ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GN.MD.YÜKSEK HIZLI TREN BÖL.MD

Yorumlar Kapalı

ANKARA GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN

01.02.2014 -31.12.2014 TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE 23 İŞÇİYLE İÇ VE DIŞ

GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN HİZMET ALIMI İLE YÜRÜTÜLMESİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN

01.02.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE 23 İŞÇİYLE İÇ VE DIŞ

GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/188743

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

.Talatpasa Bulvari Gar/ANKARA Gar

: ALTINDAĞ/ANKARA

:3123090515-3123090575

: tunagorgunoglu@tcdd.gov.tr

; https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

01.02.2014-31.12.2014 (Dahil) Tarihleri Arası 11 Ay

Süreyle Ankara Gar Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve

çevresinin 23 işçiyle iç ve dış genel temizlik işlerinin hizmet

alımı ile yürütülmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ankara Gar Müdürlüğü

İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YHT Bölge Müdürlüğü Gar Altındağ / ANKARA

b) Tarihi ve saati : 10.01.2014-10:00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇ UYGULAMA İZİN

BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki

olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda yapılan bina ve çevre temizliği hizmetleri benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YHT

Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(67)

İZMİR-İHALE 2013/185128.TEMİZLİK SARF MLZ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL

ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI EV İDARESİ SARFLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2013/185128

. Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340

 BALÇOVA/İZMİR

:2324122410- 2324122199

: dsi@deu.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

: 1.KALEM DISPENCER PEÇETE (250 LIK)-9.500 ADET

2.KALEM KAĞIT RULO HAVLU 40.000 ADET 3.KALEM

TUVALET KAĞIDI 55.000 ADET 4.KALEM DISPENCER

UYUMLU RULO HAVLU (METRE)-2.500.000 METRE

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: D.E.Ü ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBI

SARF DEPOSU

: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, İDARE

TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA

TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ FAX NUMARASINA VEYA

ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE YAPILACAK RESMİ

SİPARİŞ YAZISI İLE YAPILACAK BİLDİRİMLERDE

BELİRTİLEN TESLİM TARİHİNE İSTİNADEN 12 AY

SÜRESİNCE PEYDER PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR

3- İhalenin

D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İHALE

a) Yapılacağı yer : SALONU,MITHATPAÇA CAD.NO:1606 INCİRALTİ

KAMPÜSÜ BALÇOVA İZMİR

b) Tarihi ve saati : 07.01.2014- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRTİLEN ADET KADAR NUMUNE İHALE SIRASINDA TEKNİK

KOMİSYONA TESLİM EDILECEKTIR.AYRICA TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRTİLEN

BİLGİ/BELGELER İHALE DOSYASINDA BULUNACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı D.E.Ü DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD.NO: 1606

INCIRALTI KAMPUSU BALÇOVA İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(92)

ANKARA-İHALE PORTATİF TEMİZLEME CİHAZI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

KBRN PORTATİF TEMİZLEME CİHAZI

ANKARA TED.BLG.BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY

BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

KBRN PORTATİF TEMİZLEME CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

ver almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2013/184434

MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

: ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR YANI) 06010

ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

:3123843250-3123843261

: Bu madde boş bırakılmıştır.

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KBRN PORTATİF TEMİZLEME CİHAZI -66 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 11 inci Ana İkmal Merkezi K.lığı-Yenikent/ANKARA

c) Teslim tarihi : KBRN Portatif Temizleme Cihazları sözleşmenin

imzalanmasını müteakip Ayrıntılı Malzeme İhtiyaç

Listesinde belirtilen süreler içerisinde teslim edilecektir.

Teslim yeri 11 inci Ana İkmal Merkezi K.lığı-

Yenikenl/ANKARAdır. 10.3.2. Toptan veya taksitler

halinde teslim edilen mal kafi kabulü yapılıncaya kadar

geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri

verilmeyecektir.

3- İhalenin

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

a) Yapılacağı yer : Komjsyonu jha[e Salonu Etlik/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 14.01.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinodaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden

istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı

hllps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale

Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(79)

İSTANBUL-İHALE 2013/180047 İKN. İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET AŞ.

Yorumlar Kapalı

OTOPARK TEMİZLİK (2014 YILI) HİZMET ALIMI

İSPARK İSTANBUL OTOP ARK İSLETMELERİ TİCARET A.S.

İhale Kayıt Numarası : 2013/180047

1 – İdarenin

a) adresi : Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No:48/7

b) telefon ve faks numarası : 2122757039 – 2122746286

c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@ispark.com.tr

2 – İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve , 12 ay süreyle istanbul genelinde otopark temizlik hizmet

miktarı alımı işidir.

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer : Alemdağ Cad. Hoş Sok. No:165/A Ümraniye/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 19.12.20(3 – 10:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

-Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

-İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

-İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilenkısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

-İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

-Her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet temini işi veya temizlik işi benzer iş olarak kabul

edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İspark İstanbul Otopark

İşletmeleri Ticaret A.Ş. Ek Hizmet Birimleri Alemdağ Cad. Hoş Sok. No:165/A İSPARK Haldun Alagaş Kat

Otoparkı Ümraniye/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş. Ek Hizmet

Birimleri Alemdağ Cad. Hoş Sok. No:165/A İSPARK Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İSTANBUL

adresine elden teslim edilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(94)

İSTANBUL-İHALE 2013/180252 İKN. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TIBBI VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDİM İSLER MÜDÜRLÜĞÜ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAŞLI VE ENGELLİ MERKEZİ TIBBİ VE TEMİZLİK MALZEMESİ

ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/180252

1-İdarenin

a) Adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP,

Merkez Mah. Genç Osman Cad. 19 34276

ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2125971464 – 2125977549

c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardimisleri@arnavutkoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 KALEM TIBBİ VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Arnavutköy İSTANBUL

c) Teslim tarihi ; Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde mallar

teslim edilecektir.

3- İhalenin

x ,, , Mehmet Akif ERSOY Mah. Atatürk Cad. No:79 Taşoluk Ek

a) V apılacaeı ver :

Hizmet Binası 34275 Arnavutköy İSTANBUL

b) Tarihî ve saati : 03.01.2(114 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun

belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. î. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deney imini gösteren

belgeler.4,4, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.MKDİKAI MALZEME TEMİN İŞLERİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mehmet Akif ERSOY

Mah. Atatürk Cad. No:79 Taşoluk Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Arnavutköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

in d i rmeler i zo runludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif ERSOY Mah. Atatürk Cad. No:79 Taşoluk Hizmet

Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Arnavutköy/İSTANBUL adresine elden feslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(77)

ANKARA-İHALE MALZEMELİ TEMİZLİK HİZ.ALIMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK İŞ SAĞ.VE GÜV.GN.MD.ISG.DÖN.S.

Yorumlar Kapalı

MALZEMELİ TEMÎIIİK VAmuri

AMNACAKTJK

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEMELİ TEMİZLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası : 2013/183959

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi vc saati

: İNÖNÜ BULVARI 42 06520 EMEK ÇANKAYA/ANKARA

: 3122966737 – 3122155091

gdcmirci@csgb.gov.tr

https://ckap.kik.gov.tr/EKAP/

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ile Bölge

Laboratuar Şeflikleri Adana, Bursa , İstanbul, İzmir, Kayseri ve

Kocaeli hizmet binaları ve müştemilatlarının 2014 yılında 11 ay

süreyle malzemeli olarak genel temizlik hizmeti.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ankara 17 işçiyle,

Bölge Laboratuvar Şeflikleri Adana 1 işçiyle, Bursa I işçiyle,

İstanbul 1 işçiyle, İzmir I işçiyle. Kayseri 1 işçiyle ve Kocaeli 2

işçiyle olmak üzere toplam 24 işçiyle

İşe başlama tarihi 03.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI – İş Sağlığı

ve Güvenliği Genci Müdürlüğü İ Blok 4.Kat Toplantı Salonu

07.01.2014- 10:30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan vc istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirkülçri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler vc bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %lOdan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat vc kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada özel sektörde malzemeli veya malzemesiz olarak yapılan her türlü genel temizlik hizmeti

benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir vc I50TRY (Türk Lirası) karşılığı Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok Z.Kat 04 Numaralı Oda

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI – İş

Sağlığı vc Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok Z Kat 04 Nolu Oda. adresine elden teslim edilebileceği

gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(84)

DENİZLİ-İHALE 10 AY SÜRE İLE 1 AŞÇI 3 BAYAN EĞT.KUR.YAP.YAŞ.DER.GÖRME ENGELLİLER ORTAOKULU MD.

Yorumlar Kapalı

2014 YILI MALZEMESİZ 10 AY SÜRE İI.K I ASCI i BAYAN PKKSONKI. İI.K VK.Mr Kİ VlIM v I GTNU. İT Mİ/1.İK İŞİ

GOKMT TAPU I İIT R İl KOKlU.I/GORMr. KNGK.IİI.KR OR I AOMUH-KGİ I İM M Kİ MI M MM IHMA YT YAŞATMA DUR. MİI.I.İ TGİ I İM IIK M IGI

MİSIKŞVUIIk

2014 VII I MAl./l-MliSI/ I W SI RI ILI: I AŞt, I t HAVAN ILRSONII II I VIMI K YAPIM VI Gl Nl I. TI MTZI.IK IŞI hizmet alımı 47)4 sayıl. Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine gore açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıl Numarası : 2013/184959

I-İdarenin

a) drcsı

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik losla Adresi

C) İhale dokümanının görülebileceği iııtcınet adresi

MEHMET AKIT ERSOY MAIIAI I I SI 2) İ KİM BULVARI 50 SOKAK 2 20100 MERKEZ DENİZLİ

MERKEZ/DENİZİ i

258)771145 – 258)776255

erdemkya ıı holin.ul enin

https //ekap kik gov tr/EKAP/

2-lhalc konusu hizmetin

a) Niteliği, turu ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) Suresi

)- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Mi/metin miktarı ve turu ekte yer almaktadır

Ayrıntılı bilgiye EK Afla yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

Eğt Kur Yap Yaş Demeyi Denizli (ioıme Engelliler Ortaokulu Tum bölümleri

İse başlama tarihi 01 01 2014. işin biliş tarihi )l 12 2014

Mehmet Akif Ersoy Mah 29 İ kini Bulvarı 50 Sok No 2 Denizli

24 12 2013 – II 00

4. İhaleye katılabilme şanları vr islenilin belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanarak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şanları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mev/ualı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Itclgcsi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret vc/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. I ıı/el kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret vc/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Siıkııleıi.

4.1.2.1. (ieıçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine gore tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönelimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilenil lıınıunu goslcımek ıızcrc ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya İni hususları gösteren belgeler

ile tuzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şannamcdc belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şannamcdc belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yapın ilama/

4.1.6 I ıı/el kişi tarafından iş deneyimini göstermek ıızcrc sunulan belgenin, tuzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, lıcaıcl ve sanayi odasılicarcl odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da scılıesl muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geme doğııı son bil yıldıı kesintisiz olarak hu sarım konulduğunu gösteren, standart loııııa uvgun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bu sözleşme kapsamında kabul işlenilen tamamlanan ve teklif edilen bedelin . 45 olanından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya bcıızcı işlere dışkın iş

deneyimini gösteren belgeler

4.4. Hu ihalede benzer iş olarak kabul edilerek işler:

4.4.1 .Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilmiş İhale konusu işle nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren malzemeli ve/veya malzemesiz temizlik işi veya yemek yapım işi benzer

iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına goıc belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması

7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TKY ( Türk Lirası) karşılığı Eğt Kur Yap Yaş Der Denizli Görme Engelliler Ortaokulu Mudur Baş Yard Odası (İhale

Dokümanının idareden satın alındığı durumlarda dokuman bedelinin Denizli Muhasebe Muduıluğune yatırılması geıekinektedir I adresinden salın alın.ıhılıı

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını salın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. I ekililer, ihale tarih ve saatine kadar Eğt Kur Yap Yaş Dem Denizli Görme Engelliler Ortaokulu adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir

9. İstekliler [ekililerim. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdi! İhale sonucu ıı/eıınc ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim tiyat sözleşme imzalanacaktır

Bu ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir

10. İstekliler teklif eniklen bedelin oîunden az olmamak uzcıe kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik sinesi, ihale talihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim gunudur

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

(74)

AFYONKARAHİSAR-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

2014 YILI TEMİZLİK İŞLERİ

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AFYON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı Temizlik işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/184107

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

DERVISPASA MAH.BİLGİ CAD.NO: 25 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722153332 – 2722138390

afyonormanısl @ ogm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3. işçi ile 2014 yılı Temizlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü satış salonu

İşe başlama tarihinden itibaren 11(onbiray yirmi dokuzgün) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Derviş Paşa Mah.Bilgi Cad. No:25

24.12.2013- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Temizlik ve bina bakım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afyonkarahisar Orman işletme Müdürlüğü

Makina İkmal Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Orman işletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(72)

HATAY-İHALE TEMİZLİK HİZMET ALIMI KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

1 KURULUŞUN TEMİZLİK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

1 kuruluşun temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

:2013/183504

Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya/HATAY

HATAY/ MERKEZ/HATAY

: 3262161089 – 3262135842

: hataybakim@hotmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Bina, bahçe ve çevrenin temizliği, çamaşırların ve

bulaşıkların yıkanması işidir

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

: İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2. kat Toplantı

Salonu Antakya/HATAY

: 19.12.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: ,

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen

binaların genel temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri müştereken

veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Antakya/HATAY adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2. kat Toplantı

Salonu Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(85)

KONYA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYA İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/181319

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

Şükran Mah Teyfikiye Cad. No: 2 MERAM/KONYA

3323531006-3323530241

konyailnufus@nvi.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı 9 Kişi ile 11 aylık malzemeli temizlik hizmeti alımı

: Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 26.12.2013 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde Gerçekleştirilen Genel Temizlik Hizmeti

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 [Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(71)

Older Entries Newer Entries