Ağız ve Dis Sağlığı Merkezi Baştabipliği

                                                                                          (KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI)

1- İlimiz Merkez İlçede bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların belirtilen kısmının belirtilen amaçta kullanılmak üzere kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle  ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin;

            Nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini,

            2012 yılında alınmış İkametg İlmühaberini,

            Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu,

            Tüzel Kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki

belgesi ve imza sirkülerini

ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak

kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir.

6- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği Satınalma Birimi adresinde bedelsiz görülebilir ve alınabilir.

İlan olunur.

1- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIR A NO MAHALL E/ KÖYÜ MEVKİ i/ SOKAĞ I CİNSİ PAFTA NO AD A NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE PAYI FİİLİ DURMU TAHMİNİ BEDELİ (İLK YIL) (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) TARİHİ SAATİ

1 Bahçelievle r 289 sok. Hastane 18M-IV 573 3 2 16.366,6 6 Tam Boş alan 7.200,00 TL 720,00 TL 28/12/2012 09:00

AÇIKLAMA: Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Üst katında ki 82 m2 kapalı alan Kantin olarak kullanılmak üzere 3 (ÜÇ) YIL süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

(831)