T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAHDİTLİ C PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

1.Resmi yada Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli C plaka serisine kayıtlı aşağıda belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.

2.İhaleler, 28.08.2012 Salı günü Saat 15:20den itibaren Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3.Tahditli C plakaların numaraları, muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

4.İsteklilerin, ihale gününden bir gün öncesi olan 27.08.2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

5.1   a-Dilekçe,

b-Tebligat için adres beyanı,

c-Gerçek kişi olması halinde:

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)

3- İkametgah ilmuhaberi. (Konya İl Merkezinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır.)

4- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)

5- Adli sicil kaydı (TCKnın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

d-Tüzel kişi olması halinde:

1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ,

e-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

5.2Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

1.2Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

Sıra No. PLAKA NOSUARAÇ  İSTİAP HADDİ30 YILLIK TOPLAM MUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT

1. 42 C 0789Sürücü Hariç 14 -18 Kişi 84.000.TL+KDV 2.520.TL

2. 42 C 0790           84.000.TL+KDV2.520.TL

3. 42 C 0791           84.000.TL+KDV2.520.TL

4. 42 C 0793           84.000.TL+KDV2.520.TL

5. 42 C 0796           84.000.TL+KDV2.520.TL

6. 42 C 0797           84.000.TL+KDV2.520.TL

7. 42 C 0798           84.000.TL+KDV2.520.TL

8. 42 C 0799           84.000.TL+KDV2.520.TL

9. 42 C 0800           84.000.TL+KDV2.520.TL

10. 42 C 0801           84.000.TL+KDV2.520.TL

11. 42 C 0802           84.000.TL+KDV2.520.TL

12. 42 C 0803           84.000.TL+KDV2.520.TL

13. 42 C 0804           84.000.TL+KDV2.520.TL

14. 42 C 0807           84.000.TL+KDV2.520.TL

15. 42 C 0808           84.000.TL+KDV2.520.TL

16. 42 C 0841Sürücü Hariç 19 -28 Kişi 105.000.TL+KDV 3.150 TL

17. 42 C 0846           105.000.TL+KDV3.150 TL

18. 42 C 0847           105.000.TL+KDV3.150 TL

19. 42 C 0874           105.000.TL+KDV3.150 TL

20. 42 C 0876           105.000.TL+KDV3.150 TL

21. 42 C 0879           105.000.TL+KDV3.150 TL

22. 42 C 0904           105.000.TL+KDV3.150 TL

23. 42 C 0906           105.000.TL+KDV3.150 TL

24. 42 C 0907           105.000.TL+KDV3.150 TL

25. 42 C 0908           105.000.TL+KDV3.150 TL

26. 42 C 0909           105.000.TL+KDV3.150 TL

27. 42 C 0910           105.000.TL+KDV3.150 TL

28. 42 C 0913           105.000.TL+KDV3.150 TL

29. 42 C 0915           105.000.TL+KDV3.150 TL

30. 42 C 0916           105.000.TL+KDV3.150 TL

31. 42 C 0946Sürücü Hariç 29 ve üzeri kişi126.000.TL+KDV3.780 TL

32. 42 C 0947           126.000.TL+KDV3.780 TL

33. 42 C 0948           126.000.TL+KDV3.780 TL

34. 42 C 0955           126.000.TL+KDV3.780 TL

35. 42 C 0956           126.000.TL+KDV3.780 TL

(2585)