ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

10 Kişilik 10 aylık (01.03.2012 – 31.12.2013 tarihleri arası) Koruma ve Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2012/193578

İSMET KAPTAN MAHALLESİ GAZI BULVARI 81/3

35040 ÇANKAYA KONAK/İZMİR

2324838887 – 2324257300

info@izmirnufus.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve

miktarı

b) Yapılacağı yer

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Hizmet Gazi Bulvarı No:81 K: 1-2-3 Çankaya-İZMİR

adresinde mukim T.C. İZMİR Valiliği İl Nüfus ve

Vatandaşlık Müdürlüğü/Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü

Hizmet binası, Karabağlar İlçe Nüfus Müdürlüğü

(Güneşli Mah.526 sk. No:15/D Yağhaneler-İZMİR),

Bayraklı İlçe Nüfus Müdürlüğü (Mansuroğlu

Mah.295/2 Sk. No:l/117-118 Bayraklı -İZMİR),

Çeşme İlçe Nüfus Müdürlüğü (16 EYLÜL. 3007 sk.

No:2 K:2 ÇEŞME/İZMİR ) Bayraklı Nüfus Şefliği

(6067/9 Sokak No:4 Bayraklı / İZMİR), Bornova

Nüfus Şefliği(Gazi Osman Mah. 5490/2 Sokak No:34

Zemin Kat Bornova /İZMİR), Buca Nüfus Şefliği

(Efeler Mah.356 sk. No: 14 Şirinyer-İZMİR) ve

Karabağlar Nüfus Şefliginde(Sevgi Mah.4623 sk.

No:7/7 KARABAĞLAR/İZMİR ) yürütülecektir.c) Süresi

İşe başlama tarihi 01.03.2013, işin bitiş tarihi

31.12.2013

3- İhalenin

b) Tarihi ve saati

a) Yapılacağı yer

. izmir II Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Gazi Bulvarı

 No:81 K:3 Konak – İZMİR

: 14.01.2013 – 09:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin 5188 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğine göre düzenlenmiş T.C. İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik

Şirketi Faaliyet İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan her türlü özel güvenlik hizmetleri benzer iş

olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık

Müdürlüğü Saymanlığı Gazi Bulvarı No:81 K:3 Konak İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Gazi Bulvarı No:81 K:3 Konak -

İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(397)