ANTALYA-İHALE 30 ADET TEMİZ.GÖREVLİSİ ALIMI VERGİ DENETİM KURULU BŞK.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜK.GRUP BŞK.

Yorumlar Kapalı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANTALYA KUÇUK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER

GRUP BAŞKANLIĞI MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI-ANTALYA MALİYE

BAKANLIĞI ¦

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/132119

1-İdarenin

a) Adresi : Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir

07030 MURATPAŞA/ANTALYA

:2422378416 – 2422379792

: agrup.antalya@vdk.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında 2 şef ve

28 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 30 kişi

ile genel temizlik hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı – Siteler Mah. 1325. Sk. No:30 Uncalı

Konyaaltı/ANTALYA – Antalya Küçük ve Orta

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Soğuksu Mah.

K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 3-4-5 Kat

Muratpaşa/ANTALYA

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş

tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı – Grup Başkan Yrd. Makamı

b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnoter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans

mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya

eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya

da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi

sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek

kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da

vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda

düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15inden, taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%9undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerininsağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen genel bina veya sağlık

kuruluşlarının temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. îhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vergi

Denetim Kurulu Başkanlığı Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 5. Kat 505 Nolu çalışma odası (İhale

dokümanı satış bedeli tutarı ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli

olduğuna ilişkin kayıt düşülerek Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne

yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 5. Kat 505 nolu çalışma oda

sı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(36)

İSTANBUL-İHALE 2014/114311 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMESİ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ

34 KALEM MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/114311

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü Beyazıt

FATİH/İSTANBUL

2124400080-2124400081

sosyaltesisler@istanbul.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

: İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı birimlerde

kullanılmak üzere 34 Kalem Temizlik Malzemesi alınacaktır

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: 1- Avcılar Göl Restoran, 2- Avcılar İşletme Fakültesi Kantini.

3- Avcılar Kültür Merkezi Kantini, 4- Avcılar Mehmet Afacan

Yurt Kantini, 5- Avcılar Mühendislik Fakültesi Kantini, 6-

Avcılar Spor Salonu Kantini, 7- Avcılar Teknik bilimler MYO

Kantini, 8- Avcılar Ulaştırma Kantini, 9- Avcılar Veteriner

Fakültesi Kantini, 10- Avcılar Yurt Merkez Kantini, 11-

Beyazıt Biyoloji Kantini, 12- Beyazıt Coğrafya Kantini, 13-

Beyazıt Eczacılık Fakültesi Kantini, 14- Beyazıt Edebiyat

Fakültesi Kantini, 15- Beyazıt Fen Fakültesi Kantini, 16-

Beyazıt HAYEF Kantini, 17- Beyazıt Hukuk Fakültesi Kantini,

18- Beyazıt İktisat Fakültesi Kantini, 19- Beyazıt İletişim

Fakültesi Kantini, 20- Beyazıt İngilizce İktisat Fakültesi

Kantini, 21- Beyazıt Profesörler Evi Restoranı, 22- Beyazıt

Siyasal Bilgiler Fakültesi Çay Ocağı, 23- Beyazıt Siyasal

Bilgiler Fakültesi Kantini, 24- Beyazıt Sosyal Bilimler MYO

Kantini, 25- Beyazıt Su Ürünleri Fakültesi Kantini, 26- Beyazıt

Yabancı Diller Bölümü Kantini, 27- CTF Kampüsü Teras

Restoran, 28- İTF Kampüsü Çocuk Kantini, 29- CTF Kampüsü

Öğrenci Kantini, 30- CTF Kampüsü İngilizce Tıp Kantini, 31 -

CTF Kampüsü Öğrenci Bahçe Kantini, 32- CTF Öğranci (2)

Kantini 33- CTF Dahiliye Kantini 34- CTF Kadın Doğum

Kantini 35- CTF Acil Kantini 36- CTF Cerrahi Kantini 37- İTF

Kampüsü Ameliyathane Kantini, 38- İTF Kampüsü Diş

Hekimliği Fakültesi Kafeterya (2), 39- İTF Kampüsü

Monoblok Kantini, 40- İTF Kampüsü Ocak Restoran. 41- İTF

Kampüsü Ortopedi Kantini, 42- İTF Kampüsü Öğrenci Kantini,

43- İTF Onkoloji Kantini 44- İTF Dahiliye Kantini 45- İTF

Cerrahi (1) Kantini 46- İTF Merkez Kantini 47- İTF Diş 1

Kantini 48- İTF Acil Kantini 49- Çağlayan Hemşirelik MYO

Kantini, 50- Kadıköy Konservatuar Kantini, 51- Bakırköy

Sağlık MYO Kantini, 52- Bahçeköy Orman Fakültesi Kantini

(Sarıyer), 53- İlahiyat Fakültesi Kantini (Fatih) 54- Baltalimanı

Restorantı, 55- Bahçe Kantini (Beyazıt Merkez Kampüsü)56-c) Teslim tarihleri

Sözleşme konusu mal 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri

arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde İstanbul

Üniversitesi Sosyal Tesislerine bağlı kantin ve restorantlara

siparişin ertesi günü teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi Restoranı

Beyazıt / İSTANBUL

18.11.2014- 10:30

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş

İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Aday veya istekli adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve

teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren

belgeler,

f) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu

gösteren belge veya belgeler.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması

yeterlidir.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış

örneklerini vermek zorundadır.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları

gerekir:

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkrlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettiklerini mazlemenin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit

etmek amacıyla teklif verdikleri kalemlere ait numune vermek zorundadır. Teklifleriyle birlikte

numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin

numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası silinmeyecek şekilde belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde daha önce gerçekleştirilmiş olan süt ve/veya süt ürünleri ile ilgili her türlü iş

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü. Rektörlük

Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T. Üstü Satınalma Birimi Beyazıt / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Profesörler Evi

Restoranı Beyazıt / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(20)

KAYSERİ-İHALE GENEL TEMİZLİK İŞİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

ÇALIŞMA VE İSKURUMU KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/131281

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: GÜLÜK MAH.YUNUS EMRE CAD.DÜVENÖNÜ İŞ

MERKEZİ NO.H-I-J MELİKGAZİ/KAYSERİ

:3522311245- 3522321768

: iskurkayseri@iskur.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

: 2015-2016 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİNASI VE ÇEVRESİ

: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016

a) Yapılacağı yer : GÜLÜK MAH. YUNUS EMRE CAD.DÜVENÖNÜ İŞ

MERKEZİ NO.10/H-I-J MELİKGAZİ/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati : 07.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektöründe Genel Temizlik hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (YüzTürk Lirası) karşılığı ÇALIŞMA VE İŞ

KURUMU KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İhale ve Satınalma

Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(23)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ GIDA TARIM.HAYV.BAK.ETLİK M. VETERİNER KONT.VE ARAŞ.ENST.MD

Yorumlar Kapalı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi 21

Yasal Kapsam 13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet 3. adım 189.511.00 – 1.447.479.00

Ortak Al un : Hayır

Sınır Değer (halenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşil yada üstünde

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜfWRLÜĞÜ-ETLİK GIDA, TARİM VE HAYVANCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TEMİZLİK HİZMETİ AUMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/127029

ı-İöarenln

s) Adresi : AHMET SEFIK KOLAYLI CADDESİ NO: 23 06020 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numara» : 3123260090*3123211755

c) Elektronik Posta Adresi : ehh.oOmerkezvet.oov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Internet adresi

2- Ihale konusu hizmetin

s) Nitetijji, türü ve miktarı : 15 isçi (12 Erkek ve 3 Bayan) İle 3 yıl (01.01.2015*31.12.2017 tarihleri arası) sureyle temtallk hizmeti.

Ayrı nü h bilgiye EKAPta yer alan İhale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ AHMET ŞEFİK KOLAYLI CADDESİ NO:23

ETLİK/AN KARA

c) Sûresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AHMET ŞEFİK KOLAYLI CADDESİ NO:23 ETLİK/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 06.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel

kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sidl Gazeteleri veya bu husustan

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptıntamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mail müşavir tarafından İlk İlan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İŞ deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin (28)

SAMSUN-İHALE 2014/127849 ADALET SARAYI TEMİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yorumlar Kapalı

VEZİRKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADALET SARAYI TEMİZLİK

VEZİRKÖPRÜ ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

VEZİRKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADALET SARAYI TEMİZLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/127849

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

ESENTEPE HAMİT KİPER 1 55900 VEZİRKÖPRÜ/SAMSUN

3626471728 – 3626464670

omerakviranli@gmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

4 KİŞİ İLE 12 SÜRELİ VEZİRKÖRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ADALET SARAYININ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

VEZİRKÖPRÜ ADALET SARAYI

İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

ESENTEPE MAH HAMİT KİPER CAD NO 1 VEZİRKÖPRÜ SAMSUN

21.10.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

TEMİZLİK HİZMET ALIMI KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLEN GENEL TEMİZLİK İŞİ

BENZER İŞ OLARAKA KABÜL EDİLECEKTİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı VEZİRKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VEZİRKÖPRÜ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel

üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama

istenmeksizin reddedilecektir.

(34)

AYDIN-İHALE 2014/124551 AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI MALZEMELİ TEMİZLİK İŞİ hizmet al.m. 4734 say.l. Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/124551

1- İdarenin

a) Adresi :RAMAZANPASA MAHALLESİ EGEMENLİK BULVARI 2 09100 MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 02562135099/153-02562148790

c) Elektronik Posta Adresi : aydinvdb.imali@gelirler.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :12 Aylık, 15 işçi ile 13.692,43 m2 alanın malzemeli temizlik işi.

Personel Dağılımı: Vergi Dairesi Başkanlığımız merkez 6 işçi, Kuşadası VDM 2 işçi, Nazilli VDM. 2 işçi,

Söke VDM 2 işçi, Didim VDM 1 işçi, Germencik VDM 1 işçi ve Çine VDM 1 işçi.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Aydın Vergi Dairesi Başkanlığımız merkez birimlerinin bulunduğu hizmet

binası ile Kuşadası, Söke, Nazilli, Germencik, Didim ve Çine Vergi Daireleri Müdürlüklerine ait birimler.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Ramazanpaşa Mahallesi Egemenlik Bulvarı

No:2 3. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :06.11.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre ait işyerlerindeki temizlik hizmetleri alımları

kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Vergi

Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(32)

KOCAELİ-İHALE 14/121135 TEMİZLİK HİZMETİ ALI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/121135

1- İdarenin

a) Adresi : Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Süleyman Demire) Kültür Merkezi

İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 2623315900 – 2623115913

c) Elektronik Posta Adresi : kultur@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2- İ lı al e konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre ve 13 Temizlik Personeli ile Temizlik Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Şehir Tiyatroları Müdüriüğünün görev ve yetki alanları

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat

b) Tarihi ve saati : 03.11.2014 – 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale talihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir taralından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından

az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim

belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve Özel Sektöre Gerçekleştirilmiş her türlü Personel Hizmetleri5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Malı. Oramiral Salim Dervişoğlu

Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri

Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040

İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama

istenmeksizin reddedi lecektir.

(28)

ADANA-İHALE 2014/126945 TEMİZLİK HİZMET AL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMİZLİK

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası ; 2014/126945

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Aylık 12 Kişi İle Yapılacak Temizlik Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Binası Sarıçam/ADANA

c) Süresi : işe başlama tarihi 01.01.2015. isin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İçerisindeki İhale Salonu

Sarıçam/ADANA

b) Tarihi ve saati : 07.11.2014- 09:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik

ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Yapılan Personel Çalıştırılmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DIS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 01130 BALCALI

SARIÇAM/ADANA

: 3223387330 – 3223387331

: selmas@cu.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme

Müdürlüğü Satınalma Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu

Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır.

(29)

İSTANBUL-İHALE 2014/126611 İKN MALTEPE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MRK.MD.LÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

12 AY SÜRELİ 55 KALEMLİK TEMİZLİK MALZEME ALIMI

MALTEPE Hl Zl REYİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Mİ-DLULL.(.T – AİLE VE S()S AL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

12 AY SÜRELİ 55 KALEMLİK TEMİZLİK MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kumu

İhale Kanununun 19 uneu maddecine göre açık ıhak usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin

avrıntılı bilgiler aşağıda ver almakladır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

V) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu inalın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

2014/126611

122 EVLER MAHALLESİ 1-5 ÜZERİ 34852

MALTEPE/İSTANBUL

2165891555 – 2165891097

maltepehuzurevi a istanbulaiIe.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

55 Kalemlik 12 ay süreli Temizlik Malzeme Alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon

M e rkez i Yİ üd ürlüğü

HER AYIN 5 İNE KADAR TESLİM

EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E-5 KARAYOLU 122 EVLER MH A DAT EPE CD

NO : 2 – 34852 MALTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 31.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu I iearet ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu I iearet ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili okluğunu gösteren imza beyannamesi veya im/a sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. 1 ü/el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

63 1 2 6.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alınım lamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin bilgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu göstere belge veya belgeler.

b) Yetkili satıeı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belge veya belgeler.

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı v eya

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması

yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanavi Sicil Belgesi,

b) Adayın vey a isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday vey a istekli adına

düzenlenen Kapasite Raporu,

e) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Bu madde boş bırakılmıştır.

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici

veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini

sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi

(Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat değil ise

(d), (e), (1) ve (g) alt bentlerinde y er alan belgelerin belirtilmesi gerekmemektedir.

Ayrıca alım konusunun fidan, çiçek, tohum gibi mallar olması durumunda sadece alt

bentlerdeki uygun belgeler istenebilir.); aday ın v ey a isteklinin ise bu belgelerden birini

sunması yeterlidir. Ancak kontrole tabi liste kapsamında bulunan harp araç ve

gereçleri, silah, mühimmat v e patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uy arınca

yetkili bakanlık veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgesinin

sunulmak zorunda olduğu ayrıca belirtilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnamey e cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu

63 1 26.1belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin

değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde

veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu

tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

(3) İhale Anında numuneler İhale Komsiyonuna Tutanakla Feslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yal esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk

Lirası) karşılığı MALTEPE HI ZI REVİ YAŞLI BAKIM VE REII. MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ adresinden salın alınabilir,

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

im/.a kullanarak indirmeleri /orunludur.

S. i ekinler, ihale tarih ve saatine kadar MALTEPE 111 Zl REVİ YAŞLI BAKIM VE

REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi.

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kaiemleri için teklif birim fiyatlar ü/erinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli) le her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ü/erinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden a/ olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat verecek terdir.

I 1. Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYIRMİ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,.

(34)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK MLZ. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

115 Kalem Temizlik Malzemesi Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:2014/126306

1-Idarenin

a) Adresi

:ZIYA GOKALP CAD. NO: 11 06000 KIZILAY

ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124588900 – 3124336627

c) Elektronik Posta Adresi : destek@cankaya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

: 115 Kalem Temizlik Malzemesi Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Temizlik malzemeleri İdarenin bildirdiği Çankaya

belediyesine bağlı birimlerin depolarına teslim

edilecektir.

: Yüklenici işe başlama tarihiden İtibaren 30 (otuz)

takvim günü içerisinde temizlik malzemelerini teslim

edecektir

3- ihalenin]

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ ZİYAGÖKALP CADDESİ NO: 11 B BLOK

KAT 3 KIZILAY/AN KARA

: 31.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veyayeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslekî ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnameye göre aşağıdaki belgelerden teknik şartnamede hangi ürün için

istenmişse söz konusu belgeler o ürün için teklif dosyası içerisinde idareye sunulacaktır.

1) TSE veya TSEK belgeleri

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teknik şartnameye göre aşağıdaki belgelerden biri,birkaçı veya hepsi teknik şartnamede

hangi ürünler için istenmişse söz konusu belgeler o ürün için teklif dosyası içerisinde

idareye sunulacaktır.

1) Sağlık Bakanlığından alınmış Biyosidal Ruhsatı belgesi

2) Ürüne ait üretici firmanın Sağlık Bakanlığı/Gümrük Ticaret Bakanlığı bildirim kaydı

3) Ürüne ait Analiz sertifikası

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılan Temizlik Malzemesi alımı işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANKAYA

BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİYAGÖKALP CADDESİ NO: 11 B BLOK

KAT 3 KIZILAY/ AN KARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKAYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ ZİYAGÖKALP CADDESİ NO: 11 B BLOK KAT 3 KIZILAY/ANKARA adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(37)

Older Entries Newer Entries