ORDU-İHALE AYBASTI ŞEFLİĞİ İDARE BİNASI ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

AYBASTI ŞEFLİĞİ İDARE BİNASI VE LOJMANIN BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

(YAPIM İŞİ)

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÜNYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aybastı Şefliği İdare Binası ve Lojmanın Büyük Onarım İnşaatı (Yapım İşi) yapım işi 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

2014/42675

FEVZIÇAKMAK MAHALLESİ DEVLET SAHİL YOLU 301/1 52300

ÜNYE/ORDU

4523231088-4523231281

yasarguler@ogm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Aybastı Şefliği İdare Binası ve Lojmanın Büyük Onarım İnşaatı

(Yapım İşi)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Aybastı Şefliği İdare Binası ve Lojmanı

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

b) Tarihi ve saati

: Esenli Mah. Aybastı Orman İşletme Şeflliği 52500 Aybastı

/ORDU

: 29.04.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B) ÜST YAPI BİNA İŞLERİ (II.GRUP BİNA İŞLERİ)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye

Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı ve EKAP (e-imzalı/m-imzalı)

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aybastı Orman İşletme Şefliği Şeflik Odası adresine

elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ((Altmış)) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1.00

(15)

İSTANBUL-İHALE 855 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

2»^

(HALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 855

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul b) İlçesi: Kağıthane c) Cinsi: Arsa

d) Pafta No: e) Ada No: 6863 f) Parsel No: 8

g) Yüzölçümü: 255 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: 105/255 i) Halihazır: İşgalli

j) İmar Durumu: Konut Alanı,

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

I) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez (Hamidiye) Man. Eser Sok.

3) Muhammen Bedeli: 168.000.-TL

4) Geçici Teminatı: 5.040.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati: 30 Nisan 2014 – 12:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli: 100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(8)

ANKARA-GM.SATIŞ SATIŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI BİLKENT

Yorumlar Kapalı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

TAŞIT SATIŞ İLANI

Kurulumuz envanterinde kayıtlı, aşağıdaki tabloda detayları belirtilen 12 adet taşıt, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile

karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden satılacaktır.

Sıra No    Tescil Plaka No    Model, Marka Ve Tipi    Motor ve Şase Bilgileri                Yakıt Cinsi    Rengi        Mevcut Durum    Tahmini Bedeli (TL)    Teminat    İhale Tarihi

            Silindir Hacmi    Motor Gücü KW    Motor No    Şase No            KM Sayacı    Faal-Hasarlı        (%10) (TL)    İhale Saati

1    06 DK 6549    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    100    X16XEL20E14789    WOLOJBF19WZ008676    Benzin    Mavi (Lacivert)    236.922    Faal    11.980,00    1.198,00    29/04/2014 14.00

2    06 DK 6550    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    73,5    XI6XEL20E14850    W0L0JBFI9WZ008648    Benzin    Gri (Füme)    238.246    Faal    12.050,00    1.205,00    29/04/2014 14,15

3    06 DK 6551    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    73,5    X16XEL20E14821    WOLOJBFI9WZ008642    Benzin    Gri (Füme)    240.320    Faal    12.050,00    1.205,00    29/04/2014 1430

4    06 DK 6552    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    100    X16XEL20E14858    W0L0JBF19WZ00867I    Benzin    Mavi (Lacivert)    227.188    Faal    12.115,00    1.211,50    29/04/2014 14,45

5    06 DK 6553    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    100    X16XEL20E14847    W0L0JBF19WZOO8650    Benzin    Gri (Füme)    239.022    Faal    12.050,00    1.205,00    29/04/2014 15,00

6    06 DK 6554    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    73,5    X16XEL20E14267    WOLOJBF19WZ008670    Benzin    Mavi (Lacivert)    166.184    Faal    12.460,00    1.246,00    29/04/2014 15,15

7    06 DL 6199    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    73,5    XI6XEL20E14797    W0LOJBF19WZ008652    Benzin    Gri (Füme)    202.414    Faal    12.250,00    1.225,00    29/04/2014 15,30

8    06 DL 6262    1999 OPEL VECTRA 1.6 GL AC    1598    73,5    X16XEL20E08945    W0L0JBF19WZ008668    Benzin    Mavi (Lacivert)    211.773    Faal    12.250,00    1.225,00    29/04/2014 15,45

9    06 BJ2539    1994 MERCEDES E 200    1998    129    111940-12-018317    VVDB124019-1C-109588    Benzin    Mavi Siyah (Metalik)    444.470    Faal    16.000,00    1.600,00    29/04/2014 16,00

10    06 M 8198    1976 MERCEDES 280-S        85    11092210021501    11602010060305    Benzin    Siyah    429.861    Faal    4.035,00    403,50    29/04/2014 16,15

1 1    06 K 2996    1985 DODGE XLV-PD-250    3865    82    LD95990T-2639M    12850973533    Dizel    Mavi    103.755    Faal    2.770,00    277,00    29/04/2014 16,30

12    06 LBH 47    1993 FIAT KARTAL    1585    80    131A10I60662350    NM4131B0000690279    Benzin    Beyaz    33.740    Faal    2.600,00    260,00    29/04/2014 16,45

1- İhale 29/04/2014 salı günü saat 14.00 da Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06539 Bilkenl/Ankara adresindeki Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı Hizmet Binası Bl Blok Giriş Kat (Beyaz Salon) Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu

Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) İhaleye katılan isteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi, (TC Kimlik numaralı; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.)

b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Gerçek veya tüzel kişiliğin Kanuni ikametghı olması ve tebligat adres beyanı,

d) Özel hukuk tüzel kişileri, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi

odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin

tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekletnameyi vermeleri,

e) Kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir yetki belgesini vermeleri şarttır.

f) Ortak girişim olarak katılanlardan her ortak için, (a, b, c, d) fıkralarındaki belgeler istenecektir,

g) Satış ihalesi yapılacak taşıta ait plaka numarasınında belirtildiği % 10 oranındaki teminatın muhasebe birimine yatırıldığına dair vezne alındısı,

h) İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhüttü bir mektupla da gönderebilirler.

i) Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişiler ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

4- lhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi ve varsa eki, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkenl/Ankara adresindeki B7 Blok. 3.Kat 4318/A numaralı oda

görülerek yerinde incelenebilir veya ücretsiz olarak alınabilir.

5- İhaleye sunulan taşınır mallar, ilan tarihinden itibaren ve ihale tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Üniversiteler Mahallesi

1600. Cadde No: 10 06539 Bilkent/Ankara adresinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ait garajında görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona

göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6- Ihale ile ilgili Katma Değer Vergisi (KDV) (Binek otomobiller için %1 kamyonet için %18) ile her türlü vergi ve masraflar alıcıya aittir.

7- Idare aracın tesliminde İdareyi temsilen görevli personel bulunduracaktır.

8- Idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Ilanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

10- Satışı yapılan aracın devri 15 (onbeş) iş günü içerisinde yapılacaktır.

11- Aracın tesliminden sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

12- Ihale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

(13)

KONYA-İHALE BEYŞEHİR DEVLET H.KONDANSATÖR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yorumlar Kapalı

BEYŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN UPS AKÜ, SNPS KARTI, FAN VE

VDC KONDANSATÖR ALIMI

KONYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU

HASTANELERİ KURUMU

BEYŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN UPS AKÜ, SNPS KARTI, FAN VE VDC

KONDANSATÖR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2014/42704

Yazır Man. Turgut Özal Cad. No: 10 42000

SELÇUKLU/KONYA

3322234164-3322234165

khb42.ihale@saglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: BEYŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN 1- 12 V

200 AH UPS AKÜSÜ 2- SNPS KARTI 3- 17LİK FAN 4-

6800 UF 450 VDC KONDANSATÖR ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: BEYŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (ON ) takvim

günü içerisinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Konya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

Yazır Mah. Turgut Özal Cad. 10 SELÇUKLU / KONYA

:30.04.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinodaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT KATALOG VERİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Konya İli

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekli Herini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

«-¦«sar-

(10)

ORDU-İHALE AKARYAKIT ALIMI AYBASTI DEVLET HASTANESİ

Yorumlar Kapalı

SAĞLIK MAH. REŞADİYE CAD. 52500 AYBASTI/ORDU

4527140181 -4527142915

ordudhs2(rt}saglik.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

AKARYAKIT

DEVLET HASTANESİ -AYBASTI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/41573

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem 10.000 Lt Motorin 2.500 Lt Benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Aybastı Devlet Hastanesi (Araçların kullanacağı akaryakıt ilgili

istasyondan pompadan alınacaktır. Jeneratörün kullanacağı akaryakıtı

yüklenici firma jeneratör deposuna teslim edecektir.)

c) Teslim tarihi : İdarenin istediği miktarlarda sözleşme süresi içerisinden teslimat

yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Reşadiye Cad. Sağlık Mah. 52500 Aybastı/ORDU

b) Tarihi ve saati : 28.04.2014 – 14:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama

Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve

Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

2- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu

kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı

ve Bayilik Sözleşmesini,

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik

Belgesini.

4- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

dosyalarında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgelen

e) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul

edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklilerin iş ortaklığı olması durumunda iş ortaklarından birinin belgeleri sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teslif edilen akaryakıtın Motorin TS 3082 standartlarına uygun olduğu belgelenecektir. Bu belge teklif

dosyasında sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aybastı Devlet

Hastanesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aybastı Devlet Hastanesi Eğitim Salonu adresine elden teslim

edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(4)

DENİZLİ-İHALE I BLOK AMATEM BİNASI TADİLATI DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Yorumlar Kapalı

2014 YILI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ I BLOK AMATEM BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ

2014 YILI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ I BLOK AMATEM BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/6140

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

Muratdede Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi 1 20100

MERKEZ/DENİZLİ

2582639311 – 2582619206

satinalma@denizlidh.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: 2014 YILI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ I BLOK AMATEM BİNASI TADİLATI

YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 70 (YETMİŞ) takvim günüdür.

: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

: 25.04.2014 – 14:00

içinde

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası

Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ış olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (B) ÜST YAPI (BİNA)

İŞLERİ III.GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMARLIKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA

BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyim anahtar

teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif /verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

DFNiZİ

Op.Dr.

T HASTANESİ

olthan SAÇKAN

. No: 92808

Cerrahi Uzmanı

E YÖNETİCİSİ

(6)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 2014/43017 KARŞIYAKA PARK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

PARK DÜZENLEMESİ IŞI YAPTIRILACAKTIR

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK-BAHCELER SUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞIYAKA YENİCE VE ORHANGAZİ MAHALLELERİNDE PARKDÜZENLEMESİ YAPIM

İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2014/43017

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının Görülebileceği

ınternet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) kapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) Işın suresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:ll

AFYONKARAHİSAR

05.05.2014 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Mesiek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanay;

Odasından, ilk ilan veya ihae tarihinin içinde bulunduğu yıida alınmış, tüzel kişiliğin odayy k

olduğunu gösterir beige,

4.1.2. [ekli* vermeye yetkıl olduğunu jo^eren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülen.

4.1 2 1. GeiçcK kıs .»iması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kışı olm*;,. halinde, ilgisine göre tüzel kıshğ;n ortakla»ı, .iyeleri veya kutucuları ile

.

bilgilerin tamamının Dır Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tumunu

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiiiğ

öter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Sekli ve içerığ İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5îhale korusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak ışın tamam; alt4.3.6 fuzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansınaan

Fa; la Mssesıne sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bunyesı-ıcıe

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebec. malı

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterlcı :

:YENİCE KÜLTÜR PARK VE FUAR ALANI 03200 YENİCE

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722234264 – 2722234264

afyonparkbahce@hotmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

MUHTELİF PARK DÜZENLEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

AFYONKARAHİSAR MERKEZ

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gun içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

isliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür

idare *.^r^ıtır-.-.j^:, ekonomik vo malı yeterliği: ilişkin kriter belirtilmemiştir4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Sen on beş yıl içinde bedei içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini

gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR

TEBLİĞDE YER ALAN A/XVIII GRUP İŞLER KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ VE MİMARLIKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk

Lirası) AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya IfKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, ışın

tornamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. rilı ı teki Herin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(7)

AFYONKARAHİSAR-İHALE ELEKTRİK TESİSATI BAKIM TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

AFYONKARAHİSAR LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ ELEjKTRİK

TESİSATININ BAKIM VE ONARIMI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

7. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü Elektrik Tesisatının Bakım ve Onarımı yapım

işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

: 2014/41526

: ALI ÇETINKAYA MAH. DEMİRYOLU 1. SOK 11

03030 AFYONKARAHİSAR

MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722137621-388 – 2722144729

7tasinmazihale@tcdd. gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

42 kalem elektrik ve inşaat imalatı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

AFYONKARAHİSAR

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

TCDD 7. BÖLGE EĞİTİM VE TOPLANTI

SALONU/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati : 30.04.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

esnaf ve snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5Îhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğinde yer alan B-III

veya D-IV grubundaki işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomaları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD

7. BÖLGE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 7. BÖLGE EĞİTİM VE TOPLANTI

SALONU/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

(4)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 2014/41449 SÜT SOĞUTMA TANKI GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

4 ADET SUT SOĞUTMA TANKI ALIMI

AFYONKARAHİSAR İL GIDA. TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

4 adet süt soğutma tankı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2014/41449

Ali Çetinkaya Mh. Ali Çetinkaya Bul. No : 1 AFYONKARAHİSAR /

MERKEZ

2722137100 -2722120449

info@afyonkarahisartarim.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

4 adet Süt Soğutma Tankı Alımı.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı,

Başmakçı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce belirtilen

merkezlere teslim edilecektir.

13/07/2014

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Afyonkarahisar II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı

salonu.

28.04.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Süt soğutma tankları en az 2 (iki) yıl garantili olacak. Bakım ve onarım ile ilgili teknik servis

hizmetleri sağlanacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE veya CE belgesi, DENEY RAPORU.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı garanti belgesi.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların katoloğu, resimleri ve teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları

içerecek bir belge.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Afyon kara hisar

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü satınalma birimi, Ekap. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

satınalma birimi, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(5)

ANKARA-İHALE KAMUFLAJ ELBİSE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

YAZLIK KAMUFLAJ ELBİSE SATIN ALİNACAKTİR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İKMAL BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI

1000 takım Yazlık Kamuflaj Elbise alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: 2014/37715

: İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 1

06540 A.Ayrancı ÇANKAYA/ANKARA

3124623974-3124288117

www.egm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3* İhalenin

: 11.000 Takım Yazılk Kamuflaj Elbise

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı Merkez

Depoları Göl başı/ AN KARA

: Alınacak olan malzemeler 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tek parti

halinde testim edilecektir.

a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale

Toplantı Salonu (19 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No: 11 O Blok Kat:2

Çankaya/ANKARA)

b) Tarihi ve saati : 08.05.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest

bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)lsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı

Belgesi.

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emniyet Genel Müdürlüğü

İkmal Bakım Daire Başkanlığı 3 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (6 Nolu Oda) (O Blok Kat 2 Dikmen Cad.No:

11 A.Ayrancı/ANKARA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 3 Nolu

Satmalına Şube Müdürlüğü (6 Nolu Oda) (Dikmen Cad. No: 11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA) adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(8)

Older Entries