T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMI HASTANELERİ KURUMU

İzmir İli Kuzey Kumu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Karşıyaka İlce Devlet Hastanesi

Aşağıda tapu kaydı ve her türlü özellikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Hastanemizde 61 m2 ve 28 m2 lik alanlarda Kantin (Çay. Kahve.

Meşrubat v b. Satış işi ) olarak . 28X6 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Acık Teklif Usulü ile 11.01.2013 Cuma günü saat 10:00 da Karşıyaka

İçe Devlet Hastanesi Salınalma Biriminde toplanacak Komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

I) İDARENİN

İdarenin Adı    KARŞIYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ    

Adres    Anadolu Caddesi NO :382 KARŞIYAKA/İZMİR    

Telefon/Faks    Tel : 0 232 366 88 88 Dahili : 1223-1470 Faks: 0232 367 56 56    

İHALE KOM Sl K    RAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN BİLGİLERİ :    

İli        İZMİR

İlçesi        KARŞIYAKA

Mahalle/Köyü        DEDEBAŞI MAHALLESİ

Mevkii        ANADOLU CADDESİ – SERİNKUYU

Pafta No./Cilt No        69/53

Ada No/Sayfa No        357/5171

Parsel No/Sıra No        432

Yüzölçümü        5.063.00

Hazine Pavı        Tam

Cinsi        HASTANE

Niteliği        HASTANE ÖN BAHÇESİ KANTİN YERİ 61 M2 HASTANE ACİL SERVİS KANTİN YERİ 28 M2 ( ÇAY-KAHVE-MEŞRUBAT-V B SATIŞ YERİ KANTİN OLARAK )

3) İHALENİN:

a) Yapı lacağı Yer    Karşıyaka Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Anadolu Caddesi No :382 KARŞIYAKA/İZMİR

bı 1 aııhı e Saati    11.01.2013 SAAT: 10:00

c)Tahmini Bedeli (Yıllık)    61 M2 KANTİN YERİ : 135.000.00 TL. 28 M2 KANTİN YERİ : 150 000.00 TL.

d) Geçici Teminat    61 M2 KANTİN YERİ: 4.050.00 TL. 28 M2 KANTİN YERİ : 4.500.00 TL.

e) Kiralama Süresi    12(ONIKI)AY

4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI YE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER :

A- İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER VE İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :

1) Türkiyede tebligat için adres gösterilmesi

2) Mevzuatı gereği kayıtlın olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış . odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge .

b) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu

yılda alınmış . tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten en son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli

imza Sirküleri

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onay lı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza

beyannamesi,

5) Bu şartnamede belinden muhammen bedelin %3ü kadar Geçici Teminatın teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki

teminatların Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi 7 No.lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını

gösterir makbuzlar ( 2886 say ılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. )

6) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge

7) İhale tarihinden en çok I ay öncesine ait SGK Prim Borcu olmadığını gösterir belge

8) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Vergi Borcu olmadığını gösterir belge

9) Bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge

10) İdarece düzenlenen Şartname örneği ve Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi 7 No.lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık

Müdürlüğünden şartname bedeli yatırıldığına dair Alındı Makbuzu

İstekliler dosya ve belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon

Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yönetmeliğin 28. Maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Posta ile başvuruda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR :

1) 2886 SAYILI Devlet İhale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu

yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise. ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme y apılmışsa bozularak kesin teminatı gelir

kaydedilir.

2) Daha önce Sağlık Bakanlığına bağlı herhangi bir hastanenin Büfe. Kantin ve benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp taahhüdünden

vazgeçerek teminatını yakan, sözleşme imzalamayan, işletmecilik yaparken, borçlarını ödemeyenler ve bu tip yerleri belirli bir süre

çalıştırıp bırakanlar ile kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler ihaleye katılamaz

Bu durumda olup. katıldıkları sonradan tespit edilen katılımcıların teminatları idareye gelir kaydedilerek sözleşmeleri fesih edilecektir

6) İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI :

İhale dökümanı . idarenin veb adresinden, mesai saatleri içinde satınalma biriminden bedelsiz görülebilir ancak İhaleye teklif verecek

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 50.00 TRY (ELLİTÜRKLİRASI) karşılığında Hastane Satmalına Birimi

adresinden satınalınabilir.

7) DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ

İstekliler Dosya ve 4. Maddede istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir İstekliler ilanda-tıciirfflen ihale

saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla Yönetmeliğin 28. Maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzelmeyecekleri

teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır, y/8) İhaleye iştirak eden iştirakçiler Kira Şartnamesi Genel hükümleri ile Özel Hükümleri

tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

(6106)