ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3.İletim Tes. ve İsl.Gr.Md

TEİAŞ 3.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 20 ADET TRAFO MERKEZİ İLE 4

BLOKTAN OLUŞAN OFİS BİNALARININ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİNİN 85 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK

GÖREVLİSİ VASITASIYLA 365 (ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) GÜN SÜRE İLE YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2012/134961

ÜNİVERSİTE CADDESİ 57 35100 BORNOVA/İZMİR

2324771300 – 2324771315

3grupmd@teias.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir Grubunda bulunan; Roma Caddesi 5062 Sok.No:51 Alaçatı-

Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Alaçatı Trafo Merkezi, Menderes

İZSU Yol Ayrımı P.K.22 Tahtalı/İZMİR adresinde bulunan Tahtalı

Trafo Merkezi, Sıra Mahallesi Kuşçular Yolu No: 13 Urla/İZMİR

adresinde bulunan Urla Trafo Merkezi, Aliağa Organize Sanayi

Bölgesi Adnan Saka Bulvarı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Aliağa

Organize Sanayi Trafo Merkezi, Aslanlar Köyü Bayındır Yolu

Torbalı/İZMİR adresinde bulunan Aslanlar Trafo Merkezi, Benzinlik

Mevkii Ödemiş/İZMİR adresinde bulunan Ödemiş Trafo Merkezi,

Bekleme Mevkii Tire/İZMİR adresinde bulunan Tire Trafo Merkezi,

Kurtuluş Mah.Göçbeyli Yolu Kavşağı 26.Sokak Bergama/İZMİR

adresinde bulunan Bergama Trafo Merkezi, Ankara Yolu 25 nci km

Pınar Et Yanı Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan Kemalpaşa Trafo

Merkezi, 30 Ağustos Mahallesi 9.Cadde No:104/B Ulukent

Menemen/İZMİR adresinde bulunan Ulucak Trafo Merkezi, Yeni Foça

Yolu Üzeri 6.Km. Horozköy Kavşağı Karşısı Aliağa/İZMİR adresinde

: bulunan Almak Trafo Merkezi, Habaş Demirçelik Fabrikası Sahası

İçerisinde Aliağa/İZMİR adresinde bulunan Habaş Trafo Merkezi,

Yeni Foça Yolu 2.Km. Ege Çelik Yanı Aliağa/İZMİR adresinde bulunan

Alçuk Trafo Merkezinde Pancar Trafo merkezi Pancar Organize

Sanayi bölgesi Bekir Saydam Cad. NO :65 Pancar Beldesi Torbalı/

İzmir adresinde bulunan Pancar Trafo Merkezinde ve Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan 1, 2, 3, 4 nolu

olmak üzere 4 bloktan oluşan Grup Müdürlüğü hizmet binalarında,

Manisa Grubunda bulunan; Barbaros Mahallesi 4401 Sokak MANİSA

adresinde bulunan Manisa Trafo Merkezi, Seyit Ahmet Mahallesi 192

Sokak No:317 Akhisar/MANİSA adresinde bulunan Akhisar Trafo

Merkezi, Akhisar Yolu Üzeri Çavlu Köyü Mevkii No:l P.K.50

Salihli/MANİSA adresinde bulunan Salihli Trafo Merkezi, adresinde

bulunan Saruhanlı Trafo Merkezi, Çataltepe Yeni Mahalle Caddesi

Alaşehir/MANİSA adresinde bulunan Alaşehir Trafo Merkezinde,

Ankara Asfaltı No: 131 Derbent-Turgutlu-MANİSA adresinde bulunan

Derbent Trafo Merkezinde yapılacaktır.

İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) gündür3- İhalenin

TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır

31.10.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, ihale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerliliğini

kaybetmemiş Faaliyet İzin Belgesini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer

belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını

göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatiuygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu

üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek

kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya

son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)

olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin

parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen

kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu

kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki

yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, 5188 sayılı Yasaya göre Kamu Sektöründe ve/veya Özel Sektörde yapılan

Koruma ve Güvenlik Hizmet işi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı

uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 3. İletim Tesis

ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Grup

Müdürlüğü Veznesinden satın alınabilir adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil 69 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK BORNOVA ŞUBESİ

TR410001500158007292293431 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak

idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde

bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak

kabul edilecektir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite

Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresindeki 1 nolu Ofis Binasında bulunan muhaberat servisine sunulabilir,

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1069)