İHALE İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü – 13. Bölge Müdürlüğü -ANTALYA

Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Sinyalizasyon Tesislerinin

Yapımı, Bakımı ve Onarımı ile Ulaşım Etütleri İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası ; 2013/173604

1- İdarcnîn :

a) Adresi .-Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108 KEPEZ/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası : 2423347700 – 2423453699

c) Elektronik Posta Adresi : bol 13@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının . … . M A nl

v.. .., u., ^ . 4 . A :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ınternet adresi r r to

2- İhale konusu yapım işinin :

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Tür ve Miktarlarda Sinyalizasyon Tesislerinin Yapımı,

Bakımı ve Onarımı ile Ulaşım Etütleri İşlerinin Yapılması Yapım

işi

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bölge Hudutları Dahilindeki Muhtelif Yollarda

* * ı_ i -u- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

c) İşe başlama tarihi : . . . , . , & y

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü 07108 – ANTALYA

b) Tarihi ve saati : 30.12.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

snatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

14.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik

ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (E) I Grup

Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması işleri Benzer İş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik, Elektronik veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları

13.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği – ANTALYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu -ANTALYA

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

(317)