HATAY-BASIN TASHİH DÜZELTME İLANI 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

T.C.

İSKENDERUN

2. İCRA DAİRESİ

2013/260 TLMT.

DÜZELTME İLANI

İLGİ

12 11/2014 tarihli 2013.260 Tlmt . Savılı ilanımı/

Mahalle bilgisinin Aşkarbcyli İmar Mahallesi olarak düzeltilmesi, taşınmazın m2sinin 24/06/2014 tarihi

şekilde 140 m2 olarak düzeltilmesi, ayrıca taşınmaz tapu kaydındaki 02 04/2009 tarih 4482 yevmiye numaralı

satılacağı bilgisi düzeltilmiş olup ilan olunur. S jSÇC

ıgı

rlikte

LYAP Dilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas uyap gov.tradresinden vbLMsYQ – BbyMUbW – AUDUK0V – gAoU I C= kodu ile erişebilirsiniz

(1022)

ANKARA-İHALE ETÜD PROJE HİZ.AL. İLLER BANKASI A.Ş.YATIRIM KORD İNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

fcsE^NLl^rASI ANONİM SİRKFTİ YAT,R,M *P**NA*YON n A İRFRİ

l

Saray (TEKİRDAĞ) İlave + Revizyon İmar Plan. (İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt işi

dah.l) Yapnn. hizmet alım. 4734 sayıl, Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü .le »hale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktad.r: -

İhale Kayıt Numarası

: 2014/173946

!-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

: İller Bankası A.Ş. Ek Tesisleri Çamlıca Malı. Anadolu Bulvarı

(Macunköy Lojmanları) A-l Blok, 06200 Macunköy

YENİM A HALLE/ANKARA

3125087702 -3125087799 j

yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

t

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

1

: Saray (Tekirdağ) Belediyesi İlave + Revizyon İmar Planı (İmar

Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt İşi Dahil) jYapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

ı

; SARAY (TEKİRDAĞ)

: şe başlama tarihinden itibaren 140(Yüzkırk [Bju süre,

yüklenicide geçen süre olup; Banka., Belediye ^e ilgili diğer

kuruluşlarda geçen süreler bu süreye dahil değildir.]) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON

DAİRESİ BAŞKANLİĞİ MACUNKÖY LOJMANLARI A-

BLOK YENİMAHALLE – ANKARA

21.01.2015- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1.

İhaleye

katılma

şartları

ve

istenilen

belgeler:41 ll CeZ L^T r °ldUğU TİCare VC/V£ya Sana>S 0dası ^ M^lek Odas, Belgesi-

odaSİ T, Ş T aİnde kay °ldUğU tiCaret VeAeVa *» «¦»«» ya da i.gili 3k

d s ndan; k ,an yeya ,hale tarih.n.n içjnde buundugu g .

belge,

4.1,1.2. Tü

üzel kışı olmas. halinde, ilgili mevzuat, gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk .lan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda almm.s, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

°,dUgUnU gösterir Jge

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliksin I2.maddesi « İmar planlarının ihale suretiyle eİde

edilmesi durumunda; plan müellifinin, İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif

Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliğinde o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz

olması şarttır.» amir hükmü gereği:

I

İhaleye katılacak Tüzel Kişiliklerde (Şirketlerde), «Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı

veya Kent Plancısı veya İmar Planı yapmaya yetkili Mimarın» şirket hisselerinden en az diğer

hissedarlarla eşit veya daha fazla hisseye sahip olması; şirket hisselerinden en az diğer hissedarlarla

eşit veya daha fazla hisseye sahip kişi ile ihaleye katılan Gerçek Kişi isteklilerin,, 07.01.2006 gün ve

26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan «.Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği

Hakkında Yönetmelik.» uyarınca en az «A»grubunda olması ve bu grupta olduğunu belgelemesi (İmar

Planı yapımı yeterlik belgesini (KARNESİNİ) sunması) zorunludur. ]

i

ı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza ı beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri ve>ja kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri, s

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak

tekliflerine dahil j edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, j

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. [

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: .

apımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen

delin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

steren belgeler. 1

. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Naam lmar Plan. ve/veya Uygulama imar Plan, yapm.ş olmak.

mü» Dahif) ^ Uyglama imar Pam yapm5 olmak (1303)

İSTANBUL-GM.SATIŞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yorumlar Kapalı

T.C.

İSTANBUL

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2012/1 Tereke

TAŞINMAZLARIN PAZARLIK YOLU İLE SATIŞ İLANI

Müteveffa Niyazi Ateşin Terekesinin tasfiyesi, T.M.K. nun 612 nci maddesi uyarınca, İstanbul

3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1 Tereke sayılı dosyasından iflas hükümlerine göre

yapıldığından, müteveffanın terekesine dahil bulunan yukarıdaki tabloda tapu kayıtları,

vasıfları ve muhammen değerleri belirtilen taşınmazlar 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporlarında

belirlenen muhammen değerlerinin %80inden aşağı olmamak kaydı ile pazarlık usulü ile ayrı

ayrı satılacaktır.

Sıra    Taşınmazın Kaydı, Niteliği    Muhammen Kıymeti

1    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, İskele ve Eyüp Mevkii, 23 ada, 14 parselde kayıtlı, 3. kat, 46 nolu bağımsız bölüm çay ocağına kat irtifaklı 2/252 arsa payının Vı payı.    15.000,00 TL.

2    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Mektep Civarı Mevkii, 1712 parselde kayıtlı, 340,85 m2 miktarlı, üzerinde bodrum, 100 m2 kullanım alanlı zemin ve her bir katta 140 m2 kullanım alanlı antre+salon+3 oda+hol+mutfak+banyo+WC13 adet balkondan ibaret daire bulunan 3 normal kattan oluşan bir bina bulunan arsanın tamamı.    1.820.000,00 TL.

3    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Mandıra Mevkii, 1722 parselde kayıtlı, A.4 Blok, bodrum katta, 197,79 m2 kullanım alanlı, antre + salon+ 4 oda + koridor + banyo + WC 1 3 balkondan oluşan 1 nolu bağımsız bölüm konuta kat irtifaklı 215/26134 arsa payının 158/215 payı.    600.000,00 TL.

4    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, Mandıra Mevkii, 1722 parselde kayıtlı, C Blokta, 1 nolu bağımsız bölüm, sosyal tesis ve kapalı-açık havuza kat irtifaklı 734/26134 arsa payının 456/734 payı.    18.000.000,00 TL.

5    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 251/DU-4C pafta (eski 149 ada, 9 parselde) kayıtlı B Blok, bodrum katta, 190 m2 kullanım alanlı, antre + salon + 4 oda + koridor + mutfak + banyo + WC + 2 balkondan oluşan 1 nolu bağımsız bölüm konuta irtifaklı 75/3040 arsa payının tamamı.    500.000,00 TL.

6    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 251/DU-4C pafta (eski 149 ada, 9 parselde) kayıtlı B Blok, birinci katta, 190 m2    650.000,00 TL.

    kullanım alanlı, antre + salon + 4 oda + koridor + mutfak + banyo + WC + 2 balkondan oluşan 5 nolu bağımız bölüm konuta kat irtifaklı 80/3040 arsa payının tamamı.    

Sıra    Taşınmazın Kaydı, Niteliği    Muhammen Kıymeti

7    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 251/DU-4C pafta (eski 149 ada, 9 parselde) kayıtlı B Blok, 3. normal ve çatı katta, toplam 250 m2 kullanım alanlı, daireye girişte antre + salon + 3 oda + 2 banyo + WC + mutfak + 2 adet balkon, merdiven ile çıkılan dubleks üst katta salon + oda + banyo + önü açık balkondan oluşan 9 nolu bağımsız bölüm dubleks konuta kat irtifaklı 85/3040 arsa payının tamamı.    850.000,00 TL.

8    İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 14 pafta, 1659 parselde (eski 150 ada, 1 parselde) kayıtlı 1 nolu bağımsız bölüm, sosyal tesis ve havuza kat irtifaklı 120/2400 arsa payının tamamı.    10.000.000,00 TL.

Alıcı adaylarının, talip oldukları her bir taşınmaz için teklifini, en geç 13.02.2015 günü, saat

17.00ye kadar Abideihürriyet Caddesi, Yasemin Apt., No:209, Kat:5, D:13 Şişli/İstanbul

adresinde mesleki faaliyette bulunan Niyazi Ateş Terekesi Tasfiye Memuru Av. İbrahim

Bülbüle vermeleri gerekmektedir. Teklifler değerlendirildikten sonra T.M.K.nun Velayet,

Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca her

bir taşınmaz için ayrı ayrı en yüksek teklifi veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale

gününde davet edilerek, taşınmazlar İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda

kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli verene ihale edilecektir. Pazarlıkla

satışa davet edilenlerin, talip oldukları taşınmazın tahmin edilen kıymetinin %20si nisbetinde

pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat

mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri

gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış

bedeli peşin para ile yapılacak olup, kendisine ihale edilen taşınmazın ihale bedelinin, ihale

tarihinden itibaren (10) gün içinde alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir. 150 m2.nin altında

kalan mesken nitelikli taşınmazlarda % 1 oranında KDV, diğer taşınmazlarda % 18 oranında

KDV ve %0 5,96 oranında ihale damga vergisi, taşınmazın intikalinde oluşacak tüm işlem,

vergi, harç ve giderleri alıcıya aittir. İhale, Tereke Hakiminin satış tutanağını onaylaması ile

tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmaz ile ilgili

18.06.2014 tarihli bilirkişi raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş

sayılırlar. Taşınmaza ilişkin bilgileri içeren 18.06.2014 tarihli bilirkişi raporu mahkeme

dosyasındadır. 05/12/2014 __J^

(1171)

MANİSA-İHALE 23 AYLIK 7 CİHAZ HEMODİYALİZ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Yorumlar Kapalı

HEMODİYALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -KULA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2015-2016 YILLARINA AİT 23 AYLIK 7+1 CİHAZ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/176071

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

4 eylül mh. tabduk emre cd. 28 45170 KULA/MANİSA

2368166520-2368163860

manisadhs7@saglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

2015-2016 YILLARINA AİT 23 AYLIK 7+1 CİHAZ

KAPASİTELİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ HİZMETİ

ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

KULA DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

İşe başlama tarihi 01.02.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4 EYLÜL MH.TABDUK EMRE CD. NO:28

20.01.2015 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Aday veya istekliler ihale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 Standardına göre alınmış Kalite

Yönetim Sistem belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından

düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının. Uluslararası Akreditasyon Forumu

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş

belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini

sürdürdüğünün. Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale

tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon

Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve

TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan

teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış Hemodiyaliz Hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KULA DEVLET HASTANESİ

SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KULA DEVLET HASTANESİ HASTANE MÜDÜRÜ adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir

iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

(810)

ANTALYA-İHALE DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLAN

FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mevkii, numarası ve niteliği yazılı dükkanlar 3 yıllığına 2886 sayılı

D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği Açık Arttırma Sureti ile kiraya verilecektir.

2) İhale 14/01/2015 Çarşamba günü saat 10.00de belediyemizde yapılacaktır.

3) İstekliler, aşağıda belirtilen geçici teminat tutarları ile ihale şartname bedeli olan 50,00 TL.yi ihaleden 1

saat öncesine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatıracaklardır.

4) İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

5) Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.

FİNİKE MERKEZ

Sıra No    Dükkanın Yeri Numarası    M2    1 Yıllık Muhammen Bedeli KDV Hariç    Geçici Teminat Bedeli TL.

1    FİNİKE KALE MAH. LİMAN İÇİ 11 ve 12NOLU DÜKKAN    18m2    1.485,00 TL    45,00 TL

2    FİNİKE KALE MAH. LİMAN İÇİ 16NOLU DÜKKAN    51 M2    7.650,00 TL    230,00 TL

3    FİNİKE KALE MAH. LİMAN IÇI 20 NOLU DÜKKAN    10,5 M2    1.600,00 TL    48,00TL

4    FİNİKE ESKİ MAH. SANAYİ İÇİ 32 NOLU DÜKKAN    44 M2    2.400,00 TL    72,00 TL

5    FİNİKE ESKİ MAH. SANAYİ İÇİ 39 NOLU DÜKKAN    48 M2    2.000,00 TL    60,00 TL

6    FİNİKE ESKİ MAH. SANAYİ IÇI 57 NOLU DÜKKAN    30 M2    1.500,00 TL    45,00 TL

7    FİNİKE ESKİ MAH. SANAYİ IÇI 58 NOLU DÜKKAN    30 M2    1.500,00 TL    45,00 TL

8    FİNİKE ESKİ MAH. SANAYİ İÇİ 79 NOLU DÜKKAN    16 M2    1.040,00 TL    35,00 TL

9    FİNİKE ESKİ MAH.HAMAM        10.000,00 TL    300,00 TL

10    FİNİKE KAPALI PAZAR YERİ TUVALETLERİ        1.000,00 TL    30,00TL

11    ARSA Şerbetçi Bulvarı Liman Girişi 450 ada 1 ve 2 parseller    212m2    11.000,00 TL    330.00 TL

12    DÜKKAN FİNİKE BELEDİYE İŞ HANI (15 Adet)    23 x 15 = 345 M2    21.000,00 TL    630.00 TL

13    FİNİKE SİNEMA SALONU        12.000,00 TL    360.00 TL

14    AİLE ÇAY BAHÇESİ FİNİKE Aquapark kenarı        3.600,00 TL    110,00TL

15    FİNİKE KAPALI PAZAR YERİ MEYDANI ( PAZAR GÜNLERİ)        6.000,00 TL    180,00 TL

16    5 NOLU DÜKKAN FİNİKE YENİ HALK PAZARI    21 M2    2.150,00 TL    65,00 TL

HASYURT                

17    HASYURT KÜLTÜR MERKEZİ 3 NOLU DÜKKAN    15 M2    4.500,00 TL    135,00 TL

YEŞİLYURT                

18    YEŞİLYURT HİZAR ATÖLYESİ YERİ    220 M2    2.890,00 TL    90,00 TL

19    YEŞİLYURT HIZAR ATÖLYESİ    330M2    5.923,00 TL    180,00 TL

20    YEŞİLYURT KANTAR    245M2    9.238,00 TL    280,00 TL

SAHİLKENT

21    KAFETERYA SAHİLKENT GÖKSU GAZÎ PARKI    200M2    14.400,00 TL    435.00 TL

22    DÜKKAN SAHİLKENT SARISU CADDESİ    30 M2    1.200,00 TL    40,00 TL

TURUNÇOVA                

23    16NOLU DÜKKAN TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI    24M2    1.800,00 TL    55,00 TL

24    15 NOLU DÜKKAN TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI    24M2    1.800,00 TL    55,00 TL

25    ZEMİN KATTA 19-20 NOLU DÜKKANLAR VE 1. KATTA 5 ADET DÜKKAN TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI    168 M2    7.500.00 TL    230,00 TL

26    TURUNÇOVA KAPALI PAZAR YERİ A BLOK 10 NOLU DÜKKAN    16 M2    850,00 TL    30.00TL

27    39 NOLU DÜKKAN TURUNÇOVA SANAYİ İÇİ    62 M2    1.600,00 TL    50,00TL

28    TURUNÇOVA KANTAR        18.000.00 TL    540,00TL

29    TURUNÇOVA AKÇAYBAŞI 40/1 NOLU DÜKKAN        1.500,00 TL    45,00 TL

30    TURUNÇOVA KARAÇAYBAŞI 1 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30,00TL

31    TURUNÇOVA KARAÇAYBAŞI 3 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30,00TL

32    TURUNÇOVA KARAÇAYBAŞI 5 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30,00TL

33    TURUNÇOVA MENEVŞELIK 1 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30.00TL

34    TURUNÇOVA MENEVŞELİK 2 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30,00TL

35    TURUNÇOVA ÇAVDIR 150 NOLU DÜKKAN        1.000,00 TL    30,00TL

36    TURUNÇOVA GOKBUK BİNA    120 M2    3.000,00 TL    90,00TL

(1145)

KONYA-İHALE G.MENKUL KİRALAMA CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1.1 Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde yer alan toplam 4387,96 m2 kullanma

alanı olan Ladikli Aşık Ahmet Hüdai Parkı Parkının, 2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi gereğince

Açık teklif usulü ile ve ihale şartnamesinde yer alan şartlar dahilinde 31.12.2025 tarihine kadar

ihale usulü ile kiraya verilmesi

1.2- İIçemizde sosyal kültürel amaçlı sosyal hayatına katkı sağlamak ayrıca Belediyemiz bütçesine

katkı sağlamak amacıyla İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde yer alan ve mülkiyeti belediyemize ait

Ladikli Aşık Ahmet Hüda-i parkına sosyal tesis yapılmasını sağlamak amacıyla ,BeIediye bütçesinden

para harcanmadan şartnamede yer alan proje kapsamındaki işlerin yüklenici tarafından yaptırılması

ve 10 yıllığına ihaleyi alan yüklenici tarafından işletilip yerüstü kullanım hakkının verilmesi ve

yapılan sosyal tesisin eksiksiz şekilde Belediyeye tesliminin gerçekleştirilmesi işidir.

1.3- İhale 20/01/2015 tarihi Salı Saat:15:00de Cihanbeyli Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaIe geçici teminatı muhammen bedelin % 3 dür. 10 Yıllık muhammen bedeli toplam 452.383.81

TL olup geçici teminatı 13.600.00 TLdir.

4- Kiraya verilecek alan ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Cihanbeyli Belediyesi (Destek

Hizmetler Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları

gerekir.

a) -Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta

adresi.

b) -İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi (ikametgah

Belgesi ya da Ticari İkametgah Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı suretini.

c) -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

d) -Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) -Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) -Şekli ve içeriği Şartnamede belirtilen nakit geçici teminat.

6- İhaleye iştirak edenler şartname bedelini satın almaları gerekmektedir.20/01/2015 tarihinde ihale

saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.

8- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta

serbesttir.

9- Posta telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

(842)

KONYA-İHALE G.MENKUL KİRALAMA YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İI.AN METNİ

Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait bulunan

Sn    Adres / Mahallesi    Vasfı    Muhammen bedeli TL    (ieçici Teminat TL    Sn    Adres/Mahalle    Vasfı    Muhammen bedel TL    Geçici teminat TL

1    Yeni Mah. Hizmet binası 70/111    Dükkan    210    10    34    Turgut Mah    Dükkan    60    5

2    Yeni Mah. Hizmet binası 70/109    Dükkan    130    7    35    Turgut Mah    Dükkan    60    5

i    Yeni Mah. Hizmet binası 70/104    Dükkan    210    10    36    Turgut Mah    Dükkan    60    5

4    Yeni Mah. Hizmet binası 70/ E    Dükkan    240    10    37    Kuzcren mh.    Park    80    5

5    Yeni Mah. Hizmet binası 70/116    Dükkan    130    10    38    Saray    Dükkan    120    10

6    Yeni Mah. Hizmet binası 1/F    Dükkan    210    10    39    Saray    Dükkan    120    10

7    Yeni mah. Cami Sok no 4/F    Dükkan    200    10    40    Sülüklü    Dükkan    225    15

8    Yeni mah. Cami Sok no 4/E    Dükkan    200    10    41    Sülüklü    Dükkan_    120    15

9    Yeni mah. Camı Sok no 6/1    Dükkan    480    20    42    Sülüklü    Dükkan    100    5

10    Yeni mah. Cami Sok no 4/A    Dükkan    630    20    43    Sülüklü    Dükkan    100    5

1 1    Yeni mah. Cami Sok no 6/2    Dükkan    150    10    44    Sülüklü    Dükkan    105    5

12    Yeni mah. Cami Sok no 4/D    DükKan    175    10    45    Sülüklü    Dükkan    100    5

13    Yeni Mah. Zafer sok no 3/D    Dükkan    140    10    45    Sülüklü    Dükkan    100    5

14    Ankara cad. no 13/C    Dükkan    90    7    47    Sülüklü    Dükkan    100    5

15    Fatih Mah Anıt sok.no 3    Dükkan    i 65    10    48    Sülüklü    Dükkan    100    5

16    Yeni mah. Belde sok. no 1/6    Dükkan    210    10    49    Sülüklü    Dükkan    10Ü    5

17    Yeni mah. Belde Sok. 1/H    Dükkan    210    10    50    Sülüklü    Dükkan    100    5

18    Yeni Mah. Bedenlik cad. 12/A    Dükkan    350    15    51    Piribeyli mah    Dükkan    155    7

19    Fatih Hah.Anıt sk. No 5 (san.)    Dükkan    165    15    52    Piribeyli Mah.    Dükkan    150    7

20    Fartih Mah. Anıt sk. No 7 (san)    Dükkan    175    15    53    Piribeyli mah    Dükkan    160    7

21    Yeni mah. Ibni sina sk. No 9    Dükkan    100    5    54    Piribeyli Mah.    Dükkan    300    15

22    Yeni mah. Ibni sina sk. No 2    Dükkan    100    5    55    Piribeyli mah    Dükkan    200    15

23    Yeni Mah. Ibnisina sk .no 35    Dükkan    200    10    56    Piribeyli Mah.    Dükkan    200    15

24    Fatih mah. Akşehir cad. no 39    Dükkan    350    15                    

25    Yeni mah. Ümit sk no 27    Dükkan    265    15                    

26    Yeni mh. Ankara cd. No 13/E    Dükkan    90    5                    

27    Yeni mh. Ankara cd. No 13/A    Dükkan    90    5                    

28    Yeni mh. Ankara cd.no13/D    Dükkan    90    5                    

29    Yeni mh. Ankara cd. No 13/ B    Dükkan    90    5                    

30    Turgut Mah    Dükkan    60    5                    

31    Turgut Mah    Dük«an    60    5                    

32    Turgut Mah    Dükkan    60    5                    

Taşınmazlar 2886 sayılı kanun gereğince 26/I2//20I4 Cuma günü saai i4.oo ela beledie başkan odasında

açık artırma ihale usulüyle 5 Yıllığına encümenin belirlediği şartname doğrultusunda kiraya

verilecektir.

Abdullah Emre Demirhan

Yunak Belediye Başkanı

(621)

KONYA-İHALE SEYDİŞEHİR 24 DERSLİKLİ KIZ TE KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SEYDİŞEHİR 24 DERSLİKLİ KİZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ YAPIMI

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Seydişehir 24 Derslikli Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi

: 2014/176795

: Konya Valiliği Yatırım İzieme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.Yeni

İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA

: 3322480111 – 3322490113

: konya.yikob@İcisleri.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

: 24 Derslikli Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: Seydişehir / Konya

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 500 (Beş yüz) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

: 23.01.2015- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kumcuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılmaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından is deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait

olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluktan veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz,

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-IM Grubu işler4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerü istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon

Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kaösr Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi.

aynı adrese iadeü taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi

götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 CAltmtş ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin

reddedilecektir.

(674)

KAYSERİ-İHALE ÖZVATAN KADIN GENÇLİK MRKZ. YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BİNA YAPTIRILACAKTIR

KAYSERİ BİJYİJKSRHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Özvatan İlçesine Kadın ve Gençlik Merkezi Yapını İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/178940

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: SERÇEÖNÜ MAH.

KOCASİNAN/KAYSERİ

: 3522071555 – 3522321752

: otekiner(a)kayseri.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/KKAIV

ıVIKP

BULVARI

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

: Betonarme, Bodrum+zemin ve 1 normal kattan oluşan

1 Kalem Kadın ve Gençlik Merkezi Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Özvatan/KAYSERİ

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 180 (Yüz seksen) takvim

günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Serçeönü Mh. MKP Bulvarı No:15 Kat:3

Kocasinan/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati : 26.01.2015 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları vey a yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deney imini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih

ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş

deneyimi olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü diplomaları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk

Lirası) karşılığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat 308 Nolu oda adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satm almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat İhale

Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(638)

KAYSERİ-İHALE SARIZA KADIN VE GENÇLİK MERK. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BİNA YAPTIRILAC AKTIK

KAYSERİ BIJYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPİ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sarız İlçesine Kadın ve Gençlik Merkezi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/178942

1-İdarenin

a) Adresi : SERÇEÖNÜ IY1AH. MKP BULVARI

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

uörülebileceui internet adresi

: SERÇEOND MAH.

KOCASİNAN/KAYSERİ

: 3522071555 – 3522321752

: otekiner@kayseri.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/KKAIV

: Betoııarme,çevre düzenlemesi olan Kısmî

Bodrum+zemin ve 1 normal kattan oluşan 1 Kalem

Kadın ve Gençlik Merkezi Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Sarız/Kayseri

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 180 (Yüz seksen) takvim

günüdür.

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Serçeönü Mh. MKP

Kocasinan/KAYSERİ

: 26.01.2015- 10:00

Bulvarı No:15 Kat:3

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 tarih

ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan B/IH Grubu işler benzer iş

deneyimi olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü diplomaları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satm alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk

Lirası) karşılığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat 308 Nolu oda adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Tekli İlci . ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat İhale

Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Buihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3:ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileme/.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(533)

Older Entries