İSTANBUL-İHALE 2014/159172 İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL 7 NCÜ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İSTANBUL 7 KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE 3 YIL SÜRELİ, 4 KİŞİ İLE

TEMİZLİK VE 2 KİŞİ İLE ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME HİZMET ALIMI

KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-7.İSTANBUL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

İSTANBUL 7 KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE 3 YIL SÜRELİ, 4 KİŞİ İLE TEMİZLİK VE 2 KİŞİ İLE

ZİYARETÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/159172

1-İdarenin

a) Adresi

: MALTEPE AİLE VE SOSYOL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

EK HİZMET BİRİMİ E-5 KARAYOLU ÜZERİ 122 EVLER MAH.

ADATEPE CAD. NO:2 122 EVLER MAH.

MALTEPE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 2165891555 – 2165891097

c) Elektronik Posta Adresi

: mehtpgokgoz@gmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 36 Ay Süreli, 4 kişilik Temizlik Personeliyle Bina, bahçe ve

çevrenin temizliği, çamaşırların ve bulaşıkların yıkanması,

4 kişi ile Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme hizmetinin

yürütülmesi, işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

: İstanbul 7. Kadın Konukevi Müdürlüğü

c) Süresi

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

: ESKİ LONDRA ASFALTI ADNAN KAHVECİ BULVARI

SİYAVUŞPAŞA DURAĞI ÇOCUK SİTESİ BAHÇELİEVLER

İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 18.12.2014-14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel

temizliği işleri ve ziyaretçi danışma yönlendirme işleri müştereken veya ayrı ayrı benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bahçelievler İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bahçelievler Ek

Hizmet adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

4.4.1.

çarpımı sonucu buiunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZ YİRMİ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(0)

BALIKESİR-İHALE 4 ADET TAŞINMAZ SATIŞI GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – Belediyemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 45inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

Sır a No    Mahalle    Mevkii    Ada    Parsel    Alan (m2)    Niteliği    Muhammen Bedel    %3 Geçici Teminatı

1    Reşadiye    Mezarlık Yanı    1004    4    1258,05    Arsa    70.000,00-TL    2.100,00-TL

2    Kurtuluş    -    1252    15    2477,04    Arsa    500.000,00-TL    15.000,00-TL

3    Hacımenteş    Kurudere    -    122    8200,00    Tarla    41.000,00-TL    1.230,00-TL

4    Asmalıdere    Yeltepe    -    1032    10500,00    Tarla    26.250,00-TL    787,50-TL

2 – İhale 04.12.2014 Perşembe günü saat 14.00 da başlayacak olup listede belirtilen sıralamaya göre

Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni

huzurunda yapılacaktır.

3 – Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3ü (yüzde üç) olup, 04.12.2014 tarihinden önce

Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

4 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5 – İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler

Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 – İhaleye girecekler gerekli evrakları 03.12.2014 Çarşamba günü saat 17.00ye kadar Belediyemiz

Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

(0)

KONYA-İHALE AKARYAKIT ALIMI EREĞLİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

No Comments

POLİS MF.SLEK YÜKSEK OKI I l-KRl (İLİ İCİSLKRİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL Mİ ÜÜRLLĞİ

AKARN AKI I alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/156840

1-İdarenin

a) Adresi : TOROS MAHALLESİ YURT SOKAK 15 42330 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve laks numarası : 3327124546 – 3327123757

c) Rlektronik Posta Adresi : konyacrcglipmyo@.cgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https: ekap.kik.gov.tr I KAP

internet adresi (arsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: MOTORİN ( DİĞER) (EURO DİZEL) :9000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95

OKTAN (95 OKTAN): 3000 LT

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Alınacak akaryakıt ürünlerinin idaremizce depolama imknı bulunmamaktadır

Bu nedenle idarenin hizmel otolarına yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki

pompalardan ikmal yapılacaktır. Ancak, istisnai durumlar nedeniyle idarece

istenilmesi halinde siparişi takip eden (24) saal içerisinde yüklenici tarafından

akaryakıt idare tarafından bildirilen adresine teslim edilecektir.

: Alınacak akaryakıt ürünlerinin idaremizce depolama imknı bulunmamaktadır

Bu nedenle idarenin hizmet otolarına yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki

pompalardan ikmal yapılacaktır. Ancak, istisnai durumlar nedeniyle idarece

istenilmesi halinde siparişi takip eden (24) saat içerisinde yüklenici tarafından

akaryakıt idare tarafından bildirilen adresine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konya Ereğli PMYO – Toros Mahallesi Yurt Sokak No: 15 Ereğli KONYA

b) Tarihi ve saati : 10.12.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şanları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mc/uatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret e eya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsal veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli bir akaryakıt c dağılım pa/arlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Parafından verilmiş teklif

sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.

2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pa/arlama kuruluşunun bayisi ise: teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt

ve dağıtım pazarlama kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayiilik yazısı ve bayiilik sözleşmesini,

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayiilik belgesini.

4- İsteklinin haülı bulunduğu i lif ili Bcledive Başkanlığından alınmış olan işveri açma ve i/in belgesini ibra/ edeceklerdir4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması «ereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Hkonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya/Ereğli Polis Meslek

Yüksekokulu Müdürlüğü -İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü -Bütçe ve Doğrudan Temin Büro Amirliği adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Tekli İler. ihale tarih ve saatine kadar Kony a Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekli florini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden ereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileme/.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü V.

1. Sınıf Emniyet Müdürü

(0)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 1 ADET ÇİFT KABİNLİ ARAÇ TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

1 ADET ÇİFT KABİNLİ ARAÇ (SÜRÜCÜ VE AKARYAKIT HARİÇ DİZEL) KİRALAMA

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet çift kabini i araç (sürücü ve akaryakıt hariç dizel) kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/159364

1- Idarenin

a) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/l 03030 GAR

MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 2722137621 – 2722141943

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com

ç) İhale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- İ hale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :TCDD Tavşanlı Depo Müdürlüğüne 1 Adet çift kabini i sürücü ve

akaryakıt hariç dizel araç 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arası (365

gün- günlük ortalama 200 km toplam 73.000 km. gidecektir) süreyle

kiralanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şa rt n a mede n u 1 a ş 11 ab i I i r.

:TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında çalışacaktır.

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Aliçetinkaya

Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati : 11.12.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bıı belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 7. Bölge

Mali İşler Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR Veznesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale

Komisyon Başkanlığı- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için

teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ÇBünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2886 D.İ.K. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı Yasanın 35/a

maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Mahalle    Mevkii    Ada    Parsel    Yüzölçümü    Tahmini Bedel    Geçici Teminat    İhale Saati

Hocahamza Man.    Hamzakoy Plajı Deniz Kenarı(Kemal Reis Cad.)    271    3    4.724,26 m2    4.900.000 TL    147.000 TL    14;00

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

- İhale günü : 08 /12 / 2014 Pazartesi günü Saat: 14;00da

- İhalenin yeri: Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu

- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 806,40 m2si

imar yolunda,3.917,86 m 2 s i E. 1.25 H:17,50M Turistik Konaklama alanındadır.

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR

A) Kanuni ikametgh sahibi olmak,

B) Türkiyede tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare

merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekir.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.( Noterden onaylı ortaklık belgesi)

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan

yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekletnameleri

ile vekleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel

kişiliğin vekletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması) gerekir.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca

grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya her gün mesai saatleri

içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

_ :.,a -r

(1)

KOCAELİ-İHALE TTS İLE DİĞER MOTORİN ALIMI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

No Comments

T.C

ADALET BAKANLIĞI

TTS İLE DİĞER MOTORİN

KOCAELİ AÇIK CEZA İNFAZ MÜDÜRLÜĞÜ

TTS İLE DİĞER MOTORİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı .bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

2014/159934

KANDIRA YOLU ÇAL MEVKİİ 20 KM 1 41000

KANDIRA/KOCAELİ

2625815134 – 2625815349

ab73439@adalet.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

DİĞER MOTORİN ALIMI 165.000 LT

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait

Jeneratör ve Taşıtlara

İş Sözleşmenin imzalanması ile başlar 31.12.2015

tarihinde sona erer .Kurum Araçları sözleşme

süresinin bitimine kadar her gün alım yapacaktır TTS

ile Jeneratörle mazot ihtiyaç oldukça talep edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Çal Mevkii 20 Km

Kandıra/KOCAELİ

b) Tarihi ve saati : 23.12.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama

Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin

Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi

olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olanİstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve

İzin Belgesini

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından ış deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin ış

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite

Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat

Yeterlik Belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İhaleye Konu Alımlar nitelik ve/ veya nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu ve

özel sektör alımlarına ait akaryakıt alımı satımı ve pazarlaması kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale

dokümanının satın alınabileceği yer: Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Çal Mevkii 20 KmKandıra /KOCAELİ Genel Bütçe Bürosu (Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri veya Mal

Müdürlüklerine Şartname Bedeli Yatırıldıktan Sonra)- EKAP adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Çal Mevkii 20 Km

Kandıra/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/153712 EÜAŞ İST.FUEL OİL VE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANT.(B)İŞL.MD.

No Comments

POMPA YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

ELEKTİRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAS) İSTANBUL FUEL-OİL VE DOĞALGAZ KOMBİNE

ÇEVRİM SANTRALİ (B) İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Pompa Yedek Parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2014/153712

Ambarlı Dolum Tesisleri Yolu Mevkii 34315 Ambarlı

Avcılar/İSTANBUL

(0212) 875 91 00 – (0212) 676 04 40

istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3 (üç) ayrı tip pompaya ait 15 (onbeş) kalem yedek malzeme.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

(B) İşletme Müdürlüğü ambarıdır.

-DDP tesliminde, akreditif tesis tarihinden itibaren 360 takvim

günüdür

-İşletme Müdürlüğü tesliminde, sözleşmenin imzalanmasına

müteakip 360 takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

(B) işletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 18.12.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeli ı ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce teklif edilen pompalara ait teknik dokümanlar (pompa H-Q p< rformans eğrisi, P-Q,

NPSH-Q ve n-Q eğrileri gibi) teklif ekinde verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Kül çuruf pompası

 Çamur pompası

 Sirkülasyon suyu pompası

 Pompa + motor

 Pompa + motor+frekans konvertörü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ İstanbul

Fuel Oii ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü – Ticaret Servisi adresinden

satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi içinllO TRY {Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk

Lirası) doküman bedelini T. Vakıflar Bankası T.A.O. Avcılar Çarşı Şubesi IBAN NO:

TR520001500158007302798430 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye

ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde

sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

(B) İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

KAYSERİ-İHALE MOTORİN ALIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

100000 litre motorin

KAYSERİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

100000 litre motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: 2014/158047

: Serçeönü Mh. Mustafa Kemal Pasa Bul. No: 15 38010

KOCASİNAN/KAYSERİ

3522071609-3522071623

ihale@kayseri.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 100.000 Litre Motorin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: Araç tanıma sistemi sayesinde yüklenicinin ana dağıtım şirketinin bayi

ve istasyonlarında araç tanıma sistemi bulunan itfaiye araçlarına

; İhale konusu mallar, 360 gün içerisinde partiler halinde teslim

edilecektir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İhale Odası (318-B nolu oda)

: 23.12.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu

olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna

dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul

edilir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü akaryakıt ürünü satmış olmak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı Kayseri Büyükşehir

Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 219 nolu oda adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini İdarenin, T.C Ziraat Bankası Kiçikapı Kayseri

Şubesi TR 920001001098324314135003 nolu ıban hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak

idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde

sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

219 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

KAYSERİ-İHALE MOTORİN ALIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

100000 litre motorin

KAYSERİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

100000 litre motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: 2014/158047

: Serçeönü Mh. Mustafa Kemal Pasa Bul. No: 15 38010

KOCASİNAN/KAYSERİ

3522071609-3522071623

ihale@kayseri.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihleri

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 100.000 Litre Motorin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: Araç tanıma sistemi sayesinde yüklenicinin ana dağıtım şirketinin bayi

ve istasyonlarında araç tanıma sistemi bulunan itfaiye araçlarına

; İhale konusu mallar, 360 gün içerisinde partiler halinde teslim

edilecektir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İhale Odası (318-B nolu oda)

: 23.12.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu

olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna

dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul

edilir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü akaryakıt ürünü satmış olmak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı Kayseri Büyükşehir

Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 219 nolu oda adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini İdarenin, T.C Ziraat Bankası Kiçikapı Kayseri

Şubesi TR 920001001098324314135003 nolu ıban hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak

idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde

sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

219 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2014/153818 B.B.BŞK.ÇEVRE KOR.ATIK MAD.DEĞ SAN.TİC.A.Ş. İSTAÇ

No Comments

ENDÜSTRİYEL ATIK EK DEPO TESİSİ YAPIM İŞİ

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ENDÜSTRİYEL ATIK EK DEPO TESİSİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/153818

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- ihale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Endüstriyel atık deposu yapılacaktır. Betonarme yapı,

giydirilebilir raf sistemi, çatı-cephe kaplama, elektrik-mekanik tesisatı

ve zemin kaplama imalatlarından oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: İSTAÇ A.Ş. Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama Tesisi,

Karakiraz Köyü mevkii, Şile/İSTANBUL

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.

: PASA MAHALLESİ PIYALEPASA BULVARI 74 34379 BARUTHANE

ŞİŞLİ/İSTANBUL

:2122306041-2122317614

: scevik@istac.com.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Yapılacağı yer

c) işe başlama tarihi

ç) işin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Paşa

Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 17.12.2014 -11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya

ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi

teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XVI, Grubu işler benzer iş

olarak kabul edilecektir.

XVI.GRUP:ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE

YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Ticari Sözleşmeler Şefliği, Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74

34379 Şişli İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ticari

Sözleşmeler Şefliği, Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

(0)

Older Entries