İZMİR-İHALE 2014/102530.DÜZELTME HK. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

DÜZELTME İLANI

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2014/102530 İKN.Ii İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Muhtelif Kurumların 2 Kısım

Yapım ve Onarımının ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması

gerekmektedir.

İhale kayıt numarası :2014/102530

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- DüzeItmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış :Egede Bugün Gazetesi – 24.08.2014

ise)

3- İLANIN DÜZELTİLECEK İLGİLİ :İdari Şartnamenin 3.1 .d Maddesinde yer alan

MADDELERİ İhale (son teklif verme) tarihi 10.09.2014 iken;

17.09.2014 olarak değiştirilmiştir.

Hürriyet Bulvarı No:l Alsancak/İZMİR

232 441 81 11-232 445 59 70

satinalma@ism.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(7)

İSTANBUL-İHALE 2014/104722 İKN. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİ BAŞTAB.

No Comments

İlan Bilgileri

İlan Süresi : 7

Yasal Kapsam : 13 b/l

Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 8 gündür.

19 KALEM GENEL CERRAHİ ALET ALIMI

DEVLET HASTANESİ-KARTAL YAVUZ SELİM SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU

HASTANELERİ KURUMU

19 KALEM GENEL CERRAHİ ALET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/104722

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

: İSTASYON CAD.DOĞAN SOK. 13 34860

KARTAL/İSTANBUL

:2165863333 -2163893171

: ysh.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 19 KALEM CERRAHİ ALET ALİMİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPTa yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekreterliği Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

: Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin talebi

doğrultusunda 10 (on) gün içerisinde işe başlanacak olup,

peyderpey olarak teslim edilecektir.Ayrıca malın tamamı

idarenin talebi beklenmeksizin…../…../2014 mesai bitimine

kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Cd. Doğan Sk. No: 13 Kartal/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 09.09.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanay i Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TÎTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbicihaz ve malzemelerin TtTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olması zorunludur. Bu hususa

dair belgeler ihale dosyasında sunulscsktır. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler

için üreticinin/ ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili beyan esas alınacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye iştirak edecek istekliler, ürünler için numune veya katalog veya broşür sunmaları

gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Kartal

Yavuz Selim Devlet Hastanesi Satmalına adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Sekreterliği Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Satmalına Birimi adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(6)

KOCAELİ-İHALE TURİZM TESİS ALANI SATIŞI GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO:121

No Comments

KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gelir Müdürlüğü

Belediyemizce 09/09/2014 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediyesine ait

Değirmendere Yalı Mah. Pafta: G23 C01 d-2d, Parsel:5815 nolu 1339.27 m2 yüzölçümlü arsa

vasıflı turizm tesis alanı taşınmazın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 09.09.2014 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına

dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin

satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya

ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

3- Geçici teminat bedeli : 47.209,00 TL.

4- Muhammen satış bedeli : 1.573.642,00 TL.

5- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin

edilebilir.

6- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

7- Tekliflerin 09.09.2014 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne

verilmesi gerekmektedir.

(3)

MERSİN-İHALE YEDEK PARÇA SATIŞ İHALE İLANI KARAYOLLARI 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

YEDEK PARÇA SATILACAKTIR

KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MERSİN

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

: Karayollari 5.Bölge Müdürlüğü G.M.K Bulvarı 33220

TOROSLAR/MERSİN

3243201727-3243207135

bol05@kgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2- İhale konusu satışın

a) Cinsi

b ) Tahmini Bedel

c) Geçici Teminat

3- İhalenin

a) Usulü

b) İhale Tarihi

c) ihale Saati

ç) Yapılacağı Yer

: 930 adet yedek parça

: 16.196,00 TL

: 485,88 TL

:2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü

: 15/09/2014

: 10:00

: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu -MERSİN

4- Tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki

Yedek Parçaların, 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.

5- İhale Karayolları 5.(Mersin)Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda

belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Satışı yapılacak yedek parça ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhaleler

Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 100.00 TL.nin (yüztürklirası)

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak

olanların şartname almaları zorunludur.

7- İhaleye katılabilme şartları;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiyede tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiyede tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamlardan, 2014 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) İhale Dosyası alındı belgesir

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri

(A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

8- 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile

gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

(4)

KOCAELİ-İHALE TAŞINMAZ SATIŞI GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATATÜRK BULVARI NO:121

No Comments

KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gelir Müdürlüğü

Belediyemizce 09/09/2014 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediyesine ait

Değirmendere Merkez Mah. Köyiçi Mevkii Pafta: 15, Parsel:4187 nolu 1620 m2 yüzölçümlü

arsa üzerinde A Blok, 1. Normal Kat, 6 nolu mesken vasıflı taşınmazın satışı, 2886 Sayılı Devlet

İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 09.09.2014 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına

dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin

satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya

ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

3- Geçici teminat bedeli : 3.900,00 TL.

4- Muhammen satış bedeli : 130.000,00 TL.

5- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin

edilebilir.

6- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

7- Tekliflerin 09.09.2014 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne

verilmesi gerekmektedir.

İbrahim TEKTAŞ

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

(3)

MERSİN-İHALE 1 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ADANA TCDD. 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MERSİN İLİ AKDENİZ İLÇESİ NUSRATİYE MAHALLESİ

SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nusratiye mahallesi,

10512 ada 1 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve

görüşmeler yapmak suretiyle 17.09.2014 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 6.Bölge

Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, Pazarlık Usulü ile

yapılacaktır, ihale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine

devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2- İhale konusu 10512 ada 1 nolu parselin geçici teminat miktarı 50.000,00 ( Ellibin) TL olarak

belirlenmiştir.

3- Teklifler, İhalenin yapılacağı 17.09.2014 Çarşamba günü saat 12.00a kadar TCDD

6.Bölge Müdürlüğü Emlak ve inşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih

ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir,

özelleştirme işlemleri 2886 sayılı ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa

tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta

serbesttir.

5- İhale dokümanları, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası

Adana Merkez şubesinde bulunan TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 nolu iban

numaralı hesabına 500,00 ( Beş yüz ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve

İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(5)

İSTANBUL-GM.SATIŞ KEŞAN TİCARET BORSASI

No Comments

KEŞAN TİCARET BORSASINA AİT EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ, MERKEZ

MAHALLESİNDE BULUNAN 90,530,02 M2 TOPLAM YÜZÖLÇÜMLÜ 100 ADA

79VE 82 PARSEL NOLU KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI ARSA VASIFLI

TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

İhale Konusu İş

Keşan Ticaret Borsasına ait, Edirne İli, Keşan İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan

90.530,02 m2 toplam yüzölçümlü, 100 Ada 79 ve 82 Parsel nolu konut dışı kentsel çalışma

alam içerisinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların kapalı zarf, açık ihale usulü ile KDV hariç

12.700.000,00 TL muhammen bedel ile satışı gerçekleştirilecektir.

İhale Yeri Ve Zamanı

İhale 24/09/2014 günü saat 14:00*da Keşan Ticaret Borsası Meclis Salonunda ve 2886

sayılı yasada belirtilen usulle yapılacaktır.

Teklif Zarfları

Teklif zarfları en geç 24/09/2014 günü saat 12:00* a kadar evrak kayıt numarasıyla

Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine teslim edilecek olup posta yoluyla teklif

alınmayacaktır. İstekliler idari şartname ve ekleri dosyayı en geç 23/09/2014 günü saat 17:30a

kadar Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden 1.500,00 TL bedelle alabilirler.

Geçici Teminat

İş bu ihale için yatırılması gereken geçici teminat tutarı 381.000,00TL dir.

Keşan Ticaret Borsası hiçbir ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta

tamamen serbesttir.

Mevzuat

-İLAN OLUNUR-

Keşan Ticaret Borsası

Telefon: 2847141087-7141301

Adres: Aşağı Zaferiye Malı. Zahireciler Caddesi No:6 Keşan/EDİRNE

Fax: 02847144293

Web: www.kcsanlh.oru.tr kesantb@tobb.org.tr

I—

(5)

İSTANBUL-GM.SATIŞ 2294 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

i 3 3Vj

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 2294

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Beyoğlu c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:– e) Ada No: 3241 f) Parsel No: 6

g) Yüzölçümü: 329 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: Işgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Sütlüce (Örnektepe) Mah. Çamlıkaltı Sok.

3) Muhammen Bedeli: 822.500.-TL

4) Geçici Teminatı: 24.675.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbırdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 250.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet Ihaie Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(4)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 65 KLM CİHAZ MALZEME ALIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

No Comments

65 KALEM CİHAZ VE MALZEME

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

65 Kalem Cihaz ve Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

2014/107975

Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazligöl yolu 03200

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2724440303 – 2722281288

kus970@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 65 Kalem Cihaz ve Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirtilen yerlere

İhale Teknik Şartnamesinde yazılı hususlar

çerçevesinde Montajları yapılmak suretiyle teslim

edilecektir.

: İhale konusu işi teslim programı ile denetim,muayene

ve kabul işlemleri sözleşme tasarısına ve 4734 sayılı

kamu ihale kanununa göre yapılan ihaleye ilişkin

denetim,muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik

hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 gün içerisinde

mal teslim edilecektir

: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazligöl Yolu

Ahmet Necdet Sezer Kampusü Atatürk Kongre Merkezi

Çiğiltepe Toplantı Salonu AFYONKARAHİSAR

: 09.09.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnoter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotoğraflar ve benzeri tanıtım

materyalleri ihale dosyasında ibraz edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYON

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube

Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı

almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 55 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 105 TRY

(Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ TR83 0001 5001

5800 7294 5866 28 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak

idareye ihale tarihinden en az beş gun önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş gunu

içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi

halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından

dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın

satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar hale saatinden l(Bir) saat Öncesine kadar AFYON

KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde

teslim alınabilecektir. İhale saatinden l(Bir saat )öncesinden ihale saatine kadar Afyon

Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü Atatürk

Kongre Merkezi Çiğiltepe Toplantı Salonu AFYONKARAHİSARda teklifler

sunulacaktır, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

ERZURUM-İHALE 2014/107470

No Comments

ilan Onizleme

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=.

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Han Sür

Yasa^ Kapsam

İlan Süreci İçin Yaklaşık Maliyet

Ortak Alım

3 b/3

3. adım 189.511,00 – 1.447.479,00

Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

PASİNLER BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

100000 İt Motorin, 5000 Litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

2014/107470

ERZURUMKAPI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 1 25300

PASİNLER/ERZURUM

4426613584 – 4426613361

pasinlerbelediyesi@windowslive.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

100.000 LT MOTORİN, 5.000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95

OKTAN

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

a)Akaryakıt istasyonu Belediyemiz sınırları (mücavir alan)

içerisinde ise Belediyemiz araçları günlük ihtiyaçları kadar

akaryakıt istasyonundan yakıt alacaklardır. Teslimat

akaryakıt istasyonunda sağlanacaktır. b)Akaryakıt istasyonu

Belediyemiz sınırları (mücavir alan) dışında ise aylık ihtiyaç

kadar akaryakıt Pasinler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri

Şantiye Şefliğine teslim edilecektir. Akaryakıtın konulacağı

depolar (2 ad.) istasyon tarafından sağlanacak ve Temizlik

İşleri Şantiyesine teslim edilecektir.

a)Akaryakıt istasyonu Belediyemiz sınırları (mücavir alan)

içerisinde ise Belediyemiz araçları günlük ihtiyaçları kadar

peyder pey akaryakıt istasyonundan yakıt alacaklardır.

Teslimat 365 gün içerisinde tamamlanacaktır. b)Akaryakıt

istasyonu Belediyemiz sınırları dışında ise ayda 8.500 İt

motorin, 400 İt Kurşunsuz Benzin Pasinler Belediye

Başkanlığı Temizlik İşleri Şantiye Şefliğine teslîrrT

edilecektir. Teslimat 12 seferde tamamlanacaktır.

Pasinler Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü

->3

İlan Önizleme

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=

b) Tarihi ve saati : 26.09.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli;

a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu

olduğunu gösteren belgeyi,

b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim

tarihine kadar geçerliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine

kadar geçerliği olan istasyonlu bayilik belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin

Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

90/ns/i/i no-1 3

29/08/14 08:15

(4)

Older Entries