ANKARA-İHALE 35 KALEM TEMİZLİK MALZ.ALIMI K.K.K. KARA HARP OKULU K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

2 KISIM (35 KALEM) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

2 KISIM (35 KALEM) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI alım, 4734 say,l, Kamu ihale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-ldarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2014/135402

KARA HARP OKULU CADDESİ BAKANLIKLAR

ÇANKAYA/ANKARA

3124175190 – 3124183226

ihale@kho.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 2 KISIM (35 KALEM) TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

SİLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLARI KOMUTANLIĞI

DEVLET MAH. MERASİM SOK.BAKANLIKLAR-ÇANKAYA-

ANKARA

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20

takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: KARA HARP OKULU K.LIĞI İHALE KOMİSYON

BAŞKANLIĞI YÜCETEPE-ÇANKAYA-ANKARA

: 04.11.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

kriterler:

uygulanacak

4,1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat, gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas.

belgesi;

4 1 1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas.na kayıtlı olduğunu gösterir

belge, c

4 112. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat, gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda al.nm.ş, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir bege,

412 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküler.,

.1,2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret- Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı

SLH.KUV.BND.OKLL.K.UĞI DEVLET MAH.MERASİM SOK.BAKANUKLAR-ÇANKAYA-ANKARA adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARA HARP OKULU K.UĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

YÜCETEPE-ÇAN KAYA-AN KARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(136)

ERZURUM-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

TESİSLER VE BAKİM BAŞMÜH BAĞLI ŞUBE ŞEFLİKLERİNDE BİNALARIN VE

MÜŞTEMİLATLARIN TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİN ALINMASI hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdaren in

: 2014/135408

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

YUNUS EMRE MAH. . 25070 PALANDÖKEN ERZURUM

4423166162 -4423166152

boll2@kgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : l21.(Aşkale) Şb. Şefliğinde 11 adet; 122. (Erzurum) Şb. Şefliğinde 6

adet; 123.(Ağrı) Şb. Şefliğinde 10 adet:124. (Oltu) Şb. Şefliğinde 12

adet; 125. (Hınıs) Şb. Şefliğinde 10 adet düz işçinin 12 ay süreyle

çalıştırılması

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Karayolları 12. Bölge Müd. Şube Şeflikleri Hudutları

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleSalonu Yunus Emre Mah.

25070 Palandöken ERZURUM

b) Tarihi ve saati : 25.11.2014 – 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şanları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/..

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka

referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini.

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen

belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:

a) Cari oranın (dönen varlıklar kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması.

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktit) en az 0,15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç

kriter biri ikte aran ır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına

bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç

defteri özetinde gösterilen değerlere göre. son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait

gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi

dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin ?o25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının

veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya

teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırma hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası (karşılığı Karayolları 12. Bölge

Müdürlüğü İhaleler Başmüh. Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Yunus

Emre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

(71)

MANİSA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 KİŞİ İLE HİZMET BİNASI GENEL TEMİZLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 1°- uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı biluiler asaüıda ver almaktadır:

İhale kayıt Numarası

1 -İdarenin

: 2014/135462

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

: AYNİ ALİ M AH. 3316 SK. 22 Yİ İNİ SI MRE MANİSA

:2362314643 -2362349710

: manisavdb.imali a gelirler.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 12 kişi ile hizmet binası genel temizlik hizmet alım ı

Ayrıntılı bilgiye LKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: MAMS

: İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

:Ayni ali mah. 3316 sk No:22 Yunusemre/MANİSA

: 18.1 1.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından >a da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya^kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin lamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi taralından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. 15u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde yapılan her türlü hizmet binası genel temizlik

hizmet alım işleri

5. Hkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece 11 yal esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa

Vergi Dairesi Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif v erecek olanların ihale dokümanını satın almaları v eya HKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri /orunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı-İdari ve Mali İşler

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

(>. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar ü/erinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktı^

Bu ihalede, işin tamamı için teklif v erilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3* ünden az olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 44 (kırkdört) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklill sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teki i İleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(131)

KOCAELİ-İHALE 14/125401 TEMİZLİK PERSONEL HZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ

KOCAELİ BÜVÜKSEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Personeli Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu thale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/125401

1- İdarenin

a) Adresi : Sekapark İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 02623320636 – 02623246775

c) Elektronik Posta Adresi : kultur@kocaeli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı . 12 ay süreli, Toplam 15 adet personel ile Seka Kağıt Müzesi ve Bilim

Merkezi Temizlik Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Müzeler Şube Müdürlüğü nün görev ve yetki alanlarıdır

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat

b) Tarihi ve saati : 13.11.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösierir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekii ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/..

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan talihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış

nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli

kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun

gerekli kriterlerin sağlandığım gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavirveya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belceyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte

aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde

gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplanı gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahiıilt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarım

gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen

işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal

tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından

az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deney imini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim

belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

-1.4.1 .Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Man. Oramiral Salim Dervişoğlu

Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri

Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040

İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliy le, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlanfeklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

(79)

ANKARA-İHALE 51 KALEM TEMİZLİK MALZ.ALIMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLİK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

GAZI ÜNİVERSİTESİ ]

2 Kısmi Grupta 51 Kalem Temizlik ve Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/133990

1-İdarenin

a) Adresi : TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500

BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3122022701 – 3122120284

c) Elektronik Posta Adresi : mediko@gazi.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2 Kısmi Grupta 51 Kalem Temizlik ve Sarf Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Üniversitemiz merkez kampüste bulunan, Sağlık Kültür ve

Spor Dairesi Bakanlığımıza bağlı merkez deposuna

. 2 Kısmi Grup 51 Kalem Temizlik ve Sarf Malzemesi alımı

ihalesi sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından itibaren

12 aylık süre içerisinde idare tarafından belirtilen tarihte ve

istenilen miktarlan peyder pey olarak, Başkanlığımıza

bağlı merkez deposuna teslim edilecektir.

G.Ü. Sağlık Kültür

Teknikokullar /Ankara

14.11.2014-11:00

ve Spor Dairesi Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/Veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Ihaleye istekli olarak katılacak firmalar 2 Kısmi grupta bulunan 51 Kalem Temizlik ve Sarf

Malzemelerin teknik şartnamede belirtilen istenilen niteliklere uygun numunelerini teslim

ederek teslim tutanağında teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.

b) İhaleye istekli olarak katılacak firmalar numunelerini ihale saatinden önce Gazi Üniversitesi

Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına tutanağı karşılığında teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurumu ve Kuruluştan ile özel sektörden alınmış Temizlik Malzemesi Alımları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı G.Ü.Sağlık

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknikokullar adresi olup; bedelinin T.C. Halk Bankası

Kampüsan TR65 0001 2001 2940 0006 0000 57 nolu hesabına yatırılarak dekont karşılığı temin

edilebilir, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2 Kat Satın

alma birimi Teknikokullar / Ankaraadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciteminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(92)

ANKARA-İHALE MALZEMELİ GENEL TMZLK ALIMI T.KAMU HAST.ANK.2.BL.KAMU HST. BRL.GN.SEKT.29 MAYIS DEV.HAST.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-29 MAYIS SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ

KURUMU

MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/124459

1- İdarenin

a) Adresi : AYDINLAR MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ 312

06460 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124826666 – 3124826685

c) Elektronik Posta Adresi : ankara29mayishastanesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI 34

KİŞİ İLE 36 AY

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş

tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDINLAR MAH.DİKMEN CAD.NO:312 ÇANKAYA-

ANKARA

b) Tarihi ve saati : 18.11.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1, İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans

mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya

eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya

da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi

sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek

kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da

vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda

düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15inden, taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%9undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin

sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde yapılmış, temizlik hizmet

alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA

29 MAYIS DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(139)

ÇORUM-İHALE 2014/133075 TEMİZ.ELEMAN ALIMI KAMİLE

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Hl /I Kİ A İ YAŞLI HA Kİ.M VL REHABİI.İ TAS^ ON-ÇOKUM KAMİLE-HACI AHMET AK DAĞ AİLE VI, SOSYAL POLİTİKALAR

BA KAİN LİGİ MÜSTEŞARLIK

ÇORUM KAMİLE – HACI AHMET AKDAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 – 2016-

2017 MALİ YILLARI, TEMİZLİK ELEMANI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

İhale Kayıt Numarası ; 2014/133075

1- İdarenin

a) Adresi : Oçtutlar malı Çamur Basları kiline evleri No:3 19200 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası : 3647770320 – 3647770321

e) Elektronik Posta Adresi : corıım.klınahyhrmm» nile.gov.ir

e) İhale dokümanının görülebileceği iniemel adresi : lmps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- thale konusu hizmetin

) Niteliği. Uhfl vc miktarı : Müdürlüğümüzde 2015 – 2016 – 2017 mali yılları 36 ay söre ile 7 kişilik temizlik hizmet elemanı alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yeralan ihale dokümanı irinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer ı Kamile-Ilacı Alımcı AKDAĞ Huzurevi Yaslı Bakını ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Oçtutlar Malı

Çomar Bağları Kiiıııc Evleri No:3 ÇORUM

e) Süresi : İşe haşlama larihi 01.01.2015. işin biliş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Oçtutlar Malı. Çomar Bağları Küme Evleri No:3 ÇORUM

h) larihi vc saaıi 14.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kaıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kaj illi okluğu tiearel ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu

yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. 1 özel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönelimdeki görevlileri belirten son

dununu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Tiearel Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Itlzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaplırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tiearel sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deney im belgesi.

4.4. Bil ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel temizliği işleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyal esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kamile-Hacı Ahmet AKDAĞ Huzurevi Yaşlı Bakını ve

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Oçtutlar Malı. Çomar Basları Küme Evleri No:3 ÇORUM adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. lekliller. ihale tarih ve saatine kadar Kamile-Hacı Ahmet AKDAĞ Huzurevi Yaşlı Bakım vc Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Oçtutlar Malı.

Çomar Bağlan Küme Evleri No:3 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(89)

ANKARA-İHALE DÜZELTME İLANI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

DÜZELTME İLANI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

14 Kalem Temizlik Malzeme Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı

yayımlanmasına karar verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında

düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) [On yeterlik/ihale] dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış

ise)

3- Düzeltilen [madde/maddeler]

: 2014/131285

: Hacı Bayram Mah. Çankırı Cad. Çiçek Sok. 3

06030 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA

3123241555-3123241507

imid@ybu.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: Ticari Hayat ve Zafer Gazeteleri – 17.10.2014

: İhale ilanının 3. Maddesinin b bendinde yer alan

İlan Tarihi ve saati: 24/10/2014 – 10:30 ibaresi

30/10/2014 – 10:30 şeklinde düzeltilmiştir.

(59)

İSTANBUL-İHALE 2014/132253 İKN ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKULLARA DAGITİLMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2014/132253

Barbaros Malı. Şebboy Sok No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

2165705000 -2166870797

satinalnia@atasehir.bel.tr

https://ckap.kik.gov.tr/EKAP/

6 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Ataşehir ilçe sınırları içerisinde bulunan okullara dağıtımı yapılacaktır.

Sözleşme imzalanmasından sonra bütün malzemeler belirtilen yerlere cıı geç 20 iş günü

içinde dağıtılacaktır.

Barbaros malı Şebboy sok no:4/A Batıataşehir. Ataşehir

10.11.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları vc istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli vc içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan vc teklif edilen bedelin % 10 oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.

i^SkekTr

İmalatçı

imalatçı

olduğunu

gösteren

belge

veyab) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu

aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı

Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve

aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek inalların katalogları ilıale sırasında teklif zarfıyla beraber idareye sunulacaktır,

4 4 15u ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kamu ve özel sektörde yapılmış olan temizlik malzemesi alımı işleri bu iş kapsamında iş deneyim olarak kabul ediecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Satmalına Bürosu

Kat:7 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- İHALE

ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(135)

ANTALYA-İHALE 30 ADET TEMİZ.GÖREVLİSİ ALIMI VERGİ DENETİM KURULU BŞK.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜK.GRUP BŞK.

Yorumlar Kapalı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANTALYA KUÇUK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER

GRUP BAŞKANLIĞI MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI-ANTALYA MALİYE

BAKANLIĞI ¦

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/132119

1-İdarenin

a) Adresi : Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir

07030 MURATPAŞA/ANTALYA

:2422378416 – 2422379792

: agrup.antalya@vdk.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında 2 şef ve

28 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 30 kişi

ile genel temizlik hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı – Siteler Mah. 1325. Sk. No:30 Uncalı

Konyaaltı/ANTALYA – Antalya Küçük ve Orta

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Soğuksu Mah.

K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 3-4-5 Kat

Muratpaşa/ANTALYA

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş

tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı – Grup Başkan Yrd. Makamı

b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnoter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans

mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya

eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya

da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi

sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam

gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek

kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da

vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda

düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15inden, taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%9undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerininsağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen genel bina veya sağlık

kuruluşlarının temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. îhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Vergi

Denetim Kurulu Başkanlığı Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 5. Kat 505 Nolu çalışma odası (İhale

dokümanı satış bedeli tutarı ihale kayıt numarası belirtilerek ve doküman bedeli

olduğuna ilişkin kayıt düşülerek Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne

yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup

Başkanlığı Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Maliye Sarayı 5. Kat 505 nolu çalışma oda

sı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

(173)

Older Entries Newer Entries