SİVAS-GM.SATIŞ G.MENKUL SATIŞI VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA NO    Dosvh No:    İli    ilçesi    Bucağı/Mah/ Köyü    Cadde/Suk./Mevkii/Bina adı    Cinsi    Kullanım Alnacı    Pafta    Ada Nu    Parsel Nu    Alanı (uı2)    Muhammen Bedel (TL)        Tu>lam Geçici ve Kk Teminat    İhale Tarihi    İhale Saati

                                                Aylık    Yıllık    (%J+%2U)        

1    58IOI0HMO35    SİVAS    MERKEZ    ESKİKALE    2.VAKIK İSIIANI    CAY OCAĞI    ÇAY OCAĞI    12    22S    55    18,00    300,00 TL    3 600,00 11.    828.00 TL    14 10 2014    14 00

2    58)ııı()IU4080    SİVAS    MERKEZ    ESKİKALE    2.VAKIK ISHANI    BÜRO    İŞYERİ    12    228    55    450 UO    6 000,00 TL    72.000,00 TL    16 560.00 TL    14 10 2u 14    14:00

3    661(110(127000    YOZGAT    MERKEZ    MEDRESE MAH.    BÜYÜK CAMİİ    DÜKKAN    İŞYERİ    15    3.13    6    7,41    150,00 TL    1 800,00 TL    414,00 TL    14.10.2014    14:00

4    661010051008    YOZGAT    MERKEZ    MEDRESE MAH.    ANKARA CAD    DAİRE    İŞYERİ    15    328    49    87,32    600,00 TL    7.200,00 TL    1 656,00 TL    14 10.2014    14:00

5    661010051010    YOZGAT    MERKEZ    MEDRESE MAH.    ANKARA CAD    DAİRE    İŞYERİ    15    328    49    87,32    600,00 TL    7.200,00 TL    1 656,00 TL    14 !il 2014    14:00

                                                                

I- [hale 14.1 0.20 1 4 tarihinde saat 14:00 da yapılacak olup İlanda mevkileri belirtilmiş Vaki! taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12,2015 tarihine kadar kiralanacaktır Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kıra bedeline S Özleşme bitim tarihinden itibaren

İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kıra artışı yapılacaktıl Kua artlfllll kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamaıııış olup 288ü Sayılı Devlet (hale Kanununun 75 maddesi

gereğince tahliye edilecekti! İhale açık teklif usulü ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Küçük Minare Malı. Atatürk Cad 1. Vakıf İştıanı adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. İhaleye katılanlar taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılır. İhaleden sonra yapılacak tadilatlar ve tüm masraflar ilgili

kiracıya aittir.Kesini Kurumlardan alınacak izin ve belgeler İhaleye alan kiracıya aittir.İdaremiz sunimin değildir.

2 Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalaıında yazılı Geçici ve ek teminatlar Sivas Vakıflar Bankasındaki IH) 158UU7293478603 nolu Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılacaktı! Girecekleri Bağımsız bolum Emlan numaralarını tam olarak teminat makbuzlaıma yazdırmaları şarttır Geçici ve ek teminatı ile şahıs

olarak ihaleye girecekler için ikametgh belgesi ve nüfus cüzdan sureti, şirket olarak girecekler ist; Tümel Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile İmza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte eıı geç ihale saatinden 2(iki)saat ünce Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip,

teminatlarını yatırmaları gerekmekledir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Ltmil dhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 346 225 25 58 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine utarak) faks çektirerek , teyit yazısının astını da mektupla beraber elden

3 Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulun muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şırkeıleı ihaleye alınmayacaklardır

4 Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir

5 Dilekçe ılc müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu İlanla tebliğ yapılmış sayılacağından ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır

6. İhale, 2SSb sayılı Yasa nın 35/C ve 45 maddeleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir

7 Kiralanan İmarlı fkonul alanı, ticaret alanı gibi) yatırım yapmaya müsait taşınmaz üzerine 10 ııı2 v ueçırıevecek prefabrik yapı haricinde herhangi bir yapı yapılmayacaktır Ancak imar planı dahilinde bulunan ve etrafı yapılaşmış Vakıf taşınmazlarından park. yeşil alan uyun alam. çocuk bahçesi gibi Kamu

kullanımına avnlmış taşınmazların kiralanmasında fiili ve mevcut imar durumu çerçevesinde ilgili belediyesinden ve Idaıemızden izin alınmak şartıyla üzerine yapacağı muhtesatı bedelsiz ve şartsız ulaıak Nülerden İdaremiz adına terk ve teberru edilmek kaydıyla İdaremizin ve ilgili Belediyenin uygun göreceği ve tasdik

edilecek proje doğrultusunda muhtesat yapılabilecektir

10 İdaremiz taşınmazın reklma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükuniludul

11 Vakıf Gaynmenkullerı Stopaj vergisinden muaftır

12 Kıra sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde iki kefil alınacaktır.

13 İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi İçerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici e ek leıııinattan bütçeye irad kaydedilir ve şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14 ihale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belinden sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği şuadan yapmakla serbesttir

15 Genel ve O/el şanlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir

16 Geçici ve Kk I rıtııuatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılaıakiıı (Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması geıekıuektedıı (Ödemeler Elektrik,Su. Doğalgaz aboneliklerinin ilgililerin üzerine yapıldıktan soma yapılacaktır

1 7 İlanda yazılı nlmavan bilgiler şartnamede yazılı olup, istekliler şartnameyi Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ucrelttZ uoıebılirler Şartnamenin butun usul ve esaslarına uymak zorundadıı Peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır

İS İhale üzerinde kalan şahıs kiraladığı taşınmazı, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere kaışı, Genel Mudmluk adına sigorta yapunp, poliçesini her yıl yeniletmesi zorunludur Sözleşme düzenlenirken malı dutumu (0)

İSTANBUL-İHALE 2014/124842 İKN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

BAHCELİEVLER BELEDİYESİ TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22 Adet Combi Tip Araç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2014/124842

: ÇOBANÇESME MAHALLESİ MİTHAT PASA

CADDESİ OKUL SOKAK YENİBOSNA

BAHÇELİEVLER/ÎSTANBUL

2125527771 – 2125034513

temizlikisleri@bahcelievler.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 22 Adet Combi Tip Araç

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Araçlar; Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Okul Sokak

karşısı Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL adresinde

yer alan Bahçelievler Belediye Başkanlığı – Temizlik

İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edilecektir.

: Alımı gerçekleştirlecek olan mallar sözleşmenin

imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim

edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Belediye Başkanlığı – Encümen Toplantı

Salonu, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler

/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 28.10.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre yapılan araç satışları benzer iş olarak kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Bahçelievler Belediye Başkanlığı – Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mah. Mithatpaşa

Cad. Okul Sokak karşısı Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Belediye Başkanlığı – Yazı İşleri

Müdürlüğü, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:9 Bahçelievler / İSTANBUL adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleriiçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

ADANA-İHALE AKARYAKIT VE LPG ALIMI ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

AKARYAKIT VE LPG SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ADANA OIGER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUSLAF

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

35000 Lt Motorin, 8000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 2500 Lt LPG

Kanununun 19 uncu maddesine göre açıl-

İhale Kayıt Numarası : 2014/124233

1-İdarenin

a) Adresi REŞATBEY MAH. VALİ YOLU CADDESİ MENDERES SPOR SALONU

YANI 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası . 3224596603 – 3224530946

c) Elektronik Posta Adresi adana@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://eka :

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

35.000 Lt Motorin, 8.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 2.500

Lt LPG

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Motorin ve Benzin ihtiyaç şuasında, Gençlik Hizmetleri ve Spor II

Müdürlüğünün II sınırı idindeki tesislerinde ısıtma kaz.ım,

jeneratör ve çim biçme makinelerine İl Müdürlüğünün depoları

olmadığından, İdarenin vereceği resmi fişler karşılığında peyder

pey olarak yüklenicinin petrol istasyonundan

alınacaktır.Müdürlüğümüz araçlarına Motorin, Kurşunsuz Benzin

(95 Oktan) yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akarynkıt

dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım

Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir LPG

ise, İdarenin vereceği resmi fişler karşılığında peyder pey otarak

yüklenicinin petrol istasyonundan alınacaktır.

İl müdürlüğümüzün deposu olmadığı için Akaryakıt Ürünleri

(35.000 Lt Motorin, 8.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 2.500

Lt LPG) peyder pey olarak yüklenicinin petrol istasyonundan

alınacaktır . Akaryakıt ürünleri alımı Sözleşme İmzalandıkdan

sonra 7 (yedi) gün içinde iş teslimi yapılarak, 0101 2015-

31.12.2015 tarihleri arasındn yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 17.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ı/e isteı

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içi ı yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kayıtlı s Iduğtınu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulu üret ve/veya Sanayi Odasmaaı . ıl

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ıl I ı

4.1.1.3. İhale konusu inalın satış faalı^

_

a) Niteliği, turu ve miktarı

c) Teslim tarihleria) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazar lama Kuruluşu olduğunu gösteren

belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi

olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kurulusunun Bayisi olduğuna dair

Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu

Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan Iş Yeri Açma ve İzin

Belgesini,

e) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu LPG Otogaz Bayilik Lisansı belgesini

Aslını veya Noter Tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu

4.1.2.1. Gerçet

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine

yönetimindeki görevlileri belirten ı

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve t 

7. İhale dokümanının görülmesi

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebiiı– ve 100 TRY (Türk Lirası) – ıı »ılığı Adana Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Reşatbey Mah. Vali Yolu Cad. Menderes Spor Salonu Yanı İhale

Bürosu Seyhan/ADANA (Türkiye Halkbankası Adana Şubesi IBAN: TR80 0001 2009 1560 0004 0030

10 nolu Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hesabına 100,00 Türk Lirası yatırıldıkdan

sonra Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İhale bürosundan ihale dokümanı

alınacaktır.) adresinden satın alınabilir.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihale

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, ayrı ıdeli ita vasıtasıyla da gönderılebı! r.

10. İstekliler teklif eti

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihin-! ; re 90 (doksan) tat

(0)

ANTALYA-İHALE 2014/125368 ANTALYA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

j

ANTALYA ORMAN BÖLGfct MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ANTALYA ORMAN İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ , ANTALYA VE A SAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL PLANTASYON

ARAZİ HAZIRLIĞI KAPSAMINDA İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILACAK AKARYAKIT

MOTORİN ( EURODİESEL)

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-A NTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Antalya Orman İşletme Müdürlüğü , Antalya ve Asar Orman

İşletme Şefliği Endüstriyel Plantasyon A razi hazırlığı kapsamında iş makinelerinde kullanılacak Akaryakıt

Motorin ( Eurodiesel) alımı 4734 sayılı K.amu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebilecek

internet adresi (varsa)

Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07002

¦ MURATPAŞA/ANTALYA

32423451448 – 2423454235

antalyaobm7@ogm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 20. 000 Lt. Motorin ( Eurodiesel)

Ay rıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

ida ri şartnameden ulaşılabilir.

: Anı;alva Orman İşletme Müdürlüğü Antalya ve Asar Orman İşletme

Şef, Ükleri Sahalarında Endüstriyel Plantasyon Arazi hazırlığı

kap, samında kullanılacak; iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı, taşıt

tanı ma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlardan , yüklenici firma

tar; afından verilecek el kiti veya kart ile peyder pey alınacak ancak,

jst asyonlann işyerine 10 Km. den uzak olduğu durumlarda ise

yüklenici firma tarafından, işyerine veya kurumun İşletme

Ş, sfliklerine haftanın 7 günü 24 saat boyunca teslim edilmek suretiyle

peyderpey karşılanacaktır.

: Sözleş menn imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatının

tebliğir den itibaren mal teslim edilecek işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya ı Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Mah.Vatan Bulvarı 07002

Muratpaş,a ANTALYA

b) Tarihi ve saati : 15.()ft20f4 ^

OSM c»-T_0 ILj . lO-^O

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ı !İe yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya S ;anaYİ Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tahinin Çinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve San atkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği l (0)

KONYA-İHALE 2014/122480

No Comments

Pirebi Mah. Feritpaşa Cad. No:3 42040 Anıt Alanı Meram/KONYA

0332 2364300 – 0332 3220191 – 0332 2335239

makina04@dsi.gov.tr

https^/ekap Jdk.gov.tr/EKAP/

2015 YILI 4.GRUP ARAÇ KİRALAMA

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI 4.GRUP ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/122480

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube Müdürlükleri için, 1 Adet 9

kişi kapasiteli, 2010 ve üstü modeli i. klimalı Otomobil ile 11 Adet 4

kişi kapasiteli 2011 ve üstü modeli i. klimalı Otomobil olmak üzere

toplam 12 (Oniki) adet araç kiralanması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : DSİ 4. Bölge ve bağlı Şube Müdürlükleri dahili ve harici işyerleri

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Ankara Yolu No: 149

Selçuklu-KONYA

b) Tarihi ve saati : 04.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.13. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin, Al Yetki Belgesine sahip olmaları ve bu belgenin aslım veya noter tasdikli suretini

teklifleri ekinde vermeleri gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminaL

4.13 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptın lamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

43.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bîr sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

43.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Araçların isteklilerin kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak işin niteliği gereği çalıştırılacak

araçların Al Yetki Belgeli olma şartı aranması zorunlu olduğundan, Ulaştırma Bakanlığının Al Yetki

Belgeli araç Kullanım Talimatı gereğince çalıştırılacak araçların yüklenicinin kendi öz malı olması

gerekmektedir.

İş Ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait araçlar ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak

değerlendirilecektir.

4.4. Bn ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Personel Taşıma ve Araç Kiralama İşi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 4.Bölge

Muhasebe Şube Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Nalçacı Şubesi IBAN TR

830001000912584532755001 Nolu hesaba yatırılacak ücret karşılığı alınacak makbuz ile Makine

İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 4. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(0)

ÇORUM-İHALE 2014/126239 SPOR MLZ.ALIMI T.C.ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

No Comments

ÇORUM İLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 11 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI

CORUM ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İli Amatör Spor Kulüplerine 11 kalem Spor Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-lhale konusu malın

:2014/126239

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167 19100 ÇORUM

MERKEZ/ÇORUM

3642257400-3642257415

ozelidare.coınnı@icisleri.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İlimiz Amatör Spor Kulüplerine I I kaleni Spor Malzemesi alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Çorum İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ambarı

: Sözleşme tarihinden itibaren 20 gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Çorum İl Özel İdaresi – Konferans Salonu – Mimar Sinan Mahallesi İnönü

Caddesi No: 167 ÇORUM

17.10.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. riizel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza bey annamesi vey a imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptın lamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkili belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya ela yetkili temsilci okluğunu gösteren belge veya belgeler.

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösterişor ise yukarıdaki belgelerden biriy le birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tev sik edilir.

a) İstekli İmalatçı ise İmalatçı olduğunu gösteren belgeler.

b) -lstckli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler.

e)- İstekli Tiirkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise y ukarıdaki belgelerden biriy le birlikte sunduğu serbest

bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yad da yetkili

temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması y eterlidir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler

şunlardır,

a) – Aday istekli adına düzenlenen sanay i sicil belgesi.

b) – Aday isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c) – Aday isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnamey e cevapları ve açıklamaları içeren

doküman.

5.l .konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaley e sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Özel İdaresi Kültür ve

Sosyal İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaley e teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları v ey a F.KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum İl Özel İdaresi / Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği

gibi. ay nı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale y apılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiy atların çarpımı sonucu

bulunan toplanı bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

1(1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (oluz takv im günü) takvim günüdür.

12. Konsorsiy um olarak ihaley e teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/120606 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEKMEKÖY/ÜMRANİYE

No Comments

OKULLARA TEMİZLİK MALZEMESİ

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKULLARA TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/124606

[l-İdareninj

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

[2-İhale konusu malın]

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- ihalenin;

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

MERKEZ MAHALLESİ PIRI REİS CADDESİ NO.5 ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

2166000600 – 2166000661

info@cekmekoy.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: OKULLARA TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI (11 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: İdarece yükleniciye yazılı olarak, faks yolu ile veya elden teslim

etmek sureti ile bildirilecek olan çekmeköy ilçe sınırları içerisindeki

okul adreslerine yüklenici tarafından teslimi gerçekleştirilecektir.

: İdarece yükleniciye yazılı olarak, faks yolu ile veya elden teslim

etmek sureti ile bildirilecek olan çekmeköy ilçe sınırları içerisindeki

okul adreslerine yüklenici tarafından teslimi gerçekleştirilecektir.

Çekmeköy Belediyesi, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy-

İST.

14.10.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çekmeköy Belediyesi,

Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy-İST. adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çekmeköy Belediyesi, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy-

İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(5)

İZMİR-GM.SATIŞ GÖLCÜK MAH.5

No Comments

TC.

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; GÖLCÜK MAH. 5-26 PAFTA 1648 PARSELDE

KAYITLI OLAN 274 M2 LİK ARSANIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Gölcük Mahallesi 5-26 pafta 1648 parselde

kayıtlı olan 274 m2 lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci

maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. İhalesi 09.10.2014 Perşembe günü saat 14:30da Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi

yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen

Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Söz konusu Gölcük Mahallesi 5-26 pafta 1648 parselde kayıtlı olan 274 m2 lik

arsanın tahmini satış bedeli 35.750,00 (otuzbeşbinyediyüzelli) TLdir. İhalenin

geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 1.072,50

(binyetmişikiTLellikuruş)tur. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden

önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde

(%10) 3.575,00 (üçbinbeşyüzyetmişbeş) TL güvence bedeli alınacaktır.

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı suretiyle

gerçekleşen devir ve teslimler 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-r maddesi

kapsamında KDVnden istisna edilmiştir.

4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC

Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu hesabına

yatırılacaktır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi

yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan

Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir

ve 50,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri

ekleyerek 09.10.2014 Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah.

Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2.

katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne

teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

1İstekli şerçek kişi ise;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi,

c) İmza Sirküsü,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli

vekletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi,

h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

i) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla

hüküm giymediğine dair belge,

j) Şartname Alındı Makbuzu

k) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

İstekli tüzel kişilik ise;

a) İmza Sirküsü,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli

vekletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin Vergi Levhası fotokopisi,

f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki

belgesi,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

i) Belediyemize Borcu olmadığına dair Borcu Yoktur belgesi,

2j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi,

1) Şartname Alındı Makbuzu

m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Belediye Başkanı

3

(4)

ZONGULDAK-İHALE 2014/122470

No Comments

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT

ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Sağlık Kampüsü binalarının 2015 yılı ihtiyacı İçin 330000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürt

oranı %0,1i geçen ancak %1i geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2014/122470

: Incivez Mahallesi Üniversite Caddesi 01 67100 ZONGULDAK

MERKEZ/ZONGULDAK

: 3722574010-1507 – 3722577399

: satinalma@karaelmas.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

330.000 kg Kalorifer Yakıtı (kükürt Oranı %0,1i geçen ancak

%1i geçmeyenler) alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Birimleri Kampüsü Isı

Merkezi Esenköy / Kozlu/ ZONGULDAK

Kalorifer yakıtının teslimatı işin yapılma süresi içerisinde

kısım kısım aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. İdare (BEÜ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) tarafından yükleniciye

yazılı olarak faksla sipariş geçilecek, yüklenici idarenin sipariş

bildirim tarihindeki saatten (Faks geçilme saati) itibaren 72

(Yetmişiki) saat içerisinde sipariş verilen miktarda kalorifer

yakıtını belirtilen depoya teslim edecektir. Yüklenici Kalorifer

Yakıtının teslimatını Teknik şartnamede yakıt teslimatına

ilişkin düzenlenmiş hususlara uyarak yapacak, idarede bu

hususlara göre kalorifer yakıtını teslim alacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Memur Yemekhanesi

Kat:l İncivez/ZONGULDAK

27.10.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İsteklilerin bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketinden almış oldukları yetkili bayi

belgesi;

2) İstekli akaryakıt dağıtım kuruluşu ise EPDKca verilmiş dağıtıcı lisans ve/veya dağıtıcı lisansı

verildiğini gösterir belge;

3) İstekli bayi ise EPDKca verilmiş bayilik lisansı verildiğini gösterir belge;

4) İsteklinin Ana dağıtıcı Firmalardan Kalorifer yakıtına ilişkin almış oldukları kar oranlarını gösterir yazının aslı veya noter onaylı sureti;

4.1 2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileribelirten son durumu gOslerİl Ticarel Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir I iearet Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tamonU göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli e içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alı yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde ereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deney imini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Akaryakıt Ürünleri teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bülent Ecevit

Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satınalma Şubesi Kat:3

İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi TR35 0001

0001 31 450 965 85 5001 nolu hesabııic.yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya

geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bülent Ecevit üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı, Satınalma Şubesi Kat:3 İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(2)

İZMİR-GM.SATIŞ BADEMLİ MAH.14PAFTA,2422PARSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; BADEMLİ MAH. 14 PAFTA 2422 PARSELDE

KAYITLI OLAN 260 M2 LİK ZEYTİNLİĞİN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE

İLANIDIR

1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Bademli Mahallesi 14 pafta 2422 parselde

kayıtlı olan 260 m2 lik zeytinlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci

maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. İhalesi 09.10.2014 Perşembe günü saat 16:30da Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi

yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen

Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Söz konusu Bademli Mahallesi 14 pafta 2422 parselde kayıtlı olan 260 m2 lik

zeytinliğin tahmini satış bedeli 2.700,00 (ikibinyediyüz) TLdir. İhalenin geçici

teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 81,00 (seksenbirbin)-TLdir. İstekli

geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye

girecek olan istekliler, teminat haricinde (%10) 270,00 (ikiyüzyetmiş) TL güvence

bedeli alınacaktır.

Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı suretiyle

gerçekleşen devir ve teslimler 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-r maddesi

kapsamında KDVnden istisna edilmiştir.

4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC

Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu hesabına

yatırılacaktır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi

yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan

Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir

ve 50,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri

ekleyerek 09.10.2014 Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah.

Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No: 143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2.

katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne

teslim edeceklerdir.

16.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek 7.onmdadu.

İstekli şerçek kişi ise;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi,

c) İmza Sirküsü,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli

vekletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi,

h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

i) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla

hüküm giymediğine dair belge,

j) Şartname Alındı Makbuzu

k) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

İstekli tüzel kişilik ise;

a) İmza Sirküsü,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli

vekletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin Vergi Levhası fotokopisi,

f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki

belgesi,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

2i) Belediyemize Borcu olmadığına dair Borcu Yoktur belgesi,

j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

elektronik posta adresi,

1) Şartname Alındı Makbuzu

m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

rr fT

(4)

Older Entries