ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZM. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ. ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FAB.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTI R

TÜRKİYE SEKER FABRİKALARI AA ELEKTROMEKANİK AYGITLAR FABRİKASI MÜDÜRLÜ,

Fabrikamız Ofis Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/161803

Türkiye seker fabrikalari a.s.

: elektromekanık aygıtlar fabrikası 06790

etimesgut/ankara

: 3122449055-3122448286

: ankanıemaf@tuıkseker.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA

: İşe başlama tarihi 06.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

: Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA

: 06.12.2013-14:30

4. İhaleye katılabilme şartları va istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, İlk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sidl Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husustan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

İhale Kayıt Numarası

1- ldarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- thale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 îhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yapttrılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu yada özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı yapılan temizlik hizmet işleri kabul

edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. îhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Urası) karşılığı Elektromekanik

Aygıtlar Fabrikası – Ticaret Şefliği, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası – Haberleşme Servisi adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, thale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(58)

AFYONKARAHİSAR-İHALE TEMİZLİK ARAÇ KİRALAMA ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİK

Yorumlar Kapalı

T.C.

ZAFER KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterliği

MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ VE MOTORLU ARAÇ SÜRÜCÜSÜ

HİZMETİ ALIMI

İHALE İLANI

Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı işi, Herkese Açık

İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 – Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası: Tel : (274) 271 77 61 Faks : (274) 271 77 63

e) Elektronik posta adresi: imib@zafer.org.tr

2 – İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı: Ajansın Kütahya merkez ofisi ile Afyonkarahisar, Manisa ve

Uşak Yatırım Destek Ofislerinde toplam 5 (beş) işçi ile yapılacak malzemeli genel temizlik

işi ve Ajans Genel Sekreterliğinde 1 (bir) işçi ile yapılacak motorlu araç sürücüsü hizmeti

alımı işi.

b) Yapılacağı yer: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde birer adet ofis.

e) Süresi: 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası.

3  İhalenin:

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez /

KÜTAHYA

e) Tarihi ve saati: 10.12.2013 – 10:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde

Uygulanacak Kriterler:

4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları

gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik

posta adresi,

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter

onaylı vekletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

e) İsteklinin ihale konusu işlerde, Ajansa verdiği teklif bedelinin en az %50si oranında

gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler (Standart Form EK-

6c), gerekirse ortaklık durum belgesi (Standart Form EK-6b)

0 Teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek geçici teminat.

Teminat mektuplarının standart forma uygun olması zorunludur. (Standart Form EK-5ş)

g) Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart

Form EK-5k).

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form EK-6a),

İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.4. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 – İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

6 – İhale dokümanı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Man. Hayme Ana

Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde

(www.zafer.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.

Bunun için 100.-TL (Yüz Türk Lirası)?lik ihale doküman bedelinin Ajansın T.C. Ziraat Bankası

Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750 14 hesabına yatırılması ve

dekontun Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.7 – İstekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere geçici teminat

mektubu sunacaklar veya Ajansın T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49

OOOl 0001 7952 8849 4750 14 hesabına nakit olarak yatırarak dekontunu sunacaklardır.

8 – Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 10.12.2013 tarihi saat 10.00a

kadar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM

Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi,

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu

değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, işin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Kısmi teklif

verilemez. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü

olmalıdır.

11 – T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım islerine ilişkin isi ihale

edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce^anstan erhansi bir hak

talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Zafer Kalkmma^jansı GeneySekreterliği

(56)

TRABZON-İHALE BÜRO ELEMANI,OPERATÖR,ŞOFÖR VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BÜRO ELEMANI, OPERATÖR, ŞOFÖR VE TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMETİ

BELEDİYESİ FEN İSLERİ

Büro elemanı, Operatör, Şoför ve Temizlik işçisi hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/168995

1- İdarerjin

a) Adresi . CUMHURİYET İLKE 1 61010 PELİTLİ TRABZON

MERKEZ/TRABZON

b^nVefakS : 462334,369 – 462334,226

c) Elektronik Posta Adresi : hasankeles61@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2- İ hale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktanna ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Pelitli Belediyesi Belde sınırlan

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.03.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah.İlke Sok.No: 11 Pelitli TRABZON

b) Tarihi ve saati : 05.12.2013 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere aptınlama/.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.43. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

43.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen Bina temizliği, Çevre Temizliği, Hastane Temizliği,

Park, Bahçe, Otel, İş Merkezi Temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pelitli Belediye

Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Pelitli Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(68)

KOCAELİ-İHALE TEMİZLİK HİZMMETİ ALIMI İL ÖZEL İDARESİ

Yorumlar Kapalı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ VE PAYDAŞ KURUMLAR SOSYAL ÇALIŞMACI,BURO,ŞOFÖR VE

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMETİ ALIM İŞİ (2014 YILI)

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ

Kocaeli İl Özel İdaresi ve Paydaş Kurumlar Sosyal Çalışmacı,Büro,Şoför ve Temizlik Personeli Hizmeti

Alım İşi (2014 yılı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/165481

1-İdarenin

a) Adresi : Kadıköy Mah. Turan Güneş Cad. No:98 İzmit/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası : 2623221480 – 2623314418

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@kocaeliozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Niteliği, türü ve miktarı İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kocaeli İl Özel İdaresi, Valilik Hizmet Binası, Vali Konağı, İl Afet ve

b) Yapılacağı yer : Acil Durum Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 12.12.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilkilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektöre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi yapmış olmak benzer iş olarak

değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli İl Özel

İdaresi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kocaeli İl Özel İdaresinin

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kocaeli Şubesi TR400001000163367025995003 nolu hesaba yatırmak

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından

ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postayaverildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Özel İdaresi İhale Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(125)

VAN-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI

İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

:2013/169436

VALİ MITHATBEY MAHALLESİ ÇAVUSBASI SÖKAK 9 65100

VAN MERKEZ/VAN

: 4322163078 – 4322162322

: van@cevresehircilik.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

: İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

: VALİ MİTHATBEY MAH.ÇAVUŞBAŞI SOKAK NO:9 VAN

: 02.12.2013 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

* olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

^ 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI İŞ DENÎM BELGELERİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞ

DENEYİM BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esaLma göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı VAN

DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İıale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif ediier, birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak Ü7.ere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(50)

MANİSA-İHALE TEMİZLİK ARAÇ KİRALAMA ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİK

Yorumlar Kapalı

MALZEMELİ TEMİZLİK HİZMETİ VE MOTORLU ARAÇ SÜRÜCÜSÜ

HİZMETİ ALIMI

İHALE İLANI

Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Motorlu Araç Sürücüsü Hizmet Alımı işi. Herkese Acık

İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 – Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası: Tel : (274) 271 77 61 Faks : (274) 271 77 63

c) Elektronik posta adresi: imibıtf-zafer.org.tr

2 – İhale Konusu İsin:

a) Niteliği, türü ve miktarı: Ajansın Kütahya merkez ofisi ile Afyonkarahisar, Manisa ve

Uşak Yatırım Destek Ofislerinde toplam 5 (beş) işçi ile yapılacak malzemeli genel temizlik

işi ve Ajans Genel Sekreterliğinde 1 (bir) işçi ile yapılacak motorlu araç sürücüsü hizmeti

alımı işi.

b) Yapılacağı yer: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde birer adet ofis.

e) Süresi: 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arası.

3 – İhalenin:

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat:4 Merkez /

KÜTAHYA

c) Tarihi ve saati: 10.12.2013 – 10:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde

Uygulanacak Kriterler:

4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları

gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi:

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge. .2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu >ılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya

kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik

posta adresi.

d) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter

onaylı vekletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

e) İsteklinin ihale konusu işlerde. Ajansa verdiği teklif bedelinin en az %50*si oranında

gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili dene>imini gösteren bilgi ve belgeler (Standart Form EK-

6c), gerekirse ortaklık durum belgesi (Standart Form EK-6b)

f) Teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek geçici teminat.

Teminat mektuplarının standart forma uygun olması zorunludur. (Standart Form EK-5ş)

g) Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart

Form EK-5k).

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (Standart Form EK-6a).

İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.4. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan

belgelerin ayrı ayrı sunulması /orunludur.

5 – İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

6 – İhale dokümanı. T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Man. Haymc Ana

Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA adresinde ve Ajansın internet sitesinde

(www.zafcr.org.tr) görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almak zorunludur.

Bunun için IOO.-TL (Yüz Türk Lirası)lik ihale doküman bedelinin Ajansın T.C. Ziraat Bankası

Kütahya Şubesi ne/dindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750 14 hesabına yatırılması ve

dekontun Ajansa ulaştırılması gerekmektedir7 – İstekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin %3ünden az olmamak üzere geçici teminat

mektubu sunacaklar veya Ajansın T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki IBAN TR49

OOOl 0001 7952 8849 4750 14 hesabına nakit olarak yatırarak dekontunu sunacaklardır.

8 – Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 10.12.2013 tarihi saat 10.00a

kadar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği. Cumhuriyet Man. Hayme Ana Cad. METLİM

Tesisleri Kat: 4 Merkez / KÜTAHYA (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi.

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu

değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, işin tamamı için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Kısmi teklif

verilemez. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü

olmalıdır.

U – T.C. Zafer Kalkınma Ajansı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım islerine ilişkin isi ihale

edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veva tamamen vermekte serbesttir.

İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekli/ere^ Ajanstan herhangi bir hak

talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(54)

MANİSA-İHALE TEMİZLİK HİZ.PERSONEL ALIMI MANİSA VALİLİĞİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MD.

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

II Müdürlüğümüz Tesisleri genel temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 2014 Yılı için 12 ay süreli

(01/01/2014-31/12/2014) 29 Kişi Temizlik Elemanı alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası                :2013/168565

1-İdarenin

a) Adresi                                    Şehitler Mah. Ahmet Bedevi Cad. Akhisar Yolu Üzeri 1 45040 MANİSA

                                                    MERKEZ/MANİSA

b) Telefon numarası

    ve faks                                   2362311191 – 2362316378

c) Elektronik Posta Adresi       info@manisa-gsim.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı  İhalenin   niteliği,   türü   ve   miktarına   ilişkin   ayrıntılı   bilgiye EKAPta

: (Elektronik  Kamu Alımları  Platformu)  yer alan  ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İL Müdürlüğü Toplantı Salonu

: 11.12.2013 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka

referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Temizlik Personel Hizmeti Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve

Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,

posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C Ziraat Bankası Manisa Merkez Şubesi

39476935-5001 nolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü

içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir

şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul

edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İL Müdürlüğü Satın Alma

Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(75)

ANKARA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Yorumlar Kapalı

MESLEKİ

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

YETERLİLİK_KURUMU

BAŞKANLIĞI

Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/169278

Atatürk Bulvari 227 Kavaklıdere ÇANKAYA/ANKARA

3124287208-3124287207

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İdare hizmet binasıdır.

İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Atatürk Bulvarı No:227 Kat: 13 Kavaklıdere / ANKARA

13.12.2013- 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

4.3.1. Iş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı genel bina temizliği işleri benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Bulvarı No:227 Kat:10 Oda No:26

Kavaklıdere / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No:227 Kat: 10 Kavaklıdere / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin

miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(64)

İZMİR-İHALE 2013/167960.TEMİZLİK MLZ.AL. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK.

Yorumlar Kapalı

EÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ İHTİYACI OLAN 2014 YILI TEMİZLİK

MALZEMELERİ ALIMI

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının İhtiyacı olan 2014 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/167960

1-İdarenin

a) Adresi : Ege Üniversitesi Kampüs içi  35100 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2323113624 – 2323113695

c) Elektronik Posta Adresi : sksdbtahakkuk@maü.ege.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhaienin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kampüs İçi BORNOVA/İZMİR (Ana depo)

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının,idare tarafından yüklenicinin

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese ,yapılacak işe

başlama talimatının tebliğinden itibaren mal sipariş miktarı

teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamını 31.12.2014

tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin

E.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /ihale servisi

a) Yapılacağı yer :  ,;7,.i

K 3 /kampus ıçı-Bornova/IZMIR

b) Tarihi ve saati : 12.12.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu

gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul

edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen Kapasite Raporu,

3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu mesiek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Adayın ve İsteklinin İmalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması

yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler 1.kısım için ;

1- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası

2- TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

belgelerinden birini sunması gerekmektedir

2.Kısım İçin;

1-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Üretim İzin Belgesi

Belgesini sunması gerekmektedir.

3.Kısım İçin ;

1-Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markas2- TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3- Üretîm izin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

4. Kısım İçin;

1.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Gıdaya Uygunluk Beiges;

2-Üretim İzin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

5. Kısım İçin ;

1- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2- TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3- Sağiık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

6. Kısım ve 7. Kısım İçin ;

1- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası

2- TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3- Üretim İzin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

8. Kısım İçin;

1- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

2- TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası)

3- Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgesi

belgelerinden birini sunması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeleri:

A) İstekliler teknik şartnameye uygun mal vereceklerine dair teknik şartnameyi onaylayarak

teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Teknik Şartnameyi onaylamayan istekliler komisyonumuzca

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

B) İstekliler tedarik edilecek malların ürün özelliklerini,markalarını yazan katalogları teklifleriyle

birlikte sunacaklardır.Katalog ya da ürün fotoğrafı sunmayan istekliler komisyonumuzca

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.Ü Sağlık Küitür ve

Spor Daire Başkanlığı /ihale servisi /kampüs içi-Bornova/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı /ihale servisi

/kampüs içi-Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(68)

SAKARYA-İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI SAKARYA YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

SAKARYA YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN

19 MADDESİNE GÖRE 2014 MALİ YILI 12 AYLIK ( 01.01.2014 -31.12.2014) MALZEMESİZ

TEMİZLİK

YETİŞTİRME YURDU-ERKEK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Sakarya Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 4734 sayılı kamu İhale Kanununun 19

maddesine göre 2014 mali yılı 12 aylık ( 01.01.2014 -31.12.2014) malzemesiz

temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/167624

. HIZIRTEPE M AH. FATİH CAD. 71 54200

ADAPAZARI/SAKARYA

: 2642751714 -2642758771

: myoIcu( (63)

Older Entries Newer Entries