

Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2015

tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda tüm kalemler

partiler halinde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak

teslim edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık

Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL

26.12.2014-10:30

Binası Giriş Kat İhale

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tüm kalemler için; T.C. Sağlık Bakanlığımn belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC

MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut

Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif

ettikleri ürünlere ait;

a) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)ndan ürünün kodunu ve Sağlık Bakanlığınca

onaylı olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

b) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ

veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte

sunmalıdır.Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış

bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot nosunu, ürünün tedarikçisi ise firma

tanımlayıcı nosu, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da

(ebat, genişlik, uzunluk v.s…..)bu ürünlere ait UBB barkod nosunu da açıklama kısmına ekleyerek

http://212.175.169.97/IBY/publish.htm den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd,

disc.usb vb.) idareye sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 1 nolu kalem için en az 2 adet, 2-8 nolu kalemler için en az 1er adet numuneyi ihale

komisyonunca değerlendirilmek üzere ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilerek, üzerine etiket

yapıştırılarak ve dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında komisyona sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü. İstanbul Tıp

Fakültesi Dekanlığı Satmalına Müdürlüğü Çapa – FATİH / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale

Salonu Çapa Fatih / İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/170352 İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

No Comments

40 KALEM SARF MALZEME TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ (CERRAHPAŞA TİP

FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ – İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİ – DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ)

40 KALEM SARF MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/170352

1- İdarenin

a) Adresi : İskender Paşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sok. No:3/4 34098 -

FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 212 414 30 00 – 212 534 00 34 – 212 414 32 23 – 212 534 00 35

c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Kalem Sarf Malzeme Temini

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Sarf Malzeme Deposu, İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Taşınır Mal

Süreç Yöneticiliği Sarf Malzeme Deposu , İstanbul Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesi Sarf Malzeme Deposu, İstanbul Üniversitesi

Kardiyoloji Enstitüsü Sarf Malzeme Deposu.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2015

tarihine kadar birimin istemiş olduğu tarih ve miktarlarda partiler

halinde teslim edilecektir. Ayrıca 7, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 25 ve 26 nolu

kalemler için sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler ilgili

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim

edilecek olup, sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 takvim günü

içerisinde teslimat gerçekleştirilmek zorundadır. Malzemeler İdarenin

isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı birlikte teslim

edilecektir. (Teknik şartname esas alınacaktır.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-

Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 08.01.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, 13,14,16,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39 ve 40 nolu kalemler için;

1) İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)dan ürünün

kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır.

UBB kapsam dışı olan ürünler için firma UBB kapsam dışı beyanını sunmalıdır.

2) İstekliler T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)dan Firmanın Bayi, Anabayi yada

Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası

(http://ubb.iegm.gov .tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) teklif ettikleri ürünlerin barkodu,imalatçı/ithalatçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBBa kayıtlı vergi/TC kimlik numarası

ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

4)YükIeniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış

bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot nosunu, ürünün tedarikçisi ise firma

tanımlayıcı nosu, bayi ise bayi kodunun yer aldığı http://212.175.169.97/lBY/Publish.htmden

hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE:

I, 2, 3, 4 ve 5 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif

ettikleri ürünlerin tüm boylarına ait en az 1 kutu numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.

6, 7, 33, 34, 35 ve 37 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere

teklif ettikleri ürünlere ait en az 5 adet numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacaktır.

8, 9 ve 10 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri

ürünlerin tüm boylarına ait en az 5 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.

II, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26 ve 32 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca

değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürünlere ait en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna

sunacaktır.

12, 16 ve 39 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif

ettikleri ürünlere ait en az 2 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.

17 nolu kalem için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürüne ait

en az 2 litre numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacaktır.

19 ve 40 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri

ürünlere ait en az 1 litre numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacakta.

20 nolu kalem için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürüne ait

en az 10 adet orjinal kutusunda numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.

21 nolu kalem için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürüne ait

en az 20 adet orjinal kutusunda numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.

27, 28, 29 ve 30 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif

ettikleri ürünlerin her boyuna ait en az 5 metre numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacaktır.

31 nolu kalem için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri ürüne ait

en az 5 litre numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacaktır.

36 ve 38 nolu kalemler için teklif veren istekliler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere teklif ettikleri

ürünlere ait en az 3 adet numuneyi ihale esnasmda ihale komisyonuna sunacaktır.

Numuneler ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına

bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satm alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Cerrahpaşa – Fatih / İSTANBUL

adresinden satm alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

Başhekimliği Merkez Kütüphane Binası Zemin Kat İhale Salonu Cerrahpaşa- Fatih / İSTANBUL

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede. kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

MANİSA-İHALE 7 ADET TAŞINIR İHALESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

No Comments

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

ARAÇ. SÜT TANKI VE EKİPMAN SATIŞ İLANI

Manisa Süt Üreticileri Birliğimize ait aşağıda plaka, marka, modeli yazılı araçlar ile yine

özellikleri yazılı süt soğutma tankları ve alet ekipmanlar belirtilen muhammen bedel

üzerinden satışa çıkarılmasına karar verilmiştir.

Satış, 25.12.2014 tarihinde saat 11:00 de 1.Anafartalar Mah Vakıf îşhanı K:5 No:511 Manisa

adresinde açık arttırma üsulu yapılacaktır. Satış kararı Manisa Süt Üreticileri Birliğine aittir.

Satışı yapılacak mallar 23.12.2014 tarihinde saat 10:00-16:00 arasında Çökelek Mahallesi

Salihli Manisa adresinde bulunan Mehmet İZMİRLİOGLUna ait işletmede görülebilir.

İİanen duyurulur.

Yön. Krl. Adına

Ulvi Murat TUNCA

ARAÇLAR

Plaka Marka Model

35 LEB 29 ISUZU 1992

45 HU 173 RENAULT 1993

Özellik

Açık Kasa Kamyon

Otomobil

SÜT SOĞUTMA TANKLARI VE EKİPMANLAR

Ürün

1 Adet 3 Tonluk Simonex Marka Süt Soğutma Tankı

1 Adet 3 Tonluk İntermak Marka Süt Soğutma Tankı

1 Adet 6 Tonluk VVestfalia Marka Süt Soğutma Tankı

1 Adet Kocaçam Sıcak Yıkama Makinası

1 Adet Milkana Superior Plus Süt Analiz Cihazı

1 Adet3110Set2Phmetre

1 Adet Tvvınsensor İnkubatör 220 W Antibiyotik Test Mak.

Muhammen Bedel

7500,00 TL KDV DAHİL

250,00 TL KDV DAHİL

Muhammen Bedel

8000,00 TL+KDV

15000,00 TL+KDV

20000,00 TL+KDV

2000,00 TL KDV DAHİL

3000,00 TL KDV DAHİL

800,00 TL KDV DAHİL

250.00 TL KDV DAHİL

(1)

ANKARA-İHALE MUH.TAŞ.ÖZELLEŞTİRMESİ T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD. MİTHATPAŞA C.NO.14 YENİŞEHİR

No Comments

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN i

Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları

Hakkındaki Kanun kapsamında SATIŞ yöntemi ile özelleştirilecektir.

        TAŞINMAZIN                    

    SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR    Ada No    Parsel No    M2.Sİ    Geçici Teminat İ TL.    Şartname Bedeli (KDV Dahil) TL.    Son Teklif , Verme Tarihi ve saati

1    Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Köyö, Asbuğa mevkiinde bulunan tarla vasıflı taşınmaz.        649    353.468,05    ı i 60.000,-    200,-    31.12.2014/ 14.00

2    Erzurum İli. Hınıs İlçesi, Yukarıkayabaşı Mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz (İmarlı). Taşınmazın 3.34138 m2 si ticari alan, 172,10 m2 si trafo alanıdır. (İmarlı)    8    88    3.34138    35.000,-1    200,-    31.12.2014/ 14.00

    İğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesi, Revan Şosesi mevkiinde bulunan tarla vasfındaki 4 adet taşınmaz.                l         

3    Tarla vasfındaki dört adet parsel için tek teklif verilecektir. Parsellerin . birinin Özerinde kantar binası mevcuttur.    223    7-8-93-27    42.162    515.000,-1 i 1    200,-    31.12.2014/ 14.00

4    Erzurum ili, Oltu İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Göle Caddesi mevkiindeki taşınmaz ve özerinde bulunan mütemmimleri. (Bölge Binası-Lojman) (İmarsız) (Resmi Kurum Alanı) (Söz konusu taşınmazın yözölçömö kadastro çalışması yapılması sonucu 7.280,76 m2 olmuştur. Kadastro ilan» halen askıdadır.)    E: 69 Y: 198    E: 48 Y: II    E: 7.236419 Y: 7.280,76    I I l 1 1 24.000.-    200.-    31.12.2014/ 14.00

5    Aksaray ili. Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyö, Köycivarı mevkiinde bulunan tarla vasfındaki 2 adet taşınmaz .(İki parsele birden tek teklif verilecektir.)        488-489    19.350    . I i ı.ooo.-i    200,-    31.12.2014/ 14.00

6    Kırşehir İli. Mucur İlçesi, Yenice Mahallesi, Dolazı mevkiinde bulunan taşınmaz. Taşınmazın toplam yözölçömö 10.048 m2 olup, 8.760 m2 si konut dışı kentsel çalışma alam. 1.288 m2 de yoldur. (İmarlı)    295    1    8.760    20.000.-ı . 1    200.-    31.12.2014/ 14.00

7    Ağrı İli. Merkez İlçesi, Suçatağı Köyö, Boşik Tarafı mevkiinde bulunan arsa vasfındaki 9 adet taşınmaz. (İmarlı-Dokuz parsele birden tek teklif verilecektir.)    227    1,2.3,4.5,6,7, 8.9    15.399,80    i 120.000.-1 1    200,-    31.12.2014/ 14.00

8    Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı Köyö, Boşik Tarafı mevkiinde bulunan arsa vasfındaki 3 adet taşınmaz. (İmarlı-Ûç parsele birden tek teklif verilecektir.)    228        6.279,93    1 i 50.000.r    200.-    3112.2014/ 14.00

9    Ağrı İli. Merkez İlçesi. Suçatağı Köyü. Boşik Tarafı mevkiinde bulunan arsa vasfındaki 6 adet taşınmaz.(İmarlı-Altı parsele l>irclcn (ek teklif verilecektir.)    230    1,2.3.4.5.0    10.342.07    1 80.lMMI.-j 1    200,-    31.12.2014/ 14.00

10

11

12

13

Ağrı IH,. Merkez İlçesi. Suçatağı köyü,

Bosik Taraf, mevkiinde bulunan arsa

vasfındaki 6 adet taşınmaz. (İmarlı-Altı

parsele birden tek teklif verilecektir.)

Samsun İli. Çarşamba İlçesi. Sarıçalı Köyü

mevkiinde bulunan arsa vasfındaki

taşınmaz, (imarlı)

Samsun ili. Çarşamba İlçesi. Sarıçalı Köyü

mevkiinde bulunan arsa vasfındaki

taşınmaz. (İmarlı)

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Karaçuha

Köyü, Veyisler mevkiinde bulunan arsa

vasfındaki taşınmaz. Taşınmazın Özerinde

65 m2 lik kantar binası bulunmaktadır.

241

7«)7

798

I.2J.4.5.6

M.%8JJ

8.068.77

108

16

8.578.80

3.000

185.000,-

18.000,-

19.000,-

200,-

200.-

31.12.201

14.00

500,-

200,-

200.-

31.12.2014/

14.00

31.12.201

14.00

31.12.2014/

14.00

1- İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle PAZARLIK

USULÜ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü taktirde ihaleler pazarlık

görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulünde ihaleye başlanabilmesi için en az iki adet geçerli teklifin olması gerekmektedir. Aksi

takdirde ihale iptal edilecektir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim grupları katdabilir.

2- Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla

taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi; birden fazla teklif

verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendiritemez. 1

3- İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı

olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit

olabilecektir. I .

4- Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda

belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü -

Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 – Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv

Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye

alınmayacaktır. Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif

verme tarih ve saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır.Pazarlık görüşmelerinin

hangi tarihte yapılacağı teklif veren iştirakçilere bilahare bildirilecektir.

5- Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirasijüzerinden peşin

fiyat esasına göre değerlendirilecektir. j 

6- İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi;

 Mithatpaşa Cad- ,No:İ4 06100 – Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel

Müdürlüğümüz veznesine veya j.

 Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan^Türkiye Şeker

Fabrikaları A.Ş.Cenel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 nolu hesabına

her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların

isimleri belirtilerek alınmış olan ………….. ihale şartnamesi bedeli ifadesini içerir şekilde

ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin

de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Satınalma Dairesi Başkanlığı-Dahili

Satış Müdürlüğünden temin edilcbilir.İhale Şartnamesi için ödenen bedel Her ne surette

olursa olsun iade edilmeyecektir..

7- Türkive Şeker Fabrikaları A.Ş. ihale işlemlerini T.ÇBaşbakanlık özelleştirme İdaresi

Başkanlığının Şirketimize verdiği yetkiye ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun

hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabı

olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verine

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir.

8- Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla değişik

geçici 12.maddesi gereğince Kalma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her

türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. ,

9- İbale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nohi telefondan ve www.iurkseker.gov.trtadresinden

.ılınabilir.

(2)

İSTANBUL-İHALE 2014/170916 SAĞLIK BAKANLIĞI RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞTB.

No Comments

2015 YILI TONER ALIMI

BAKIRKÖY PROF, DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA HASTANESİ

2015 YILI TONER ALIMI alımı 4734

usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2014/170916

Zuhuratbaba Mh. Tevfik Sağlam Cd. 25/2 34147

Bakırköy/İSTANBUL

2124091515/2364 – 2125711509

brshhsatinalma@bakirkoyruhsinir.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

28 KALEM TONER ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Hastanemiz Genel Sarf Deposuna teslim edilecektir.

Sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Hastane İdaresi

ihtiyaç duydukça firmaların üzerinde kalan malzemeden

talep edecek, 31.12.2015 tarihine kadar partiler halinde

teslim edilecektir. Sözleşme Süresi İçerisinde İhtiyaç

miktarını ilgili firmaya bildirecek, firma istenilen miktarı 7

(yedi) Gün İçerisinde Hastanemiz deposuna teslim

edecektir.

Hastanemiz Toplantı Salonu

13.01.2015-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli malimüşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları île teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İİhaleye katılacak olan istekliler, teklif edecekleri her kaleme ait birer numuneyi ( orijinal

paketinde ) ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. İhale kararı sunulacak numunenin

uygunluğu dikkate alınarak verilecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin numunesi sözleşme

süresi boyunca depoda muhafaza edilecek ve mal teslimi mevcut numuneye göre yapılacaktır.

Numuneler üzerinde ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay

çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. Numune teslimi olmaması yada istenen

sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin

değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde firmadan tekrar numune

istenilebilecektir. İhale sonrasında uhdesinde malzeme kalan firmaların numuneleri muayene

komisyonunun değerlendirmesi sonucu, diğer firmaların numunesi ise kesinleşen ihale

kararının tebliği sonrası iade edilecektir. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 1 ( bir) ay

içerisinde teslim alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde toner alımı satımı ve pazarlaması yapmış olmak benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz

Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvTrrhg ünüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. / .

(1)

Older Entries