ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZ.ALIMI ANKARA VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İhale İlanı

Temizlik Hizmeti Alınacaktır

ANKARA VAT,İT,tef İL DERNEKLER MÜDÜRT.TICÜ

Ankara Valiliği II Dernekler Müdürlüğü Hizmet Binası Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı

4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edılecektır.Ihaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No:2013/152623

1. İdarenin

a) Adresi :Hükümet caddesi No. 11 Ulus /ANKARA

b ) Telefon – Faks Numarası :312 3121140 – 312 306657

c ) Elektronik Posta Adresi: dernekler@ankara.gov.tr

(varsa)

ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

görülebileceği internet adresi

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :İhaIenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (elektronik Kamu Alım Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer :Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Hükümet cad.No:ll

Ulus/Altındağ/ANKARA

c ) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2014 işin bitiş tarihi 31.12.2014

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Hükümet Caddesi No: II Ulus-AItmdağ/ANKARA

b ) Tarihi – Saati :04.12.2013 – 09:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katdma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından yada ilgili

meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teki T mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhaleCkonusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.4.2. Ekonomik vc mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu beigelerin taşıması gereken kriterler,

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1.îşdeneyimbelgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak .kabul edilecek işler : Kamu kurum ve Kuruluşları ile özel

Sektörün Genel Temizlik işi benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-Ihale Dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C Ankara

Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Hükümet cad. No:l 1 Ulus/ ALTINDAĞ/ANKARA adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur

-8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.C Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Hükümet cad.

No: 11 Ulus- ALTINDAĞ/ ANKARA elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için

teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

(52)

İSTANBUL-İHALE 2013/170439 İKN. İST.B.B.BŞK.SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜR

Yorumlar Kapalı

İSTANBUL BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

3 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/170439

1- İdarenin

M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. 62 34010 MERTER

a) Adresı : GÜNGÖREN/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124494235 – 2124494290

c) Elektronik Posta Adresi : ahmet.olgun@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği . https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez Ambarı – BAYRAMPAŞA-

İŞTANBUL

c) Teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden

itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. İhtiyaç

listesinde yer alan mallar Tek partide teslim edilecektir.

3- İhalenin

. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü. M. Nesih

a) Yapılacağı yer : özmen Mah Rasım Sok No;62 Kat:4) 340,0 Merter / IgjANBUL

b) Tarihi ve saati : 17.12.2013 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 81 TRY (Türk Lirası) karşılığı Levazım ve Ayniyat

Müdürlüğü-M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. 62 34010 MERTER adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü. M. Nesih Özmen

Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4, 34010 Merter / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli.taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(59)

BALIKESİR-İHALE TEMİZLİK TEKNİSYEN YARD. ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK VE TEKNİSYEN YARDIMCISI

ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik ve Teknisyen Yardımcısı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

:2013/173281

Bahçelievler Mh. Teknik Lise Cd. 121 10050 Bahçelievler

Mh. BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR

2662219475 – 2662215811

balikesir@aile.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: Balıkesir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

: İşe başlama tarihi 01.01.2014, ışın bitiş tarihi 31.12.2014

Bahçelievler Mah.Teknik Lise Cad.No:121/A Merkez

BALIKESİR

: 05.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatikriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların

genel temizliği işleri veya teknisyen yardımcısı işleri müştereken veya ayrı ayrı benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(104)

AFYONKARAHİSAR-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MD.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

AFYONKARAHİSAR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR PMYO MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2014-31.12.2014 ARASI 12

AYLIK 10 İŞÇİ İLE GENEL TEMİZLİK İŞİNİN YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2013/167234

HASAN KARAAĞAÇ MAHALLESİ AHIR SUYU

MEVKİİ ERKMEN YOLU NO:24 03000

AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

2722131742-2722134490

afyonpmyo@egm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün

Teknik Şartnamede belirtilen kapalı ve açık alanları

İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

Hasan Karaağaç Mahallesi Ahır Suyu Mevkii Erkmen Yolu

No:24 03000 – MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

16.12.2013 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu Binaları yada Özel Sektörde Yapılan kapalı alan veya açık alan Temizlik İşçilik

Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLAN OLUNUR.

(64)

İZMİR-İHALE 2013/163069.YAĞMURUSU IZG.TMZ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

YAĞMURSUYU IZGARALARININ VE BAĞLANTI KOLLARININ TEMİZLİĞİ HİZMETİ

ALINACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

izmir İli 1. Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu

Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

:2013/163069

: Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR

: 2322932000 – 2322932831

: ihale-cacar@izsu.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla,

Seferihisar İlçeleri

: İşe başlama tarihinden itibaren 180(Yüzseksen) gündür

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250

Konak/İZMİR

: 16.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Kanalizasyon veya yağmursuyu hatlarının bakım veya onarım veya temizliği işleri, veya

Galeri veya mecra hatlarının bakım veya onarım veya temizliği işleridir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel

Müdürlüğü Muhasebe Şube Müd. Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat 2 Konak/İZMİR adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet

Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(54)

KONYA-İHALE TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIM MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİK

Yorumlar Kapalı

MEVLANA KALKINMA AJANSI

İHALE İLANI

Meviana Kalkınma Ajansı Temizlik Personeli ve Şoför Hizmeti Alımı, Herkese Açık İhale

Usulü ile gerçekleştirilecektir.

1- Ajansın İrtibat Bilgileri;

a) Adresi: Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA

b) Telefon ve faks numarası: Tel : (332) 236 32 90 Faks : (332) 236 46 91

Elektronik posta adresi: aosman.dogan@mevka.org.tr

2- İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, türü ve miktarı: Hizmet Alımı ( 8 Adet Temizlik Personeli, 4 Adet Şoför )

b) Yapılacağı yer: Konya ve Karaman Hizmet Binaları ve Taşıtları

c) Süresi: 12 ay (01.01.2014 – 31.12.2014)

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer: Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA

c) Tarihi ve saati: 09/12/2013 Pazartesi günü, Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.2- Kanuni ikametgh sahibi olmak, Türkiyede tebligat için adres göstermek.

4.1.3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve

sanatkr odası belgesi.

4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkr odasından, ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesi, en son durumunu gösterir ticaret

sicil gazetesi ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.4.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir TicaretSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5- İsteklinin vergi dairesi veya Yeminli Mali Müşavir onaylı son döneme ait (2012)

bilanço ve gelir tablosu.

4.1.6- İsteklinin son beş yıl içerisinde ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin

en az % 50 si oranında tek sözleşmeye ilişkin gerçekleştirdiği ihale konusu iş ile ilgili

deneyimini gösteren bilgi ve belgeler. (İş Bitirme Belgesi gibi)

4.1.7- İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70ini, diğer

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10unu sağlaması gerekir.

Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının

% 30undan az olamaz.

4.1.8- Standart formlar

 Birim Fiyat Teklif Mektubu,

 Birim Fiyat Teklif Cetveli,

 Kesin Teminat Mektubu Örneği (Sözleşme aşamasında getirilecektir),

 Yüklenici İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme),

 Yasaklı olunmadığına dair taahhütname,

 Geçici teminat mektubu,

 İş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9- İhale dokümanlarını almak için bankaya yatırılması gereken 150 TLnin yatırıldığını

gösteren dekont.

4.1.10- İş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması

zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.3), (4.1.4), (4.1.5), (4.1.7), (4.1.8

de belirtilen yasaklı olunmadığına dair taahhütname ve iş ortaklığı beyannamesi)

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.11- Vekleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya

ilişkin noter onaylı vekletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

4.1.12- Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme

bedelinin en az % 80inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan veya davet tarihinden geriye

doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu işe ilişkin deneyimini

gösteren belgeleri sunması zorunludur.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah.

Ulaşbaba Cad. No.28 Selçuklu / KONYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde

(www.mevka.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak

zorunludur.Bunun için 150 TLlik ihale doküman bedelinin T.C. Ziraat Bankası Konya Şubesi TR59

0001 0001 6851 3651 7250 01 İBAN nolu Ajans hesabına yatırılması ve dekontun Ajansımıza

ulaştırılması gerekmektedir.

7- Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 09/12/2013, saat

ll:00a kadar T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Medrese Mah. Ulaşbaba

Cad. No.28 Selçuklu / KONYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi,

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden

Ajans sorumlu değildir.

8- İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatlar,

Mevlana Kalkınma Ajansının Ziraat Bankası Konya Şubesindeki TR59 OOOl 0001 6851

3651 7250 01 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine

bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim

günü olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin

işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen

vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce

Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

(47)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZM. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ. ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FAB.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTI R

TÜRKİYE SEKER FABRİKALARI AA ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FABRİKASI MÜDÜRLÜ,

Fabrikamız Ofis Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/161803

Türkiye seker fabrikalari a.s.

: elektromekanık aygıtlar fabrikası 06790

etimesgut/ankara

: 3122449055-3122448286

: ankanıemaf@tuıkseker.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA

: İşe başlama tarihi 06.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

: Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA

: 06.12.2013-14:30

4. İhaleye katılabilme şartları va istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, İlk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sidl Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

İhale Kayıt Numarası

1- ldarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- thale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 îhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yapttrılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı yapılan temizlik hizmet işleri kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. îhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Urası) karşılığı Elektromekanik

Aygıtlar Fabrikası – Ticaret Şefliği, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası – Haberleşme Servisi adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, thale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(61)

AFYONKARAHİSAR-İHALE TEMİZLİK ARAÇ KİRALAMA ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİK

Yorumlar Kapalı

T.C.

ZAFER KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterliği

MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ VE MOTORLU ARAÇ SÜRÜCÜSÜ

HİZMETİ ALIMI

İHALE İLANI

Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı işi, Herkese Açık

İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 – Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası: Tel : (274) 271 77 61 Faks : (274) 271 77 63

e) Elektronik posta adresi: imib@zafer.org.tr

2 – İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı: Ajansın Kütahya merkez ofisi ile Afyonkarahisar, Manisa ve

Uşak Yatırım Destek Ofislerinde toplam 5 (beş) işçi ile yapılacak malzemeli genel temizlik

işi ve Ajans Genel Sekreterliğinde 1 (bir) işçi ile yapılacak motorlu araç sürücüsü hizmeti

alımı işi.

b) Yapılacağı yer: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde birer adet ofis.

e) Süresi: 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası.

3  İhalenin:

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez /

KÜTAHYA

e) Tarihi ve saati: 10.12.2013 – 10:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde

Uygulanacak Kriterler:

4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları

gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik

posta adresi,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter

onaylı vekletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

e) İsteklinin ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin en az %50si oranında

gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler (Standart Form EK-

6c), gerekirse ortaklık durum belgesi (Standart Form EK-6b)

0 Teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek geçici teminat.

Teminat mektuplarının standart forma uygun olması zorunludur. (Standart Form EK-5ş)

g) Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart

Form EK-5k).

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form EK-6a),

İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.4. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 – İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

6 – İhale dokümanı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Man. Hayme Ana

Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde

(www.zafer.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.

Bunun için 100.-TL (Yüz Türk Lirası)?lik ihale doküman bedelinin Ajansın T.C. Ziraat Bankası

Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750 14 hesabına yatırılması ve

dekontun Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.7 – İstekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere geçici teminat

mektubu sunacaklar veya Ajansın T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49

OOOl 0001 7952 8849 4750 14 hesabına nakit olarak yatırarak dekontunu sunacaklardır.

8 – Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 10.12.2013 tarihi saat 10.00a

kadar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM

Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi,

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu

değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, işin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Kısmi teklif

verilemez. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü

olmalıdır.

11 – T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım islerine ilişkin isi ihale

edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce^anstan erhansi bir hak

talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Zafer Kalkmma^jansı GeneySekreterliği

(60)

TRABZON-İHALE BÜRO ELEMANI,OPERATÖR,ŞOFÖR VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BÜRO ELEMANI, OPERATÖR, ŞOFÖR VE TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMETİ

BELEDİYESİ FEN İSLERİ

Büro elemanı, Operatör, Şoför ve Temizlik işçisi hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/168995

1- İdarerjin

a) Adresi . CUMHURİYET İLKE 1 61010 PELİTLİ TRABZON

MERKEZ/TRABZON

b^nVefakS : 462334,369 – 462334,226

c) Elektronik Posta Adresi : hasankeles61@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2- İ hale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktanna ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Pelitli Belediyesi Belde sınırlan

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.03.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah.İlke Sok.No: 11 Pelitli TRABZON

b) Tarihi ve saati : 05.12.2013 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere aptınlama/.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

43.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen Bina temizliği, Çevre Temizliği, Hastane Temizliği,

Park, Bahçe, Otel, İş Merkezi Temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pelitli Belediye

Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Pelitli Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(72)

KOCAELİ-İHALE TEMİZLİK HİZMMETİ ALIMI İL ÖZEL İDARESİ

Yorumlar Kapalı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ VE PAYDAŞ KURUMLAR SOSYAL ÇALIŞMACI,BURO,ŞOFÖR VE

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ ALIM İŞİ (2014 YILI)

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ

Kocaeli İl Özel İdaresi ve Paydaş Kurumlar Sosyal Çalışmacı,Büro,Şoför ve Temizlik Personeli Hizmeti

Alım İşi (2014 yılı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/165481

1-İdarenin

a) Adresi : Kadıköy Mah. Turan Güneş Cad. No:98 İzmit/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 2623221480 – 2623314418

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kocaeli İl Özel İdaresi, Valilik Hizmet Binası, Vali Konağı, İl Afet ve

b) Yapılacağı yer : Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 12.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilkilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektöre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi yapmış olmak benzer iş olarak

değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli İl Özel

İdaresi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kocaeli İl Özel İdaresinin

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubesi TR400001000163367025995003 nolu hesaba yatırmak

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından

ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postayaverildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Özel İdaresi İhale Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(129)

Older Entries Newer Entries