OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

İLDEM FATİH MAHALLESİ 398 ADA 1 NOLU PARSEL ÜZERİ 36 DERSLİKLİ OKUL YAPIM

İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2012/116739

1-İdarenin

SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ

a) Adresi : NO:34 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ

MELİKGAZİ/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası : 3522072132 – 3522072132

c) Elektronik Posta Adresi : fen@melikgazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KAYSERİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (DÖRTYÜZ) takvim günüdür.

c) İşe başlama tarihi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ

NO:34 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati : 20.09.2012 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı

düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:_

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki C

1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

1 MAKİNE TEKNİKERİ

1 ELEKTRİK TEKNİKERİ

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1 ADET KAMYON

1 ADET YÜKLEYİCİ (BEKO-LODER)

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAKL KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK DİPLOMALARI BENZER İŞE DENK SAYILACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk

Lirası) karşılığı SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 FEN İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı

almak isteyenler, posta masrafı dahil 250 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI

KAYSERİ MERKEZ ŞUBE 07000030 NOLU HESABA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından

ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın

postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ

NO:34 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin

tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

(664)