SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Jandarma Ted.Mrk.K.lığı (Soğanlık-Kartal/İstanbul)

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir,

ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/63817

1-idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği

E-5 Yanyol Üzeri 34880 Soğanlık Kartal/İSTANBUL

2163778283-2163091272

ihlkoml İkm34@jandarma. gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İhale Konusu Mallar Yüklenici Tarafından; İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı

Taşınır Mal Saymanlığının vereceği sipariş listesine göre aşağıda belirtilen birliklere

karşılarında belirtilen durumlara göre verilecektir. 1) Jandarma Komando Tabur

Komutanlığı/TUZLA : Dökme gaz 2) İlçe Jandarma Komutanlığı/ARNAVUTKÖY : LPG

(45 Kg.Iık sanayi tüpü)

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 1-365 (bir tire

üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu Soğanlık-Kartal/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 11.10.2012-10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi

Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

Soğanlık-Kartal/İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı 1 Numaralı ihl.Koms.Bşk.lığı Soğanlık-

Kartal/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. .

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. J. /

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Tuq/^fi/S8fl«NET

(334)