ANKARA-İHALE TEMİZLİK İŞİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ

Jandarma Eğitim Komutanlığı Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/189535

1- İdarenin

a) Adresi : AHLATLIBEL MAH. INCEK BULVARI 06835 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124644341 – 3124644345

c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOMBYEGT@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı Jandarma Eğitim Komutanlığı Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası Temizlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Jandarma Eğitim Komutanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası. Beytepe-Çankaya-Ankara

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 30.06.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Jandarma Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati 20.01.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler;

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi

veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.3. Mesleki

ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer İş olarak

kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Eğitim Komutanlığı Lojistik Şube

Müdürlüğü ve 1 Nu.lı Nizam Krk.K.lığı Doküman Satış Bürosu Beytepe-Çankaya-Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(125)

ANKARA-İHALE TAMİZLİK İŞİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ

Jandarma Eğitim Komutanlığı Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/189535

1- İdarenin

a) Adresi : AHLATLIBEL MAH. INCEK BULVARI 06835 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124644341 – 3124644345

c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOMBYEGT@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı Jandarma Eğitim Komutanlığı Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası Temizlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Jandarma Eğitim Komutanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası. Beytepe-Çankaya-Ankara

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 30.06.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Jandarma Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati 20.01.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler;

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi

veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir. 4.3. Mesleki

ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer İş olarak

kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Eğitim Komutanlığı Lojistik Şube

Müdürlüğü ve 1 Nu.lı Nizam Krk.K.lığı Doküman Satış Bürosu Beytepe-Çankaya-Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Beytepe/Çankaya/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(84)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK İŞİ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLICA MAHALLESİ

Yorumlar Kapalı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET BİNALARINA 01/03/2014 TARİM İNDİN 31/12/2014 I AKİMİM

KADAR 30 (OTUZ) İ.ŞC, İ İLE TEMİZLİK V! İLAÇLAMA YAPTIRILMASI İŞİ

KİŞUKİ BAKANLİĞİ KM.NİVU GENEL ll DL Rl.İ Cl POLİS KOLEJİ Mİ Dİ Kİ,t (;( -

ANKARA

Müdürlüğümüz hizmet binalarına 01/03/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar 3Ü (Otuz) ışyi ile temizlik

ve ilaçlama yaptırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun !l> uncu maddesine gore açık

ihale usulü ile ihale edilecektir

Ihak- Kayıt İNumarası

. -İdarenin

a) dresi

h) lelefon vc faks numarası

e) l.iektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği ınternet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliûi. türü e mikiarı

İm apılaeağı yer

C) Suresi

i- İhalenin

haleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

: 2013/192481

Çamlıca Mahallesi 5. Sokak No: 10 06200 Yenimahalle

YENİMAHALLE/ANKARA

¦ > 12^)7,040 . 3123973050

uuokmen u eum ııu ir

: https ekap.kik.gov ir I K P

30 (Otuz) işçi ile temizlik ve ilaçlama yaptırılması ışı

. Ayrıntılı bilgiye EK APta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idaı ı

şartnameden ulaşılabilir,

Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Kampusu Çamlıca Mahallesi

Yenimahalle ANKARA

; İşe başlama tarihi 01.03.2014. ışın biliş tarihi 3 i 12.2014

a) apılaeağı veı

h) I arihi se saati

Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Satmalına Komisyon Başkanlığı Çamlıca

Mahallesi Yenimahalle NKARA

: 23.01.20M – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları vc istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uy» ula nacak

kriterler:

4.1. Ihalevc kanlına şanları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mc /uatı gereği ka> ıth olduğu I icarel e veya Sana> ı a Meslek ()dası Belgesi:

4.1.1.1. (ierçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteril beis l

4.1.1.2. 1 iizel kişi olması halinde, ilgili ine zualı gereği ka> ıtlı bulunduğu ticaret e ea sana) ı odasında ı.

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya ka> ıtlı olduğunu gftsteı ıı

belge.

4.1.2. leklil vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. I u/el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri vca kurucuları ile taze

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir I icaret Sicil (iazelesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili I icarel Sû I

(iazeielcri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen İcklıf mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale k» »ıı usu işin tamamı veya bii kısmı alt yüklenicilere saptırılan m/

4.1.6 I u/el kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kışiiiğm yarısından lazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret vc «ına i odası/ticarel odası bünyesinde bulunan liı an ısicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tararından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak hu jaıtm

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare taralından ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir

-4.3. Vleskki e Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kr iterler:

4,3.1. İs denevinı belgeleri:

Son beş > ıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan e teklif edilen bedelin

% 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş deneyimini jıösteren holyelcı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek isler:

4.4.1. kamu binaları yada ö/el sektörde yapılan kapalı alan temizlik hizmetleri işi

5.1 konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

(>. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7, İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

.I. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve .M) I kaı hûı

amlıca Mahallesi Yenimahalle ANKARA adresinden ihale dokümanı alınabilir, adresinden salın almabılıı

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya KKAP üzerinden e-im/a kullanarak

indirmeleri /orunludur

S. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Satmalına Komisyon Haşkaıılıiıı

V amlıca Mahallesi Yenimahalle ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerim. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu ü/erine ihale yapılan istekliy le,

he hu .s kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel u/erinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Hu ihalede, isin tamamı için teklif verilecektir

10. Kieklıler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak u/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici ıcmiî.al

eı cı eklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (aitmiş) lak im günüdür

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklıt verileme/

(136)

VAN-İHALE DÜZELTME İLANI VAN

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

DÜZELTME İLANI

23.12.2013 tarihinde İpekyolu Haber gazetesinde yayınlanan 2013/189963 KİK ve 2099 İlan numaralı

Temizlik Hizmeti Alım İşi konulu ilanın ihale tarihi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir. İlanen

duyurulur.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : VAN MERKEZ İSTASYON 0 65100 İSTASYON MAHALLESİ-VAN

MERKEZ/VAN

b) Tarihi ve saati : 09.01.2014 – 10:00

(93)

İSTANBUL-İHALE 2013/192792 İKN. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

KAĞİTHANE BELEDİYESİ İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Temizlik ve Temizlik Ürünleri Alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/192792

: MERKEZ M AH. LALEZAR SK. 1 KAĞITHANE/İSTANBUL

: 2122942036-2122956844

: hayatiyesilyurt@kagithane.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 83 Kalem Temizlik ve Temizlik Ürünleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Nurtepe Sosyal

Tesisleri Deposu

: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden

itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde pey der pey 31.12.2014 tarihine

kadardır.

Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu,

Merkez mah.Lalezar sok. No: 01 Kağıthane-İstanbul

: 15.01.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kağıthane Belediye

Başkanlığı İşletme Müdürlüğüadresindeıı satın alınabilir.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü Mehmet Akif

Ersoy Sosyal Tesisleri Merkez malı. Ege sok. No: 05 Kağıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(84)

İSTANBUL-İHALE 2013/192420 İKN. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İST.GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MD

Yorumlar Kapalı

12 (ONİKİ) KİŞİ İLE 11 (ONBİR) AY SÜRELİ MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) GÜMRÜK VE TİCARET

BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

12 (ONİKİ) KİŞİ İLE 11 (ONBİR) AY SÜRELİ MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ

ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-Idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

:2013/192420

Kemankeş Mah Kemankeş Caddesi Çinili Han Karaköy

BEYOĞLU/İSTANBUL

: 2123773182 – 2123773160

: S.Arpaci@gtb.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

12 (on iki) adet temizlik personeli ile (03.02.2014 -

31.12.2014) tarihleri arasında (227 Gün)Temizlik Hizmeti

: alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Toplantı

Salonu

: İşe başlama tarihi 03.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

: 20.01.2014 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak Kamu Kurum Kuruluşları ile Özel Sektörde ihale konusu iş ile

ilgili yapılan Genel Temizlik, Malzemeli veya Malzemesiz Temizlik Hizmetleri birlikte

kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek

Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Serkan ARPACI) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü (Serkan

ARPACI) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(69)

ANKARA-İHALE MUH.PARK VE YEŞİL ALAN.BAK.TEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolan sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul İşlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % SO oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer

işlere İlişkin İş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu İhalede benzer İş olarak kabul edilecek İşler:

4.4.1.

Park ve/veya yeşil alan bakım ve temizlik hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm İsteklilere açık olup, yerli İstekliler lehine %S oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Amirliği adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını saün almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Mamak Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler İçin teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak Üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(92)

ANTALYA-İHALE GENEL TEMİZLİK VE HAYV.BAKIM ORMAN VE SU İŞL.BAK.6.BÖL.MÜD. ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İHALE İLAM

PERSONKL HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLİĞİ VL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DÖNER SER.MAN E

İSLETMESİ

Antalya Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi, Eşenadası Mevkii Memeli Yaban Hayvanı (Alageyik)

Üretme Yerinde 10 işçinin genel temizlik ile Alageyik hayvanlarının bakım, yemleme ve rutin hizmet işleri

ile ilgili hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kavıt Numarası : 2013/192339

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:l MURATPAŞA/ANTALYA

2423350009 – 2423453455

burdurf/ı ormansu. gov.tr

https: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalt konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı Antalya Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi, Eşenadası Mevkii

Memeli Yaban Hayvanı (Alageyik) Üretme Yerinde 10 işçinin 11 Ay

Süreyle genel temizlik ile Alageyik hayvanlarının bakım, yemleme ve

rutin işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Güllükdağı (Termessos) Milli Park Şefliğinin Sorumluluk Alanları -

ANTALYA

: İşe başlama tarihi 03.02.2014. işin bitiş tarihi 25.12.2014

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SEDİR M AH. VATAN

BULVARI-ANTALYA ADRESİNDEKİ HİZMET BİNASI

TOPLANTI SALONU

16.01.2014- 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen Her Türlü Genel Temizlik Hizmet İşleri Benzer İş olarak

kabul edilecektir.

5.1:konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İHALE DOKÜMAN

BEDELİ ZİRAAT BANKASI ŞARAMPOL ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR96 0001 0005 9557 3532 4150 01

NOLU HESABA YATIRILARAK, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-

ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SEDİR MAH. VATAN BULVARI-ANTALYA ADRESİNDEKİ

HİZMET BİNASI 38 NOLU ODA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VI. BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SEDİR MAH. VATAN BULVARI-ANTALYA

ADRESİNDEKİ HİZMET BİNASI 38 NOLU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(69)

SİVAS-İHALE TEMİZLİK HİZMET İŞİ İL ÖZEL İDARESİ

Yorumlar Kapalı

HİZMET BİNASI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İSİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Hizmet Binası Temizlik Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2013/193317

Akdeğirmeıı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 58040

MERKEZ/SİVAS

3462252382 – 3462247980

sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

I İşçi İle 12 av

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası

İşe başlama tarihi 03.02.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

Akdeğirmeıı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 58040 SİVAS

03.01.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönelimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil

(iazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılaınaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan bina temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhale Kavıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) I aı ihi ve saati6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılıyı Sivas İl Özel İdaresi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaley e teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya FiKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

S. I eklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sias İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden

teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir is kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

Özerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin °/b3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

sereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim -ünüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(74)

HATAY-İHALE TEMİZLİK VE ÇÖP TOPL.HİZ.ALIMI ÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK ,ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇEKMECE BELEDİYESİ

TEMİZLİK .ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası : 2013/190990

1- Idarenin

. A . . Yeşilkent Mh. Çekmece cd. No: 191 31075 Çekmece

3) AÜreSI : MERKEZ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası . 3262322103 – 3262323115

c) Elektronik Posta Adresi : cckmccchld (68)

Older Entries Newer Entries