İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi

yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 1806

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: istanbul

d) Pafta No:

g) Yüzölçümü: 170 m2

j) İmar Durumu: H: 12.50 m. Taks

alınmadan uygulama yapılamaz.

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

I) Adres (Cadde-Sokak-No):

3) Muhammen Bedeli:

4) Geçici Teminatı:

5) İhale Tarihi ve Saati:

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

7) İhale Usulü:

8) İhale şartnamesi:

9) Şartname Bedeli:

b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsa

e) Ada No: 326 f) Parsel No: 16

h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: İşgalli

0.43 yapılanmalı konut alanı. Ulaşım Daire Başkanlığından ve TEİAŞtan görüş

Alibeyköy (Güzeltepe) Mah. Ender Sok.

170.000.-TL

5.100.-TL

14 Ağustos 2013-12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Saraçhane/İstanbul

Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

Mesken Müdürlüğünden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

175.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı,

Sürücü Belgesi veya Pasaport ibrzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda belirtilen Geçici Teminat t

c) Vekleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli

imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiyede gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiyede

tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğüne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.

Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

(250)