İSTANBUL-İHALE 2014/84690 PENDİK BOTAŞ BORU HATLARI PET

No Comments

BORU HATLARI ALTINA BETONARME DESTEK KONULMASI YAPTIRILACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TASIMA A.S (BOTAS) İSTANBUL İSLETME

MÜDÜRLÜĞÜf BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI)

BOTAŞ DOĞAL GAZ İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AMBARLI PİG İSTASYONU

DENİZ GİRİŞİNDEKİ BORU HATLARI ALTINA BETONARME DESTEK KONULMASI yapım işi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/84690

1-İdarenin

a) Adresi : RAMAZANOGLU MAH. KAYNARCA CAD. 74 34906

PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2165604000 – 2165604110

c) Elektronik Posta Adresi : istisletme@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ambarlı Pig İstasyonu Deniz Girişindeki Boru Hatları

Altına Betonarme Destek Konulması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İşletme Müdürlüğü sahasında Ambarlı Pig

İstasyonu

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Ramazanoğlu Mah.

Kaynarca Cad. No:74 34906 Şeyhli-Pendik / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 12.08.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan

belge;

EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası istenecektir. İlgili EPDK Yönetmeliğine göre ihale

esnasında değil ihale üzerine bırakılan yüklenici tarafından sözleşme imzalama

esnasında sunulacaktır.

Faaliyet konusu : Yapım/Bakım ve Onarım

Kategorileri : İnşaat ve mekanik

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

I / f f f° i?4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A-III grubu Boru ve İletim Hattı

İşleri veya yüksek basınçlı doğalgaz boru hatlarında bakım, onarım işleri (boru hattı

deplase, hot-tap, stopple işleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer iş deneyim belgesi yerine kullanılabilecek diploma İnşaat Mühendisliği

Bölümü dür.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ

İstanbul İşletme Müdürlüğü Vakıfbank E5 Dolayoba şubesi TR

130001500158007293284887 IBAN nolu hesabına yatırılan 2014/84690 nolu ihale

dosya bedeli açıklamasını içeren makbuz ile BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü

Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. No:74 34906 Şeyhli-Pendik / İstanbul adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Ramazanoğlu

Mah. Kaynarca Cad. No:74 34906 Şeyhli-Pendik / İSTANBUL adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin

tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

tı ıı. » . W#

(3)

SAMSUN-İHALE DERELER MH.6087 ADA 8 PRS. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

İHALE KONUSU

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

T.C.

CANİK BELEDİYESİ

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

İSİN NİTELİĞİ, YERİ VE MIKTARLCan ı k

Belediye Meclisinin

04/06/2014 tarih ve 12/41 sayılı karan ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 savılı

Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda imar

durumu ve niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur.

Dosya No    Ada/Parsel    Alanı(m2)    Hisse Durumu    İmar Durumu

1    6087/8    1.288,62m2    Tam    Samsun ili, Canik ilçesi, tapuda Dereler Mahallesi F36B22D3D Pafta 6087 ada, 8 nolu parsel. İmar Planında Ticaret alanı E=1.80, Ayrık Nizam yapılaşma hakkına sahip 1.288,62ın2 arsa niteliğindeki taşınmaz

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 say ılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine

göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:İhale Şartnamesi mesai

saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak

görülebilir/temin edilebilir.

İHALENİN YAPİLACAĞİ TARİH-SAAT-YER / ADRES :Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı

salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 55080

Canik/SAMSUN 06/08/2014 Çarşamba günü saat:14.00da yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:Tasınmazın tespit edilen muhammen bedeli ve geçici

teminatı çizelgede gösterilmiştir. ( KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDVn den istisnadır.)

Dos

ya

No

Ada/

Parsel

Alanı

(m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1.

6087/8

1.288,62

386.586,00TL.

(Üçyüzseksenaltıbînbeşyüzseksen

_altıtürklirası)_

11.600,00TL.(Onbirb

inaltıyüztürklirası)

istekliler dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 06/08/2014

Çarşamba günü saat:14.00 a kadar, yatırılmış olacaktır, ada parsel no belirtilecektir.

7- İSTENEN BELGELER:a)Nüfus cüzdanı sureti b)İkamctgah Belgesi c)Vekaleten katılıyorsa

vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge d)Geçici teminat makbuzu veya mektubu e)Tüzel kişilerin

ilgili ^makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi f)İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine

problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge g)İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair

taahhütname. h)İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten

noter onaylı belge. (Hak ve yükümlülükler için ayrıca bir oran belirtilmediyse, taşınmaza ilişkin tüm hak ve

yükümlülükler ortaklar arasında eşit oranda kabul edilecek ve tapu tescili buna göre yapılacaktır.)Gerçek ve

tüzel kişiler için imza sirküleri(Noter onaylı)

8- TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü)

Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:l, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı

adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif

olarak kabul edilir

on znmn

0N

Kamuoyuna duyurulur.

(3)

ANKARA-İHALE AKARYAKIT İSTASYONU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLT. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA YOLU 66

No Comments

r>«=w. 7 MOBİL AKARYAKIT İSTASYONU

PEYLET HAVA MEYDANI flg İŞLETMFSt fiENCL MflPÛRI flfifl

Lî?25!! Ate7klIİİfta*Xonu ahmi4734 «W* Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

gore açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-îdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi :.

ç) îhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

:2014/78798

: EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA

YOLU ÜZERİ) NO: 32 06330 YENİMAHALLE/ANKARA

: 312 204 27 77-78 – 312 212 81 58

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 7 Adet Mobil Akaryakıt İstasyonu

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan İhale dokümanı İçinde

bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.

: Hakkari / Yüksekova, Batman, Muş, Bingöl, Şırnak /

Şerafettin Elçi, Kastamonu ve Kocaeli / Cengiz Topel

Havalimanları

: İstekli, malın teslim süresini teklifle birlikte İdareye

teslim edecektir. Söz konusu malzemelerin tamamı tek

partide teslim edilecektir. Teslim süresi sözleşmenin

imzalanmasını müteakip 180 (yüz seksen) takvim günü

olacaktır.

: Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No:32

Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve

İkmal Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu

: 21.08.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli İmza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 ihale konusu alımm tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına alt olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter1 tarafından ilk İlan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler:

İstekli, mobil akaryakıt istasyonu ile ilgili bakım ve onarım ile orijinal yedek parça ve

malzemeleri garanti süresinin dolmasını müteakip 10 (on) yıl müddetle ücreti

mukabilinde temin etmeyi kabul edecek ve bu süre içerisinde geçerli olacak bîrim fiyatlı

yedek parça listelerini teklifle birlikte verecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Akaryakıt pompası ATEX sertifikasına sahip olmalıdır. Sertifika teklif ekinde verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren doküman:

1. İstekli, teklif ettiği ürünün ve aksesuarlarının tam olarak incelenebilmesi için ön, yan

ve üst görünüşüne ait teknik resim, teknik bilgilerin bulunduğu katalog, teknik

spesifikasyonları gösterir prospektüs İle tanıtıcı dokümanları, kullanılan ekipmanların

kullanılmasına ait broşürleri, teknik dokümanlar ve açıklamaları, varsa tanıtımına ait

sesli CD görüntüleri ve benzeri teknik dokümanları teklifle birlikte verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü yer altı ve yer üstü akaryakıt istasyonu imalatı bu işle ilgili benzer iş olarak

kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm İsteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemin! – kalemlerini teklif eden istekliler lehine %

10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya

Yolu üzeri No:32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şefliği zemin kat

058 nolu oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-ımza

kullanarak indirmeleri zorunludur.I

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Özeri) No:32

Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Şefliği zemin kat 058 nolu

oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. îhale

sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

AFYONKARAHİSAR-İHALE BOKO BAKIM ARITMA TESİSİ BAKIM TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

AFYONKARAHİSAR LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSİNİN

BAKIMININ YAPILMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 7. BÖLGE

MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü Arıtma Tesisinin Bakımının Yapılması hizmet

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/88100

1- İdarenin

a) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/l 03030

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 2722137621 – 2722141943

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme7@hotmail.com

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Loko Bakım Atelye Müdürlüğü biyolojik ve kimyasal arıtma

tesislerinin bakım hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.

GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati : 19.08.2014 – 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 7.

Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar Veznesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EK.AP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım

İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan

istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı

için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

İSTANBUL-İHALE 2014/91381 İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (FATİH ORMANI KAMPÜSÜ)

No Comments

KIRKLARELİ İLİ, KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KOFÇAZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İLK

MÜDAHALE EKİP BİNASI BÜYÜK ONARIM İNŞAAT İŞİ

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli İli, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, Kofçaz Orman İşletme Şefliği İlk Müdahale Ekip Binası

Büyük Onarım İnşaat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

: 2014/91381

: FATİH ORMANI KAMPÜSÜ MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. 267

34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL

: 2122627709-2122621876

: istanbulobm@ogm.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) işe başlama tarihi

ç) İşin süresi

Orman İşletme Şefliği İlk Müdahale Ekip binasında Yaklaşık 360,00

m2 yapı inşaat alanı bulunan, 2 katlı ilk müdahale ekip binası

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi, Yenimahalle, 17 pafta, 212 ada, 2

parseldeki yer.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Fatih Ormanı Kampüsü No: 267/1

34398 Maslak – Sariyer / İstanbul

07.08.2014 -14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen (B) Üstyapı (Bina)

Grubu İşlerden III.Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan

mühendis ve mimarlar için, İnşaat Mühendisliği veya mimarlık ihale konusu iş veya benzer işlere denk

sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Orman Bölge

Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen

açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(9)

AYDIN-İHALE HAVALANDIRMA SİSİTEMİ CİHAZ AL

No Comments

AYDIN DLVLLT IIAS I ANİ Sİ PATOLOJİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ VE CİHAZ

ALIMI

AYDIN KAMI HAS I AN L BİRLİĞİ SAĞLIK HAK ANLİ (il TÜRKİVL K A.MI

HASTANELERİ Kl Kl MI

AYDIN DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ VE CİHAZ

ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/88992

1- İdarenin

a) Adresi : C umhuriyet Malı. Atatürk Bulv. No: 96 09100 AYDIN

MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 2562143362 – 2562124493

c) Elektronik Posta Adresi : maliaydinkhb@gmaU.com

ç) İhale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : AYDIN DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LA BORATIVARI

HAVALANDIRMA SİSTEMİ VE 6 KALEM LABOKATUVAR

TIBBİ CİHAZI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : AYDIN DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi : ÖZEL İMALAT GEREKTİRMEYEN CİHAZLARIN TESLİMİ 30

GÜN,ÖZEL İMALAT GEREKEN CİHAZLAR İÇİN 60 GÜN.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Konferans Salonu Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:96

09100 Aydın

b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya im/a sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. I üzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnoter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallan

ile ilgili olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen, kullanım

ömrü süresinee imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi /.orunlu montaj, bakım,

onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda

yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen

belge.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: Teklif edilen ürünün teknik şartnamesinin madde ve

sıra numarasına göre hazırlanmış ve istenilen özellikler ile ilgili hükümleri açıklayan Teknik

Şartname Uygunluk Belgesi verilecektir.

b) Tanıtıcı Belge: Teklif edilen ürünü tanıtıcı orjinal Broşür ve/veya Katalog verilecektir.

Teklif edilen ürünün teknik özellikleri bu dokümanlar ile teyit edilebilir olmalıdır.İrünlcrin

orjinal katologları türkçe açıklamaları ile birlikte verilecektir.

İhale komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon ihale

komisyonun uygun göreceği tarihte ve sürede yapılacaktır, demonstrasyon istemi isteklilerin

teklif dosyasında beyan ettikleri faks, e-mail, telefon veya posta adreslerine bildirim şeklinde

yapılacaktır. Demonstrasyon sırasında teklif edilen cihazın ihale dokümanında ve teknik

şartnamede istenilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Demonstrasyonu yapılan

cihazın teklif edilen cihaz olmadığı ve/veya ihale dokümanında veya teknik şartnamede

belirtilen şartları karşılamadığının tespiti durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı

bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İli

Kamu Hastaneleri Birliği (ienel Sekreterliği Satmalına Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri /orunludur.

S. Tekli İler. ihale tarih ve saatine kadar Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği (ienel Sekreterliği

Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi. ayni adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için tekliI

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ü/erinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

tem i nal verecek lerd i r.

11. Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(6)

ANKARA-İHALE PERSONEL KIYAFETİ ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MD. BAĞDAT CAD.NO:16 MACUNKÖY

No Comments

PERSONELİ KIYAFETİ (112) SATIN ALINACAKTIR

ît-SAĞLIK-MÜPÜRLÜĞÜ_SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

112 Personeli Yazlık Kıyafet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/88475

1- İdarenin

a) Adresi : Bağdat Cad. No: 16 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3125924400 – 3125924477

c) Elektronik Posta Adresi : asmihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1800 Adet Yazlık Yelek 1100 Adet Yazlık Pantolon 1800

Adet kısa Kollu Penye

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ankara Sağlık Müdürlüğü Kazan ilçesinde yer alan 112

Depoları

c) Teslim tarihi : 45 günlük sözleşme süresi içerisinde tek partide teslim

edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonu (Bağdat Cad.

No:16 Macunköy Yenimahalle/ANKARA)

b) Tarihi ve saati : 14.08.2014 -10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği tdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği tdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taştmas, gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenmiş kapasite raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası la rafından aday veya istekli adına

düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca

yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı

olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Teklif edilecek ürünlerin numuneleri ihale saatinden önce idareye teslim edilecektir.

2- Teknik şartnameye cevapları içeren dokümanlar teklif zarfında bulunacak.

3- Ürünlerin kumaş bileşimlerini gösteren dokümanlar teklif zarfında verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Ankara

Batıkent Şubesi İban No:TR93 0001 2009 4570 0044 0000 04 hesabına doküman bedeli yatırıldıktan

sonra dekont veya makbuz (Firma adı, vergi numarası ve ihale kayıt numarası dekontun üzerine

yazdırılacaktır.) karşılığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Satınalma Biriminden (Bağdat

Cad. No: 16 Macunköy Yenimahalle/ ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü idari İşler Şubesi Satınalma Birimi (

Bağdat Cad. No: 16 Macunköy Yenimahalle/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(6)

HATAY-İHALE ANATOMİ MAKETİ VE CİHAZI ALIMI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

No Comments

ANATOMİ MAKETİ İLE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Diş

Anatomi Maketleri ile Cihazların al

maddesine göre açık ihale usulü ile

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :

1-İdarenin

a) Adresi :

b) Telefon ve faks numarası :

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının :

görülebileceği internet adresi

(varsa)

Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan Eğitim Amaçlı

ımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

2014/88681

Tayfur Sökmen Kampüsü Tıp Fakültesi Binası 1. Kat

Serinyol HATAY MERKEZ/HATAY

3262455302 – 3262455302

imidb@mku.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Diş I lekimliği Fakültesi

için 55 Kalem malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi

Yüklenici malı bir defada teslim edecektir. Teslim edilen

malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre

Yapılan İhalelere İlişkin Mal Alımları Denetim, Muayene

ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine

uygun olarak sözleşmenin taraflarca imzalanmasını

müteakip 90 (doksan) takvim günü içersisinde çalışır

durumda teslim edilecektir. Malzemeler yüklenici

tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul

işlemleri yapılamaz.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu

28.08.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Dijital Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mikroskop; fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl

ücretsiz, garanti bitiminden itibaren 7 yıl ücreti mukabilinde yedek parça, bakım ve onarım

garantili olmalıdır.

Merkezi Aspiratör Cihazı üretim ve montaj hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır. Yüklenici

firma tarafından 2 yıl teknik garanti verilmelidir. Yedek parçaları için 10 yıl parça temin

garantisi verilmelidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Diş Hekimliği Fakültesine Alınacak olan Ultrasonik Temizleme Cihazı CE işareti kriterleri

altında 89/336/EEC nolu ve 2004/108/EC nolu EMC yönergesi ile 73/23/EEC nolu ve

2006/95/EC nolu Düşük Gerilim Yönergesinin şartlarına uygun olmalıdır.

Merkezi Aspiratör Cihazı;

EN 13727 , EN 13624 , EN 14348 ,EN 14562 , EN 14563 standartlarına sahip olmalıdır.

Işıklı Anguldurva ve Cerrahi Piyasemen Işıklı için; Başlıkların üzerinde Avrupa Medikal

Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE 0297 işareti, seri numarası, üretim

yılı, marka ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine alınacak olan tüm kalemler için istekliler teklif

ettikleri kalem ya da kalemlerin teknik şartnamelerinin her bir maddesine ayrı ayrı cevap

vereceklerdir.

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine alınacak olan tüm kalemler için istekliler teklif

ettikleri kalem ya da kalemlere ait varsa katalog veya CD vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mustafa

Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı

almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 TRY

(Türk Lirası) doküman bedelini Mustafa Kemal Üniversitesi Starteji Geliştirme Daire

Başkanlığının Halkbankası Uydu Şubesi/HATAY nezdindeki TR34 0001 2001 5120 0006

0000 01 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına

veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale

dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul

edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

İZMİR-İHALE 2014/86892.KALORİFER YAKITI AL DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

usulü

ı)c ıha

b) Teslim yerleri

KALORİFER YAKITI VE KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR.

DSİ 21. BÖLGE MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddece göre açrl ıWe

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/86892

1- İdarenin

a) Adresi : Kuyulu Köyü Mevkii İzmir Karayolu 5. km AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 – 2562193912

c) Elektronik Posta Adresi : sahabcttiny^dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhaIe konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 210.000 kg. Kalorifer Yakıtı. 600.000 kg. 10-18 mm. Boyutlu (Fındık

Tip) Linyit Kömürü

Ayrıntılı bilgiye EKAPtayer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Kalorifer Yakıtı: Yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt dağıtım

şirketinin İzmir İli Aliağa İlçesindeki ana dolum tesisinde veya

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde, DSlye ait tankerlerle teslim alınacaktır.

Bayiinin akaryakıt tankından veya belirtilen tesislerin dışındaki başka

bir tesisten mal doldurma talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Fakat

İzmir İli Aliağa İlçesindeki ana dolum tesisinde veya TÜPRAŞ İzmir

Rafinerisinde mücbir ola) meydana gelmesi veya mal teslim edilemiyor

olması halinde mal. başka bir rafineriden veya başka bir ana dolum

tesisinden teslim alınabilir. 10-18 mm. Boyutlu (Fındık Tip) Linyit

Kömürünün 500.000 kgı Aydın İli merkezinde bulunan Bölge

Müdürlüğü Merkez tesislerine, 100.000 kg.ı ise Aydın İli Nazilli İlçesi

merkezinde bulunan I ıv/_ı>n ve Rusubat Kontrolü Şube Müdürlüğü

tesislerine teslim edilecektir.

: Kalorifer Yakıtı alımının süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip

başlayacak, en geç 30/04/2015 tarihinde sona erecektir. DSİ, depo

kapasitelerine ve sarfiyat durumuna göre petrol ürününün teslim tarihini

en az 5 iş günü öncesinde yüklenicinin kendisine veya tebligat için

gösterdiği adrese yazılı olarak bildirecektir. Programda miktarları

belirtilen petrol ürünü, yüklenici tarafından, teslimat için belirtilen gün

teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilecek petrol ürünü

geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü geçerse

sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır. Linyit Kömürü alımının

süresi, İdarenin sözleşme imzalandıktan sonra vereceği programa bağlı

kalmak koşulu ile 60 takvim günüdür.

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare

Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN

21.08.2014 – 10:30

istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

b) Tarihi ve saati :

4. İhaleye katılabilme şartları ve

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kalorifer yakıtı için teklif sunacak İsteklilerin; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilmiş bayilik

lisanslarını teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.Linyit Kömürü için teklif sunacak İsteklilerin;

İthalatçı ise; İthalatçı Kayıt Belgesini. Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk

belgesi/uygunluk izin belgesini, Katı Yakrt satıcısı kaytt hc Cesı veya satış izin bcliicsiııi.

Üretici/imalatçı ise; Kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini.

Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesini veya satış izin belgesini,

Satıcı ise; Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesini. Teklif edilen kömür ithal ise Kömürün

yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alman uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini, teklif edilen kömür

yerli ise kömürün çıkarıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesini teklifleri ile

birlikte sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, meleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait elması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren

belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kalorifer yakıtı için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; motorin, benzin, gazyağı, fuel-oil

veya kalorifer yakıtı türleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. Linyit Kömürü için sunulacak tekliflerdeki

iş deneyim belgelerinde; her türlü kömür satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 21. Bölge Makina

İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare

Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(44)

VAN-İHALE TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ARAÇ KİRALAM HİZMETİ ALIN ( AK TIR

»A.ŞKAI.I-:-İl( I MİMİ I (MI İM Mİ Dİ Kl.l (.(-() M I ÖN( İSİ M; İI KÖ( . KI I İ M OKU I AKI

MİLLİ H.İTİM BAK ANIK. I MİSİ lsm ik --

TAŞIMAI I ORTAÖGRI I

açık ihale usulü ile ihale ecl

İhale Kav ıt Numarası

l-İda renin

a) Adresi

İM LİSE hizmet alımı -1734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı hileler aşağıda yer almakladır:

: 2014 84471

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

KADİR SARUHAN CAD. ÇARSIIÇI NO:35 65600

BAŞKALE VAN

4326513093 – 432651.1096

baskale65 ildir kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve im belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler vc bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deney im belgeleri:

Son beş y ıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan v e leklil edilen bedelin %

25 oranından a/ olmamak ü/ere. ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.4. Hu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

kamuda veye özel sektörde yapılmış hertürlü öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.1-konomik acıdan on avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı ttJm isteklilere açıktır.

7. İhale dokütnanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Başkale ilçe Milli Eğitim

Müdürlüğü Kadir Saruhan C addesi Çarşıiçi No:35 Başkale VAN adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya EKAP ü/erinden e-im/a kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tafîll ve saatine kadar Başkale ilçe Milli Eğitini Müdürlüyü Kadir Saruhan Caddesi Çarşıiçi

No:35 Başkale VANadresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel ü/erinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale ü/erine bırakılan istekliyle

toplam bedel ü/erinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden a/ olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

(36)

Older Entries