İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul Fulya Mah.Bahceler Sok.Gorbon Apt.No.17/1 4. kat 6 nolu

meskendir. Satışa konu 6 nolu bağımsız bölüm 3 Yatak odası, 1 oda,Mutfak ,Banyo,Tuvalet,3

adet antre, 1 adet ofis odası, 1 adet balkondan ibaret toplam 153 M2 dir.

2- Gayrimenkül Şişli Tapu Sicil Müdürlüğünün 418 ada, 106 Parselde kayıtlı 106/578 arsa

paylı Bodrum zemin,4 normal katlı binanın en üst kat 6 nolu bağımsız bölüm Dairedir. Binada

asansör ve acık otopark vardır.

3- Gayrimenkulün satışa esas rayiç değeri 750.000,00-TLdır.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7.5 nispetinde

teminat yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak para,bankalar tarafından verilecek teminat

mektubu,hazine tahvil bonoları,hükumetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat(Bu esham ve

tahvilatın teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile

değerlendirilir)kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulun 1.artırması 15.01.2014 tarihinde 14:00 ila 14:15 saatleri arasında Fulya

Mah.Şenol Sokak No:2 Şişli adresinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi 38 Nolu Satış

Komisyonunda yapılacaktır.

6- Gayrimenkul satış şartnamesi Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Fulya Mah. Şenol

Sok.No.2 Şişli adresinden alınabileceği gibi, Vergi Dairesi ilan tahtasında ve İstanbul Vergi

Dairesi Başkanlığında görülebilir.

7- Gayrimenkul satışında artırmaya iştirak edeceklerden alınacak olan teminat satış saatinden

bir saat önce Mecidiyeköy Vergi Dairesi veznesine yatırılması gerekmektedir.

8- Gayrimenkulun satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen değerin % 75 ini bulamadığı

ve artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve

yapılmış ve yapılacak olan masrafları karşılamadığı takdirde satış yapılmayacak, en çok

artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla artırma 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra

22.01.2014 tarihinde aynı yer aynı saatte 2. artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale

edilecektir.

9- İşbu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgilililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip

de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca malumat isteyenlerin 3960061898 sicil

numarası ile Mecidiyeköy Vergi Dairesi müracaat edebilirler.

(297)