KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra No    Doya No    Plaka No        Cinsi    Markası    Modeli    Şasi No    Motor No    Bulunduğu Yer    Fiili Durumu        Tahmini Bedel (TL)    Geçici Teminat (TL)    ihale Tarihi    ihale Saati

1    41010500067    41 DL 918        Minibüs    Pegueot/J9    1987    TR211828    ICCRI002226    Aile ve Sosyal Pol İl Müd binası önü    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        850,00    25,50    18.04.2013    9,30

2    41010500068    41 LD 702        Kamyonet    Pegueot    2000    VF35CVVJZEYK509217    WJZ10DXCP6003233    Acil Afet Merkezi önü Sanmeşe sapağı    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        4.000,00    120,00    18.04.2013    9,45

3    41010500069    41 PF 618        Otomobil    Tofaş-Fiat    1996    NM4131B0001049994    131D10166277764    Kocaeli Kadastro Müdürlüğü    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        4.000,00    120.00    18.04.2013    10,00

4    41010500070    41 FZ812        Otomobil    Tofaş-Fiat    1994    NM4131B0000888343    0776398    Dehnce Araştırma Hastahanesi bahçesi    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        3.000,00    90,00    18.04.2013    10,15

S    41010500071    41 HC 076        Otomobil    Murat-131 Kartal    1994    NM4131B0000888333    0776500    Dennce Araştırma Hastahanesi bahçesi    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        2.800,00    84.00    18.04.2013    10,30

6    41010500072    41 HC 023        Otomobil    Tofaş-Fiat 131 Kartal    1994    NM4131B0000888331    131A20160776472    Dehnce Araştırma Hastahanesi bahçesi    Ekonomik ömrünü Doldurmuştur.        3.000,00    90.00    18.04.2013    10,45

7    41010500073    16 HP 196        Kamyon (tankerli)    Ford Cargo 2520    1997    SFACCCDJDCTS12621    TS12621    Solaklar Yolu Özel İdare Garajı İzmit    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        7.000,00    210.00    18.04.2013    11,00

8    41010500074    41 FT625        Gezici kütüphane aracı    Forg Cargo 2114    2000    SFACCCDJDCYC29457    YC29457    Kocaeli İzmit sivil savunma garajı inteıteks    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        11.900,00    357.00    18.04.2013    11,15

9    41010500075    41 FP801        Kamyonet kapalı kasa    Seat-Terra    1993    VSS024AZ009235255    09NCA0332901    Çıraklık Okulu Bahçesi Kocaeli sanayisi    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        1.000,00    30,00    18.04.2013    11,30

10    41040500006    06TFY51        Otomobil    Tofaş-Fiat    1995    958447    0820246    Kandıra Adliyesi Garajı    Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur.        4.000,00    120,00    18.04.2013    11,45

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR                                                            

Sıra No    Taşınmaz No        ilçe    Mahalle/Kay        Ada    Parsel    Yüzölçümü (m*)    Hazine Hissesi (m1)    Vasfı    imar Durumu    Tahmini Bedel (TL)    Geçici Teminat (TL)    ihale Tarihi    ihale Saati

1    41010100713        Başiskele    Bahçecik        385    7    516    Tam    Arsa    1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yasaklı alan kapsamındadır.    41.280.00    10.320.00    18.04.2013    12,00

1- Yukarıda tapu bilgileri verilen Hazineye ait taşınmaz ile Hazineye ait taşıt araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Tepecik Mahallesi, istiklal Caddesi İzmit/KOCAELİ adresindeki Ek Hizmet

Binasındaki İhale Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplan ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

b- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı ihale esnasında)

c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir (ihale esnasında) nüfus cüzdan suretini vermeleri, {Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralannı bildirmeleri, özel hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve Sanayi Odasından veya mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgeleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel

kişilerinin ise yukandaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri.

3- İhale ile ilgili dosyanın şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı izmit Emlak Müdürlüğü servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Herhangi bir ihale süresinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37,maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Taşınır malların satış bedeli peşin ödenecek olup, satışıyla ilgili her nevi vergi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale

bedeli üzennden binek otomobillerde % 1, diğerlerinden %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.

7- Satışı yapılacak taşınmazın istenilmesi halinde alıcısı tarafından ihale bedeli defaten (peşin) ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki (2) yılda taksitle Kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve

harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır

8- İhale ilant http://www.milliemlak.gov.tr ve http;//www.kocaelidefterdarligi,gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur

Sayfa 1 /1

(1021)