PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KASTAMONU ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürlüğü Amenajman Planlarının Yenilenmesi Sürecinde Amenajman Heyetleri Kontrolünde İşçi,

Mühendis Çalıştırılması ve Araç Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2013/51553

Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 37100 KASTAMONU

MERKEZ/KASTAMONU

3662146026-3662149416

k.astamonuisl@ogm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sınırları

İşe başlama tarihi 15.06.2013, işin bitiş tarihi 15.10.2013

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi – Saraçlar

Mah. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU

10.05.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu iş, kanunda belirtildiği gibi tam bir danışmanlık hizmeti işi niteliği taşımamakta, İdare Amenajman

Heyet Mühendis veya Başmühendisleri kontrolünde işçilik hizmeti isini kapsamaktadır. Ancak;

27.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri

Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları İle Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri

Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri

endüstrisiyle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte tanımlanan mesleki konulardaki

hizmetlere olan ihtiyaçlarını, Odava kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederek veya Kanunun 5 inci

maddesiyle yetkilendirilen Odava kayıtlı, ruhsatlı, uzmanlık alanlarına giren, serbest meslek mensuplarına ait

ormancılık ve orman ürünleri bürolarından veya bu konularda çalışan şirketlerden satın almak zorundadır.

denilmektedir.

İhale konusu işin sözkonusu kanun ve yönetmeliği bağlayan kısımları için bu hususların gözönünde

bulundurulması zorunludur. Çalıştırılacak teknik personele ilişkin düzenlemeler ihae dokümanı eki Teknik

Şartnamede düzenlenmiştir. İhale aşamasında çalıştırılacak teknik personele ait herhangibir taahhütname

istenmeyecek, ancak işin yürütülmesi esnasında teknik şartname hususları dikkate alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde yapılmış olan;

- Orman Yangın İşçiliği Hizmet Alımları

- Ölçme, Damga Mesaha İşçiliği Hizmet Alımları

- Amenajman İşçiliği Hizmet Alımları

- Amenajman Planı Yapım İşleri ile ilgili ormancılık faaliyetlerini

ayrı ayrı veya bütün olarak içeren iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Kastamonu Orman İşletme

Müdürlüğü Ambar Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Ambar Servisi – Saraçlar Mah.

Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(520)