ŞANLIURFA-İHALE DAĞ ETEĞİ KÖYÜ 1 AD.KONUT AR.S ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLANI

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 1 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet İhale

Kanununun 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

Satışı yapılacak arsaların;

İLİ M2 FİYATI ALANI(M2) MUH.BEDELİ

Ş.URFA MERKEZ DAĞETEĞİ 378 TL 13.872,02 3.121.204.50

1- İhale 04.10.2012 Perşembe günü saat 16.00 de Şanlıurfa Belediye Encümen salonunda

yapılacaktır.

2- Geçici teminatı muhammen bedelin %3üdür.

3- Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Şanlıurfa Belediye encümenine verilmesi

gerekmektedir.

3-İhale şartnamesi 25,00 TL.bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak

Müdürlüğünden alınacaktır.

İlan olunur.

(395)

TRABZON-İHALE MASAJ KOLTUĞU YERİ İHALESİ DHMİ TRABZON HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(DHMİ)

KONU: MASAJ KOLTUĞU YERİ İHALE İLANI

I. Trabzon Havalimanı İç hatlar Terminal binasında Başmüdürlüğün uygun

göreceği mahallerde masaj koltuğu konulacak yerlerin her biri kdv hariç aylık 500.-TL

(AitıyüzelHTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden (BeşyüzTürkLirası) açık

artırma usulü ile ihale edilerek 31.12.2013 tarihine kadar kiraya verilecektir.

Sözkonusu mahallere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartlan Dİ İMİ Genel

Müdürlüğü Hasılat Dairesi Başkanlığı veya Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğünden

kdv dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye iştirak edecekler 1.500.-TL (BinbeşyüzI ürkLirası) geçici teminat

vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahallere talip olanlar 06/11/2012 günü saat 14.00e, kadar ihaleye

katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Trabzon Havalimanı

Başmüdürlüğü evrağma vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak

başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları

yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler

geçersizdir.

7. İhale 06/11/2012 günü saat 14.30da DHMİ Trabzon Havalimanı

Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

KONYA YOLU 06330 ETİLER/ANKARA

TEL: (312) 212 39 70 FAX: (312) 212 54 22

İs

(632)

İZMİR-İHALE GSM BAZ İSTASYONLARI İHALESİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN

İZMİR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

1- ) Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğümüze ait tasarrufu İl Müdürlüğümüze bırakılan Balçova Spor

Salonu, Bornova Hüseyin Öğütçen Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi Spor Salonu, Kınık Futbol

Sahası ve Selçuk Spor Salonunun uygun görülecek yerlerine GSM Baz İstasyonları kurulacak olup,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 1 (bir) yıllığına

ihaleye çıkarılacaktır.

2- ) Yıllık Muhammen Kira Bedeli :

Tesis Adı Muhammen Halel Geçici Teminat

Her bir tesis için 16.500,00.-TL (pay, KDV, DV ve Karar Pulu hariç) 495,00.-TL

3- ) GSM Baz İstasyonları ihalesi 16.10.2012 Salı günü saat 14:00 de İl Müdürlüğümüz Toplantı

Salonunda yapılacaktır.

4- ) İhaleye girecek talipliler %3 geçici teminatla birlikte 500,00.-TL ek teminatları da

İl Müdürlüğümüz muhasebe servisine yatırılacaktır. İhaleyi kazanan talipli ihale tarihinden itibaren

en geç 60 (on) gün içerisinde gerekli yükümlülükleri yerine getirilecek, baz istasyonlarının kurulumu

bitip hizmete girdikten sonra sözleşme imzalanacak aksi halde yatırmış olduğu ek teminat gelir kayıt

edilecektir.

4- ) ihale Şartnamesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir.

5- ) İhale Şartnamesi 100,00.-TL bedelle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler

Servisinden temin edilebilir.

6- ) İhale üzerine kalan istekli ihale tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tüm işlemleri

tamamlayarak GSM baz istasyonunu kuracak, Güvenlik Sertifikasını alacak ve GSM Baz İstasyonu

kira sözleşmesi imzalayacaktır. Aksi halde ihale iptal edilir ve ek teminat gelir kaydedilir.

7- ) İhaleye ait damga, resim, ilan ve harç gibi giderler istekliye ait olup, sözleşme süresi 1 yıldır ve

İdare uygun gördüğü takdirde GSM Baz İstasyonu kira sözleşmesi her yıl yenilenecektir.

8- ) İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 16 Ekim 2012 Salı günü saat 14.00e kadar

İhale Komisyonu Başkanlığına başvurabileceklerdir.

9- ) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekleten telgraf,

faks ile yapıları teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.

10- ) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.

İSTENİLEN BELGELER

a-) Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe,

b-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

c-) İhaleye girmesine yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.

d-) İhale tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde alınmış Kanuni İkametgh Belgesi (Şirketlerden

istenmeyecektir.)

e-) Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f-) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair

belge.

g-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan

Ortaklık Sözleşmesi.

h-) Aslını ibraz etmek kaydı ile İhale tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde alınmış son 5 (beş) yıllık

döneme ait (2007 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar

Vergisi borcu olmadığına dair belge.

ı-) Aslını ibraz etmek kaydı ile İhale tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde alınmış sosyal güvenlik

prim borcu olmadığına dair belge.

i-) İstekliler adına vekleten iştirak ediliyor ise veklet verecek kişinin 2012 yılı tarihli noter onaylı

vekletnamesi ve veklet edenin aynı tarihli imza sirküleri.

j-) Taliplinin kanunlara göre yasaklı olmaması şarttır. Bu konuda taahhüt vereceklerdir.

Talipliler, Geçici Teminat, Ek teminat ve belgelerini 16.10.2012 Salı günü saat 14.00e kadar

İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. ,

(393)

İZMİR-İHALE 2012/133844.DUCTİL FONT BAĞL. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARE GNL.MD.

Yorumlar Kapalı

DUCTİL FONT BAĞLANTI (EK) PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü fİZSU)

DUCTİL FONT BAĞLANTI (EK) PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

2012/133844

Cumhuriyet Bulvari No: 16 35250 KONAK/İZMİR

2322932000 – 2324890533

ihale-yozuturk@izsu.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı sınırları

içerisinde olmak kaydıyla; Su İsale ve Dağıtım

Dairesi Başkanlığı tarafından, teslimat aşamasında

yeri belirlenecek olan stok sahalarıdır.

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim

günü

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

. Cumhuriyet Bulvarı No: 16 K:l 35250 KONAK

İZMİR

: 19.10.2012 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

 EN 545 standartına uygunluğu gösterir belge. Bu belgeler; TSE belgesi veya

Ürün sertifikası veya EN 545 standartına uygunluk sertifikası olabilir. Bu

belgelerden TSE belgesinin, TS EN 545 standardının geçerli versiyonu için

düzenlenmiş olması gerekir. Ürün Sertifikası ile birlikte sertifikayı veren

kuruluşun EN 45011 standardına haiz olduğuna ve bu standart kapsamında EN

545 standardı için ürün belgelendirmesi yapabileceğine dair destekleyici belgeler

ile sunulan belgedeki EN 545 versiyonunun geçerliliğine ilişkin belgeler de

sunulacaktır. Sunulan belgenin Teknik şartnamede açıklanan şekil ve detayda,

TSE belgesi veya Ürün sertifikası olmaması halinde akredite bir muayene

kuruluşundan denetim/gözetim hizmeti alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Urası) karşılığı Cumhuriyet Bulvarı No: 16

K:l 35250 KONAK İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak Şefliği Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 K:Z KONAK İZMİR

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(249)

TRABZON-İHALE 2013 YILI İÇİN GÜVENLİK HİZMET FATİH DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

FATİH DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

2013 YILI İÇİN GÜVENLİK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

2012/132149

İNÖNÜ MAHALLESİ KAVAK MEYDANI MERKEZ/TRABZON

462 2302285 -462 229 43 32

satinalma(a fatihdh.gov. tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : www.fatihdh.gov.tr

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Sıra    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Birimi    Miktarı    

            İşçi Sayısı    Ay/Gün Saat

1    GÜVENLİK PERSONELİ    İşçi x Ay    39    12

2    ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ    İşçi x Gün    18    14.5

3    ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI    İşçi x Ay    39    12

b) Yapılacağı yer

c) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİGİ

: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim

günüdür. İşe başlama tarihi 01/01/2013; işi bitirme tarihi 31/12/2013 dir.

: TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİGİ SATFNALMA

BİRİMİ

: 19.10.2012 – 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen

sicil, izin. ruhsat vb. belgeler: İstekli 5188 Sayılı Kanunun ve uygulama yönetmliğine göre düzenlenmiş Özel Güvenlik Şirketi

Faaliyet İzin belgesine sahip olmalıdır (bu belgenin aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı zorunludur)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi

olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleriSon beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya Özel Kuruluşlara yapılan Özel Güvenlik Hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 Türk Lirası karşılığı TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ

BAŞTABİBLİGİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması

mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 15 Türk Lirası, yurtdışı için 16

Türk Lirası doküman bedelini ZİRAAT BANKASI TRABZON ŞUBESİ TR390001000243412314645001 NOLU

HESABA YATIRILACAK yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta

yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul

edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİGİ SATINALMA BİRİMİ

adresine elden teslim edilebileceği gibi.aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim

fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(663)

İZMİR-İHALE 2012/134961.ÖZEL GÜV.HİZM.AL. TEİAŞ 3.İLETİM TESİS İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3.İletim Tes. ve İsl.Gr.Md

TEİAŞ 3.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 20 ADET TRAFO MERKEZİ İLE 4

BLOKTAN OLUŞAN OFİS BİNALARININ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİNİN 85 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK

GÖREVLİSİ VASITASIYLA 365 (ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) GÜN SÜRE İLE YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2012/134961

ÜNİVERSİTE CADDESİ 57 35100 BORNOVA/İZMİR

2324771300 – 2324771315

3grupmd@teias.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir Grubunda bulunan; Roma Caddesi 5062 Sok.No:51 Alaçatı-

Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Alaçatı Trafo Merkezi, Menderes

İZSU Yol Ayrımı P.K.22 Tahtalı/İZMİR adresinde bulunan Tahtalı

Trafo Merkezi, Sıra Mahallesi Kuşçular Yolu No: 13 Urla/İZMİR

adresinde bulunan Urla Trafo Merkezi, Aliağa Organize Sanayi

Bölgesi Adnan Saka Bulvarı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Aliağa

Organize Sanayi Trafo Merkezi, Aslanlar Köyü Bayındır Yolu

Torbalı/İZMİR adresinde bulunan Aslanlar Trafo Merkezi, Benzinlik

Mevkii Ödemiş/İZMİR adresinde bulunan Ödemiş Trafo Merkezi,

Bekleme Mevkii Tire/İZMİR adresinde bulunan Tire Trafo Merkezi,

Kurtuluş Mah.Göçbeyli Yolu Kavşağı 26.Sokak Bergama/İZMİR

adresinde bulunan Bergama Trafo Merkezi, Ankara Yolu 25 nci km

Pınar Et Yanı Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan Kemalpaşa Trafo

Merkezi, 30 Ağustos Mahallesi 9.Cadde No:104/B Ulukent

Menemen/İZMİR adresinde bulunan Ulucak Trafo Merkezi, Yeni Foça

Yolu Üzeri 6.Km. Horozköy Kavşağı Karşısı Aliağa/İZMİR adresinde

: bulunan Almak Trafo Merkezi, Habaş Demirçelik Fabrikası Sahası

İçerisinde Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Habaş Trafo Merkezi,

Yeni Foça Yolu 2.Km. Ege Çelik Yanı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan

Alçuk Trafo Merkezinde Pancar Trafo merkezi Pancar Organize

Sanayi bölgesi Bekir Saydam Cad. NO :65 Pancar Beldesi Torbalı/

İzmir adresinde bulunan Pancar Trafo Merkezinde ve Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan 1, 2, 3, 4 nolu

olmak üzere 4 bloktan oluşan Grup Müdürlüğü hizmet binalarında,

Manisa Grubunda bulunan; Barbaros Mahallesi 4401 Sokak MANİSA

adresinde bulunan Manisa Trafo Merkezi, Seyit Ahmet Mahallesi 192

Sokak No:317 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan Akhisar Trafo

Merkezi, Akhisar Yolu Üzeri Çavlu Köyü Mevkii No:l P.K.50

Salihli/MANİSA adresinde bulunan Salihli Trafo Merkezi, adresinde

bulunan Saruhanlı Trafo Merkezi, Çataltepe Yeni Mahalle Caddesi

Alaşehir/MANİSA adresinde bulunan Alaşehir Trafo Merkezinde,

Ankara Asfaltı No: 131 Derbent-Turgutlu-MANİSA adresinde bulunan

Derbent Trafo Merkezinde yapılacaktır.

İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) gündür3- İhalenin

TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır

31.10.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, ihale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerliliğini

kaybetmemiş Faaliyet İzin Belgesini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatiuygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, 5188 sayılı Yasaya göre Kamu Sektöründe ve/veya Özel Sektörde yapılan

Koruma ve Güvenlik Hizmet işi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı

uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 3. İletim Tesis

ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Grup

Müdürlüğü Veznesinden satın alınabilir adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil 69 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK BORNOVA ŞUBESİ

TR410001500158007292293431 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak

idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde

bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak

kabul edilecektir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresindeki 1 nolu Ofis Binasında bulunan muhaberat servisine sunulabilir,

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1067)

İZMİR-İHALE 2012/130136.MUHT.TATLI ALIMI. T.C. M.S.B. İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

37 KISIM MUHTELİF TATLI

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

İZMİR TED.BLG.BŞK (MSB)

37 KISIM MUHTELİF TATLI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/130136

1-İdarenin

s. İHroci . GAZİLER CDV 1420 SOKAK 1/3 35128 YENİŞEHİR

a) Adr6SI KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası : 2324330076 – 2324332709

c) Elektronik Posta Adresi : izmir.ictedarik@gmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : ihtiyaç çizelgesinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihleri : Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini

müteakip ihtiyaç çizelgesindeki birlik ve kurumlara hizalarında

gösterilen miktarlar kadar taksit teslim sürelerine uygun olarak

defaten teslim edilecektir. Ancak herhangi bir nedenle

sözleşmenin akdinin gecikmesi nedeniyle geçmiş taksit

durumunda kalan taksitler, sözleşmeyi yapan idarenin onayını

müteakip teslim alınabilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen malın

son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat,

tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Son teslim günü tatil

gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş

gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34.1inci maddesi

hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde

yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya

kadar geçecek süre içerisinde (reddedilme hali dışında) geri

verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresi içerisinde getirilen

malların muayeneleri uygun çıkmazsa bu süre içinde yüklenici

malını alıp yerine yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi

istemekte serbesttir. Teslim süresi içinde uygun çıkmayan

mallar yerine, sadece 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere

yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Teslim süresi

bitinceye kadar getirilecek mallar geçici olarak teslim alınarak

muayeneleri yapılır. 10.3.5. Teslim süresi içerisinde teslim

edilen malların birlik/kuruma teslim tarihinden itibaren

muayene ve kabulünde geçen süreler, teslim süresinden

sayılmaz. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale

dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip

eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye

tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir. 10.3.6.

Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde

yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim

edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi

1bitirmediği) takdirde, sözleşme tasarısının 34.1inci maddesine

göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme

hakkına sahiptir. 10.3.7. Taahhüt konusu malların, teslim

yerlerinde birlik/kurumun göstereceği depolara taşınması, istifi,

muayeneye hazır hale getirilmesi, reddolması halinde

depolardan kaldırılması dahil, her türlü nakliye ve işçilik

masrafları yükleniciye aittir. 10.3.8. Çeşitli nedenlerle bir

taksitin kati kabulü yapılmadan müteakip taksit/taksitlerin kati

kabulü yapılırsa kati kabulü yapılanların bedeli ödenir.

Taksitlerden herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle

sözleşme fesih aşamasına gelirse diğer taksitlerin durumu

dikkate alınmadan 4735 Sayılı KİSKnun 22nci maddesine

göre fesih işlemi gerçekleştirilir. Sözleşme feshini gerektiren

durumun gerçekleştiği anda henüz birlik/kuruma teslim

edilmemiş taksit veya taksitler varsa bunlar teslim alınmaz.

Sözleşme feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda

birlik/kuruma daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene

işlemleri devam eden taksit veya taksitler varsa bunlara ait her

türlü muayene (Fiziksel, duyusal, kimyasal, mikrobiyolojik vb.)

işlemleri itiraz muayeneleri de dahil yaptırılır. Sonuçların

uygun çıkması halinde kati kabulü yapılarak bedeli ödenir.

Sonuçların uygun çıkmaması halinde ret olan mal/mallar

kaldırtılır ve yerine teslim süresi olsa da yeni mal teslim

alınmaz.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

. MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı 1 Nu.lı İhale Komisyon Başkanlığı

 Yenişehir/İZMİR

b) Tarihi ve saati : 19.10.2012 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

74.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala

ilişkin Yerli Malı Belgesi (düzenlenen yerli malı belgesindeki malzeme adı ile teklif edilen malzeme

adının birbirleriyle aynı olması ihale aşamasında aranacaktır),

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin bu belgelerden herhangi birini vermesi yeterlidir.

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetki aldığı firmanın imalatçı olduğunu gösteren

belgelerden birini vermesi gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İzmir

Ted. Blg. Bşk.Iığı İlan Memurluğu Yenişehir/İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.Iığı İlan Memurluğu adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Belgesi

(496)

İZMİR-İHALE 2012/126541.GÖRÜNTÜLEME HİZ.AL SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ

Yorumlar Kapalı

GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

Devlet Hastanesi -Buca Seyfi Demirsoy

2013 YILI BT-ENDREKT RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2012/126541

l-İdarenin

a) Adresi                                                    özmen caddesi 145 35160 BUCA/İZMİR

b) Telefon ve faks

numarası                                                     2324525252 – 2324527788

c)  Elektronik Posta

Adresi                                                         seyfidemirsoydh@ism.gov.tr

ç)  İhale dokümanının

görülebileceği internet                              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve

miktarı                                                            İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

                                                                       bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

                                                                       yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                       şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                          BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ İHALE

                                                                       TOPLANTI SALONU

c)  Süresi                                                        İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi

                                                                        31.12.2013

3- ihalenin

a)  Yapılacağı yer                                        : OZMEN CADDESİ NO: 145 BUCA-IZMIR

b) Tarihi ve saati                                        : 23.10.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 . İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 . Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3 . İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler Cihazların çalışabilmesi izin ve ruhsat ile ilgili her türlü işlemleri yerine getirecek olup, Atom enerjisi Kurumunun getireceği yükümlülüklerde firma tarafından yapılacaktır.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklilerin teklif ettiği cihazın model ve 10 yaşından büyük olmadığına dair üreticiden alınan (sözleşme bitiş tarihi baz alınarak) belge ile veya üretim belgesini sunacaktır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1- Firma tetkikleri yapmayı, BT ve endirekt röntgen raporlamayı ve cihazın çalıştırılması, kaliteli ve verimli bir hizmet sunabilmesi için gerekli cihaz ve personelleri sunacaktır. 2- İstekli hizmet verdiği cihazda oluşacak arıza, bakım, onarım vb. durumlarda hizmeti aksatmadan bir çekim merkezinde hizmete devam edecektir. 3- BT Görüntüleme hizmeti hastanenin göstereceği alana kurulacak olup, Su ve Elektrik Hastanemiz tarafından karşılanacaktır. 4- Endirekt röntgen için acil hasta ve yatan ağır hastalar firma tarafından çekim merkezine taşınacaktır. Poliklinik ve ayaktan hastalar için firmanın çekim merkezine yönlendirme yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1- Röntgen, Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi Hizmet alımları

2- Her türlü tetkik, tedavi, çekim ile ilgili Tıbbi Görüntüleme Hizmet alımları

5 . Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2 . İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İ stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 . İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(463)

İZMİR-İHALE 2012/133429.B.SAYAR VE EKRAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

BİLGİSAYAR VE LCD EKRAN SATIN ALINACAKTIR

İzmir Büyüksehir Belediyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI

ŞUBE___MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİSAYAR VE LCD EKRAN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/133429

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

CUMHURİYET BULVARI No:l K:4 35250

KONAK/İZMİR

: 2322931391 -2322934246

: satinalma@izmir.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu matın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

: İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem ve Veri

Yönetimi Şube Müdürlüğüne ait Konak/İZMİR

Metro istasyonu içerisindeki P09 noIu depoya teslim

edilecektir.

: TÜM KALEMLER İÇİN MALLAR, YÜKLENİCİ

İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN

İMZALANMASINDAN İTİBAREN 20.12.2012

TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İZMİR BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ DESTEK

HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE

ODASI (Cumhuriyet Bulvarı Noîl Kat:4

Konak/İZMİR)

: 12.10.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

#> İmbilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen tektir mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren

belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler; TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNE AİT İZMİRDE YETKİLİ SERVİS

BULUNDUĞUNA VEYA BİR YETKİLİ SERVİS İLE ANLAŞMALI OLDUKLARINA

DAİR BELGEYİ

TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE VERECEKTİR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri,katalogIarı,fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, tekliflerinde teklif ettikleri ürünlerin marka, modelini belirterek, ürünlerin

teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür veya diğer belgeleri teklifleriyle birlikte

vereceklerdir. Türkçe dışında bir dilde sunulan katalog, broşür veya diğer belgeler

noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODA.5I

(Cumhuriyet Bulvarı No:l Kat:4 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ destek

HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BÜROSU (Cumhuriyet Bulvarı No:l Kat:4

Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(330)

MALATYA-İHALE AKARYAKIT ALIMI DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Yorumlar Kapalı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hastancsi-Malatya

Malatya Devlet Hastanesi 2013 Yılı Akaryakıt Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişki:; ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2012/129654

MALATYA DEVLET HASTANESİ HASTANE C. MALATYA

MERKEZ/MALATYA

4223261569-4223240051

Malatyadevlethastanesi@gmail.com

https://ekap.kik.gov .tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Hastanemiz hizmetlerinde kullanılan araçların depolarına ihtiyacına binaen

istenilen miktar kadar teslimat yapılacaktır. Jeneratörler için talep edilen yakıt

24 (yirmi dört) saat içinde Yerine teslim etmeli, (Jeneratör bulunan yerler:

MDH Merkez ve Beydağı kampuslari ile Battalgazi semt Polikliniği)

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01/01/2013 tarihinde işe başlanacak olup.

31/12/2013 tarihine kadar devam edecektir. Hastanemiz taşıtlarının ihtiyacına

binaen peyder pey istenilen miktar kadar alım yapılacaktır.

Hastanemiz Satınalma Birimi İhale odası

11.10.2012-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüze! kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,

ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İstekli, bir Akaryakıt Dağıtıcı ve Pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar

geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge

-İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim

tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi kuruluşu olduğuna dair bayilik yazısı veya

bayilik sözleşmesi

-İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu

Bayilik Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, -

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

…4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Devlet Hastanesi

Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta

masrafı dahil yurtiçi için 105 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT

BANKASI MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO: 350 316 39 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın

almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda ver alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın

postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9ü (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1 .

(460)

Older Entries