GAZİANTEP İL ÖZEL İDARESİİL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN1-İHALENİN KONUSU:Gaziantep il Özel İdaresi 5838 sayılı kanun kapsamında idaremize teslim edilenyaklaşık ağırlığı 1200 Ton olan hurdanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesinegöre; Açık Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.2- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ:İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini bedelsiz Gaziantepİl Özel İdaresi Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü (GüvenevlerMah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:9 Şehitkamil/GAZİANTEP) adresinden temin edebilirler3- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:İhale 02.10.2012 tarihinde saat: 14:00de Gaziantep İl Özel İdaresi Encümensalonunda (İncilpınar Mah. 4 Nolu Cad. No:6 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde)yapılacaktır.3.1.) İhaleye başvuracakların 02.10.2012 tarih saat 14:00ye kadar aşağıda belirtilenbelgeleri Gaziantep İl Özel İdaresi İncilpınar Mah. 4 Nolu Cad. No:6Şehitkamil/GAZİANTEP adresi evrak kayıt memurluğuna teslim etmek zorundadır.4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:Satışı yapılacak hurdanın tahmini ağırlığı 1200 ton (1200.000 kg) olup, tonu 501.74TLden (Beşyüzbir TL Yetmişdört Kr) toplam muhammen bedeli 602.088,00 TL(Altıyüzikibinseksensekiz TL) dir. 602.088,00 TLnin % 3ü (Yüzde üç) oranında en az18.062.64 TL (Onsekizbinaltmışiki TL Altmışdört Kr) geçici teminat vereceklerdir.Açık artırma ihalesinde, isteklilerin teklif verecekleri maksimum bedele göre %3geçici teminatı sağlayacak şekilde vermeleri gerekmektedir. İhale sırasında ve sonrasındateminat yükseltmeye izin verilmeyecek, geçici teminatı yetersiz kalan isteklinin teklifigeçersiz sayılacaktır.5- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:5.1 .)İşteklj gerçek kişi ise;5.1.1. ) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı bir suretini.5.1.2. ) Vekleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekletname, vekiltayin edilen kişiye ait nüfus cüzdanı aslı veya onaylı sureti ve imza sirküsü aslı veya notertasdikli suretini5.1.3. ) İmza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti5.1.4. ) İhale tarihine göre son altı ay içinde alınmış iş veya ikametgah adresini gösterirbelge.5.1.5. ) Türkiyede tebligat için adres göstermesi ve Tebligat beyanını teklif zarfınıniçerisinde sunmak zorundadır.5.1.6. ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veyateminat mektubu. Teminat mektubu Gaziantep İl Özel İdare Genel Sekreterliği ne hitabenyazılacaktır.5.1.7. ) İstekliye ait Ömrünü Tamamlamış Araç Çevre Lisansı ya da Geçici FaaliyetBelgesi.5.1.8. ) İdareden alınan ••İhale konusu hurda malzemeyi yerinde gördüm, inceledim,tetkik ettim Beyanını içeren imzalı ve kaşeli yazılı beyanı teklif zarfının içinde sunmakzorundadırlar.5.2) İstekli tüzel kişilik ise;5.2.1. ) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlıbulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halenfaaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.5.2.2. ) Şirketin imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti.5.2.3. ) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti.5.2.4. ) Şirketin adına Vekleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterdenvekletname, vekil tayin edilen kişiye ait nüfus cüzdanı aslı veya onaylı sureti ve imza sirküsüaslı veya noter tasdikli suretini.5.2.5. ) Türkiyede tebligat için adres göstermesi ve Tebligat beyanını teklif zarfınıniçerisinde sunmak zorundadır.5.2.6. ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veyateminat mektubu. Teminat mektubu Gaziantep İl Özel îdare Genel Sekreteri iğine hitabenyazılacaktır.5.2.7. ) İstekliye ait Ömrünü Tamamlamış Araç Çevre Lisansı ya da Geçici FaaliyetBelgesi.5.2.8. ) İdareden alınan İhale konusu hurda malzemeyi yerinde gördüm, inceledim,tetkik ettim Beyanını içeren imzalı ve kaşeli yazılı beyanı teklif zarfının içinde sunmakzorundadır.6- İhale, ihale tarihinden sonra 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.7- Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelintespitinde yetkilidir.8- Satışa konu hurda miktarı tartılmak suretiyle belirlenecek olup. toplam ihale bedeliüzerinden damga vergisi ve sözleşme karar pul tutarı alınacaktır.9- Satışa konu hurda mesai saatleri içerisinde Gaziantep İl Özel İdaresi YamaçobaAsfalt Şantiyesinde görülebilir.

(1039)