İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Afvon Şeker Fabrikası Müdürlüğü

2013/2014 Kampanya Dönemi sabit otomatik pancar boşaltma makinelerinde pancarın boşaltılması

kanallarda yüzdürülerek şevkinin yapılması ve pancar kanallarının temizliği ile Sabit Otomatik Boşaltma

Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarımı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No : 2013 / 69576

1. İdarenin

a) adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

2. İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013-2014 kampanya döneminde tahmini

450.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boşaltma

makinelerinde boşaltılması (3lü vardiya sisteminde en az 9

operatör ve 15 temizlik görevlisi olmak üzere en az 24 kişi

çalışacaktır); tahmini kampanya süresi olan 1 15 günde (± % 20

toleranslı) 810.000 ton pancarın en az 30 kişiyle kanallardan

yüzdürülerek şevki ve 10 kişiyle pancar kanallarının

temizliğinin yapılması işi ile Sabit Otomatik Boşaltma

Tesislerinin Revizyon, Bakım-Onarım işidir.

b) yapılacağı yer :T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) işin süresi :Afyon Şeker Fabrikası 2013 / 2014 Pancar İşleme Kampanya

Dönemidir.

3. İhalenin

a) yapılacağı yer :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati : 25/06/2013 Salı günü, saat 14.22

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı

adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden

idare sorumlu tutulamaz.)

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale

günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14- Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasjamıa göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE^*^ER FABRİ^fJ^WU A.Ş.

(242)