iSI^S^SS!^^!^i görevlileri ile GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

^gA^YAKTT İKMAL VF NATO PQL TEŞIŞLFRT TSİ FTME başkamı t*t

favN, Kamu îîîıTS GÜV«n,ik Görevlileri ile güvenliğinin sağlanmas. hizmet alım, 4734

^^X^ZS2 llru:ZZT5ine 9öre açık iha,e usulü ile iha,e edi,ecektir- ^

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

:2013/68817

Yüksel Caddesi 40 06420 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA

: 3124306274 – 3124306288

: ersinyildirim@ant.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

MSB ANT Başkanlığı Güven Mahallesi Kuzgun Sokak No:51

Aşağı Ayrancı Çankaya-ANKARA

İşe başlama tarihi 01.09.2013, işin bitiş tarihi 31.03.2014

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

MSB ANT Başkanlığı Brifing Salonu Yüksel Cad. No:40

Kızılay ANKARA

17.07.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyeti İzin Belgesinin

noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş ve onaylanmış suretlerini vermek

zorundadır.

2- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21. maddesine göre yaptırılması

zorunlu tutulan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için Özel Güvenlik Mali

Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenerek sigorta şirketlerinden İdaremiz

adına alınan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası fiyat teklifi, teklif dahilinde

sunulacaktır. Özel Güvenlik Sigorta primi tutarı sigorta şirketi antetli kağıdı üzerine

yazılı, ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış çift imzalı olacaktır. Aksi belge kabul

edilmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

iaA4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıJamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş Özel Güvenlik

hizmetleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANT

Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü Yüksel Cad. No:40 Kat:4 Kızılay ANKARA adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E KAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü Yüksel

Cad. No:40 Kat:4 Kızılay ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

A

(245)