KGM 4.Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde 100 Adet Solar İkaz Lambası Yapılması, 7 Adet

Kavşakta Trafik Sinyalizasyon Yapımı ve Yenilenmesi İşi yapım işi 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

ihale Kayıt Numarası: 2012/117404

1-ldarenin

a) Adresi:  Etlik Cad. No: 39 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:  3123039000 – 3123843128

c) Elektronik Posta Adresi:  bol04@kgm.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :  Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Devlet ve İl Yollan

c) işe başlama tarihi:  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:  Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etlik Cad. No: 39 Dışkapı- ANKARA

b) Tarihi ve saati: 13.09.2012 – 10:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya

ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve s

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kayıtlı olduğunu gösteril belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurluklan veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvam Mesleki Ürettikleri1 Şantiye Şefi Makine veya Elektrik-EIektronik Mühendisi En az 2 yıl deneyimli4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı), Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Makine veya Elektrik-EIektronik Mühendisliğidir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 275 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 4. BölgeMüdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA adresinden satın alınabilir.7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu – Etlik Cad. No:39Dışkapı ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciteminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

(415)