ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI NENEHATUN CAD.NO. 40 G.O.P.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/187195

1-İdarenin

a) Adresi : BÜYÜKESAT MAHALLESİ KOZA SOKAK NO:34 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124082000 – 3124082029

c) Elektronik Posta Adresi : destek6@sportoto.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 temizlik hizmeti amiri, 7 temizlik hizmeti şefi ve 35 temizlik

hizmeti personeli ile genel temizlik hizmeti alımı işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Teşkilat Başkanlığımız Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34 Çankaya

/ ANKARA adresinde yer alan hizmet binası, Faik Suat Cad.

Altındağ Kapalı Spor Salonu Yanı Altındağ/Ankara adresinde yer

alan Matbaa Şube Müdürlüğü binası ile Sıraselviler Cad. No:23

b) Yapılacağı yer : , – . , . ., …...

Beyoğlu/istanbul adresinde yer alan istanbul II Temsilciliği

Bürosu ve Alsancak Stadyumu Alsancak/İzmir adresinde yer alan

İzmir İl Temsilciliği Bürosu ve Başkanlığımızca uygun görülen

hizmet alanları

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 13.01.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayiodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının

veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest

muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar

ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan

yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul

edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir

tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç

önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede kamu veya özel sektöre yapılan her türlü personel çalıştırması işleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Spor Toto

Teşkilat Başkanlığı Büyükesat Mahallesi Koza Sokak No:34 Çankaya/ANKARA adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Büyükesat Mah. Koza Sokak

No:34 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(104)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK İŞİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GN.MD.YÜKSEK HIZLI TREN BÖL.MD

Yorumlar Kapalı

ESKİŞEHİR GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT İHZİMET BİNALARI VE

ÇEVRERSİNİN 10 İŞÇİ İLE 01.02.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA 11 AY

SÜREYLE İÇ VE DIŞ GENEL TEMİZLİK İSLERİNİN

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜI)ÜRlXĞL(TCDD)

MİT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT İHZİMET BİNALARI VE ÇEVRERSİNİN

10 İŞÇİ İLE 01.02.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA 11 AY SÜREYLE İÇ VE

DIŞ GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

: 2013/188718

Talatpasa Bulvari Gar/ANKARA Gar

: ALTINDAĞ/ANKARA

:3123090515/ 1895 – 3123090575

: tunagorgunogIu@tcdd.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

01.02.2014- 31.12.2014 (Dahil) Tarihleri Arası 11 Ay

Süreyle Eskişehir Gar Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve

çevresinin 10 işçiyle iç ve dış genel temizlik işlerinin hizmet

alımı ile yürütülmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Eskişehir Gar Müdürlüğü ve Çevresi

: İşe başlama tarihi 01.02.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

. YHT Bölge Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı Gar Altındağ /

: ANKARA

: 10.01.2014- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartlan vc istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatisanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇ UYGULAMA İZİN BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki

olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda yapılan bina ve çevre temizliği hizmetleri benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 2

Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesine İhale Doküman Bedeli yatırıldıktan sonra YHT Bölge

Müdürlüğünden alınacaktır, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Tekli İler. ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu adresine

elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

1 I. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(69)

VAN-İHALE TEMİZLİK ALIMI VAN

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/189963

İSTASYON MAHALLESİ AKKÖPRÜ MEVKİİ TCDD GAR YANI 65100

MERKEZ VAN MERKEZ/VAN

4322234026 – 4322234042

a.fidan2@gtb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı 6 işçi ile 12 ay temizlik hizmet alımı

: Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(onikiay) aydır

VAN MERKEZ İSTASYON 0 65100 İSTASYON MAHALLESİ – VAN

MERKEZ / VAN

: 06.01.2014 – 10:00

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Temizlik Hizmet Alım İşleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğu Anadolu

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(75)

VAN-İHALE TEMİZLİK ALIMI VAN.DOĞU ANAD.GÜM.TİC.BÖL.MD

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Temizlik Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/189963

İSTASYON MAHALLESİ AKKÖPRÜ MEVKİİ TCDD GAR YANI 65100

MERKEZ VAN MERKEZ/VAN

4322234026 – 4322234042

a.fidan2@gtb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı 6 işçi ile 12 ay temizlik hizmet alımı

: Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(onikiay) aydır

VAN MERKEZ İSTASYON 0 65100 İSTASYON MAHALLESİ – VAN

MERKEZ / VAN

: 06.01.2014 – 10:00

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Temizlik Hizmet Alım İşleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğu Anadolu

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(80)

SAKARYA-İHALE 2013/192571 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yorumlar Kapalı

SAPANCA ADLİYESİ 2014 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI

SAPANCA ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SAPANCA ADLİYESİ 2014 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

SÜET = 2013/192571

1-İdarenin

a) Adresi : RÜSTEMPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. 54600 SAPANCA/SAKARYA

b) Telefon ve faks 2645827374 – 2645825107

numarası

c) Elektronik Posta . ..

… : muratcevnerl@hotmail.com

Adresi

ç) İhale

dokümanının

görülebileceği

internet adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü _ Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

ve miktarı Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : SAPANCA ADLİYESİ

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014. işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SAPANCA ADALET SARAYI SAPANCA SAKARYA

b) Tarihi ve saati : 30.12.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. Belgeler,

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş

ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin

alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

h)

Madde 7 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş

ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin

alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bîr sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Hertürlü personel çalıştırlmasına dayalı hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAPANCA

ADLİYESİ SAVCILIK KALEMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAPANCA ADLİYESİ SAVCILIK KALEMİ adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(91)

SAKARYA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI,SANTRAL VE SATIŞ SALONU VE KURTKÖY SON DEPO

İDARE BİNASININ 2014 YILI MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK İŞİNİN YAPILMASI

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-HENDEK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hendek Orman İşletme Müdürlüğü idare binası,santral ve satış salonu ve Kurtköy Son Depo İdare Binasının 2014

yılı malzemeli genel temizlik işinin yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2013/190930

Rasim Pasa Mahallesi Fiskobirlik Caddesi 2 54300 HENDEK/SAKARYA

2646146094 – 2646146093

hendekisl@ogm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

11 ay 3 işçi

: Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Hendek Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Santral, Satış Salonu ve

Kurtköy Orman Deposu İdare Binası

: İşe başlama tarihi 15.01.2014, işin bitiş tarihi 15.12.2014

: Hendek Orman İşletme Müdürlüğü ihale Salonu

: 30.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yemirM

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından

az olmamak üzere, ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ve Özel sektörde yapılmış olan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına goıe belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hendek Orman İşletme Müdürlüğü

Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(91)

SAMSUN-İHALE 2013/183392 TEMİZLİK MAL.ALIMI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

20 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/183392

1- İda renin

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

a) Adresi : MERKEZİ (Bundan sonra OMUSUVAM olarak yazılacaktır.) DÖNER

SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ATAKUM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası : 3623121919 – 3624576010

c) Elektronik Posta Adresi : omusamsafomu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği ,  . …

. . ., x° e : https://ekap.kik.uov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa) r r °

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : OMUSUVAM Hastane Genel Deposu Atakum/SAMSUN

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 31/12/2014 tarihileri arasında idare

tarafından verilecek olan siparişe istinaden 20 (Yirmi) gün içerisinde malzemeler

teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati : 13.01.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerce tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet

belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin

imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 ve 16 sıra nolu malzemeler için TSE/TSEK Uygunluk Belgesi olmalıdır.

2) 2,3, 5, 9,13, 14,16 ve 17 sıra nolu malzemeler için Sağlık Bakanlığından Üretim İzin Belgesi olmalıdır.11 ve 12 sıra nolu malzemeler için T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Üretim Sertifikası olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edileeek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları

içeren doküman:

a) Teklif edilen malzemeleri tanıtıcı katalog ve prospektüs verilmelidir.

b) Teknik Şartname maddeleri tek tek cevaplanmalıdır.

c) Teklif edilecek ürünlerden; 1 sıra nolu malzeme için en az 10 (on) adet; 2 ve 3 sıra nolu malzeme için en az 5 (beş) kg; 4,

6, 8, 10 ve 13 sıra nolu malzemeler için en az 2 (iki) adet; 5 sıra nolu malzeme için en az 2 (iki) kg; 7 sıra nolu malzeme için

en az 1 (bir) litre; 9, 14 ve 16 sıra nolu malzemeler için en az 10 (on) kg; II ve 12 sıra nolu malzemeler için en az S0 (elli)

adet; 15 sıra nolu malzeme için her renkten en az 2 (iki) şer adet; 17 sıra nolu malzeme için en az 5 (beş) torba; 18, 19 ve

20 sıra nolu malzemeler için en az 2 (iki) paket numune, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar OMUSUVAM

Hastane Genel Deposu Kurupelit Kampusü Atakum / SAMSUN adresine teslim edilecek, numune teslim tutanağı ihale

zarfı içerisine konulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Temizlik Malzemeleri Alımı İşi İle İlgili

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı OMUSUVAM Satmalına Ünitesi

Atakum / SAMSUN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplanı bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(61)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMET ALIMI DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GN.MD.YÜKSEK HIZLI TREN BÖL.MD

Yorumlar Kapalı

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ VE YHT POLATLI GAR ŞEFLİĞİNE AİT

HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN 8 İŞÇİ İLE 01/02/2014 -31/12/2014

TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE İÇ VE DIŞ GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN

HİZMET ALIMI İLE YÜRÜTÜLMESİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT

BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ VE YHT POLATLI GAR ŞEFLİĞİNE AİT

HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN 8 İŞÇİ İLE 01/02/2014 -31/12/2014

TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE İÇ VE DIŞ GENEL TEMİZLİK

İŞLERİNİN hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/188787

. Talatpasa Bulvarı Gar/ANKARA Gar

ALTINDAĞ/ANKARA

: 3123090515 Dahili 1895 – 3123090575

: tunagorgunoglu@tcdd.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

01.02.2014 – 31.12.2014 (Dahil) Tarihleri Arası 11 Ay

Süreyle YHT Bölge Müdürlüğüne ait hizmet binası ve

Polatlı Gar Şefliğine ait hizmet binaları ve çevresinin 8

: işçiyle iç ve dış genel temizlik işlerinin hizmet alımı ile

yürütülmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: YHT Bölge Müdürlüğü Binası ve Polatlı Gar Şefliği

: İse başlama tarihi 01.02.2014, isin bitiş tarihi 31.12.2014

YHT Bölge Müdürlüğü Talatpasa Bulvarı GAR Altındağ

/ANKARA

: 02.01.2014-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- îhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARSI İLAÇ UYGULAMA İZİN

BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki

olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda yapılan bina ve çevre temizliği hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2

Bölge Mali İsler Veznesine Dosya Bedeli Yatırıldıktan Sonra YHT Bölge Müdürlüğü

İhale Bürosundan alınacaktır, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(79)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GN.MD.YÜKSEK HIZLI TREN BÖL.MD

Yorumlar Kapalı

ANKARA GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN

01.02.2014 -31.12.2014 TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE 23 İŞÇİYLE İÇ VE DIŞ

GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN HİZMET ALIMI İLE YÜRÜTÜLMESİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

YHT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA GAR MÜDÜRLÜĞÜNÜNE AİT HİZMET BİNALARI VE ÇEVRESİNİN

01.02.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI 11 AY SÜREYLE 23 İŞÇİYLE İÇ VE DIŞ

GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/188743

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

.Talatpasa Bulvari Gar/ANKARA Gar

: ALTINDAĞ/ANKARA

:3123090515-3123090575

: tunagorgunoglu@tcdd.gov.tr

; https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

01.02.2014-31.12.2014 (Dahil) Tarihleri Arası 11 Ay

Süreyle Ankara Gar Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve

çevresinin 23 işçiyle iç ve dış genel temizlik işlerinin hizmet

alımı ile yürütülmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ankara Gar Müdürlüğü

İşe başlama tarihi 01.02.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YHT Bölge Müdürlüğü Gar Altındağ / ANKARA

b) Tarihi ve saati : 10.01.2014-10:00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek OdasıBelgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇ UYGULAMA İZİN

BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki

olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda yapılan bina ve çevre temizliği hizmetleri benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YHT

Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YHT Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(67)

İZMİR-İHALE 2013/185128.TEMİZLİK SARF MLZ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DOKUZ EYLÜL

ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI EV İDARESİ SARFLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2013/185128

. Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340

 BALÇOVA/İZMİR

:2324122410- 2324122199

: dsi@deu.edu.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

: 1.KALEM DISPENCER PEÇETE (250 LIK)-9.500 ADET

2.KALEM KAĞIT RULO HAVLU 40.000 ADET 3.KALEM

TUVALET KAĞIDI 55.000 ADET 4.KALEM DISPENCER

UYUMLU RULO HAVLU (METRE)-2.500.000 METRE

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: D.E.Ü ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBI

SARF DEPOSU

: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, İDARE

TARAFINDAN YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA

TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ FAX NUMARASINA VEYA

ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE YAPILACAK RESMİ

SİPARİŞ YAZISI İLE YAPILACAK BİLDİRİMLERDE

BELİRTİLEN TESLİM TARİHİNE İSTİNADEN 12 AY

SÜRESİNCE PEYDER PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR

3- İhalenin

D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ İHALE

a) Yapılacağı yer : SALONU,MITHATPAÇA CAD.NO:1606 INCİRALTİ

KAMPÜSÜ BALÇOVA İZMİR

b) Tarihi ve saati : 07.01.2014- 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRTİLEN ADET KADAR NUMUNE İHALE SIRASINDA TEKNİK

KOMİSYONA TESLİM EDILECEKTIR.AYRICA TEKNİK ŞARTNAMELERDE BELİRTİLEN

BİLGİ/BELGELER İHALE DOSYASINDA BULUNACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı D.E.Ü DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MİTHATPAŞA CAD.NO: 1606

INCIRALTI KAMPUSU BALÇOVA İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(92)

Older Entries Newer Entries