UYGULAMA VE VERİTABANI SUNUCUSU(SERVER),VERİ DEPOLAMA CİHAZI, MASAÜSTÜ TARAYICI,

BARKOT YAZICI, BARKOD OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ (BAKIRKÖY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 5 Kalem

(Uygulama ve VeriTabanı Sunucusu(server),Veri Depolama Cihazı, Masaüstü Tarayıcı, Barkot Yazıcı, Barkod Okuyucu)

Alımı İşi.alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/10542

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

istasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı 11 KÜÇÜKÇEKMECE/ISTANBUL

2126922000-2124719494

bakirkoysatinalma@gmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Bilriliği Genel Sekreterliği Ve

Aşağıda belirtilen Bağlı Sağlık Tesislerine teslim edilecektir. İstanbul Bakirköy

Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağliği Ve Sinir Hastaliklari Eğitim Ve Araş.

Hastanesi İstanbul Bakirköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştirma Hastanesi

İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi İstanbul Çatalca İlyas

Çokay Devlet Hastanesi İstanbul Güngören Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi İstanbul

Bahçelievler Ağiz Ve Diş Sağliği Merkezi İstanbul Büyükçekmece Devlet

Hastanesi İstanbul Lepra Deri Ve Zührevi Hastaliklari Hastanesi İstanbul Deri

Ve Tenasül Hastaliklari Hastanesi İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi İstanbul

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştirma Hastanesi İstanbul Bağcilar

Eğitim Ve Araştirma Hastanesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve

Araştirma Hastanesi İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi İstanbul Silivri

Prof.Dr.Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs

Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi

c) Teslim tarihi : 1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Yüklenici Cihazları 30 takvim günü

içerisinde tek partide halinde birliğimize ve bağlı sağlık tesislerine teslim

edilecektir.

3- İhalenin

BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

a) Yapılacağı yer : (MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI) (TOPLANTI SALONU) İSTASYON

MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI NO:ll KÜÇÜKÇEKMECE/iST.

b) Tarihi ve saati : 28.02.2013 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlaınaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet

belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin

imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi.

e) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kurluşlarca düzenlenen ve

isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren yukarıda sayılan belgelerden birini sunacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen garati süreleri, servis, bakım,yedek parça, ve onarım hizmetleri geçerlidir.

İstekliler ihale dosyalarında satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları

içeren doküman:

1. İstekliler, teklif ettikleri cihazların Marka ve Modelini tanıtan teknik özelliklerini belirten orijinal dokümanları

(İngilizce dışında olanlar tercüme edilerek) teklifle birlikte vereceklerdir.

2. Cihazların orjinal (Türkçe veya ingilizce çalıştırma ve bakım-onarım el kitabı, devreye şeması ve resimli parça katalogu

teslimatta her cihaz için bir takım olarak verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 3 NOLU DÖNER SERMAYE

SAYMANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE DOKÜMAN BEDELİNİN YATIRILMASINA MÜTEAKİP BAKIRKÖY KAMU

HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞINDAN)

ALINABİLİR), adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAKIRKÖY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (MALİ

HİZMETLER BAŞKANLIĞI) İSTASYON MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI NO:l 1 KÜÇÜKÇEKMECE/iST. adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(773)