İSTANBUL-İHALE 2014/132253 İKN ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

T.C

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKULLARA DAGITİLMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2014/132253

Barbaros Malı. Şebboy Sok No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

2165705000 -2166870797

satinalnia@atasehir.bel.tr

https://ckap.kik.gov.tr/EKAP/

6 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Ataşehir ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara dağıtımı yapılacaktır.

Sözleşme imzalanmasından sonra bütün malzemeler belirtilen yerlere cıı geç 20 iş günü

içinde dağıtılacaktır.

Barbaros malı Şebboy sok no:4/A Batıataşehir. Ataşehir

10.11.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları vc istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli vc içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan vc teklif edilen bedelin % 10 oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.

i^SkekTr

İmalatçı

imalatçı

olduğunu

gösteren

belge

veyab) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu

aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı

Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve

aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek inalların katalogları ilıale sırasında teklif zarfıyla beraber idareye sunulacaktır,

4 4 15u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kamu ve özel sektörde yapılmış olan temizlik malzemesi alımı işleri bu iş kapsamında iş deneyim olarak kabul ediecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Satmalına Bürosu

Kat:7 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- İHALE

ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

BALIKESİR-İHALE 30 ADET TAŞINMAZ SATIŞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİ

No Comments

İLAN

BALIKESİR DEFTERDARLIĞI

GÖNEN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No    Taşınmaz Dosya No    Mah./Köyü    Cinsi    Ada No    Parsel No    Yüzölçümü (m2)    Hazine Hissesi    İmar Bilgisi İmarsız    Tahmini Satış Bedeli (TL)    Geçici Teminat (TL)    İhale Tarihi    İhale Saati

1    10110100940    Bayramiç Kö ü    Ham Toprak        1429    3.600.00    Tam        9.250.00    1.850.00    03.11.2014    1 1:30

2    10110101326    Çakmak Mah.    Tarla        531    5.300.00    Tam    imarsız    8.500.00    1.700.00    03.11.2014    14:00

3    10110101327    Çakmak Mah.    Tarla        532    14.650.00    Tam    imarsız    23.450.00    4.690.00    03.1 1.2014    14:30

4    10110101351    Çakmak Mah.    Tarla        562    5.650.00    Tam    İmarsız    9.100.00    1.820.00    03.11.2014    15:00

5    10110101352    Çakmak Mah.    1 arla        563    7.150.00    1 anı    imarsız    13.600.00    2.720.00    03.11.2014    15:30

6    10110101476    Çiftlikalan Mah.    Tarla    102    6    1.700.00    Tam    İmarsız    2.200.00    440.00    03.11.2014    16:00

7    10110101504    Çifteçeşmelcr Mah.    I arla        654    1.200.00    Tam    İmarsız    3.600.00    720.00    04.11.2014    09:30

8    10110101518    Çifteçeşmeler Mah.    Farla        677    2.062.50    Tam    imarsız    6.200.00    1.240.00    04.11.2014    10:00

9    10110101541    Çobanhamidiye    Tarla        221    3.900.00    Tam    İmarsız    5.900.00    1.180.00    04.11.2014    10:30

10    10110102135    Hacımenteş Mah.    Tarla        348    3.900.00    Tam    İmarsız    13.700.00    2.740.00    04.11.2014    11:00

11    10110103042    Körpeağaç Mah.    Tarla        698    3.550.00    Tam    imarsız    12.450.00    2.490.00    04.11.2014    11:30

12    10110103048    Kumköy Mah.    1 arla        77    1.575.00    Tam    İmarsız    5.150.00    1.030.00    04.11.2014    14:00

13    10110103752    Turptu Mah.    Ham Toprak    108    174    9.462.74    Tam    imarsız    14.200.00    2.840.00    04.11.2014    14:30

14    10110104128    Sanköy Mah.    Arsa    155    8    484.21    Tam    Konut Alanı    14.530.00    2.906.00    04.11.2014    15:00

15    10110104129    Sarıköv Mah.    Arsa    155    9    432.10    Tam    Konut Alanı    12.970.00    2.594.00    04.11.2014    15:30

16    10110104131    Sanköy Mah.    Arsa    157    1    308.92    Tam    Konut Alanı    9.300.00    1.860.00    04.11.2014    16:00

17    10110104132    Sanköy Mah.    Arsa    157    3    393.04    Tam    Konut Alanı    11.800.00    2.360.00    05.11.2014    09:30

18    10110104134    Sankö Mah.    Arsa    157    5    404.54    ram    Konut Alanı    12.140.00    2.428.00    05.1 1.2014    10:00

19    10110104138    Sanköy Mah.    .Arsa    157    10    226.09    Tam    Konut Alanı    6.800.00    1.360.00    05.1 1.2014    10:30

20    10110104139    Sanköy Mah.    Arsa    157    12    271.62    Tam    Konut Alanı    8.150.00    1.630.00    05.11.2014    11:00

21    101 101(14140    Sanköy Mah.    Arsa    158    1    402.33    Tam    Konut Alanı    34.150.00    6.830.00    05.11.2014    11:30

22    10110104143    Sanköy Mah.    Arsa    158    8    410.13    Tam    Konut Alanı    12.310.00    2.462.00    05.11.2014    14:00

23    10110104144    Sanköy Mah.    Arsa    158    11    373.62    Tam    Konut Alanı    11.210.00    2.242.00    05.11.2014    14:30

24    10110104145    Sarıköv Mah.    Arsa    158    12    524.30    Tam    Konut Alanı    15.730.00    3.146.00    05.11.2014    15:00

25    10110104146    Sanköy Mah.    Arsa    159    1    438.93    Tam    Konut Alanı    13.170.00    2.634.00    05.11.2014    15:30

26    10110104154    Sanköy Mah.    Arsa    163    7    551.87    Tam    Konut Alanı    16.600.00    3.320.00    05.11.2014    16:00

27    10110104155    Sanköy Mah.    Arsa    169    2    387.19    1 am    Konut Alanı    11.650.00    2.330.00    06.11.2014    09:30

28    10110104156    Sanköy Mah.    Arsa    169    3    391.12    Tam    Konut Alanı    11.750.00    2.350.00    06.11.2014    10:00

29    10110104303    Kurtuluş Mah.    Bahçe    578    66    962.00    Tam    Konut Alanı    346.320.00    69.264.00    06.11.2014    10:30

30    10110105418    Tırnova Mah.    Arsa    1539    11    381.35    Tam    Konut Alanı    47.700.00    9.540.00    06.11.2014    11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Malmüdürlüğü

odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1- Taliplilerin geçici teminat makbuzu veya ilgili bankanın teyit yazısı ile birlikte geçici teminat mektubu. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini gösterir belge, (tüzel

kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile 2014 yılı içinde ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona

müracaat etmeleri.

2- 4706 Sayılı Kanun gereğince. Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V.. karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı

yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

3- İhale dosyasının şartnamesi mesai saatlerinde Gönen Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://vvv.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

rs v A o* v Wuı*tLSOl, İ,anolunur-

(1)

ADANA-İHALE 2014/133913 KALORİFER YAKITI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

No Comments

KALORİFER YAKITI (FUEL OÎL NO:4)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARÎ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/133913

1- İdarenln

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) 235.000 KG

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Çukurova Üniversitesi Isı Merkezleri ( Balcalı – Sarıçam

/ ADANA )

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra

İdarenin göstereceği yer ve miktarlarda 31/12/2014

tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina İhale

Salonu ( 2.kat, 217 nolu oda ) Balcalı – Sarıçam /

ADANA

b) Tarihi ve saati : 11.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Denetleme ve

Düzenleme Kurulu ndan alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama

Kuruluşu olduğunu teşvik eden lisans belgesinin asıl veya noter tasdikli sureti. İstekli

bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise bayisi olduğu Akaryakıt

Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım

kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası

Denetleme ve Düzenleme Kurulu ndan alınmış bayi lisans belgesinin aslı veya noter

tasdikli suretinin verilmesi.

: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler

Daire Başkanlığı İdari Bina Zemin Kat 01330 BALCALI

SARIÇAM/ADANA

: 3223386356 – 3223386284

: itibet@cu.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir,

a ) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b ) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite

Raporu,

c ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat

Yeterlik Belgesi,

ç ) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren

belgeler.

İstekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak teşvik edeceklerdir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No:4) işleri kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı ( İdari bina, zemin kat ,19

nolu oda) Balcalı – Sarıçam / ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali işler

Daire Başkanlığı ( İdari bina, zemin kat,19 nolu oda ) Balcalı – Sarıçam / ADANA adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, İşın tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

HATAY-İHALE 8 KALEM GİYİM KUŞAM ALIMI REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

8 KALEM GİYİM KUŞAM

YATILI BÖLGE OKTAOKULU-RKYHA1NLI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

8 KALEM GİYİM KUŞAM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/133384

1- İdarenin

a) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESİ ORG.ATILI A ATES Bl I VARI

ATATÜRK CADDESİ I 31500 REYHANLI HATAY

b) Telefon vc faks numarası : 3264131132 – 3264130678

c) Elektronik Posta Adresi : ıcvhanliv ibo// hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM GİYİM KUŞAM

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

I)) I eslim yeri : Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu Giyim Ambarı

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra I ay içinde malların tamamı teslim

edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : REYHANLI YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati : 27.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf vc Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir beke.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/.

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı REYHANLI YATILI

BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP ü/erinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih vc saatine kadar REYHANLI YATILI BÖLGE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ adresine

elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden v ereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

ANKARA-İHALE AKARYAKIT 2014/133235 T.C.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

No Comments

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

: 2014/133235

: Söğütözü Cad. 31 06520 ÇANKAYA/ANKARA

:3122180300 – 3122842313

: tapdk@tapdk.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 2015-2017 yılları arasında 36 aylık süre ile Kurum araçları

için 62.000 İt ve jeneratör için 3.000 İt. olmak üzere toplam

65.000 it. motorin alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kurum araçlarına alınacak motorin araçlara takılacak TTC

(Taşıt Tanıma Cihazı) ile 36 ay boyunca Ankara içi veya

dışında peyder pey sağlanacak olup, Kurum jeneratörü için

alınacak motorin ise ihtiyaca binaen Kurum hizmet

binasındaki depoya talep edilen tarihte teslim edilecektir.

: Kurum araçları için alınacak motorin, sözleşme süresince

01/01 /2015-31/12/2017 tarihleri arasında araçların ihtiyacına

binaen Ankara İli içerisinde ve dışında peyder pey olarak

Yükleniciye ait Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt

istasyonlarından araçlara takılan Taşıt Tanıtım Cihazı ile

teslim alınacaktır. Ankara dışında yapılacak alımlarda Taşıt

Tanıtım Sistemi bulunmayan akaryakıt istasyonlarından

akaryakıt kuponu karşı Iğında alınacaktır. Kurum

jeneratörüne alınacak motorin ise sözleşme kapsamında

Kurumun Söğütözü caddesi No:31 Söğütözü/Ankara

adresindeki İdarenin belirleyeceği tarihte Yüklenicinin

göndereceği tanker yardımı ile yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

:Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Söğütözü Cad.

No:3l Söğütözü/ANKARA

: ILI 1.2014- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odayakayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım

kuruluşu olması durumunda; enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDKdan ) alınmış ve

vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDKdan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik

Lisansı ve Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibarıyla bayiliğin

devam etliğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

- İsteklinin akaryakıt istasyonuna ait işletme ruhsatı belgesi

-Ulusal Marker kontrolünün yapıldığına dair belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşıfığı Tütün ve

Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adresine eldert teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

ADANA-İHALE 2014/128334 ARAÇ KİRALAMA DÜZ. SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

DÜZELTME İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SEYHAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar

verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2014/128334

1- İdarenin

a) Adresi

DOSEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL

BERIKER BULVARI 89 SEYHAN/ADANA

3224324367 -

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 13.10.2014 – 2704

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GÜNAYDIN ADANA – 14.10.2014

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

Seyhan İlçe Belediyesi bünyesinde muhtelif araç kiralanması; şoför ve operatörlerinin çalıştırılması

hizmeti işinde;

İhale İlanının 4.1.1.3 maddesinde yer alan;

İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün önce mesai

bitimine kadar Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ne bir dilekçe ile başvurarak, ihale

kapsamında çalıştıracakları araçlarını gösterecek ve her bir araç için ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

alacaklardır. Bu uygunluk belgeleri teklif zarfında sunulacaktır. ifadesi;

İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün önce

mesai bitimine kadar Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ne bir dilekçe ile

başvurarak, ihale kapsamında çalıştıracakları araçları tevsik edecek belgeleri gösterecek ve

her bir araç için ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ alacaklardır. Bu uygunluk belgeleri teklif zarfında

sunulacaktır. şeklinde düzeltilmiştir.

(1)

SİVAS-İHALE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TCDD 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE

MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2014/132508

istasyon Caddesi 1 58030 SİVAS MERKEZ/SİVAS

3462217000-3462237677

4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 1 Adet Otomobilin Sürücülü olarak Kiralanması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: TCDD 4.Bölge Müdürlüğü-Sivas

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 – SİVAS

: 04.11.2014- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Özel izin, ruhsat yada belgeler: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen Al Yetki Belgesi teklif

ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Sivas 4.

Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Şefliği (Giriş Kat, 12 nolu oda) adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale

Komisyon Şefliği (Giriş Kat, 12 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(1)

HATAY-İHALE PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 51.BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

No Comments

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

51INCI BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI/İSKENDERUN

3 KISIMLI ŞEHİR İÇİ PERSONEL TAŞITMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2014/132867

DDY KARŞISI MODERNEVLER İSKENDERUN/HATAY – İSKENDERUN /

HATAY İSKENDERUN/HATAY

3266155310 – 3266165848

ellibirbkmmrk@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

8 Güzergah Personel Servisi Kiralama Hizmeti Ayrıntılı bilgi idari

şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

51 inci Bakım Merkezi Komutanlığı/ İskenderun Garnizonu EKte yer alan

Servis Güzergahlar Çizelgesinde belirtilen güzergahlarda yapılacaktır

İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON

BAŞKANLIĞI

: 13.11.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Her türlü personel ve yolcu taşıma işi

b) Personel ve yolcu taşınmasına ilişkin araç kiralama işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKENDERUN DENİZ ÜS

KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKENDERUN DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON

BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır

NOT: BAŞLIĞINDAN GAYRİSİ 10 PUNTOLUK METİN HARFLERİYLE DİZİLMİŞ İLANLARIN 5 SANTİMETRELİK

KISMINDA, SATIR ARALIKLARI DİĞER YAZI METİNLERİNDEN DAHA GENİŞ OLMAMAK KAYDIYLA, EN AZ 12

SATIR BULUNUR. İLAN METİNLERİNDE 8 PUNTODAN KÜÇÜK HARFLER KULLANILAMAZ. (01.12.2009

TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİREN 23.01.2009 TARİHLİ VE 27119 SAYILI RESMİ GAZETEDE

YAYIMLANAN RESMİ İLAN BEDELİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.)

(3)

İSTANBUL-İHALE 2014/127307 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GÜNGÖREN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

230000 Litre Motorin, 33000 Litre Motorin (Diğer) ve 1300 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2014/127307

GÜVEN MAHALLESİ MARMARA CADDESİ NO: 38 34610 HAZNEDAR GÜNGÖREN/İSTANBUL

2124495500- 2125751502

mmert@9ung0ren.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Akaryakıt Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE BENZİN VE MOTORİNLER AKARYAKIT İSTASYON POMPALARINDAN. JENARATÖRLERE DE

YERİNDE TANKERLE DOLUMU YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi : 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında ( 365 gün ) Taşıt Tanıma Sistemi İle Benzin ve Motorinler Akaryakıt istasyon

pompalarından.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası. Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 – 34160 Güngören /

İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Akaryakıt Dağıtıcısı İse 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış İş bitim tarihine kadar geçerli olan Dağıtıcı Lisansının

aslını veya noter tasdikli suretini;

İstekli Akaryakıt Dağıtıcısının Bayisi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış İşin bitim tarihine kadar geçerli otan Bayi

Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz

edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk itan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin ışdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler:

4.4.1.

Her türlü akaryakıt alımı satımı ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre akaryakıt satışı ) benzer İş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Güngören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü. Güven Mahallesi Marmara

Caddesi No: 38 – 34160 Güngören / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güngören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü. Güven Mahallesi Marmara Caddesi No: 38 – 34160 Güngören /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

İSTANBUL-GM.SATIŞ ANADOLU 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

10. İCRA DAİRESİ

2013/4336 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul II, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu (Adem Yavuz) Mahallesi,

Yavuz Selim Caddesi üzerinde kain 1 pafta, 6524 parsel sayılı 6.427,13 m2 miktarlı arsada

kurulmuş olan 48 sokak kapı nolu ASYA SİTESİ isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas

blok apartmanlardan E-Blok 3. katta 53/9330 arsa paylı (20) nolu dairenin tamamıdır. Ana bina 2

Bodrum + Zemin + 7 Normal kattan ibaret 10 katlı, ayrık nizamda bahçeli betonarme karkas blok

apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı boyalı, üzeri çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya

bahçe içinden 12 basamak çıkılarak zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte

olup katlar arası mermer basamaklı ve alüminyum korkuluklu, bina içinden beton basamaklı

yangın merdivenleri vardır. Bina zemin kattan sonra 1.50 m. kadar çıkmalı olup 2. bodrum katta

kapıcı ve kalorifer dairesi ile sığınak, diğer katlarda mesken olarak kullanılan dörder daire vardır.

Binada elektrik, su, doğal gaz ile çalışan merkezi sistem kalorifer ve iki asansör teşkilatı

mevcuttur. Özel güvenlik ile korumalı sitede parsel etrafı duvar üzeri demir parmaklık ile

muhafazalı olup açık otopark ve yeşil alanları vardır.E-Blok 3. katta 53/9330 arsa paylı (20) nolu

daire;Mezkur gayrimenkul kapalı olduğundan emsal olacak daire özelliğinden ve mahallinde

yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden; Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon

ve üç oda olup 120 m2 miktarlıdır.Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları

boyalı olup üzeri mermer kaplı mutfak tezgahı ve dolapları vardır. Banyo ile WC zeminleri

seramik, duvarları fayans kaplı olup banyoda duşa kabin, klozet, lavabo, WCde alaturka tuvalet

taşı ve lavabo vardır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup duvarları boyalıdır.

Dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı olup cümle giriş kapısı çelik

kapıdır. Salon, oda ve mutfak önünde zeminleri seramik, etrafı duvar korkuluklu balkonları olup

mutfak ve oda balkonları PVC doğramalı camekanlıdır. Daire bahçe cephesinde olup elektrik, su

ve merkezi sistem kalorifer tesisatı ile pişirmede kombi sistemi mevcuttur.

Adresi : istanbul II, Ümraniye ilçesi, Aşağı Dudullu (Adem Yavuz) Mahallesi,

Yavuz Selim Caddesi, No:48, Asya Sitesi, E-Blok 3. kat, D:20

Yüzölçümü :120m2

Arsa Payı : 53/9330

imar Durumu : Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu (Adem Yavuz) Mahallesi 1 pafta, 6524

parsel sayılı yer 20.11.2009-25.03.2011-12.07.2013 T.Tli Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağı

Dudullu,Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahalleleri Havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planına göre; E: 1.30, H:Avan proje, ön bahçe 5.00 m., arka ve yan bahçe 3.00 m.

yapılanma şartlarına sahip Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır. E: 1.30 yapılanma şartlarının

geçerli olduğu parsellerde; parsel büyüklüğü 1200 m2 ve üstünde ise Max.TAKS:0.30 olarak

belirtilmiştir.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 23/12/2014 günü 11:00- 11:10 arası2. Satış Günü : 19/01/2015 günü 11:00- 11:10 arası

Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda

teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma

gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde

(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim

masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını

özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize

bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak

sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale

bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez

tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış

ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64e karşılık gelmektedir.

(8)

Older Entries