İSTANBUL-İHALE ANA.KUZEY KAMU HST.BİR.GEN.SKR SAĞLIK BAKANLIĞI İST.BEYKOZ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ

No Comments

Saip Molla Cad Kısayol Sk N: 1 Paşabahçe Beykoz İstanbul Beykoz/İstanbul

2163222210 -2164137959

istanbuldhs4@saglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

9 KALEM İLAÇ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

9 KALEM İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/45532

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 kalem İlaç alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Beykoz Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi : Eczanenin Sipariş Verilen Miktar Üzerinden. Sipariş Yazısının Yükleniciye

Tebliğinden(PostaEax.Veya E-Mail) İtibaren 10(On) Takvim Günü İçinde Yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saip molla cad. Kısayol sok. No: 1 Beykoz/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 20.05.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da

ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten

son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

ihale konusu malın üretimine ve /veya ithaline ve/veya piyasa arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili

mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil,izin,ruhsat,sertifıka v.b.belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için

gerekli belgeler ibraz edilecektir.Bu belgeler;* İlaç ve serumlarla ilgili ecza deposu, imalatçıve /veya ithalatçı firmalar, alanına göre Sağlık

Bkanlığı imal ve /veya ithal izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır.*İstekli ecza deposu ile Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ecza deposu

ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.*İhaleye Katılan istekliler teklifleri ekinde teklif ettikleri ürünlere ait(ürünlerin her bir boyu için ayrı

ayrı olmak üzere)TİTUBB sistemine kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı UBB barkot numaralarını ihale dosyasında

sunacaktır.İstekliler teklif edilen ürünlerin üretici/ithalatçı firması olmaması durumunda bayisi olduğunu gösterir UBB kayıtlı firma /bayi

tanımlayıcı barkod numaralarını sunmak zorundadır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

*İhalede isteklilerce teklif edilen ürünler TITUBB kayıt numarası medula sistemine kayıtlı olmalıdır.Teklif mektubu veya eki belgelere ürün

numarası (barkodu)yazılmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi İdari Birimler 1 Satmalma

Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi İdari Birimler 1 Satmalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir

mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

TC.

(0)

İSTANBUL-İHALE 659 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

22&)

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 659

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul b) İlçesi: Sarıyer c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No: e) Ada No: 1375 f) Parsel No: 2

g) Yüzölçümü: 1.460,41 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: 27758/146041 i) Halihazır: İşgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): İstinye (Ferahevler) Mah. Malkoçoğlu Sok.

3) Muhammen Bedeli: 235.943.-TL

4) Geçici Teminatı: 7.078,29 TL

6) İhale Tarihi ve Saati: 07 Mayıs 2014 – 13:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli: 175.-TL

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(0)

İSTANBUL-İHALE 536 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 536

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul b) İlçesi: Kağıthane c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:– e) Ada No: 4384 f) Parsel No: 17

g) Yüzölçümü: 161 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: İşgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Talatpaşa Mah. Karaca Sok.

3) Muhammen Bedeli: 193.200.-TL

4) Geçici Teminatı: 5.796.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 07 Mayıs 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli: 175.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/41228 İKN. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİOLOJİ ENSTİTÜSÜ/HASEKİ

No Comments

34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ BAŞHEKİMLİĞİ

34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/41228

1- İdarenin

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Keyçi Hatun Mah. Haseki Cad. No: 29/32

Haseki FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124592093 – 2124592079

c) Elektronik Posta Adresi : kardiyoloji.enstitusu@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 KALEM TIBBİ SARF MALZEME TEMİNİ Ayrıntılı bilgi idari

şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30/04/2015 tarihine kadar

ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, sözleşmeye ve

teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Deposuna

teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane

Zemin Kat İhale Komisyon Odası Fatih / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.05.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler T.C. Sağlık Bakanhğımn Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ( 93/42/ECC MDD ) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ( 90/385/ECC AIMDD ) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro ) Tıbbi Tanı

Cihazları Yönetmeliği ( 98/79/EC IVDD ) kapsamındaki teklif ettikleri ürünlere ait:

1) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası ( TITUBB )dan ürünün barkodunu ve ürünlerin Sağlık

Bakanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi ve

2) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası ( TITUBB )dan Firmanın Bayi,Anabayi yada Tedarikçi kodunu

gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan

ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod nosunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı nosu,

bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da ( ebat, genişlik, uzunluk v.s..) bu

ürünlere ait UBB barkod nosunu da açıklama kısmına ekleyerek http://212.175.169.97//IBY/publish.htm den

hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda ( cd, disc, usb v.s.) idareye sunmalıdır.

8 nolu kalem için firma DİN EN ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.

16 nolu kalem için firma T.C.Sağlık Bakanlığı Biyosidal Yönetmeliğine uygun ve ruhsatlı olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

I, 2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34

nolu kalemlere ler adet numune ve/veya ürünü gösterir katalog (Katalogta teklif verilen kalemler işaretli

olmalıdır.) ihale esnasında firmaların yanında bulunacak ve tutanakla teslim edilecektir.

26 ve 27 nolu kalemlere 3er adet numune ve /veya ürünü gösterir katalog (Katalogta teklif edilen kalemler

işaretli olmalıdır.) ihale esnasında firmaların yanında bulunacak ve tutanakla teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü

Müdürlüğü Satınalma Bürosu Fatih / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane

Zemin Kat İhale Komisyon Odası Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

II. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2014/44230 İKN. İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

No Comments

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER;

7. KISIM (7 NOLU KALEM) İÇİN;

FİRMA İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN İLK 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İLGİLİ ANABİLİM

DALINA EN AZ İKİ (2) ADET NUMUNE GETİRECEK, GELEN NUMUNELER

DEĞERLENDİRİLECEK VE DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMADIĞI

TAKDİRDE İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.

8. KISIM (8 NOLU KALEM)İÇİN;

FİRMA İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN İLK 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İLGİLİ ANABİLİM

DALINA EN AZ İKİ (2) ADET NUMUNE GETİRECEK, GELEN NUMUNELER

DEĞERLENDİRİLECEK VE DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMADIĞI

TAKDİRDE İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.

8.KISIM (9 VE 10 NOLU KALEMLER)İÇİN;

FİRMA İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN İLK 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İLGİLİ ANABİLİM

DALINA EN AZ BİR (1) ADET NUMUNE GETİRECEK, GELEN NUMUNELER

DEĞERLENDİRİLECEK VE DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMADIĞI

TAKDİRDE İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.

14.KISIM (16 NOLU KALEM)İÇİN;

İSTEKLİLER, İHALE KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRMEK ÜZERE EN AZ 10 (ON) ADET

NUMUNEYİ İHALE ESNASINDA KOMİSYONA TESLİM EDİLECEKTİR.NUMUNELER,

İHALEDEKİ KALEM SIRASI VE ADI BELİRTİLMEK ÜZERE ÜZERİNE ETİKET

YAPIŞTIRILARAK DİZİ PUSULASINA BAĞLANARAK İHALE ESNASINDA

SUNULACAKTIR.GELEN NUMUNELER TEST EDİLECEK, DEĞERLENDİRİLECEK VE

DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMADIĞI TAKTİRDE İHALE DIŞI

BIRAKILACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın alma Müdürlüğü

Çapa/Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık

Binası Giriş Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

kriterler:

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.LABORATUAR MALZEMELERİ TEMİNİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

LABORATUAR MALZEMELERİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

2014/44230

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DEKANLIĞI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

FATİH/İSTANBUL

2124142000 – 2124142025-2126351193

itfsatinalma@istanbul.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 16 KALEM LABORATUAR MALZEMELERİ TEMİNİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

KİT KİMYASAL DEPOSU

: ÜRÜN TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI

TARİHTEN İTİBAREN 31.12.2014 TARİHİNE KADAR

KURUMUMUZUN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA PARTİLER

HALİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TALEP EDİLDİĞİ

TARİHTEN İTİBAREN EN GEÇ 10 (ON ) TAKVİM GÜNÜ

İÇİNDE TIBBİ MALZEME GENEL ŞARTLARI VE TEKNİK

ŞARTNAMEYE ŞEKİLDE İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KİT

KİMYASAL DEPOSUNA TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık

Binası Giriş Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 02.05.2014 – 12:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

/ ~ k – olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

(0)

DENİZLİ-İHALE 125 KALEM DENTAL YEDEK PARÇA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ

No Comments

DENTAL YEDEK PARÇA VE DENTAL CİHAZ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLE İLÇE DEVLET HASTANELERİNE 125 KALEM DENTAL YEDEK PARÇA

VE DENTAL CİHAZLAR İÇİN SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

:2014/43829

: İSTİKLAL MAHALLESİ KIBRIS ŞEHİTLER CAD. 1196 SK. ESKİ SSK BİNASI

20020 DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ

:2582126551-2582127816

: satinalma@denizliagizdis.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLE İLÇE DEVLET HASTANELERİNE 125

KALEM DENTAL YEDEK PARÇA VE DENTAL CİHAZLAR İÇİN SARF MALZEME

ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLGİLİ DEPOSUNA

1,2,3,4,8,9,10,11,19,21,22,23,25,37,39,40,41,42,43,44. KALEMLER

TESLİMATLAR SİPARİŞ YAZISININ YÜKLENİCİYE FAKS VEYA E POSTA İLE

TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE

YAPILACAKTIR. MALZEMELER PEYDERPEY TESLİM EDİLECEK OLUP, SİPARİŞ

MİKTARINA GÖRE TESLİMAT YAPILACAKTIR.

51,56,58,66,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,

85,89,94,96,97,100,102,103,105,110,113,114,116,119,124,125. KALEMLER

TESLİMATLAR SİPARİŞ YAZISININ YÜKLENİCİYE FAKS VEYA E POSTA İLE

TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE

YAPILACAKTIR. MALZEMELERİN TESLİMATI İKİ (2) PARTİ ŞEKLİNDE

YAPILACAK OLUP, SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİMAT YAPILACAKTIR.

5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,20,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,45,4

6,47,48,49,50,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,73,83,86,87,8

8,90,91,

92,93,95,98,99,101,104,106,107,108,109,111,112,115,117,118,120,121,12

2,123 KALEMLERİN TESLİMATI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN

GÜNDEN İTİTBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR. AYRICA

SİPARİŞ YAZISI YAZILMAYACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – İSTİKLAL MAH. 1196 SOKAK

NO:2 DENİZLİ

15.05.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENEN BÜTÜN KALEMLER İÇİN NUMUNELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA

DİKKAT EDİLEREK İHALE SAATİNE KADAR DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

- NUMUNELER ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR.

-NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADINI, MALZEME SIRA NUMARASINI VE MALZEMENİN İSMİNİ BELİRTEN

BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.

-NUMUNELERİN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA NUMUNE KUTULARI AÇILIP

İNCELENEBİLECEKTİR. MALZEMELERİN TESLİMATI TAMAMLANINCAKAYA KADAR NUMUNELER İADE

EDİLMEYECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ

SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ – İSTİKLAL MAH. 1196. SOKAK

NO:2 DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

GILI

ne Yöneticisi

(0)

DENİZLİ-İHALE 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALI KKK.11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

No Comments

TEMİZLİK MALZEMELERİ (5 KISIM / 5 KALEM)

11 İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Temizlik Malzemeleri (5 Kısım / 5 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

2014/44867

1 Vinci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Mehmetçik

Mah. Lise-1 Cad. No:2/1 20100 PAMUKKALE/DENİZLİ

2582652121 -2582656051

motptugl 1ihkombsk@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: Temizlik Malzemeleri 5 (Beş) Kısım / (5 (Beş) Kalem)

(Alıma Ait Bilgiler Çizelgesinde Belirtilmiştir)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: 11inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Vinci Taşınır

(Tüketilebilir) Mal Saymanlığı (401) Depoları / DENİZLİ

: Alımı yapılan mallar, ihale dokümanı Ekinde bulunan

Teslim Programı Çizelgesinde belirtilen tarih

aralıklarında teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer : 1 Vinci Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı

Pamukkale/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati : 06.05.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı 11inci

Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Pamukkale/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11 inci Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı

Pamukkale/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2014/45851 İKN. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

No Comments

İŞÇİ PERSONELE YAZLIK GİYİM ALIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

İşçi personele yazlık giyim alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2-İhale konusu malın

: 2014/45851

: Süieymaniye Cad.No:19/3 34116 Beyazıt/İstanbul

FATİH/İSTANBUL

:2124400000-10231-2124400012

: skssatinalma@istanbul.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrosunda çalışan

işçi personele 17 kalem yazlık giyim alımı

1 Takım elbise yazlık 106 adet

2 Tayyör takım yazlık 51 adet

3 Erkek pantolonu 135 adet

4 Erkek gömleği 135 adet

5 Erkek ayakkabısı 135 çift

6 Bayan ayakkabısı 51 çift

7 Hasta bakıcısı elbisesi 6 adet

8 Kravat 135 adet

9 Baş aşçı elbisesi pantolon dahil 12 adet

10 Baş aşçı kepi 12 adet

11 Aşçı iş terliği 12 çift

12 Aşçı iş önlüğü 12 adet

13 Güvenlikçi elbisesi Pantolın+Gömlek 5 takım

14 Erkek iş önlüğü 21 adet

15 Uzun kolonçlu lastik çizme 11 çift

16 Yüz havlusu 396 adet

17 Banyo havlusu 198 adet

: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci

Yemekhaneleri Müdürlüğü Ayniyat Deposu Beyazıt

/İstanbul.

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde

ilgili birime teslimatlar yapılacaktır.

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı İhale Salonu (Süieymaniye Cad.No: 19/34116

Fatih-İstanbul).

: 06.05.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf veSanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli tarafından teklif edilen ürün teknik şartnameye uymak zorunda olup, bu şartname içeriği

tüm ürünlerle ilgili numune getirilmesi zorunludur. Numuneler mal teslimine kadar İdarede saklı

tutulur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanhğı(Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-

İstanbul) veznelerine yatırılarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma

Bürosu(Süleymaniye Cad.No:19/3 Fatih-İstanbul). adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor

Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu (Süleymaniye Cad. IMo:19/3 34116 Fatih-İstanbul) adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekli İlerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiy um olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

BALIKESİR-İHALE 2 KALEM KUMAŞ ALIMI BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

No Comments

KUMAŞ SATIN ALINACAKTIR

BALIKESİR KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2 KALEM KUMAŞ (AMELİYATHANE YEŞİLİ VE NEVRESİMLİK PATİSKA) ALIMI alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/40614

1- İdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet

Binası Kat:2 10100 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası : 2662459595 – 2662412225

c) Elektronik Posta Adresi : balikesirkhblO.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Yeşil Kumaş – Ameliyathane Yeşili 17.800 Metre 2 Beyaz Hasse

Kumaş (Nevresimlik Patiska) 4.400 Metre

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

ATATÜRK DH, BALIKESİR DH, BANDIRMA DH; BİGADİÇ DH,

BURHANİYE DH, DURSUNBEY DH, EDREMİT DH, GÖNEN DH, İVRİNDİ

DH, SUSURLUK DH.

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilgili Hastanelerce Yükleniciye

sipariş verilen malzemeler 15(ONBEŞ) takvim günü içerisinde peyder

pey 31.12.2014 tarihine kadar idari ve teknik şartnamede belirtilen

şartlar doğrultusunda teslim edilecekt

Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Satınalma Birimi

07.05.2014 – 10:00

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen malzeme/malzemeler için madde madde karşılık gelecek şekilde İstekli tarafından imzalı kaşeli

bir şekilde Teknik Şartnameye uygunluk belgesi verilecektir.

b) Teklif edilen malzeme/malzemeler için Numune verilecektir. Numuneler Numune Teslim Tutanağı ile birlikte

üzerinde sıra numarası, markası ve firma adı belirtmek suretiyle ihale saatinden önce ihale Teklif Zarfı ile

birlikte teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Turk Lirası) karşılığı Halkbankası Balıkesir

Merkez Şubesi (TR90 0001 2009 2410 0005 0001 54) hesap numarasına para yatırılarak BALIKESİR İLİ KAMU

HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİnden İhale Dokümanı Satın Alınabilir,

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Satınalma Birimi

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

ANKARA-İHALE GENERAL ZEKİ DOĞAN MH. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

T.C

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

1 Belediyemiz sınırlan içerisinde General Zeki Doğan Mahallesi 39692 ada 1 parselde bodrum katta bulunan 1 nolu bağımsız bölüm numaralı

2093 m2lik ticaret alanının , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 13.05.2014 tarihinde Salı günü

Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse

vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SIRA NO:    MAHALLESİ    ADA NO    PARSEL NO    YUZ ÖLÇÜMÜ    BAĞIMSIZ BÖLÜM    İMAR DURUMU    MUHAMMEN BEDEL:    GEÇİCİ TEMİNAT:    İHALE TARİHİ:    İHALE SAATİ:

1    General Zeki Doğan    39692    1    2093 m2    1    TİCARİ ALAN    5.232.500,00-TL    156.975,00-TL    13.05.2014    10:00

4 İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 200.00 TL.(ikİyüzBedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve

İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde

Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiyede ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile

ihaleye katılabileceklerdir.

6 İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 13.05.2014 Salı günü en geç saat 09:00a kadar Emlak

ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

(1)

Older Entries