MERSİN-İHALE 2014/115571 OTOBÜS ALIMI MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

No Comments

ARAÇ (OTOBÜS)SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MERSİN

ÜNİVERSİTESİ

1 adet alçak tabanlı otobüs alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

2014/115571

Çiftlikköy Kampusu YENİŞEHİR/MERSİN

3243610001 – 3243610031

imid@mersin.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 1 adet alçak tabanlı otobüs

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Kampusu Dış

İlişkiler Şube Müdürlüğüne

: SÖZLEŞMENİN İMZASINA MÜTEAKİP 25 (yirmibeş)

TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE

: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu Yenişehir / MERSİN

: 15.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenenKapasite

Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenenimalat

Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmişve teklif

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatuyarınca yetkili

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veyaimalatçı olduğunu gösteren

belgeler.

İstekliler bu belgelerden herhangi birisini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif edilen ürünler ile ilgili katalog ve dokümanları teklif dosyasında

sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin

Üniversitesi Rektörlüğünün T.C Vakıflar Bankası T.A.O. hesabına (TR49 0001 5001 5800

7301 1534 61) 1 adet Alçak tabanlı otobüs alımı olarak (İKN:2014 / 115571 )

yatırılacaktır, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler

Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu Yenişehir / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2014/113674 İKN İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

MERCEDES MARKA ARAÇLARIN İHTİYAÇ DUYULDUKÇA YETKİLİ SERVİSİNDE BAKÎM ONARINI VE YEDEK

PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ

İSTANBUL SU KANAL İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERCEDES MARKA ARAÇLARIN İHTİYAÇ DUYULDUKÇA YETKİLİ SERVİSİNDE BAKIM ONARIMI VE YEDEK

PARÇALARIN TEMİNİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

İhale Kayıt Numarası ; 2014/113674

1- İdarenin

a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESİ ALİBEY CADDESİ NO:7 34060

NURTEPE EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2123013511 – 2123217710

c) Elektronik Posta Adresi : baates@iski.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Mercedes Marka Araçların Bakım Onarımı – Hizmet

Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin İş Yeri

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 960(Dokuz Yüz altmış) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. 34060 5.

kat 504 nolu oda Eyüp /İstanbul

b) Tarihi ve saati 15.10.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüze! kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, teklifleri ekinde hizmet yeterlilik belgesini (TS 12047 yetkili servisler – motorlu araçlar

için kurallar standardına uygun) sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede; Her türlü mercedes marka araç bakım, onarım işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer işolarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKİ Genel Müdürlüğü

Güzeltepe Man. Alibey Cad. 34060 5. kat 507 nolu Eyüp /İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 34060 Yazı

İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Ait Zemin Kat Eyüp / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır,

8u ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünclen az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2293 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 2293

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul b) İlçesi: Beyoğlu c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No: e) Ada No: 1361 f) Parsel No: 7

g) Yüzölçümü: 67,50 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: işgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Yenişehir Man. Bekçi Mahmut Sok.

3) Muhammen Bedeli: 303.750 -TL

4) Geçici Teminatı: 9.112,50 TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 08 Ekim 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(0)

İSTANBUL-İHALE 2014/118656 İKN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD.

No Comments

PARK VE BAHÇE YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIK

KADIKÖY İLÇE SINIRLARINDA BULUNAN FARKLARDA VE OKUL

BAHÇELERİN BE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILMASI İSİ yaptın işi 4/34 sayılı

am 1; uncu maddesi ı ¦ a< il di uî ılil ik dİlecektir, İhaleye

¦ alın ıktadıı

ihale Kayıt Numarası

i -ld;ı renin

mis ı

; 2014/ II8656

HASANPASA M AH VLLESİ KURBAĞA Ll DERE

CADDESİ 2 34722 HASANPASA

KADIKÖY/İSTANBUL

2165425000 – 2164146721

¦ pa rldmhcelerut; k a d ikoy .bel.tr

: ¦ K. s

2-İhale konusu yapını işinin

^ İ ğİ. 1!

1 ¦

şc başlam t ta

c) İsin

Yapını İşi- 5K kakırı İmakıt

Ayrıntılı bilgiye EKAPTa yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

KADIKÖ İLÇE SINIRLARINDA

Sözleşmenin İmzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer leslİminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdüı

3- İhalenin

a) V yer

¦

KADIKÖY BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU

BAŞKANLIĞI 4.KAT A BLOK HASANPASA-

KADIKÖY/İSTANBUL

m. î 0.2014- 11:00

4, İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belceler ile »elcilik değerlendi irmesinde

anacak]

¦ ien I :

u iri da

3csi

odasmdaı m da

n k ilan indt

ka) itli

kişi alması hal tıd< ilgili m – . ıtı. ere< tyıt ı n« ıreı : a

 ¦ ihale arihinin . ı ı alınmış. dizel I iliği

»steril belge.

. iösieren Inm .. … n mesi a İmza S

lasd ki i im . ne

E2.2 i: ;*l k şi gîsim göre tüzel kiş……ğhı o ti ıl art, üyeleri s.

arı il« kişil dinindeki gön vlilı u ¦ îeı r n ım ı

(2)

İSTANBUL-İHALE 2352 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI t>2 !>

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 2352

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul b) İlçesi: Pendik c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No:– e) Ada No: 7589 f) Parsel No: 9

g) Yüzölçümü: 391 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: 197/391 i) Halihazır: Boş

j) İmar Durumu: Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Şeyhli Mah. Ferman Sok.

3) Muhammen Bedeli: 354.600.-TL

4) Geçici Teminatı: 10.638.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 08 Ekim 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100 -TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(2)

KAYSERİ-İHALE EPS ENJEKSİYON MAKİNESİ STROTON YAPI KİMYASALLARI VE YALITIM TİC.LTD.ŞTİ.

No Comments

Mal Alımı İçin İhale İlanı

STROTON YAPI KİMYASALLARI VE YALITIM TİC. LTD. ŞTİ. Orta Anadolu

Kalkınma Ajansı 2014 rekabetçi üretim Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Kayseride Türkiyede bir ilk: Hızlı İnşa Edilebilen ve Enerji Verimliliği Yüksek Yapı

Sistemleri için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında;

LOT1: 1 ADET EPS ENJEKSİYON MAKİNESİ

LOT2: 2 ADET ICF ÜRÜN KALIPLARI

LOT3: 1 ADET YÜKLEME ROBOTU

Alınacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası

Mimarsinan O.S.B. 19.Cad. No:31 MELİKGAZİ KAYSERİ adresinden veya

wwyv.stroton.com.tr ve www.oran.oru.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 10.10.2014 10:30

Uyarı: Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup teklif dosyasının

son teslim zamanı olan 10.10.2014 tarih saat 10:30 itibariyle Mimarsinan O.S.B. 19.Cad.

NO:31 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.stroton.com.tr ve www.oran.orn.tr adreslerinde

yayınlanacaktır.

Teklifler, 10/10/2014 tarihinde, saat 10:30da ve Mimarsinan O.S.B. 19.Cad. NO:31

MELİKGAZİ / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

(2)

İSTANBUL-İHALE 2423 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 2423

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Üsküdar c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No: e) Ada No: 736 f) Parsel No: 75

g) Yüzölçümü: 330,00 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: Boş

j) İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon

Uygulama İmar Planında; Burhaniye Köyiçi Tarihi Sit Alanında, kısmen H:3 kat irtifada blok nizam yapılanma ile

konut alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmaktadır,

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Burhaniye Mah. Enveriye Sok.

3) Muhammen Bedeli: 825.000 -TL

4) Geçici Teminatı: 24.750.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 08 Ekim 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(1)

KONYA-İHALE MOTOSİKLET SATIN ALINACAK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No Comments

MOTOSİKLET SATIN ALINACAKTIR

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Motosiklet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/115069

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

Yenişehir Mh. Vatan Cd. No: 2 42020 Selçuklu/KONYA

3323551731-3323553745

satinalma@konya.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 12 Adet Motosiklet

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Yenişehir Mah. Vatan Cad. No: 2 Selçuklu / KONYA

: 15.10.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite

Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik

Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi

veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve adav veva isteklinin üretici vfiva imalatçı nlHunnnu nn*.or&n h^inoior4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları

içeren doküman:

İstekliler, teklif ettikleri malzemeye ait fotoğraf ve katalogları ibraz edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %

15 (Yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükşehir Belediyesi Mali

Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine şartname bedelinin yatırılmasına müteakip makbuzu ile birlikte Levazım ve

Ayniyat İşleri Şube Müdürlüğü Karatay / KONYA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 260 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 00158007290051109 nolu Vakıflar Bankası Konya

Merkez Şubesi hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da

dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığında Destek

Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personele elden teslim edilebilir veya aynı adrese iadeli

taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

VAN-İHALE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

No Comments

İHALE İLANI

T.C.

VAN VALİLİĞİ

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

AKARYAKI I ÜRÜNLERİ Al.İM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrını111 bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2014 1 18224

1- İdarenin

a) Adresi : ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA

I.SOKAK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

MERKEZ VAN

b) Telefon ve faks numarası : 432 215 84 76-135 – 432 216 84 76

c) Elektronik posta adresi : ratihaltunx@gmail.eom

ç) İhale dokümanının görülebileceği : w\ w.vanhalksagligi.gov.tr

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Sıra Malın/İşın l insi Miktar Birim

İ KURŞUN SÜZ 95 OKTAN BENZİN Î4ÖÖÖ LİTRE

2 MOTORİN (EURO DİZEL) 50000 LİTRE

b) Teslim yeri : Yüklenici Firmanın Van Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan Pompa

İstasyonundan resmi araçlara ikmal yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim

günüdür.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 365 gün içerisinde yüklenici teslimi

gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI

b) Tarihi ve saati : 16.10.2014 – 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye kanlına şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi

olması halindi, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel ki>ı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri eya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale kon.ı u işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

3ü oranından a. almamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler

a) İslekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol Kanununun

hükümlerine uygun olarak EPDK dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisans belgesinin aslını veya

noter onaylı suretini.

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi ise : 5015 Sayılı Petrol Piyasası kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş

süresine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik lisansının aslını veya noter onaylı suretini.

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini.

4.4. Bu ihalede ben/er iş olarak kabul edileeek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak her türlü Akaryakıt alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALM. BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARİ I NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I.SOKAK

/VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi.aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekli le her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

I 1- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1)

İSTANBUL-İHALE 2014/117302 İKN KAMU HAST.BİR.GNL.SEK.İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

No Comments

HASTANEMİZ İHTİYACI 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

HASTANEMİZ İHTİYACI 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/117302

1- İda renin

a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad.

34098 Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası ; 2124596135 – 2125292220

c) Elektronik Posta Adresi : -

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ECZANE-SIHHİ SARF DEPOSU

c) Teslim tarihi : Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, elden ile)

doğrultusunda peyder pey olmak üzere tebliğ tarihi

itibariyle 10 (On) İş Günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Kasap İlyas Mah.

Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098

Kocamustafapaşa-Fatih/ İstanbul

b) Tarihi ve saati : 02.10.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen beigeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterleri

4.1, İhaleye katıima şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oiduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oiduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olrnası halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeieri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususiarı gösteren belgeler ile tüzei kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

1.2, Ekonomik; ya mail yeterliğe îtsşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1, Standarda İlişkin belgelen

Mevzuatı gereği T.C,İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt ve Sağlık

Bakanlığı İle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri

teklif edecek olan istekliler, TİTUBB a kayıttı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri

Ürünlere dair UBB belge yda internet çıktıları teklif dosyasında sunulacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün

beyanı/lçeriği/r.umarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Mevzuatı gereği UBB kayds gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumubelirteceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren dokiiman:

İstekliler, teklif edecekleri malzeme/malzemelere ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine

firma adlarını, malzeme adını, ihale kayıt numarasını ve ihale sıra numarasını yazarak) teklif

dosyaları ile birlikte sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Eğitim ve

Araştırma Hastanesi -Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olaniarın ihale dokümanını satın aimaiarı veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KASAP İLYAS MH

ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN CD KOCA MUSTAFA PAŞA FATİH adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

TC.

(3)

Older Entries