ZONGULDAK-İHALE MAL ALIMI ZONGULDAK BUKET MOBİLYA ORM. ÜR.DAY.TÜK.MAL.NAK.İNŞ.TİC.ŞTİ

Yorumlar Kapalı

Bati KaradgnIZ

kalkınma ajansı

West Black Sea Development Agency

ZONGULDAK BUKET MOBİLYA

ORM. ÜR. DAYANIKLI TÜK. MALLARI

NAK. İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD ŞTİ

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Zonguldak Buket Mobilya Orm. Ür. Dayanıklı Tük. Malları Nakliye İnş. Taahüt San. Ve Tic. Ltd. Şti, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Zonguldakda Üretim Altyapısının Geliştirilmesi İle

Mobilya İmalatında Yenilik Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Lot 1: 1 Adet CNC DELİK MAKİNESİ

Lot 2: 325 Adet RULOLU KONVEYÖR

Lot 3: 1 Adet TİCARİ MUHASEBE ENTEGRE PROGRAMI

Lot 4: 850 Metre PROFİL ÜRÜN RAF SİSTEMİ ve 850 Metre Profil Ürün Raf Sistemi Montajı

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Mithat Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok.

No: 18 Merkez/Zonguldak adresinden veya www.bakka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati:

Lot 1 için: 17.09.2014 Saat 09:30

Lot 2 için: 17.09.2014 Saat 11:30

Lot 3 için: 17.09.2014 Saat 14:00

Lot 4 için: 17.09.2014 Saat 15:30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.bakka.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, LOT 1 için 17.09.2014 tarihinde, saat 09.30da, LOT 2 için 17.09.2014 tarihinde, saat 11.30da, LOT 3 için 17.09.2014

tarihinde, saat 14:00da, LOT 4 için 17.09.2014 tarihinde, saat 15:30 de ve Mithat Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok. No: 18

Merkez/Zonguldak adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İlgili Personelinin Adı-Soyadı: TUNCAY TOPRAKLI

Telefon Numarası: 0 (372) 222 07 77 / 0 542 253 48 90

Elektronik Posta Adresi: tuncaytoprakli@hotmail.com / tuncaytoprakli@mynet.com

(4)

İSTANBUL-İHALE 2014/92694 İKN. KOSGEB İST.İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İHALE İPTAL İLANI

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL İKİTELLİ HİZMET MERKEZİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KÜÇÜK VE

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2014/92694

1- İdarenin

a) Adresi

İKİTELLİ O.S.B. ES-KOOP SAN. SIT. 34306

İKİTELLİ BAŞAKŞEHI R/ISTAN BUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124733700 – 2124733773

c) Elektronik posta adresi : istanbulikitelli@kosgeb.gov.tr

2- İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 06.08.2014 – 2658

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise); SON SAAT – 07.08.2014

3- ihale İptal Tarihi : 25.08.2014

4- İptal nedeni veya nedenleri

İhaleden beklenen faydanın sağlanamayacağının anlaşılması ve ihale kanununun ruhuna

aykırı durumlar oluşma ihtimalinin göz önüne alınmasıyla iptal karan alınmıştır.

(8)

ANTALYA-İHALE AKARYAKIT ALIMI SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SERİK BELEDİYESİ I EN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: 2014/100038

: ORTA MAHALLE ATA TÜRK CADDESİ BELEDİYE İŞ HANİ

N:85 07500 SERİK/ANTALYA

: 2427221970 – 2427221 %8

: info@serik.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

: 24.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), 245.000 Litre

Motorin (Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: 500 Lt. kadar olan akaryakıt ürünleri yüklenici iş yerinden idare

araçlarınca alınacak olup. 500 Lt üzeri talepler yüklenici tarafından

idarenin göstereceği adrese tanker ile teslim edilecektir.

: İhale konusu mallar idare araçlarının ihtiyacı doğrultusunda günlük

peyder pey yüklenicinin akaryakıt istasyonundan alınacak olup 500 Lt

üzeri talepler idarenin göstereceği adrese teslim edilecektir.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Orta Mahalle Atatürk Caddesi Belediye İş Hanı N:85

Serik/ANTALYA

: 15.09.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veveya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 Gayrisıhhı sıhhi müessese ruhsatı (GSM)

 Akaryakıt ve Dağılım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş

ve geçerliliği devam eden, teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren

belge. Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş

ve geçerliliği devam eden, akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı

ve bayilik sözleşmesi.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden

IstasyonJu Bayilik Belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Kkonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idnrc tarafından mesleki ve leknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Serik Belediyesi Fen

İşleri Müdürlüğü adresinden salın alınabilir.

7.2. (haleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya F.KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orta Mahalle Atatürk Caddesi Belediye İş Hanı N:85 Serik/ANTALYA

adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

KONYA-İHALE GİYİM KUŞAM EŞYASI VE NEVRESİM KONYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

GİYİM KUŞAM EŞYASI VE NEVRESİM TAKIMI ALIMI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

GİYİM KUŞAM EŞYASI VE NEVRESİM TAKIMI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

:2014/103916

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(va rsa)

PİREBİ MAHALLESİ LARENDE CD. NO:13

MERAM/KONYA

3323206441 – 3323203448

konya@aile.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

42040

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

110 KALEM GİYİM KUŞAM EŞYASI VE NEVRESİM TAKIMI

ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

1- Ereğli Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

2- Ereğli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 3-İsmil

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 4-Çumra Bakım ve

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 5-Karatay Çocuk Evleri

Sitesi Müdürlüğü 6-Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğü 7-Rsç Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 8-Mevlana Sevgi

Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 9-

Kadın Konukevi Müdürlüğü 10-Dr.İ.Işık Huzurevi Yaşlı Bakım

ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 11-Akşehir Nasrettin

Hoca Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü 12-Akşehir

Nasrettin Hoca Huzurevi Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş

tarihinden itibaren 7 (Yedi) işgünü içerisinde peyder pey

31/12/2014 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü / Pirebi Mah.b) Tarihi ve saati

EKAP (Elekronik Kamu Alımları Platformu) – İlan Durum İzleme

Larende Cad. No: 13 Meram / KONYA

: 19.09.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sunulan her bir numune poşet içinde teslim edilecektir. İstekliler tarafından sunulacak

numunelerin üzerinde Teklif Mektubundaki sıra Nosu, İsteklinin Kaşesi /Adı ve Soyadı yazılı ve

Teklif vermeye yetikili kişilerce imzalanmış etiket olacaktır.

Okul Formaları hariç diğer giyim kuşam eşyaları ve Nevresim Takımı için numune ihale tarihi

saatinden saatinden önce idarenin düzenlemiş olduğu tutanak imzalanmak suretiyle Malzemeler

teslim edilecektir. İhale Tarihi Saatinden sonra hiçbir şekilde numune teslim alınmayacaktır.

İstekliler bu durumu dikkate alarak zamanında numunelerini sunacaklardır. Okul Formaları için

numune alınmayacak olup okullar başlamadan 1. hafta önce idare ile irtibata geçip beden

numarası ve Okulun istemiş olduğu forma tipi belirlenerek alım yapılacaktır.

İhale üzerinde kalan isteklinin vermiş olduğu numuneler sözleşme bitim tarihine kadar idare de

kalacaktır.

Diğer isteklilerin vermiş oldukları numuneler idarenin kendilerine yapmış olduğu bildirimden sonra

tutanak karşılığında numunelerini teslim alacaklardır.

Teslim Tutanağı Teklif Mektubu içerisinde sunulacaktır.

Bu husulara uymayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü / Pirebi Mah. Larende Cad. No: 13 Meram / KONYA adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü / Pirebi Mah.

Larende Cad. No:13 Meram / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

MANİSA-İHALE POLİS EĞT.VE DİNLENME TES.TEF. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA POLİS EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ TEFRİŞAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l-ıdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebilecek

internet adresi (varsa)

: 2014/99830

: UNCUBOZKÖY MAHALLESİ MIMARSINAN BULVARI 173

MANİSA MERKEZ/MANİSA

2362331414-2362335160

manisasatinalma@egm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : POLİS EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ İÇİN İHTİYAÇ

DUYULAN 57 KALEM TEFRİŞAT ALIMI İŞİ.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : MANİSA POLİS EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ AKMESCİT

MAHALLESİ, MİMARSİNAN BULVARI ( İZMİR- BURSA

SÜRAT YOLU ) NO:161 YUNUSEMRE/ MANİSA

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME TARİHİ İLE 26/12/2014 TARİHLERİ ARASINDA

MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR. TESLİM EDİLECEK TÜM

ÜRÜNLER MUAYENE KABUL KOMİSYONUNA

SUNULACAK VE KABUL KOMİSYONUNUN ONAYI

ALINDIKTAN SONRA MONTAJI YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK KAT: 1

TOPLANTI ODASI , UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN

BULVARI NO:173 YUNUSEMRE/MANİSA

b) Tarihi ve saati : 18.09.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları

uygulanacak

4.1. İhaleye katılma

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu

Odası

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde,

ve istenilen belgeler ile

şartları ve

Ticaret ve/veya Sanayi Odası

ilk ilan veya ihale tarihinin

yeterlik değerlendirmesinde

kriterler:

istenilen belgeler:

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

belgesi;

içinde bulunduğu yılda alınmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR

SİNAN BULVARI NO:173 YUNUSEMRE/MANİSA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar c) Tekliflerin sunulacağı adres: MANİSA EMNİYET

MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN

BULVARI NO:173 YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(5)

ANKARA-İHALE DIŞ CEPHE YENİLEME(DÜZELTME) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜD.

Yorumlar Kapalı

DÜZELTME İLANI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YÖN ETİ MH İZM ETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı kampüs alanı içerisinde bulunan kreş binası dış cephe yenileme,

tadilat ve onarım işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26

ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2014/101221

1- İdarenin

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve fak numarası :3122957414 – 3122879804

c) Elektronik Posta Adresi : teknikhizmetler@diyanet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Düzeltmeye konu ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

b) Gazete adı ve tarihi (Yayımlanmış ise):Anayurt Gazetesi (25/08/2014)

c) Düzeltilen madde: İhale ilanının 3/b maddesi tarihi ve saati: 11/09//2014 saat 14:00 olarak

değiştirilmiştir.

(16)

BALIKESİR-İHALE Ç.KALE ASKER HST.YAPISAL GÜV. MSB İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLİĞİ

1983-HST-BET-001 ALBÜM NUMARALI ÇANAKKALE ASKER HASTANESİ BİNASININ

YAPISAL GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ PROJE HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- Idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- IhaIe konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2014/98795

: GÜMÜSÇESME MAH. KEPSUT CAD. NO:90 10040

ALTIEYLÜL/BALIKESİR

2662394144 – 2662456211

tesupbalikesir@msb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

1 (BİR) ADET BİNANIN YAPISAL GÜVENLİĞİNİN

BELİRLENMESİ VE TAKVİYE/YIKIM KARARI VERİLMESİ ,

1 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

ÇANAKKALE

İşe başlama tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) gündür

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK

BÖLGE BAŞKANLIĞI

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati : 05.09.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak

tekliflerine dahil edeceklerdir.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.YÜRÜRLÜKTEKÎ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN PERFORMANS ANALİZİ

YAPMIŞ OLMAK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MİLLİ

SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT

EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan

istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için

teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Yetkilisi

(4)

ANKARA-İHALE KÜTÜPHANE BÜYÜK ONARIM İŞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAPIİŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

^ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ KÜTÜPHANE BİNASINA AİT BÜYÜK

ONARIM İŞİ (2014-2015 YILLARINA SARİ)

YAPI İSLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ KÜTÜPHANE BİNASINA AİT BÜYÜK

ONARIM İŞİ (2014-2015 YILLARINA SARİ) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

2014/103248

Ankara Üniversitesi Gölbaşı

GÖLBAŞI GÖLBAŞI/ANKARA

3126000155 – 3126000157

yapiislerİ@ankara.edu.tr

50.Yıl Yerleşkesi K-Blok Kat: 2

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhafe konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Bir adet hizmet binasına ait inşaat, mekanik tesisat ve elektrik

tesisat tadilat işlerini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Sıhhiye/Ankara

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Ankara

Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi K-Blok Zemin Kat (Toplantı

Odası) Gölbaşı/Ankara

18.09.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve isteniien belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesigtriz^olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları

Tebliğine Göre B III.Grup ve BIII grubu işlerin onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Gölbaşı SO.Yıl Yerleşkesi K-Blok Kat:2

Gölbaşı/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi K-Blok Kat:2 Gölbaşı/Ankara adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen

açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

a) Doküman almak isteyen istekliler; Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün T.C.Ziraat Bankası

Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi 7038492-5048 (IBAN TR520001002532070384925048) numaralı

hesabına doküman bedeli olan 150,00 TL (Yüz Elli TL) yatırıp banka dekontunun aslının bir suretinin

idareye verilmesiyle, belge karşılığında ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE

BAŞKANLIĞI KEŞİF VE İHALE BİRİMİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİGÖLBAŞI SO.YIL YERLEŞKESİ K BLOK

KAT 2 06830 GÖLBAŞI / ANKARA Adresinden doküman satın/alaBVirler.

(5)

İSTANBUL-İHALE 2014/102540 İKN.DÜZELTME İLANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BAKIRKÖY il.CE DAHİLİNDE ASFALT,ALTYAPI VE TRETUVAKYAPtM, BAKÎM VE ONARIM İŞİ

Bakırköy İlçe Dahilinde Asfalt,Altyapı ve Tı etgy^rYapjfli, Bakım ve Onarım işi f&çım jşS ihate eöHecegs «em «dBmşör.

Ancak 473* sayılı Kamu İhale Kanununun 26 no maddesine göre dCızeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. lekliflerln

hazırlanması «e sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Humar*» : 7.0îA i töis-iü

1-İdarenin

3} AdrsîSİ

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektron* Pasta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

; ZUHURATBAIÎ& MAHALLESİ

BAKIRKÖY/İSTANBUL

. 2124149640 – 21241.49682

: fen@t»akirkoy.bei.tr

: https://eicap.kik.gov.tr/EKAP/

SUKRAN ÇİFTLİĞİ SOKAK t 34147

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı -yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşın süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yar

: Bakjrköy dahilinde mahal (istesimdeks sokak ve caddelere altyapı

tretuar ve asfalt yapılması.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Bakırköy İlçesi Dahili

- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren S gün içinde

yer-teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

; Yer tesliminden itibaren SS (ALTMIŞBEŞ) takvim (5)

İSTANBUL-İHALE 2014/103568 İKN. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLÇE GENELİNDE YAĞMURSUYU BACA VE IZGARALARIN TEMİZLİĞİ VE

TAMİRATLARININ YAPILMASI İŞİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE GENELİNDE YAĞMURSUYU BACA VE IZGARALARIN TEMİZLİĞİ VE

TAMİRATLARININ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/103568

1- İdarenin

a) Adresi : MERKEZ M AH. CUMHURİYET MEYDANI 20

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124535071 – 2124535081

c) Elektronik Posta Adresi : islamyakupyildizf (7)

Older Entries