İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Dijital Platform Kurulması ve İşletilmesi işi ihale Edilecektir.

1) Encümen Kayıt No

2) işin Konusu

3) Muhammen Bedel

: 2019____________________

: İstanbul genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve

tasarrufunda bulunan alanlarda Digital Platform kurulması ve işletilmesi u

Brüt Satışların %20si + KDV/YIL (15.000,000.-TL+KDV/YILdan az olmamak şaıtı ile)

4)Geçici Teminat

4 50.000.- T-L

5)lşletme Ci

Dijital Platform Sistemleri

6) İşletme Süresi

10 Yıl

7) Adres Bilgisi

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan y>

ve ulaşım araçları, (ihale şartnamesi ekinde belirtilmiştir.)____

rıeı

3) Yeterlik İçin Son Başvuru

Tarih ve Saati

: 07 Ekim 2013 Saat: 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati

: 09 Ekim 2013 Saat: 12:00

Son teklif verme saati: 12:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer:

11) Yeterlik Başvurusunun

Yapılacağı Yer__

I stanbul Bü yükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İst an bu i

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

12) İhale Usulü

13) İhale şartnamesinin

görülebileceği veya satın

alınabileceği yer___

: 2886 Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

: İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Malı. Piyerloti

Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

14.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı, Sürücü

Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

14.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya

ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya

siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiyede şubesi bulunmayan yalancı tüzel

kişiliğin belgelerinin bu tüze! kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)dekı esaslara

göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

! 14.1.4. imza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikti imza

beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza

sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüze! kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) /e :>;

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.5. İstekliler adına vekleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekölctn «neleri İle

vekleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüze! kişileri!

vekletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış elmas

gereklidir.)

14.1.6. ihaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) isteklilerin taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan;

1. internet teknolojileri ve web yazılımı,

2. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,

3. Şifreli/şifresiz yayınlar,

4. Reklam hizmetleri,

5. Kültür ve sanat faaliyetleri,___________________________________

6. Prodüksiyon hizmetleri,

7. Ulaşım ve trafik sistemleri,

8. VVeb/dijital yayın sistemi,

iş veya hizmetleri ile ilgili asgari dört alanda (maddede) ihale ilan tarihinden önce en az bir yıl ve halen

faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurumu niteliği taşıyan kurum ve kuruluşlardan alınmış belge

sunacaklardır.

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus

Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) istekliler sermayelerinin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.

(Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb. işbu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli

olacaktır.) Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) iş deneyim belgesi olarak asgari 15.000.000.-TL (on beş milyon Türk Lif ası) tutarında web sitesi yazılımı, bakım,

onanın, revizyon ve işletilmesi veya açık hava reklamcılığı, bakım, onarım, revizyon ve işletilmesi veya akıllı

ulaşım sistemleri kurulum, bakım, onarım, revizyon ve işletilmesi ya da web/dijital yayın sistemleri bakım, ]

onarım, revizyon ve işletilmesi işleri konusunda iş deneyimine sahip olmak.

iş deneyim belgesi tek sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak

girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari % 100 ünü, diğer ortakların ise

istenen iş deneyiminin her halükarda asgari % 15 ini sağlaması gerekmektedir.

Kamuda gerçekleşt.rilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel

sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz

edilmelidir.

iş deneyimi olarak ibraz edilen işler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde gerçekleştirilmiş

olmalıdır. Bu şartları taşımayan iş deneyimleri değerlendirmeye alınmaz.

14.1.7. istanbul Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge (İBB Gelirler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

14.1.8. ihale dokümanı satın alındığına dair belge, (ihaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin i

satın alması yeterlidir.)

14.1.9. Ortak girişim beyannamesi

isteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter

tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen

veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri j

gerekmektedir.

14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

14.2.2. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

14.2.3. Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı. Sürücü

Belgesi veya Pasaport ibrazı (Gerçek kişiler)

14.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.2.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret ve/ve/a Sanayi Oda:, ve/a I

ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya

siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibaıiyle son bir yıl

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel i

kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esasle ra i

göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.6. imza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza i

beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza

sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) I

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (o) i

fıkralarındaki esaslara gere temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.7. İstekliler adına vekleten iştirak ediliyoı ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekletnameleri ile jvekleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin

vekletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca

onaylanmış olması gereklidir.)

14.2.8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

15) istenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

16) isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar

çerçevesinde vermeleri zorunludur.

17) ihaleye katılmak isteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

adresine, 07 Ekim 2013 saat: 16.30 tarihine kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere

ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin

huzurunda ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine

iade edilecektir.

18) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki he hangi

bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü (09/10/2013) en geç saat 12:00a kadar

yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümenine (istanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve

saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif

mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

21) Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

(247)