MUĞLA-İHALE SEYDİKEMER İLÇESİ YOL.KAPLAMA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

No Comments

MI ĞLA İLİ SE DİK İMİ K İLÇESİNİ MI II I II.İl YOLLARA M Mil MM VI MI si İLE KAİM AMA

^ APILM sı

Mt (,I.A Bl 1 kşi-.HİK lil I.I DİVr.Sİ I İ N İSIIKİ DAİRİ Nİ BAŞKMK.I

Muğla İli Seydikemer İlçesine Muhtelif Yollara Temel Malzemesi İle Kaplama Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun ll> uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2(114^791184

1- İdaren in

a) Adresi Emirbeyazıt Malı. Marmaris Bulvarı 18 48000 M E İN rEŞE/MUĞLA

h) Telefon ve faks numarası 2522142920 – 2522141924

o» l lektronik Posta dresi m bbfenisleri@mugla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https: ckap.kik.gos .tr I KAP

internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

;ıl Niteliği, türü w Muğla İli Seydikemer İlçesine Bağlı Muhtelif Yollara ((,atak-Kayacık Yolu,Çaınurkos-

mikları Korubükü-Kayadibi Grup Yolu)Adet Temel Mal/eme İle Kaplama Yapılması Yapını İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

i») Yapılacağı yer Muğla İli Seydikemer İlçesine Bağlı Çatak-Kayacık Yolu, Çamurköy-Korubükü-Kayadibi

Grup Yolu

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde ser teslimi sapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 2ü (sirmi) taksim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer Muğla Büyükşchir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı,İhale Odası ,Emir Beyazil Malı.

Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 48000 Menteşe MI ĞLA

b) Tarihi ve saati : 25.07.2014- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile seterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şanları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kasıtlı olduğu Ticaret se veya Sanayi Odası sa da Isııal se Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek

Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halimle, kayıtlı olduğu ticaret ve sesa sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya

ilgili meslek odasından, ilk ilan sesa ihale tarihinin içinde bulunduğu sılda alınmış, odaya kasıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. lü/el kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kasıtlı bulunduğu I icaret ve sesa Sanayi Odasından, ilk ilan sesa

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odasa kas uiı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İm/a Beyannamesi sesa İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli im/a beyannamesi.

4.1.2.2. l ü/el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri sesa kurucuları ile lü/el kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri scşıı bu hususları

gösteren belgeler ile lü/el kişiliğin noter tasdikli im/a sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli s e içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.l.5İhale konusu işle idarenin onayı ile alı yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin lamamı alı yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 I ü/el kişi tarafından iş deneşimi göstermek ü/ere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin sarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları sesa şeıninlı

mali müşavir ya ila serbest muhasebeci mali müşas ir taral ından ilk ilan talihinden sonra düzenlenen s e düzenlendiği

tarihten gerişe doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik sı mali yeterliğe ilişkin belgeler se bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik se mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki s e Teknik yeterliğe ilişkin belgeler s e bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş denesini belgeleri:

Son on beş sil içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen se teklif edilen bedelin % 70 oranından a/

olmamak üzere ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer is olarak kabul edilecek işler se benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlıkbölümleri:

4.4.1. Mu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapını İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan V . GRUP: KARAVOH

İŞLERİ (Altyapı+Clstyapı), (.ruhu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Muğla BflyAkşehir Belediyesi,

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emir Beyazil Malı. I ğur (Mumcu Buharı No: 14

48000 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye leklilverecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya I KAP üzerinden e-im/a kullanarak indirmeleri

/orunludur.

8. fckliılcr, ihale tarih ve saatine kadaı Muğla Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Evrak kayıt odası.

Emir Beyazil Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 48000 Menteşe/MUĞLA tiresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler teki illerini. İler bir iş kaleminin miktarı ile bu i> kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel ü/erinden teklif birim fıat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, ü/erine ihale yapılan istekli) le birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3Hnden a/olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde Öngörülen açıklama

istenmeksizin reddedilecektir.

(4)

KAYSERİ-İHALE FORM STYROPOR YALITIM VE AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

No Comments

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Form Styropor Yal. Amb San Tic. Ltd Şti. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı rekabetçi üretim destek

Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kayseride destek sözleşmesi için bir mal alımı ihalesi

sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında ;

LOT I:

1- YAPI KİMYASALI TESİSİ

2- BATCH, COMPACT, KIRMA(GERİ DÖNÜŞÜM) MAKİNESİ

3- OTOMATİK TEL DİZME MAKİNESİ alınacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ORGANİZE

SANAYİ BÖLGESİ 28. CADDE NO 11 KAYSERİ adresinden veya www.formpor.com ve www.oran.org.tr

internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 08/08/2014 Saat: 10.00

Uyarı: Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup teklif dosyasının son teslim zamanı

olan 08.08.2014 tarih saat 10.00 itibariyle Dosyası ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 28. CADDE NO 11

KAYSERİye ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.formpor.com ve www.oran.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, tarihinde, saat 10.00da ve ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 28. CADDE NO 11

KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

(2)

ADANA-İHALE SOFULU BÖLGESİ BUCAK DERESİ IS BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SARIÇAM İLÇESİ SOFULU BÖLGESİ (OTOYOL KUZEYİ) BUCAK DERESİ ISLAH YAPISI İLE

MUH.İLÇELER YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/79306

1- İdarenin

a) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3224576767 – 3224579719

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@adana-aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, turu ve miktarı . 3/00×3,00 u KESİT BETONARME ISLAH YAPISI 830 MT-3,00×2,25 U

KESİT BETONARME ISLAH YAPISI 1307 MT VE KAPALI KESİTLER-

0600 MM BETONARME BORU İLE KANALİZASYON HATTI DÖŞENMESİ-

01000 MM BETONARME BORU İLE YAĞMURSUYU HATTI DÖŞENMESİ-

IZGARA BAĞLANTILARI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ADANA

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 215 (İKİYÜZONBEŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADANA ASKİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI KANAL ŞANTİYESİ C

BLOK YATIRIMLAR GENEL MÜD.YRD.LIĞI ODASI

b) Tarihi ve saati : 13.08.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması haîinde, iigili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif

ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

RESMİ GAZETENİN 27961 SAYI VE 11/06/2011 TARİHİNDEKİ YAPIM İŞLERİ BENZER İŞ GRUPLARI

TEBLİĞİNİN BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ A/4 GRUBU İŞLER BENZER İŞ SAYILACAKTIR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİDİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADANA ASKİ ŞANTİYESİ

MUSTAFA KEMALPAŞA BULVARI (C) BLOK KANAL YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA ASKİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI KANAL ŞANTİYESİ (C)

BLOK KANAL YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI KALEMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(1)

KOCAELİ-İHALE CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMETİ FARABİ DEVLET HST.BAŞHEKİMLİĞİ F.ÇAKMAK MH.DR.ZEKİ CD.NO:62

No Comments

MAKİNE / TEÇHİZAT ,SİSTEM VE BİYOMEDİKAL CİHAZ BAKIM ONARIMI VE

KALİBRASYON HİZMETİ ALIMI

I

DEVLET HASTANESİ-DAR1CA FARABİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

Makine / Teçhizat ,Sislcm ve Biyomedikal Cihaz Bakım Onarımı ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/85632

1-İdarenin * *

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

: FEVZİ ÇAKMAK M AH. DR.ZEKI ACAR CAD. 62 41700

DARICA/KOCAELİ

2626564344 – 2626564348

daricadh ihale@holmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

: 24 Ay Süre ile Makine Teçhizat, Sistem ve Biyomedikal Cihaz Bakım

Onarımı ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: Danca Farabi Devlet Hastanesi

: İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır

a) Yapılacağı yer : Danca Farabi Devlet Hastanesi F.Çakmak Mh.Dr.Zeki Acar Cd.No:62

Darıca-KOCAELİ

b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine

dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bakım Onarım İşletme Hizmeti Alımları, Teknik Destek Hizmeti Alımları, Makine Teçhizat Sistem Bakım

Onarımları, Biyomedikal Cihaz Bakım Onarımları ve Kalibrasyon Hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte olarak

benzer iş olarak kabul edilebilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satmalma Birimi

adresinden  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Karabi Devlet Hastanesi Satmalına Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3Unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

OASICA FAN

AŞAR

(0)

KONYA-İHALE TAŞIMA İŞİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AKŞEHİR İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz dc taşıma kapsamına alınan ilk/orta okulu öğrencilerinin taşıma işi hizmet alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/79604

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

: Seyran Mahallesi- Hastane Caddesi No:l Kat;3 – 42550

AKŞEHİR/KONYA

:3328121844-3328125434

: aksehir42@meb.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

2014-2015 Eğitim öğretim yılında 16 taşıma

merkezindeki 265 ilk/orta okul öğrencilerini 16 araç ile

180 gün taşınması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Teknik şartnamede belirtilen yerlerden merkez okullara

İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015

a) Yapılacağı yer : Seyran Mah. Hastane Cad. No:l Akşehir/Konya

b) Tarihi ve saati : 08.08.2014 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin. ruhsat vb. belgeler,

1-Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun

11/06/2014 tarih ve 01 sayılı karan ile tahdit edilen araçlarla öğrenci taşıması yapılacaktır.

Aracı yeterli gelmeyen firma veya kişi Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki

olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum veya kuruluşlar ile özel kuruluşlarda yapılan öğrenci taşıma işi vb.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşıhğı Akşehir

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktan ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:Teklifı sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,

Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

2

(1)

ANTALYA-İHALE 205 ADA 1 PARSEL SATIŞ MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

TURİZM YATIRIMINA UYGUN ARSA SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından;

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Turistik Tesis Arsası 2886

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ve tahmini

bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

2- Satılacak Arsanın Nitelikleri:

a) lapıı kayıtları:

Mahalle_Tîvrenseki

Ada_:205

Parsel_:_

Yüzölçümü : 22.853.00 m2

Cinsi_: Arsa

b) İmar Durumu

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Evrenseki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine

göre:

Bu alanda Otel yapılması halinde: İ.A.K.S=0.60

Bu alanda Tatil Köyü yapılması halinde: İ A K S=0.30

ciArsanın tahmini bedeli: 3.900,00TL/m2 den 89.126.700,00 (seksendokuzmilyon

yüzyirmialtıbinyediyüz) TL olup geçici teminatı 2.673.801,00 (ikimilyonaltıyüz

yetmişüçbinsekizyüzbir) TLdir.

3 – İhalesi yapılacak arsa, yürürlükteki İmar Planında TTA olarak planlanmış olup, tapu kayıtlarının,

yürürlükteki İmar planının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, Arsanın bulunduğu

yer itibariyle, Yetkili Manavgat Belediyesinden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla

ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4- Arsamn ihalesi, 07.08.2014 perşembe günü saat 10.00 da Belediye Encümeni Huzurunda

yapılacaktır.

5- İhale Belediye Encümen salonunda yapılcak olup ,Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak

gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı

kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde

ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

6- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

6.1) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiyede Tebligata elverişli ikametgah adresi

6.2) Gerçek şahıslardan TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti

6.3) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge

6.4) Tüzel şahıslardan Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde

alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan

Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunça.

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.5) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

6.6) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiyede şubesibulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.7) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.8) Vekaleten iştirak ediliyorsa: İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına

teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2

ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel

kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca viya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.9) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

6.10) Dosya alındı belgesi

6.11) Manavgat Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

8- İhale ilgili şartname ve eklerinin mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan Panosunda

görülmesi ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temini mümkündür.

9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü olan 07/08/2014 tarihinde en geç

saat 9.45e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından

ödenecektir. Arsa satışları KDVden muaftır.

11- TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.

(1)

ANTALYA-İHALE 205 ADA 1 PARSEL SATIŞ MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

TURİZM YATIRIMINA UYGUN ARSA SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından;

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Turistik Tesis Arsası 2886

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ve tahmini

bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

2- Satılacak Arsanın Nitelikleri:

a) lapıı kayıtları:

Mahalle_Tîvrenseki

Ada_:205

Parsel_:_

Yüzölçümü : 22.853.00 m2

Cinsi_: Arsa

b) İmar Durumu

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Evrenseki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine

göre:

Bu alanda Otel yapılması halinde: İ.A.K.S=0.60

Bu alanda Tatil Köyü yapılması halinde: İ A K S=0.30

ciArsanın tahmini bedeli: 3.900,00TL/m2 den 89.126.700,00 (seksendokuzmilyon

yüzyirmialtıbinyediyüz) TL olup geçici teminatı 2.673.801,00 (ikimilyonaltıyüz

yetmişüçbinsekizyüzbir) TLdir.

3 – İhalesi yapılacak arsa, yürürlükteki İmar Planında TTA olarak planlanmış olup, tapu kayıtlarının,

yürürlükteki İmar planının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, Arsanın bulunduğu

yer itibariyle, Yetkili Manavgat Belediyesinden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla

ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4- Arsamn ihalesi, 07.08.2014 perşembe günü saat 10.00 da Belediye Encümeni Huzurunda

yapılacaktır.

5- İhale Belediye Encümen salonunda yapılcak olup ,Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak

gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı

kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde

ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

6- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

6.1) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Türkiyede Tebligata elverişli ikametgah adresi

6.2) Gerçek şahıslardan TC kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Sureti

6.3) Gerçek ve Tüzel şahıslardan Vergi Borcu olmadığına dair belge

6.4) Tüzel şahıslardan Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde

alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan

Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunça.

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.5) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

6.6) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiyede şubesibulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.7) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.8) Vekaleten iştirak ediliyorsa: İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına

teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2

ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel

kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca viya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.9) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

6.10) Dosya alındı belgesi

6.11) Manavgat Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7- İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

8- İhale ilgili şartname ve eklerinin mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan Panosunda

görülmesi ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığı temini mümkündür.

9- İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü olan 07/08/2014 tarihinde en geç

saat 9.45e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

10- Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından

ödenecektir. Arsa satışları KDVden muaftır.

11- TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.

(0)

ÇORUM-İHALE 2014/87573 MAKİNE BAKIM ONARIM TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ÇORUM ŞEKER FABRİKASI MD.

No Comments

İHALE İLANI

Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltına Makinalarının Bakını, Onarını ve İşletilmesi Hizmeti

Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Corum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

2014/2015 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım,

Onarını ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No: 2014/87573

1. İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

2. İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

:Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

:364 2350470 (6 Hat) – 364 2350477

% 20 toleranslı

pancar boşaltma

b) yapılacağı yer

c) işin süresi

3. İhalenin

a) yapılacağı yer

: Yerköy Bölgesi Sekili Kanlarındaki +/-

24.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar

makinesi ile boşaltılması, Yerköy Bölgesi Yerköy Kantarındaki

+/- % 20 toleranslı 35.000 ton pancarın elektrik tahrikli seyyar

pancar boşaltma makinesi ile boşaltılması. Fabrikada bulunan

Sabit pancar boşaltma makinesi ile +/- %20 toleranslı 290.000

ton pancarın boşaltılması ve Fabrikada bulunan 5 adet

Rlcktrikli seyyar pancar boşaltma makinesi ile +/- %20

toleranslı 360.000 ton olmak üzere Toplam 709.000 ton

pancarın boşaltılması ve bu makinelerle ilgili bakım .onarım

revizyon işlerinin yapılması hizmet işi.

:Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy. Ziraat Bölge

Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy kantarları.

:Çorıım Şeker Fabrikası 2014/2015 Pancar İşleme Kampanya

Dönemidir.

b) tarihi ve saati

:Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 9. Km.

ÇORUM

:06.08.20I4 Çarşamba günü saat 14.00

4. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir

ve TL. 100,00- (YiizTiirkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza

ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

/ /

(1)

ÇORUM-İHALE 2014/84750 YAKACAK MLZ.ALIMI ÇORUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

YAKACAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIK

CORUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK

SAĞLIĞI KCKEMl

2014 – 2015 Mi I KIS DÖNEMİ YAKACAK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine g(»re açık ihale usuliı ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kavil Numarası

l-İdnrcnin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

cl Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsai

2014/84750

Gazi Caddesi N:66 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

3642010383 – 3642010303

destek.idari (2)

ADANA-İHALE ÇAKMAK İSTASYON BİNASI ONARIMI ADANA TCDD. 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

BİNA BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAKMAK İSTASYON BİNASININ BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI yapını işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/84654

1- İdarenîn

a) Adresi ; Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3224575354 – 3225475807

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgetasınmaznıalIarmudurlugufitcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

i ;-1

2- Ihale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Bina-450 m2

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Çakmak İstasyonu-EREĞLİ/KONYA

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1. Kat)

b) Tarihi ve saati : 13.08.2014 – 14:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya

ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptın lamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4,3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Hu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin, yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer

alan (B) III. GRUP: BİNA İŞLERİ, benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 6. Bölge

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü (6. Kat 611 Nolu Oda) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü (6. Kat 611 Nolu

Oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,0

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kesin Teminat Mektubu süresiz olarak alınacaktır.

(1)

Older Entries