ANKARA-İHALE DEZENFEKTAN VE SEKRETERLİK HİZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLETMESİ D.SERMAYE

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Aşağıda cins vc miktar, yazılı listelenen işlerin alımı 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaıe

edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a) Adrcsi : ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3123051227 -3123114192

c) Elektronik Posta Adresi : satinal@hacettepe.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet ,

adresi (varsa) : https://elcap.kik.gov.ir/EKAP/

2- İhale konusu malın / hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalelerin niteliği, türü vc miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale doküman» içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sıra No    Proje No    İhale Kayıt No    İhale Adı    İhale Tarihi/Saati    Şartname Bedeli (TL)

1    2014/515    2014/38209    (18) Kalem Dezenfektan Alımı    16/05/2014 14:00    50,00.-TL

2    2014/514    2014/38456    Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı (20 kişi ile 6 ay)    16/05/2014 14:30    50,00.-TL

b ) Teslim Yeri(leri): – Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kimyasal Malzeme Deposu (Bu madde i. sıradaki îhale için geçerlidir)

b) Yapılacağı yer: – Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir)

c ) Teslim Tarihi(leri): – İhale listesinde yer alan malzemelerin 1.siparişi Sözleşmeyi takiben derhal, 2.siparişi Eylül ayında verilecektir. -

Sipariş yazısının tebliğinden itibaren, teklif mektubunda yüklenicinin belirttiği teslim süresi içinde. (….) iş günü içerisinde mal teslim

edileceklir.Teklif mektubunda malzemenin teslim süresi İş Günü olarak belirtilecek olup (Teslim süresi 30 !ş Gününü geçemez) teslim süresi

belirtilmediği takdirde 20 (yirmi) İş Günü teslim süresi esas alınacaktır. Teklifte belirtilen Süreler Iş Günü olarak değerlendirilecektir. -Talep

miktarındaki değişiklik siparişin öne veya arkaya alınmasını gerektirirse, bu durum en az 15 (onbeş) gün öncesinden yükleniciye bildirilir. -

Teslimatlar 22.12.2014 tarihini geçmeyecektir. Teslimatların 22.12.2014 tarihine kadar yapılmaması durumunda Gecikme İhtarı verilmeksizin

kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir vc sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. -Yasal ve ek

süre içerisinde yüklenici tarafından sipariş taahhüdü yerine getirilmedikçe aynı ürün için sonraki sipariş verilmeyecektir. Farklı ürünlerde ise

idare sipariş tamamlanmadan bir sonraki siparişi vermeyebilir. -İdare taahhüt bedeli 20.000,00.-TL. ve altında kalan, miad sorunu olmayan

malzemelerin tamamının siparişini vermekte serbesttir. (Bu madde 1. sıradaki ihale için geçerlidir)

c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.07.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014 (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir)

3- İhalenin

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü

a) Yapılacağı yer: : (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu

b) Tarihi vc saati: yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları vc istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi (Bu madde 1. sıradaki

ihale için geçerlidir);

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (Bu madde 2. sıradaki ihale için

geçerlidir);

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (Bu madde I. sıradaki ihale için geçerlidir),

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir),

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet

belgesi veya belgeler (Bu madde 1. sıradaki ihale için geçerlidir):

1. kalemdeki (391000), 12. kalemdeki (391074) ve 14. kalemdeki (391076) malzemeler için; Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı ndan Biyosidal

Ürün Ruhsatnamesi*ne sahip olmalıdır ve yetkili firma teklifle beraberinde bu belgeyi tarafımıza vermelidir.

4. kalemdeki (391020) malzeme için; Teklif edilen ürünün (500lük ise 500lük, 1000lik ise 1000lik) Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılıktan alınan

Satış ve Pazarlama İzin belgesi olmalı ve Biosidal Ürün Ruhsatnamesi olmalıdır.

13. kalemdeki (391075) malzeme için; Teklif edilen Ürün, Ulusal Bilgi Bankası kaydı ve Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsat onaylı

olmalıdır.

5. kalemdeki (391045), 10. kalemdeki (391052), 11. kalemdeki (391054), 12. kalemdeki (391074), 14. kalemdeki (391076) malzemeler için;

Teklif edilen ürün, Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsatlı olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamam» veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz. /

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek Özere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması

halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar» veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir),

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler (Bu maddt 2. sıradaki ihale için geçerlidir):

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %I0 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi

kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin

sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili.mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin

sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere

göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak

oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da

vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı

yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal

tutarının ise teklif edilen bedelin %15indcn az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi

sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir Önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuntltri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman (Bu

madde 1. sıradaki ihale için geçerlidir) :

İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (391020 kodlu

malzeme için; aplikatörü ile birlikte) (ihale tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve

benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.

I. kalemdeki (391000), 2. kalemdeki (391005) ve 3. kalemdeki (391006) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca stabilitesini korumalı,

ulusal veya uluslararası referans laboratuarlarında yapılmış stabilite çalışmaları sunulmalıdır.

12. kalemdeki (391074) ve 13. kalemdeki (391075) malzemeler için; Solüsyon, raf ömrü boyunca stabilitesini korumalı.akredite edilmiş

laboratuarlar tarafından stabilite çalışmaları sunulmalıdır.

1. kalemdeki (391000) malzeme için;

a) Ortalama bir doz kullanımı (3 mi.) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır. Teklif veren firma akredite edilmiş laboratuarlar

tarafından bu özellikleri karşıladığına dair yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.

b) Ürün, mikrobiyolojik ve toksikolojik testlerden geçmiş olmalı, cilt irritasyon indeksi sıfır olmalı ve bu özellikle ilgili raporlar idareye

sunulmalıdır.

2. kalemdeki (391005) malzeme için;

a) Dezenfektan solüsyon, bakteriler (metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter türleri

de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller, vb.), mantarlar ve viruslar (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip

olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan akredite edilmiş laboratuarlar tarafından yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır

3. kalemdeki (391006) malzeme için;

a) Dezenfektan solüsyon, bakteriler (Tüberkülosidal, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, Pseudomonasaeruginosa dahil

olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar (Aspcrgilus niger ve candidaalbicans dahil) viruslar (hepatit

B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan ulusal veya uluslararası referans labratuvarlarında

yapılmış çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.a) Hassas yüzeylerde (ameliyathane masaları ve lambaları, anestezi cihazları, dokunmatik monitörler, ventilatörlcr, LCD ekranlar,

mikroskoplar, kan şekeri ölçüm cihazı, tansiyon aleti, hasta yatakları, inftlzyon pompaları, telefon ve her türlü elektrikli cihaz kablo ve

yüzeyleri v.b.) kullanıma uygun olmalıdır. Kullanım alanları ile ilgili materyal uyumluluk laboratuvar çalışmaları verilmelidir.

b) Ürün nonkorozif ve nonoksidan olmalı, bu özelliği laboratuvar çalışmalarında gösterilmiş olmalıdır.

c) Bakteriler (Mycobacteriumtuberculosis, metisilin dirençli Staphylococcusaureus, vankomisin dirençli enterokoklar ve çoğul dirençli gram-

negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human ImmunodeficiencyVirus dahil) karşı etkili olmalı ve firma

bu özellikleri karşıladığına dair Ulusal Ekspertiz Raporlarını vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma

raporlarını hastanemize vermelidir.

4.3.1. İş deneyim belgeleri (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir) :

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir):

4.4.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen her türlü

personel çalıştırılmaya dayalı olan veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veri girişi kullanım elemanı, otomasyon sisteminin işletilmesi, ofis

personel hizmetleri ve tıbbi sekreterlik gibi hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulacak olan iş deneyim belgesi bu hizmetlerden

herhangi birine ait olabileceği gibi ikisi veya daha fazlasını bir arada barındıracak şekilde de verilebilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satmalına Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı)

adresinde görülebilir ve yukarıda belirtilen tutar karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih vc saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü.

Erişkin Hastanesi C Katı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalcmleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her

bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. (Bu madde 1. sıradaki ihale için geçerlidir)

9. İstekliler tekli Herini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu Üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu

kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir (Bu madde 2. sıradaki ihale için geçerlidir).

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(87)

DENİZLİ-İHALE 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALI KKK.11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK MALZEMELERİ (5 KISIM / 5 KALEM)

11 İNCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Temizlik Malzemeleri (5 Kısım / 5 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

2014/44867

1 Vinci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Mehmetçik

Mah. Lise-1 Cad. No:2/1 20100 PAMUKKALE/DENİZLİ

2582652121 -2582656051

motptugl 1ihkombsk@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: Temizlik Malzemeleri 5 (Beş) Kısım / (5 (Beş) Kalem)

(Alıma Ait Bilgiler Çizelgesinde Belirtilmiştir)

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: 11inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Vinci Taşınır

(Tüketilebilir) Mal Saymanlığı (401) Depoları / DENİZLİ

: Alımı yapılan mallar, ihale dokümanı Ekinde bulunan

Teslim Programı Çizelgesinde belirtilen tarih

aralıklarında teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer : 1 Vinci Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı

Pamukkale/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati : 06.05.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı 11inci

Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Pamukkale/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11 inci Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı

Pamukkale/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(72)

ZONGULDAK-İHALE 2014/43301

Yorumlar Kapalı

ORMAN

İSLETME

MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK

2014 yılı,Zonguldak Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü İdari binaları, sosyal tesis binası

ve müştemilatlarında, idarenin göstereceği diğer yerlerde yapılacak olan temizlik işleri,

idaremize ait kalorifer kazanlarının yakımı ve temizlik işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/43301

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

4. İhaleye katılabilme

değerlendirmesinde

: Yayla Malı. Kapuz Cad. 27 67030 Tepebaşı ZONGULDAK

MERKEZ/ZONGULDAK

: 3722517557 – 3722512057

: ayhanyalcin@ogm.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü. İşletme Müdürlüğü İdari

binaları. Sosyal tesis binası ve müştemilatları, kazan dairesi

İşe başlama tarihi 01.05.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

: Yayla malı.Kapuz cad.No:27 / Zonguldak

: 25.04.2014- 10:00

şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik

uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel

kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yayla mah.Kapuz cad.No:27 / Zonguldak

adresinde bulunan Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(69)

MANİSA-İHALE YANGIN EMNİYET VE SERVİS Y.TEM DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

DEMİRCİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLLÜĞÜ DEMİRCİ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK

MUHAFAZA ŞEFLİĞİ YANGİN EMNİYET VE SERVİS YOLU TEMİZLİĞİ İŞİ

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DEMİRCİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü Demirci Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şelliği Yangın Emniyet ve

Servis Yolu Temizliği İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

: 2014/38548

: Şecaattin Mah. Üniversite Cad. 27 45900 DEMİRCİ/MANİSA

: 2364621307 – 2364623202

: demirciisl@ogm.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

: Bakımı yapılacak yangın emniyet yolu 87,553 ha. servis s olu 147.990

km dir.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

: Manisa İli Demirci. Kula, Selendi. Köprübaşı ilçeleri bulunan 19 adet

ağaçlandırma projesindeki Yangın Emniyet ve Servis Yolları

: İşe başlama tarihinden itibaren 40(Kırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Şecaattin Mah. Üniversite Cad. No: 27 DEMİRCİ/MANİSA adresinde

bulunan Demirci Orman İşletme Müdürlüğü

: 18.04.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanla/..

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriteristr

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: /lo b ^ ^  . İhale edilecek işin niteliği ve özelliği gereği bu iş için 1 adet En az 120 I IP gücünde paletli traktör veya 1

adet En az 115 HP gücünde greyder gerekmektedir. Makina ve ekipmanların kendisine ait olduğuna dair

belgeyi veya kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesinin İdareye sunulması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Demirci Orman

İşletme Müdürlüğü Şecaattin Mah. Üniversite Cad. No: 27 DEMİRCİ/MANİSA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şecaattin Mah. Üniversite Cad. No: 27 DEMİRCİ/MANİSA

adresinde bulunan Demirci Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ellikleri bedelin %.Vtinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen teki illerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) taksim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(101)

ZONGULDAK-İHALE 2014/40639

Yorumlar Kapalı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2014 YILI ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 KİŞİLİK

MALZEMESİZ TEMİZLİK, 1 KİŞİLİK DANIŞMA YÖNLENDİRME VE 1 KİŞİLİK

TEKNİSYEN YARDIMCISI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

: 2014/40639

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Meşrutiyet Man.Gazi Paşa Cad.Zübeyde Hanım Sok.(

Ticaret İşhanı)Kat 3-4 ZONGULDAK

MERKEZ/ZONGULDAK

:3722500816- 3722500820

: birolrahmiadiyaman@hotmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 1 Kişi Malzemesiz Temizlik 1 Kişi Danışma Yönlendirme

1 Kişi Teknisyen Yardımcısı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Çocuk

Evleri

: İşe başlama tarihi 01.05.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

b) Tarihi ve saati

: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Mithatpaşa

Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:14 Ticaret İşhanı Kat:3-4

ZONGULDAK

: 18.04.2014 -09:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel

temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme veya teknisyen yardımcısı işleri

müştereken veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü /Zonguldak adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Mithatpaşa

Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:14 Ticaret İşhanı Kat:3-4 ZONGULDAK adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(65)

ZONGULDAK-İHALE 2014/38493

Yorumlar Kapalı

2014 YILI,ZONGULDAK ORMAN BÖLGE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNALARI, SOSYAL TESİS

BİNASI VE MÜŞTEMİLATLARINDA, İDARENİN GÖSTERECEĞİ DİĞER YERLERDE YAPILACAK OLAN

TEMİZLİK İŞLERİ, İDAREMİZE AİT KALORİFER KAZANLARININ YAKIMI VE TEMİZLİK İŞLERİ

2014 yılı,Zonguldak Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü İdari binaları, sosyal tesis binası ve

müştemilatlarında, idarenin göstereceği diğer yerlerde yapılacak olan temizlik işleri, idaremize ait

kalorifer kazanlarının yakımı ve temizlik işleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/38493

1- İdarenin

a) Adresi: Yayla Mah. Kapuz Cad. 27 67030 Tepebaşı ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası: 3722517557 – 3722512057

c) Elektronik Posta Adresi: ayhanyalcin@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü İdari binaları, Soyal tesis

binası ve müştemilatları, kazan dairesi

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Yayla mah.Kapuz cad.No:27 / Zonguldak

b) Tarihi ve saati: 11.04.2014 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzereilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Orman

İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yayla mah.Kapuz cad.No:27 / Zonguldak adresinde bulunan

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(72)

İZMİR-İHALE 2014/35711.TEMİZLİK HİZM.AL. TC.İZMİR VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD.

Yorumlar Kapalı

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/IIan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi 7

Yasal Kapsam 13 b/l

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım … – 94.751,00

3 KİŞİLİK 7 AYLIK ÖZEL HİZMET ALIMI TEMİZLİK

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

3 kişilik 7 aylık Özel Hizmet Alımı Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/35711

1-İdarenin

a) Adresi : GAZI BULVARI K:2-7 97 ÇANKAYA KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2324463352 – 2324415305

c) Elektronik Posta Adresi : izmir@shcek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İl Müdürlüğümüze bağlı Buca Sosyal Hizmet Merkezi

Müdürlüğüne 01.06.2014/31.12.2014 tarihleri arası 7

aylıkTemizlik Elemanı Özel Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Buca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

İşe başlama tarihi 01.06.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar II Müdürlüğü Gazi Bulvarı

No:97 K:6 (toplantı salonu) Çankaya/İzmir

10.04.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

2

27.03.2014 16:03https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGorunrulcme.aspx?rwndmd=.

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İha/e konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel

temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri müştereken veya ayrı ayrı benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğü Gazi Bul. No:97 K:7 Satınalma Servisi Çankaya/İZMİR adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gazi Bulvarı

No:97 K:7 (satınalma servisi) Çankaya/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

27.03.2014

(96)

İSTANBUL-İHALE FATİH KAMU HST.BİR.GEN.SKR. KAMU HAST.BİR.GNL.SEK.İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yorumlar Kapalı

HASTANEMİZ İHTİYAC115 KRLEM TEMİZLtK MAIZElflESTLTIVn

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRICA HASTANESİ

HASTANEMİZ İHTİYACI 15 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/37104

1-idarenin

a) Adresi : İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KASAP

İLYAS MH. ORGENERAL NFİZ GÜRMAN CD. KOCA

MUSTAFA PAŞA/ FATİH FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124596135 – 2125292220

c} Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : KIRTASİYE-DEMİRBAŞ DEPOSU

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacak olup, işin

süresi 365 takvim günüdür. Mallar, ilgili deponun yazılı siparişi

(FAKS , elden ile) doğrultusunda belirtilen miktarlarda olmak

üzere tebliğ tarihi itibariyle 10 (On) İş Günü İçerisinde teslim

edilecektir.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap ilyas

Mah.Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-

FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 08.04.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imzasirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

istekliler teklif edecekleri mallara ait en az birer adet numuneyi (üzerlerine firma adı, ihale adı ve ihale

sıra no yazılmış şekilde) teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı istanbul Eğitim ve

Araştırma Hastanesi -Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(74)

İSTANBUL-İHALE 2014/33796 İKN. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

11 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ

EYÜP BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı 4734 sayıl: Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Nişanca Mh. Feshane Cd. No:42 34050 EYÜP/İSTANBUL

2124400555-2124400559

destekhizmetleri@eyup.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale Kayıt Numarası : 2014/33796

1- idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihaie dokümanının görüiebiieceğ

ınternet adresi (varsa)

2- İha!e konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Nişanca Mh. Feshane Cd. No:42 Eyüp/İSTANBUL

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip; idarenin ihtiyaç durumuna göre,

kullanılacak ay sayısı ve toplam miktarları dikkate alınarak

yükleniciye bildirilmiş ihtiyacı kadar teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eyüp Belediye Başkanlığı Meclis Salonu Nişanca Mh. Feshane

Cd. No:42 Eyüp/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 03.04.2014 – 10:00

4, İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeteriik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veva bu hususları gösteren belgeler ile tüze! kişiliğin noter tasdikli irnza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1,5 İhaie konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıiarnaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eyüp Belediye

Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Nişanca Mh. Feshane Cd. No:42 Eyüp/İSTANBUL

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek oianlarm ihaie dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza

kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri

Müdürlüğü/Nişanca Mh. Feshane Cd. No:42 Eyüp/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale

sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri İçin teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(60)

İZMİR-İHALE 2014/32217.TEMİZLİK MLZ.ALIMI. EGE ÜN.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Yorumlar Kapalı

2014 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE

ÜNİVERSİTESİ

2014 Yılı Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2014/32217

1 -İdarenin

a) Adresi : E.Ü.DIS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

35100 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2323881106 – 2323880325

c) Elektronik Posta Adresi : dentdonersermaye@mail.ege.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 41 Kalem Temizlik Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : T.C.EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMPÜS -

BORNOVA / İZMİR

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, teslim edilmesi

öngörülen temizlik madde ve malzemelerinin tamamı tek

seferde teslim edilecektir. Teslimatlar teslim adresindeki

binada bulunan depolara istifleme şeklinde yapılacaktır. Teslim

edilecek malın tamamı sözleşmenin imzalanmasından itibaren

en geç 3 iş günü içerisinde teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK

TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 25.03.2014 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri, ihale komisyonunca incelenmek üzere

ihale tarihinden l(bir) gün önce teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep

edilmeyecek olup, numuneleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme

dışı bırakılacaktır.

b) İstekliler Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka , menşei

belirterek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi düzenleyeceklerdir.

c) Numunelerin üzerine mutlaka sıra numarası ve firma adı etiketle yapıştırılarak

belirtilecektir.

d) Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya

göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar …marka…, model…, malzemeyi teklifimizi

şartnameye uygunluk belgesibaşlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kğıdına yazılmış

ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve

şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı EGE

ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalenvkalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(67)

Older Entries Newer Entries