KAYSERİ-İHALE TAŞINIR MAL SATIŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

KAYSERİ İNCESU BELEDİYESİ

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SIRA    CİNSİ    plaka    Markası    Modeli    Bulunduğu yer    Tahmini Bedeli    Geçici Teminat    İhale tarihi    İhale Saati    Trafik Durumu    Fiili Durumu

1    Traktör Remorklu    38 DD 646    FORD 3000    1974    İ Belediye Grajı    6.500,00    650,00    20.11.2014    14.00    Çekme belgeli    Çalışır Durumda

2    Traktör Remörklu    38 EY 008    FORD 3610    1984    Belediye garajı    8.500,00    850,00    20.11.2014    14.15    Çekme Belgeli    Çalışır Durumda

3    Otomobil    38 FV416    rover    1997    Belediye Garajı    3.000,00    300,00    20.11.2014    14.30    Çekme Belgeli    Tamiri halinde Kulanılabilir

1-Yukarıda özellikleri yazılı bulunan taşınır mallar(Taşıt) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Uyarınca açık teklif usulü ile İncesu Belediyesi Encümen toplantı

salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Belediye internet sitesinden bilgi

alınabilir.

3- İsteklilerin her taşıt için ayrı ayrı olmak kaydı ile Geçici teminat Makbuz veya Mektubujkametgah belgesi, Kimlik fotokopisi ile birlikte ihale günü satma

kadar müracaat etmeleri zorunludur.

4- Başka şahıslar adına ihaleye katılacak olanların noter tasdikli vekaletname örneği,Kurum veya şirket adına katılımlarda imza beyannamesi. Ticaret sicil

kaydı. Oda kaydı ve yetki belgesi ile katılmaları gerekmektedir.

5- Satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

6_Posta ile yapılacak başvurular geçersizdir.

7 İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

(230)

KOCAELİ-İHALE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 17 AĞUSTOS MH.İNÖNÜ CD.NO:10

Yorumlar Kapalı

KARTEPE BELEDİYESİ 13 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ

DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞ İHALESİ

1- Kartepe Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet binek araç ve 4 adet iş makinası 3

adet otobüs 2 adet kamyon 2 adet kamyonet ekonomik ömrünü doldurduğundan 2886 Sayılı Yasanın 35.(a)

ve 37.maddesine göre kapalı teklif usulü ile 03/07/2014 Perşembe günü Belediyemiz Encümen salonunda

her araç için karşılarında belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İHALEYE KATİLMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz; veya 2886 sayılı kanunun 26.maddesine göre kabul

edilen teminat mektupları (Her bir araç için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu aracın plakası veya iş

makinasının markası)

b) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belge(Nüfus müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)

c) Gerçek kişilerde TC kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti,(Nüfus Müdürlüğünden veya

Muhtarlıktan) tüzel kişiler için vergi levhası

d) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2014 yılı noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü

e) Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi

f) Gerçek /tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2014 yılı noter tasdikli vekaletname

örneği ve imza sirküsü

g) İsteki /tüzel kişi ise ve /veya Ticaret Odası belgesi ile Ticaret sicil gazetesinin aslı veya 2013 noter

tasdikli sureti

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli

sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

4- Şartname 50 (Elli) TL bedelle Fen işleri Müdürlüğü Garaj Amirliğinden (Uzunçiftlik) makbuz

karşılığında alınacaktır.

5- Araçlardan 4 adet araç Köseköy garajında, diğer araç ve iş makinaları Suadiye garajında mevcut

olup yerinde incelenebilecektir.

6- Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim harç ile diğer yasal giderler alıcı

tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.

7.İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün

şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8- İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 02.07.2014 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar Destek

Hizmetleri Müdürlüğü servisine vermeleri gerekmektedir.

9- Satılacak araçların marka, model, plaka no. muhammen bedelleri, geçiçi teminatlar/vev satış

saatleri aşağıda gösterilmiştir. /

lO.Her araç ve iş makinası için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. /

İlan olunur.

ZeKBA /

Des: 1 1

MİR

..il. JLsatılacak araçların plakası    modeli    markası    tipi    cinsi    muhammen bedel    geçici teminat    ihale tarihi ve saati

41-lc-68ı    200(1    fatih    f20026lsht    kamyon (vidanjör)    8.000    240,00    03.07.2014 10.15

                        240,00    03.07.2014

41-LP-860    1971    MERCEDES    0302    otobüs    8.000        10.30

41-FY-762    1994    ıveco    65.9    kamyon (vidanjör)    1.500    45,00    03.07.2014 10.45

                        240,00    03.07.2014

41-LH-220    2001    opel    vectra    otomobil    8.000        11.00

41-kz-623    2000    levent    30 mds    kamyonet (acık kasa)    4.000    120,00    03.07.2014 11.15

                        45.00    03.07.2014

41-FK-222    2000    skoda    felıcia lx 1.3    otomobil    1.500        11.30

                        45,00    03.07.2014

41-az-423    1971    fargo    d.100    kamyonet    1.500        11.45

                        240,00    03.07.2014

41-ds-962    1972    MERCEDES    0302    otobüs    8.000        12.00

                        150,00    03.07.2014

41-HC-334    1994    iveco    50 nm 23    otobüs    5.000        12.15

                        450,00    03.07.2014

    1994    JCli    kazıcı yükleyici        15.000        12.30

                        1.500,00    03.07.2014

    2000    daewood    loder yükleyici        50.000        12.45

                        1.500,00    03.07.2014

    2000    komatsu    loder yükleyici        50.000        13.00

                        600,00    03.07.2014

    199-4    HİDROMEk    kazıcı yükleyici        20.000        13.15

(459)

DENİZLİ-M.SATIŞ ARAÇ SATIŞI AKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C

AKKÖY İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde kayıtlı 20-06-013 plakalı 2006

model lastik tekerlekli kazıcı yükleyici mastaş marka araç ve 20 FK 458 plakalı 1996

model otoyol m29 marka 29 kişilik araç 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45.

maddesince Açık Teklif Usulü ile/satışı yapılacaktır.

20 FK 458 plakalı aracın satış ihalesi 31/01/2014 Cuma günü saat 14.00de

Akköy Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

20-06-013 plakalı lastik tekerlekli kazıcı yükleyici aracın satış ihalesi 31/01/2014

Cuma günü saat 15:00 de Akköy Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni

tarafından yapılacaktır.

İsteklilerin ihale saatinden en az bir saat önce şartname bedeli olan 100 TL( Yüz )

bedeli Belediyemiz tahsilat veznesine yatırarak alındı makbuzu almaları ve ihale

sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat ve yaklaşık maliyet şartnamede

belirtilecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ikametgah ve nüfus cüzdanı

fotokopisini, tüzel kişiler adına ihaleye girecek olanlar ise yetkili olduklarına dair belge

ile imza sirkülerini bir dosya halinde ihale esnasında Belediye Encümenine ibraz

etmeleri gerekmektedir.

Satış İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemizin Hesap İşleri

Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur!

(393)

MALATYA-İHALE İŞ MAKİNESİ SATIŞI KOCAÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

kocaözü belediyesine ait araç satış ilanı

Belediyemize ait Hidromek Marka 1992 model kazıcı yükleyici Devlet İhale Kanunun 45inci

maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

ihaleye çıkartılan hidromek marka 1992 model kazıcı yükleyicidir.

niteliği    Iş Makinası

miktarı    1 Adet

durumu    1 aal

mu ammen bedeli    20.000.00 (Yirmibin)TL

geçici teminatı    600.00 (altıyüzon) TL.

ihale tarihi ve saati    18.11.2013 Saat 14.00

idarenin telefon ve faks numarası    04227226003

ihalenin yapılacağı yer    Kocaözü Belediyesi Encümen salonu

ihale şekli    2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.

1- İhalesi 18.11.2013 Pazartesi günü saat 14:00 da Belediye hizmet binası encümen ihale

komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-gerçek kişilerin :

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı

imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

b-tüzel kişilerin :

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında,ayrıca

b-Şirket adına katılanların.Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2011 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

3- İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda

hazır bulunacaklardır.

4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

5- Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan

taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut

kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6- Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz

olarak alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi Kocaözü Bld.Alabilir.

7- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Hekimhan mahkemeleri

yetkilidir.

8- Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. -

Kamuoyuna ilanen duyurulur. ^O-^N

(380)

KOCAELİ-İHALE İŞ MAKİNESİ SATIŞI BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İŞ MAKİNESİ SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda modeli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı iş makinesi 2886 sayılı

kanunun 35.a maddesi gereğince, Kapalı Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

1 – ihale 18.11.2013 tarihinde saat 11:00da Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ Yuvacık

Hizmet Binası 2. katında bulunan kütüphane salonunda ENCÜMEN toplanacak; Belediye ENCÜMENİ nce yapılacaktır.

2 – İhale suretiyle satışı yapılacak iş makinesinin satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Ahmet Yesevi

Cd Gizem Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ Yuvacık Hizmet Binası 1.katında bulunan Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler

Müdürlüğünde görülebilir İhale için teklif verecek olanların 100,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 – İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 – İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı

olmayacak) yazılacaktır.

5 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 11:00 a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler

Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler

dikkate alınmaz.

6 – Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla iş makinesine ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykın bir talepte bulunamazlar.

7 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken

her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 – ihale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta

serbesttir. ENCÜMENce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri nin ONAYını takiben geçerlilik

kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

l) – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra No    Cins/Tip    Marka    Model    Bulunduğu Yer    Muhammen Bedel (TL)    Geçici Teminat (TL)

1    (irevder    Komatsu    1986    Fen İşleri Müdürlüğü Garajı (Kullar)    45.000,00    1.350,00

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

(417)

DENİZLİ-M.SATIŞ 1978 MODEL DOZER SATIŞI GÖZLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLAN

Belediyemize ait 1978 model dozer 2886 Savdı vasanm 45.

Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 22.11.2013 tarihinde

satışı yapılacaktır. İhale 22.000.00 TL.ve olup, geçici teminatı

660.00 TLdir.

Ali AKKAYA

G6zler_B^^%e Başkanı

İLETİŞİM:

TEL:258 284 21 69

CEP: 544 960 93 44

FAKS: 258 284 21 69

(391)

KOCAELİ-İHALE ARAÇ İŞ MAKİNASI SATIŞI KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 17 AĞUSTOS MH.İNÖNÜ CD.NO:10

Yorumlar Kapalı

KARTEPE BELEDİYESİ 16 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

1- Kartepe Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 10 adet binek araç ve 6 adet iş makinası

ekonomik ömrünü doldurduğundan 2886 Sayılı Yasanın 35.(a) ve 37.maddesine göre kapalı teklif

usulü ile 13/11/2013 Çarşamba günü Belediyemiz Encümen salonunda her araç için karşılarında

belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak için gereken belgeler

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz; veya 2886 sayılı kanunun 26.maddesine göre kabul

edilen teminat mektupları

b) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belge (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)

c) Gerçek kişilerde T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti,tüzel kişiler için vergi levhası

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin

yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe

tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname Kamu tüzel kişileri adına ihaleye katılacak veya

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge

e) Gerçek Kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli

sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

4- Şartname 50 (Elli) TL bedelle Destek Hizmetleri Müdürlüğünden makbuz karşılığında alınacaktır.

5- Araçlardan 7 adet araç Köseköy garajında,3 adet araç Uzunçiftlik garajında iş makinaları Suadiye

garajında mevcut olup yerinde incelenebilecektir.

6- Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim harç ile diğer yasal giderler alıcı

tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.

7.İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün

şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8- İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerinin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü

servisine vermeleri gerekmektedir.

9- Satılacak araçların marka, model, plaka no, muhammen bedelleri, geçiçi teminatları ve satış

saatleri aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur.SATILACAK ARAÇLARIN PLAKASI    MODEL    MARKASI    TIPI    MUAMMEN BEDEL    GEÇIÇI TEMİNAT    SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

41-KV-700    1995    MURAT    KARTAL SLX STATİON VAGON    1.500    45.00    13.11.2013 10.00

41-KT-271    1999    RENAULT    R 19 EUROPA RNE 1,6 EAC    2.500    75.00    13.11.2013 10.15

41-LP-217    2001    FORD    FOCUS    10.000    300.00    13.11.2013 10.30

41-LH-220    2001    OPEL    VECTRA    12.000    360.00    13.11.2013 10.45

41-NK-866    1998    MITSUBISHI    CANTER    21.000    630.00    13.11.2013 11.00

41-FY-491    1991    MERCEDES    1617G-l    9.000    270.00    13.11.2013 11.15

41-HK-270    1995    MURAT    131 ŞAHIN S    1.500    45.00    13.11.2013 11.30

41-LA-693    1995    MURAT    131 ŞAHIN S    1.500    45.00    13.11.2013 11.45

41-HC-334    1994    IVECO    50NM23    8.000    240.00    13.11.2013 12.00

41-LK-389    1995    HYUNDAI    H.100    1.000    30.00    13.11.2013 12.15

    1984    KOMATSU    GREYDER    55.000    1.650.00    13.11.2013 12.30

    1994    JCB    KAZICI YÜKLEYİCİ    25.000    750.00    13.11.2013 12.45

    2000    DAEWOOD    LODER YÜKLEYİCİ    70.000    2.100.00    13.1 1.2013 13.00

    2000    KOMATSU    LODER YÜKLEYİCİ    70.000    2.100.00    13.11.2013 13.15

    1994    HIDROMEK    KAZICI YÜKLEYİCİ    30.000    900.00    13.11.2013 13.30

    1994    LASTİKLİ ESKAVATÖR    LASTİKLİ ESKAVATÖR    10.000    300.00    13.11.2013 13.45

(419)

TRABZON-İHALE ASFALT PLENTİNİN SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

1

İLAN , >

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TRABZON

1- KGM 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 105. ŞUBE ŞEFLİĞİ (ÇAĞLAYAN-TRABZON)

ASFALT PLENTİNİN 97.000,00 TL kıymet takdir bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2- Açık Artırması 24/10/2013 günü Perşembe Saat: 14.00da Karayolları lO.Bölge Müdürlüğü

İhale Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.Bu işe ait ihale dokümanı Karayolları lO.Bölge

Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinde görülebilir.

3- İhaleye katılacak olanlar yukarıda belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgeleri İhale

Komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar.

a) Geçici Teminat (Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şube TR71 000 1000 243 392 540 335 005

IBAN no.lu hesaba 2.910,00 TL yatırılacaktır.)

b) 2013 yılına ait ikametgh belgesi

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

c.l)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Karayolları lO.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden alınmış imzalı yer gördü

belgesi ve isteklinin imzalandığı taahhütname

e) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (İhale dokümanı, idarenin adresinde

görülebilir ve 120 TL karşılığı Karayolları lO.Bölge Müdürlüğü İhaleler

Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON adresinden satın alınabilir.)

4- Postada olan gecikmeler kabul edilmez.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(385)

BURSA-İHALE İŞ MAKİNESİ VE KAMYON KİRALAMA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

NİLÜFER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Nilüfer Belediyesi sınırları içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 2013/2 yılı süresince

kullanılmak üzere 11 kalem, iş makinesi ve kamyon kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/104153

Karaman Mah.Kültür Cad.No:2 Nilpark AVM K:2-3

NİLÜFER/BURSA

2244441603 – 2242475488

nilufer@nilufer.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Nilüfer Belediyesi sınırları içerisindeki Ulaşım Hizmetleri

Müdürlüğünce belirtilecek yerler

İşe başlama tarihinden itibaren 200(ikiyüz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Karaman Mah.Kültür Cad.No:2 Nilpark AVM K:3 Nilüfer/BURSA

(İhale Komisyon Odası)

22.08.2013 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir

banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü iş makinesi ve kamyon kiralanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri

Müdürlüğü Satınalma Bürosuadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Mah.Kültür Cad.No:2 Nilpark AVM K:3 Nilüfer

/BURSA(İhale zarfları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.) adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.535^-i

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan Tarihi:

Bursada: 31/07/2013

(391)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 1 ADET ARAÇ SATIŞ FETHİBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

AFYONKARAHISAR MERKEZ

FETHİBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

S.N 0    ARAÇ PLAKA NO    ARAÇ MODEL YILI    ARAÇ MARKASI    ARAÇ CİNSİ    İŞLEVİ DURUM U    KOMİSYONCA TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL)    GEÇİCİ TEMİNAT % 30 (TL)

1    03 00 02    1993    HİDROMEK KEPÇE    KEPÇE (KAZICILI-YÜKLEYİCİLİ)    ÇALIŞIR    12.000,00 TL    1.200,00 TL

İHALE TARİHİ : 22/07/2013 pazartesi günü saat: 11:00 da

İHALE YERİ : FETİHBEY BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Yukarıda nitelikleri tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Afyonkarahisar

Merkez Fethibey Belediye Başkanlığına ait 1 adet hidromek kepçe (kazıyıcı yükleyici) satış

ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesi gereğince Açık teklif usulü (Açık

artırma) ile Fethibey belediyesi binasında teşekkül edecek Belediye Encümenimiz huzurunda

satışı yapılacaktır

1- İhaleye katılmak isteyenler ihale basılı evrak ve şartnamesini 50 TL karşılığında

Belediyemiz Fen işlerinden alacaklardır. Bu bedel belediyemiz veznedarına yatırılıp

belediyemiz gelirlerine İrad kaydedilir

2- İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER İHALE SAATİNDEN ÖNCE(GERÇEK KİŞİ)

a) Dilekçe, (ihaleye katılma dilekçesi)

b) Kanuni ikametgah belgesi (İl Nüfus Müd.lüğünden)

c) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi süresiz olacak)

d) Satılacak araçlar ile malzemelerin ihalesine katılacak ilgililerin belediyeye borcu

bulunmayacak olup. borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

3- İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER İHALE SAATİNDEN ÖNCE (TÜZEL KİŞİ)

a) Dilekçe, (ihaleye katılma dilekçesi),

b) Ticaret ve sanayi odası belgesi,

c) Ticari sicil belgesi,

d) Şirketi temsil etmeye yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküleri,

e) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi süresiz olacak)

f) Satılacak araçlar ile malzemelerin ihalesine katılacak ilgililerin belediyeye borcu

bulunmayacak olup. borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

4- Yukarıda belirtilen araç veya araçlar ihalesi üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler

22/07/2013 tarihine kadar araç veya araçlar satış bedelini tamamını ve KDV.sinin tümünü

peşin ödeyeceklerdir.

5- Araçların satışı ile ilgili olarak KDV ve her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.

6- Fethibey Belediyesi ihale komisyonu Belediye Encümeni ile ihaleyi yapıp yapmamakta

serbesttir.

(430)

Older Entries