KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2 kalemde toplam 1900 adet hadde mamulü greyder bıçağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/71466

1-İdarenîn

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe

ÇANKAYA/ANKARA

3124158054 – 3124172851

fnfo@kgm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü Akköprü/ANKARA

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü içerisinde teslimat

yapılacaktır. Her kalem malzemenin tamamı teslim edilmek şartı ile en çok iki (2)

kısmi teslimat yapılabilir.

3- İhalenin

Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 2. Kat 217 Noiu Oda (İnönü Bulvarı No:14

a) Yapılacağı yer : Yücetepe/ANKARA)

b) Tarihi ve saati : 10.07.2013 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıttı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi

Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet

belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin

imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.1- Sanayî Sicil Belgesi,

2- Kapasite Raporu,

3- İmalat Yeterlik belgesi,

4- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine İlişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca

düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5- Adayın veya isteklinin kayıtlı oiduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin

Yerli Malı Belgesi,

İstekliler yukarıda sayılan imalatçı belgelerinden birini ihalede vereceklerdir.

İmalatçı firmanın yetkili satıcısı olarak ihaleye katılan istekliler, yetkili satıcılık belgesi ile birlikte imalatçı firmanın İhale

konusu malzemeleri kapsayan TSE 1230 belgesi veya ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistem belgesini ihalede vereceklerdir.

4.3.2.

4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akredİtasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası

Akredİtasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı

Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması

yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2.2. Standarda İlişkin belgeler:

Türk Standartları Enstitüsünden alınmış bu ihale konusu malzemelerin tamamını kapsayan TSE 1230 (Türk Standartlarına

Uygunluk) Belgesi

İstekliler İdari şartnamenin 7.5.3.1. ve 7.5.3.2 maddelerinde istenilen belgelerden birini ihalede vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok l.Kat

111 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe/ANKARA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok l.Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No:14

Yücetepe/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(302)