VAN-İHALE TEMİZLİK HİZMET ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6.HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI

No Comments

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İÇİN 4 PERSONEL İLE 12 AY SÜRELİ TEMİZLİK

HİZMET ALIMI

6 HD. ALAY K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK

VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İÇİN 4 PERSONEL İLE 12 AY SÜRELİ TEMİZLİK

HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/125197

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON

BAŞKANLIĞI TOPRAKKALE VAN MERKEZ/VAN

4322151978 – 4322146799

altihdakihlkombsk@yahoo.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

4 PERSONEL İLE 12 (ONIKI) AY SÜRELİ TEMİZLİK

HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: VAN ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ BİNASI

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI TOPRAKKALE-VAN

06.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak daha önce herhangi bir resmi kurum veya kuruluş ya da özel şirketlerin

tedavi kurumlarının temizlik hizmetinin veya dezenfeksiyon hizmeti yapmış olması.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 35 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6 NCI

HD.A.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞIadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6 NCI HUDUT ALAY KOMUTANLIĞI TOPRAKKALE-

VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir.

(1)

İSTANBUL-İHALE 3129 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3129

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:– e) Ada No: 700 f) Parsel No: 37

g) Yüzölçümü: 163,64 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: 7280/16364

i) Halihazır: Tek katlı Metruk Yapı İşgali

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Alibeyköy (Karadolap) Man. Yeni Yol Sok.

3) Muhammen Bedeli: 109.200.-TL

4) Geçici Teminatı: 3.276.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 12 Kasım 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(1)

İSTANBUL-İHALE 3298 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3298

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Tuzla c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No: 1 e) Ada No:  f) Parsel No: 652

g) Yüzölçümü: 521,84 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır:Boş

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez Mah. Dilara-Gülbeyaz Sok.

3) Muhammen Bedeli: 1.565.520.-TL

4) Geçici Teminatı: 46.965,60 TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 19 Kasım 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbı

7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli: 600.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza

sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son b

yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca

tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale

saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad.

No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(1)

ADANA-İHALE 2014/137828 BAKIM TEMİZLİK İŞİ SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ FİDANLIK, PARK-BAHÇELER İLE SPOR TESİSLERİNDE

BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ

SEYHAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ FİDANLIK, PARK-BAHCELER İLE SPOR TESİSLERİNDE BAKIM VE

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

:2014/137828

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

: DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI 89 SEYHAN

SEYHAN/ADANA

: 3224324367 – 3224361832

: fenihale@seyhan.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

: 128 işçi ve 17 araç ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki

Fidanlık, Park Bahçeler ile Spor Tesislerinde Bakım ve Temizlik Hizmeti

İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Seyhan İlçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan fidanlık, park ve

bahçeler, spor tesisleri, çocuk oyun parkları ve yeşil alanlar.

: İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonu

: 02.12.2014 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil

edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonradüzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka

referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen

belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter

birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,

son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç

defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait

gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi

dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya

bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi

birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 adet Binek Otomobil çalıştırılması (Şoförsüz/ Akaryakıt Yüklenici tarafından karşılanacaktır.)

5 adet Çift Kabin Kamyonet çalıştırılması(l+5 kişilik) (Branda kapalı kasası olacaktır.) (Şoförsüz/Akaryakıt Yüklenici

tarafından karşılanacaktır.)

2 adet Çift Kabin Pick-Up çalıştırılması (4+1 kişilik) (Şoförsüz/Akaryakıt Yüklenici tarafından karşılanacaktır.)

1 adet Çift Kabin Çelik kapalı kamyonet çalıştırılması(Tamir bakım aracı)(5 + l kişilik)(Şoförsüz/Akaryakıt Yüklenici

tarafından karşılanacaktır.)

1 adet Teleskopik Platform aracı çalıştırılması (Çift Kabin 1+4 kişilik)(çalışma yüksekliği en az 14 mt.)

(Şoförsüz/Akaryakıt Yüklenici tarafından karşılanacaktır.)

2 adet Minibüs çalıştırılması (1+13 kişilik) (Şoförsüz/Akaryakıt Yüklenici tarafından karşılanacaktır)1 adet Sulama Arazözü çalıştırılması (Şoförsüz/Akaryakıt İdare tarafından karşılanacaktır.)(En az 10 ton kapasiteli

olacak)

2 adet Sulama Arazözü çalıştırılması (Şoförsüz/Akaryakıt İdare tarafından karşılanacaktır.)(En az 15 ton kapasiteli

olacak)

1 adet Burunsuz Damperli Kamyon çalıştırılması (Şoförsüz/Akaryakıt İdare tarafından karşılanacaktır.)

1 adet Traktör çalıştırılması (Şoförsüz/Akaryakıt İdare tarafından karşılanacaktır.)

YUKARIDA MİKTARLARI VE CİNSLERİ BELİRTİLEN ARAÇLARDAN;

1 adet Teleskopik Platform Aracı (Çift Kabin 1+4 kişilik)

1 adet Sulama Arazözü (en az 15 ton kapasiteli)

1 adet Burunsuz Damperli Kamyon

olmak üzere İsteklinin kendi malı olması gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura

yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir

yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilip teklif dosyası ile beraber sunulacaktır. Kendi malı

olarak istenen araçlar ile ilgili kapasite raporları ve teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelerin de teklif

kapsamında sunulması zorunludur.

Yüklenici, sözleşme imzalamaya geldiğinde, araçların kendi malı olduğunu belgeleyen evrakları veya araçlar kiralık

ise işin süresi boyunca kiralandığını gösterir Noter onaylı kira sözleşmesini getirmek zorundadır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TSE 12866- PEYZAJ MİMARLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ, TSE 12868- PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMA

HİZMETLERİ, TSE 12706- PEYZAJ GENEL KURALLARI, Kİ TAŞIMACILIK YETKİ BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Park ve Bahçelerin Bakımı ve Temizliği işi iş deneyim belgesi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(1)

İSTANBUL-İHALE 3312 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3312

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

d) Pafta No:

g) Yüzölçümü: 370,75 m2

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı:

ı) Adres (Cadde-Sokak-No):

3) Muhammen Bedeli:

4) Geçici Teminatı:

5) İhale Tarihi ve Saati:

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

7) İhale Usulü:

8) İhale şartnamesi:

9) Şartname Bedeli

b) İlçesi: Eyüp

e) Ada No: 733

h) Satılacak Hisse Oranı

843/1483

c) Cinsi: Arsa

f) Parsel No: 7

i) Halihazır: Işgalli

Yok

Alibeyköy (Karadolap) Man. Küheylan Sok.

231.825.-TL

6.954,75 TL

12 Kasım 2014-13:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

Fonlar ihale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

175.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(3)

KOCAELİ-İHALE MOTORİN DİZEL

No Comments

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) – İlan Durum İzleme

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

Yasal Kapsam

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

Ortak Alım

7

13 b/l

1. adım

Hayır

-94.751,00

2 KALEM MOTORİN DİZEL VE BENZİN AKARYAKIT ALIMI

SGK KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 KALEM MOTORİN DİZEL VE BENZİN AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

:2014/139350

ihale Kayıt Numarası

1-İdaren in

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

OMERAGA MAH. SEHABETTIN BILGISU CAD. 73 41200 İZMİT

İZMİT/KOCAELİ

2623311968 – 2623226987

kocaelisgim@sgk.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

: 1.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 21.000 Litre

Motorin Dizel

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kuruma ait ATC monte edilen araçlara, akaryakıt ihtiyaçlarını

Taşıt Tanıma Sistemine sahip petrol istasyonlarında bulunan

pompalardan teslim alacaktır.

. 02.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında teknik şartname

hükümlerine göre, Kuruma ait araçlara ihtiyaç duyuldukça

yüklenici tarafından akaryakıt ikmali yapılacaktır.Yüklenici

sözleşme süresi ile bağlı kalmak kaydıyla,ATOS sistemine

dahil olan ve ATC cihazı takılan idareye ait resmi plakalı

araçlara akaryakıt ikmali yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Kocaeli Sosyal Güvenlik II Müdürlüğü Omerağa Mahallesi

Sahabettin Bilgisu Caddesi No. 73 5.kat İzmit/KOCAELİ

: 07.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx

1/3EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) – İlan Durum İzleme

oelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım

Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi

olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım

Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim

tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin

Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Sosyal

Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Satınalma Servisi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu

Caddesi No. 73 5. kat İzm it/ KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri

Satınalma Servisi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No. 73 5.kat İzmit/KOCAELİ

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx 2/3E KAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) – İlan Durum İzleme

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

ANKARA-İHALE AKARYAKIT ALIMI REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI BİLKENT PLAZA B3 BLOK

No Comments

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

REKABET KURUMU

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2014/133713

: Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 06800 BİLKENT

ÇANKAYA/ANKARA

: 3122914444 – 3122667920

: ihale@rekabet.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

: 70.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 20.000 Litre

Motorin

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: ihale konusu akaryakıt idarenin araçlarına montajı yapılacak

olan Araç Tanıma Sistemi ile Yüklenicinin Türkiye

genelindeki akaryakıt istasyonlarından sözleşme süresi

içerisinde partiler halinde teslim alınacaktır.

: İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar

sözleşme konusu akaryakıt idarenin ihtiyacı doğrultusunda

partiler halinde teslim alınacaktır.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 21.11.2014 -14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış

2015 yılını kapsayan Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansının, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun

bayisi ise 2015 yılını kapsayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış bayilik lisansı ile bağlı

bulunduğu ana dağıtım şirketinden alınmış bayisi olduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini

vermeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin T.Halk

Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki 8000 0003 no.lu hesabına doküman bedeli yatırıldıktan

sonra İdarenin Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Bil kent/ANKARA adresinden adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Bil kent/ANKARA

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim Fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

ANKARA-İHALE AKARYAKIT(MOTORİN)ALIMI ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GN.MD.

No Comments

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

60.000 LİTRE AKARYAKIT (MOTORİN) ALINACAKTIR

Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/140979

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İnönü Bulvarı No:42 06520 Emek Çankaya/ANKARA

(312) 296 67 37 – (312) 215 5091

gdemirci@csgb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında Araç Tanıtım

Cihazı ile peyder pey olarak 60.000 Litre Motorin (Diğer) Mal

alımı işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve

Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ile İstanbul, Kocaeli,

Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana Bölge Laboratuvar Şeflikleri

Hizmetlerinde kullanılan 21 adet taşıt için yüklenici firmanın

tüm Türkiye genelinde idarenin taşıtlarına teknik şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde ve ihtiyaç nispetinde peyder pey

teslim edilecektir.

: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve

Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ile İstanbul, Kocaeli,

Bursa, Kayseri, İzmir ve Adana Bölge Laboratuvar Şeflikleri

Hizmetlerinde kullanılan 21 adet taşıt için yüklenici firmanın

tüm Türkiye genelinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi

sınırları içinde göstereceği akaryakıt istasyonlarından teknik

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ve ihtiyaç nispetinde

peyder pey teslim edilecektir. İdare tarafından yükleniciye

bildirilecek taşıtlara cihaz takılıncaya kadar veya taşıtlara takılı

bulunan cihazların arızalı olması durumunda, makbuz

karşılığında yakıt alabilecektir. Taşıtlar şehir dışına çıktığında

yakıtmatik bulunmayan yerlerde yine aynı yüklenici firma

istasyonlarından makbuz karşılığı yakıt alacaktır. İdarenin

İstanbul Yolu 14.km No:464 Yenimahalle/ANKARA

yerleşkesinde bulunan hizmet binalarını besleyen jeneratör ve

çim biçme makinelerinin yakıt ihtiyacı ihtiyaç nispetinde teslim

tesellüm belgesi ile yapılacaktır.

: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42

Emek/ANKARA

: 24.11.2014- 15:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt

Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibi mezkur dağıtım

kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter tastikli suretini verecektir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

tarafından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu

olduğunu teşvik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini verecektir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu yada özel sektöre yapılan taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt dağıtım ve pazarlama işi

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇALIŞMA VE

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok Z Kat 04

Numaralı Oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok Z Kat 04 Numaralı Oda adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

No Comments

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR!

–—-KURUMU

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

: 20I4/IJ9033

: MEHMET AKİF ERSOV MAHALLESİ E-90 KARAYOLU ÖZERİ

Ü695Ü ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA 06950 ŞEREFLİKOÇHİSAR

S E KEKLİK OÇH İSA R/A N KAKA

b) I elefon vc faks numarası : j 126871754 – 3126865009

c) Elektronik Posta Adresi : skl.isardh@liotniail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ckap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2-İhale konusu hizmetini

a) Niteliği, türü vc miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

2015-2016-2017 YILLARI 23 KİŞİLİK GENEL TEMİZLİK HİZMETİ

ALIMI (Asgari Ücretin % 6 Fazlası) 23 KİŞİ İLE 36 AY

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ

İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- ihalenin

n) Yapılacağı yer

b) Tarihi vc saati

Mehmet Akif Ersoy Mab.E?90 Karayolu Üzeri Şereflikoçhisar /

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ SATINALMA

BİRİMİ

28.11.2014- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli . imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari  Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamam. veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.4.1,6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ye sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tararından ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından

ay. olmamak (i7.crc. ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim

belgesi. u

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi 3 Adet

Döşeme Cilalanın Makinesi I Adet

Yer Yıkama Otomatı (Akülü) 2 Adet

Halı Vc koltuk Yıkama Makineleri 2 şer adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

kaimi veya îizel sektöre yapılmış nlan Genel Temizlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk

Lirası) karşılığı ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ SATINALMA

BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

.13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/138219 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

2015 Yılı 4 Kısım 41 Kalem

Kanununun 19 uncu maddesine

ayrıntıl

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

Temizlik Malzemeleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2014/138219

: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:51

34384 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL

2122201020-2122210303

darulaceze@darulaceze.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Darülaceze Başkanlığının 2015 Yılı 4 Kısımdan oluşan 41

Kalem Temizlik Malzemeri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP*ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Darülaceze Başkanlığı Ayniyat Depoları

c) Teslim tarihleri : İşin süresi 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasındadır.

İhtiyaçlar, bir gün önceden Taşınır Mal Birimindeki ilgili

memur tarafından telefon ve faksla yükleniciye

bildirilecek, istenilen malzeme ertesi gün Başkanlığımızın

malzeme teslim yeri olan depoların önüne getirilmiş

olacaktır. Bir ayda 3 kez faks emrini yerine getirmeyen ve

bir ayda 3 kez istenilen evsafta malzeme getirmeyip

hakkında tutanak tutulan firmanın ihale sözleşmesi tek

taraflı iptal edilecek ve yasal işlem yapılacaktır.

(Yüklenici faks ve telefon numaralarını ilgili memura

vermek zorundadır.) Mal Alımları idarenin belirlediği

günlerde yapılabilecek, teslim saatleri 9.00 ile 14:00

saatleri arasında olacaktır. Kurum yetkilileri lüzum

gördüğü zamanlarda isterse bu saatlere bağlı kalmaksızın

malzeme isteyebilecektir. Teslim edilen Temizlik

maddeleri kurumumuzun muayene heyeti tarafından

Muayene edilir. Muayene heyeti evsafına uygun

bulmadığı malzemeyi reddedip geri çevirmekle yetkilidir.

Muayene heyetince evsafına uygun bulunmayıp geri

çevrilen malzemeler ve maddeler ertesi gün içerisinde

heyetin kabul edeceği evsafa uygun olarak kurumumuz

ambarına teslim edilecektir. Başkanlığımız gerektiğinde

İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığına Hıfzısıhha

Enstitülerinde gelen temizlik maddelerinin tetkikini

isteyebilir. Sarf edilecek mal Yüklenici tarafından

getirilir. Bu tetkiklerin ücretleri ve ulaşım ücretleri

yüklenici tarafından ödenir. Yüklenici bu bilimsel raporauymak zorundadır. Başkanlığımıza gelen malzemelerin

tartımında Kurumumuz kantarı esas alınacaktır. Taşınır

Mal Birimindeki ilgili memur tarafından telefonla veya

faksla siparişi verilen malzeme Yüklenici firma tarafından

olağanüstü haller dışında (deprem, yangın, sel felaketi vs.)

mutlaka temin edilerek getirilecektir. Firmaya tanınan

süre içinde malzeme gelmediğinde Başkanlığımız istediği

yerden malzemeyi temin edecek, bedelini ihaleyi üstlenen

firma ödeyecek, ayrıca siparişe esas fatura bedelinin

tamamını ceza olarak ödeyecektir. Malzemelerin

Başkanlığımıza nakli, yüklenip boşaltılması Yüklenici

firmanın araçları ve personeli tarafından yapılacaktır.

Teslim edilen malzemelerin kasa, torba, kutu. teneke vs.

ambalajları sağlam ve temiz olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-

Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Sadıka Sabancı

Çok Amaçlı Salonu

b) Tarihi ve saati : 20.11.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen satandartlara ilişkin belgeler

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale gün ve saatine kadar bütün kısımlar için belirtilen malzemelerin birim

miktarından az olmamak üzere iki birim miktarı numune getirecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü temizlik malzemesi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halil

Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Darülaceze Başkanlığı Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL

Darülaceze Başkanlığı Yönetim Binası 2 İhale ve Satınalma Birimi adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:51

Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Darülaceze Başkanlığı Yönetim Binası 2 İhale ve Satınalma

Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

Older Entries