han

mersin defterdarlığı

milli emlak müdürlüğünden

satışı yapılacak taşınır mallar

taşınırmal satışı                            

Sıra No    BULUNDUĞU YER    CİNSİ    ÖZELLİKLERİ    Tahmin Edilen Bedel (TL)    Geçici Teminat Bedeli (TL)    İhale Tarihi    İhale Saati

I    Karaduvar Balıkçı Barınağı Kooperatifi    Trol Tekne    Mohamed isimli trol tekne    20.000.00    6.000.00    10.12.2012    09:30

Sıra No    BULUNDUĞU VER    CİNSİ    MARKA    MOTOR NO/ŞASİ NO    Tahmin Edilen Bedel (TL)    Geçici Teminat Bedeli (TL)    İhale Tarihi    İhale Saati

1    Sağlık 11 Müdürlüğü    Özel amaçlı (ambulans)    1998 model Ford Transit    VC66I152/S FALXXI )J V L V( 66( 15 2    2.000.00    600.00    10.12.2012    09:40

->    Sağlık 11 Müdürlüğü    Özel amaçlı (ambulans)    2000 model Cıtröen    10FZ1R0321339/VF7233J4215806642    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    09:55

3    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    513370/360472    150.00    45.00    10 12.2012    10:10

4    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137834/362739    150.00    45.00    10.12.2012    10:15

5    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137958/362984    150.00    45,00    10.12.2012    10:20

6    Sağlık İl Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137880/363167    150.00    45.00    10.12.2012    10:25

7    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5138013/362205    150.00    45.00    1042.2012    10:30

8    Sağlık 11 Müdürlüğü    Motl. Bisiklet    1995 model Peugeot    5137887/362370    150.00    45.00    10.12.2012    10:35

9    Mersin İdare ve Vergi Mahkemeleri    Otomobil    1995 model Murat-Şahin    131A20160820297/ NM4131B0000958451    4.000.00    1.200,00    10.12.2012    10:40

10    Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü    Otomobil    1997 model Tofas-Fiat-Doğan S    131D10166370958/ NM4131B0001114113    4.500.00    1.350,00    10.12.2012    10:55

11    Serhat Yediemin Garajı    Hususi Otomobil    1992 model Peugeot    IHJ 27700109/ VF36BR6A290836284    3.000.00    900.00    10.12.2012    11:10

12    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd    Otomobil (Sedan)    1993 Tofaş-Fiat-Şahin    131A10160678869/ NM4131B0000720922    4.000.00    1.200.00    10.12.2012    11:25

13    Maliye Hizmet Binası    Otomobil (Sedan)    1991 model Murat 131 Şahin    131A10160472748/131A10489144    3.750,00    1.125.00    10.12.2012    11:40

14    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı    R. Otomobil    2009 model Renault-Megane    VFlLMROH41456109/K4MD8R(m663    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    13:30

15    Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı    Otomobil (Sedan)    1991 model Tofaş-Fiyat    NM4131B0000524940/131A10160510110    3.750,00    1.125.00    10.12.2012    13:45

16    Sağlık İl Müdürlüğü    KamyoneU K.K.)    1998 model-Fiyat Ducato    2574824/ZFA23000005557638    5.000,00    1.500.00    10.12.2012    14:00

    —j,. ..v ıı 1Y1UULI1 İlikli    Özel amaçlı (ambulans)    1998 model-Fiyat Ducato    672200/ZFA23000005558330    5.000.00    1.500.00    10.12.2012    14:10

18    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    l989model-Renault-TSW    C1J791R103465/1062004    3.000.00    900.00    10.12.2012    14:20

19    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1988 model-Renault-TSW    R103593/10621 13    2.750.00    825.00    10.12.2012    14:30

20    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1988model-Renault-TSW    C1J791R089986/1054856    2.750.00    825.00    10.12.2012    14:45

21    Sağlık İl Müdürlüğü    Otomobil    1993 model Renault-Menager    F2NW754R010579/VF1L4820500510587    4.000,00    1.200.00    10.12.2012    15:00

1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince

Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde. Kuvayi Milliye Cad. No:78 Akdeniz 33060 MERSİN adresinde bulunan Defterdarlık Hizmet

Binasının 14. katında Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- Ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar

a) Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç

edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu

senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmühaberi)

c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri

d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan örneği (aslı ihale sırasında ibraz edilecek).özel kişiler adına vekaleten

ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari

mezkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile

tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c)

bentlerinde belirtilen şartlardan

ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyon

başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhaleyle ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4- Iadeli taahhütlü olarak posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale

saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk

kabul etmez.

5- Satışı yapılacak taşınır mallarından;

a) Taşınır mal satış bölümünün 1. Sırası ile satışı yapılacak araçlar bölümünün 1.2.3.4.5.6. 7. 8.16 ve 17. sırasındaki taşınırlardan satış bedeli üzerinden

% 18 KDV alınacak olup 9.10.11.12.13.14. 15.18.19.20. ve 21vvv. sıradaki taşınırlardan satış bedeli üzerinden % 1 KDV alınacaktır. Taşınır Mal satış bölümünün

1. Sırasındaki taşınırdan yediemin ve barınma ücreti alınacaktır. Satışı yapılacak araçlar bölümünün 11. Sırasındaki taşınırdan yediemin ücreti alınacaktır.

Ayrıca taşınır malların uygunluk belgesi. Liman Başkanlığındaki tescil işlemleri ile ilgili yapılacak masraflar alıcıya aittir.

b) Satışı yapılan araçların satış sonrası ruhsat, izin, trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler ve buna ilişkin her türlü

gider alıcıya aittir.

c) Taşınır mallar satış listesinde bulunduğu yer olarak belirtilen yerden ihale üzerinde kalan kişi veya şirket tarafından teslim alınacaktır.

6- Ihale ilanı http://www.milliemlak.tiov.tr ve www.mersindefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.

7- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(1695)