48 PERSONEL İLE 01 NİSAN 2013-31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİ ALIMI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK GATA K.LIĞI TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ

BAŞKANLIĞI

48 PERSONEL İLE 01 NİSAN 2013-31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA ÖZEL

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2012/186047

. Fakülteler Mah. 06800 Bilkent Çankaya ANKARA

ÇANKAYA/ANKARA

: 0312-291 10 00 – 0312-291 11 59

: BULUNMAMAKTADIR

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı Bilkent

: Çankaya/ANKARA

: İşe başlama tarihi 01.04.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

. GATA 1 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

: ETLİK KEÇİÖREN ANKARA

: 19.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saationaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini

sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir

tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu, vakıf, üniversiteler veya özel sektörlerden herhangi birinde yapılmış özel güvenlik

hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat

avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne şartname bedeli yatırılarak alınan makbuzu GATA

K.lığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığına ibraz etmek şartı ile GATA K.lığı 1 Numaralı

İhale Komisyon Başkanlığı General Tevfık SAĞLAM Cad.06010 ETLİK/ANKARA

adresinden temin edilebilecektir, adresinden satın alınabilir.

(1014)