SAKARYA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

SAKARYA İL EMNİYET MODÜRLOĞO

Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/160271

Erenler Mahallesi Yeni Sakan a Caddesi 0 54150

ERENLER/SAKARYA

2642415400-2642415425

sakaryasatinalma@egm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hi/metin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Sakana Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı ilçe

birimleri hizmet binaları.

İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kent (iüvenlik Merke/i

Konferans Salonu

09.12.2013- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi:

4.1.1.1. (icrçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

(iazetesi. bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bubilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil (ia/eteleri veya hu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli im/a sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek ü/ere sunulan belgenin, tü/el kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriy e doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uy gun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede ben/.er iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu binaları ve ö/.cl sektörde yapılan kapalı mekan temizlik hizmeti işi benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Hkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaley e sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk

Lirası) karşılığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Miid. Satmalına Büro

Amirliği (Defterdarlık Muhasebe müdürlüklerine Doküman Bedeli yatırıldıktan sonra

makbuz ibraz edilecektir) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif v erecek olanların ihale dokümanını satın almaları vey a EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

Satmalına Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliy le, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden a/ olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileme/..

(34)

VAN-İHALE 2014 YILI 27 KİŞ.GN.TEMZ.HZ.AL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

M K S(,l K.l MI IH KLİY.İ s(.l.lk lîKWI I I KKh I H M k s(,l M Ut Mİ

2014 YILI 27 KİŞİLİK MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK PERSONEL HİZMETİ ALIM İŞİ: hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 9 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

I-İdarenin

a) Adresi

h) I elefon e lak> numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2013/165548

ABDURRAHMAN (İAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I.SOKAK VAN HALK

SAÖL1ÖI MÜDÜRLÜMÜ SATINALMA BİRİMİ MERKEZ VAN VAN MERKEZ/VAN

4322158476 – 4322168476

vanhalksagligi a umail.com

https: ekap.kik.gov .tr EKAP

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı t İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin a>rıntılı bilgive EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : VAN HALK S Afi Lifi I MÜDÜRLÜfiÜ AYNİYAT BİRİMİ

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : VAN HALK SAÖLIÖI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI

b) larihi e saati : 06.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, oda) a kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

buluıuluğu > ılda alınmış, tüzel kişi 1 iğinin oda) a kaj ıilı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Bevannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli e içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veva yeminli mali müşavir va da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten gerive doğru son bir ildir kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %I0 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar ne/dindeki kullanılmamış nakdi veya

gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin

sağlandığını gösteren bölümlerini.

b> İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler. >ıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin

sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek ü/ere > emini i mali müşav ir veya serbest muhasebeci mali müşav ir

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması.

b) ()/ kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağla) amav anlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç deften özelinde gösterilen değerlere

göre. son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden

bulunacak oranın en az (1.25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşav ir veya serbest muhasebeci mali

müşav ir > a da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:ii) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ail toplanı ciroyu gösteren gelir tablosu.

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin

yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden . taahhüt allında deaııı eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal

tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlay an ve sağladığı kritere ilişkin belgey i

sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağla) ama) anlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y ılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan e teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere,

ihale konusu iş vey a benzer işlere ilişkin iş dene) imini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde personele dayalı temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA

BİRİMİ VEYA SAĞLIK KURUMLARI I NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAI üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklitler. ihale tarih ve saatine kadar ABDURRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA I SOKAK VAN HALK

SAĞLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıy la da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu

kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %.Vünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiy um olarak ihaley e teklif verilemez.

(31)

VAN-İHALE ÇÖP TOPLATILMASI HİZ. ALIMI KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

Karayolları 11 Bölge Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 1 Adet Traktör ve 2 Adet Römork İle Çöp

Toplatılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/161622

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

Selimbey Mahallesi İskele Caddesi 65090 VAN

MERKEZ/VAN

4322149340-4322149358

boll l@kgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Bölge

Müdürlüğü Merkezi, Bölge Müdürlüğü lojman sahası,

Edremit ilçesi sosyal tesisleri, kalecik asfalt tesisleri ve

prefabrik binaları ve idarece ihtiyaç duyulan Bölge

Müdürlüğü sınırları içerisindeki kurumumuza ait diğer iş

yerleri.

İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

25.11.2013 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5. maddesi ve aynı kanuna dayanak olarak çıkarılan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca, söz konusu iş için ihaleye katılan isteklilerin, Kİ, C2, Ll, L2,

Rl ve R2 ve benzeri yetki belgelerinden bir tanesine sahip olmaları ve kullanacakları araçları (traktör ve

römorklar dhil) yetki belgelerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Benzeri iş olarak;

1. Traktörle çöp toplanması, nakli, boşaltılması v.b. temizlik işleri ile ilgili hizmet alımı işleri

2. Personel ve araç-gereç nakli hizmet alımı işleri.

3. Araç-gereç malzeme hafriyat v.b. taşımacılığına dayalı araç kiralama hizmet alımı işleri

4. Her türlü yük ve malzeme taşınması hizmet alımı işleri

İş deneyimini gösteren belgenin 1, 2, 3 veya 4üncü maddelerinde verilen işlerden herhangi

birisine ait olması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 11.Bölge

Müdürlüğü İhale Salonu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(27)

MANİSA-İHALE TEM.DAN.YÖN.VE KALORİGER HİZ. AİLE VE SOSYAL POLİTALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

A İLK VK SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ A İLK VL SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Temizlik, Danışma Yönlendirme ve Kaloriler Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/158318

Tevfikiye Mahallesi 3316 Sokak No: 15 45010 MERKEZ

: MANİSA MERKEZ/MANİSA

: 2362311001 – 2362318576

: manisa a aile.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

: İşe başlama tarihi 01.01.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

: tefıkiye mah 3316 sokak no: 15 Manisa

: 06.12.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları vc istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ş ıkla alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli im/a beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görev lileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sieil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sieil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sieil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fa/la hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

İhale Kayıt Numarası

1 – İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatiodası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından a/, olmamak ü/ere. ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel

temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri müştereken veya aş rı ayrı benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Hkonomik açıdan en avantajlı teklif sadeee fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadeee yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Manisa

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

im/a kullanarak indirmeleri /orunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar ü/erinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ü/erinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden a/ olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi gün) takv im

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleve teklif v erileme/.

(31)

MANİSA-İHALE ARAÇ KİRALAMA HİZM.ALIMI AİLE VE SOSYAL POLİTALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ARAÇ, KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AİLE İl SOSYAL POLİTİKALAR İL Mİ Dİ U ĞL AİL1. V K SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

8 Adcı Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ll)

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/162974

1 – İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

e) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

Tcvfikiyc Mahallesi 3316 Sokak No: 15 45010 MERKEZ

MANİSA MERK1 -Z/M A NİSA

2362311001 – 2362318576

manisa 2 aile.go .tr

https:Vckap.kik.gov. tr/EKAP/

2-İhalc konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL

MÜDÜRLÜĞÜ, MANİSA BAKIM VE SOSYAL

REHABİI i I ASY( > MERKEZİ MÜDÜRİ ÜĞÜ, KULA 80. YIL

ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VL REHABİLİTASYON

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. TURGUTLU AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ. SALİHLİ AİLE VE

SOSYAL POLİTİKALAR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

İşe başlama tarihi 01.01.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

Telikiye Malı. 3316 Sokak No: 15 Manisa

06.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İm/a Beyannamesi veya İm/a Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek ü/ere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge.

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki vc Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 35 oranından a/, olmamak ü/ere. ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.1-konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi vc satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya HK.AP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

S. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Aİle ve Sosyal Politikala İl Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

sapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(44)

ANTALYA-İHALE 40 KALEM TEMİZLİK MALZ.ALIMI KKK GARNİZON İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

3üncü P.Eğt.Tug.K.Lığı / Antalya

Tlf.: O 242 321 53 55 Fax : O 242 322 57 90

1

İHALE İLANI

ANTALYA GARNİZON İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (40 KALEM) (2013/161067) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19uncu

maddesine göre açık ihale uşulü ile ihale edilecektir.

* i

İhale Kayıt Numarası : ( 2013/161067 )

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve Faks Numarası

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)

2- İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı f : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (40 KALEM)

b) Teslim Yeri : 3üncüP.Eğt.Tug.K.lığı Mlz.Ynt.Mrk.(MYM)(ANTALYA)(TŞN.(TÜK.)

j -408) Mal Saymanlığı Depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi > : Son teslim günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü

takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise tip idari şartnamenin ve

sözleşme tasarısının uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde

yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Antalya Garnizon İhale Komisyon Başkanlığı Kışla Mah.

Cumhuriyet Cad. 23. Sokak – Muratpaşa / ANTALYA

b) Tarihi ve Saati : 22 Kasım 2013 Cuma Günü, Saat 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi

odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair

belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.(teklif edilen fiyatların en

düşük olanıdır.)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Garnizon İhale Komisyon Başkanlığı Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 23. Sokak

Muratpaşa/ ANTALYA adresinde görülebilir ve 15,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (40 KALEM) (2013/161067) 22 Kasım 2013 Cuma Günü, Saat

10:00a kadar Garnizon İhale Komisyon Başkanlığı Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 23. Sokak

Muratpaşa/ANTALYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem – kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı

için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

(33)

SAKARYA-İHALE ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI T.C.SAKARYA VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

SAKARYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bina, bahçe ve çevrenin temizlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İHALE KAYIT NO: 2013/164217

1- İdarenin :

a) Adresi : Semerciler Malı. Atatürk Bulvarı ÇEK 2. İşhanı No:54 54100

Adapazarı/SAKARYA

b) Telefon ve Faks Numarası: 264 277 36 92 – 264 273 62 48

c) Elektronik posta adresi : sakarya@aile.eov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale Konusu Hizmetin :

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

a) Niteliği,Türü ve Miktarı: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer : Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sakarya Çocuk

Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

c) İşinSüresi : İşe başlama tarihi 01/01/2014 – işin bitiş tarihi 31/12/2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Semerciler Malı. Atatürk Bulvarı ÇEK 2. İşhanı Kat:2 No:54

Adapazarı/SAKARYA

b) Tarihi ve Saati : 22.11.2013 Saat: 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde . bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

4.4.1. Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların

genel temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri müştereken veya ayrı ayrı benzer

iş olarak kabul edileeektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan İstekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(42)

BALIKESİR-İHALE TEMİZLİK ELEMANI HİZMET ALIMI BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK ELEMANI

BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ-BALIKESİR

Temizlik Elemanı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

2013/159771

Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi No:121/A -10100

MERKEZ BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR

2662491811 – 2662497877

farukilhan25@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Balıkesir Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Müdürlüğü

: İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Bahçeli Evler Mahallesi 100. Yıl Caddesi No: 121/A

Balıkesir

: 25.11.2013 – 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların

genel temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çocuk

Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Müdür

Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(33)

KOCAELİ-İHALE 13/156942 TEMİZLİK HİZMETİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI – KARA ULAŞIM ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

Kapalı Yolcu Durakları Temizlik Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/156942

1-İdarenin

a) Adresi : Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı Vinsan Kampusu İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 2623215756 – 2623252466

c) Elektronik Posta Adresi : ulasim@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği , … …

internet adresi : https://ekap.k,k.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan alanı kapsamaktadır.

İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri

Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat

06.12.2013- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından

az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilmiş Her Türlü Temizlik Hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası)karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok

Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri

Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(26)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZM. S.B.T.KAMU HST.KUR.2.BÖL. GÖLBAŞI HASVAK DEV.HST.BŞHK

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -GÖLBAŞI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

46 KİŞİ İLE MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/164882

1-İdarenin

a) Adresi:BAHÇELIEVLER MAH.319.SK.NO:52 06830 GÖLBAŞI

GÖLBAŞI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3124840325-3124850676

c) Elektronik Posta Adresi:info@goIbasihastanesi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ

c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bahçelievler Mah.319 Sok.No:52 Gölbaşı/ANKARA

b) Tarihi ve saati:06.12.2013 – 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka

referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen

belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç

kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına

bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç

defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait

gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi

dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının

veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde yapılmış, temizlik hizmet alımı benzer iş olarak kabul

edilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÖLBAŞI HASVAK

DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(28)

Older Entries Newer Entries