BİNA İNŞVUI Y MI IRII A( AKTIR

1.( . Ziraat İtan kası A.Ş. Gcııcl Müdürlüğü İç OptTasv onlar Bölüm Başkanlık

TC ZİRAAT BANKASI A Ş. GEBZE OSB VKNİ SI BK HİZMET BİNASI YARIM isi 473-1 sav ılı

Kamu İhale Kanununun l> uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır

: 2012/190363

ISI KNBI I VO! I l /l Kİ rRAFODURAĞI KARŞISI NO;le EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

: GEBZE/KOCAELİ

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

: Ver tesliminden itibaren 75 (Yeftnisbeş) takvim günüdür.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat ve

: Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanlığı-İstanhul Yolu Ü/eri Trafo

Durağı Karşısı No: 10 Varlık-Yenimahalle.ANK AR A

; 03.01.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şanları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası ea

ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret vc.vcva sanayi odasından >a da esnaf ve sanatkar

odasından vea ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya

kasıtlı olduğunu gösterir belec.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kavıtlı bulunduğu Ticaret ve/Veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veva ihale tarihinin içinde bulunduğu vılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kavıtlı

olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veva İmza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre lüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veva bu hususları gösteren belceler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli v e içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5ihale konusu işle idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt vüklenicilerc

yapı m lama/.

4.1.6 TüzelİÛŞİ tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin varışından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bilmesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veva yemûlli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir v ildir kesintisiz olarak bu şanın

İhale Kayıt Numarası

I -İdarenin

a) Adresi

b) Telelon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

e) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı ser

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

J- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b Tarihi ve saatikorunduğunu gösteren belge.

4.2. Kknnomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik e mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş vıl içinde bedel içeren bir sözicşme kapsamında taabbiil edilen ve teklif edilen bedelin % 75

oranından a/ olmamak üzere ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Hu ihalede ben/er iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk şaş ılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Hu ihalede benzet iş olarak kabul edilecek işler

Yaptm İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan Yapım işlerinde

Benzer İş Grupları l istesindeki B Grubu I sl Yapı III Grup Bina İşleri ben/er iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulması durumunda ben/er işlere denk şaşılacak bölümler

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümüdür

5.1 konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 IRY (Türk Lirası) karşılığı I.( . /IRAAİ

BANKASI A.S. (il MT MI Dİ Kİ l (il İnşaat ve davrimcnkul Yönetimi Holüm Başkanlığı-lstanbtıl

Yolu ü/eri Trafo Durağı Karşısı o:IO Varlık-YcnimahalleANKARA adresinden satın alınabilir.

ihale dokümanının posta volııvla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak

isteyenler, posta masrafı dahil 505 I RY (i ürk I İrası ı doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası A.S. (enel

Muhasebe ve Raporlama Bölüm Başkanlığının TR140001001500404186875001 IBAN nolu hesabına

yatırmak /orundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak İsteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün

«ince göndermek /orundadır. İhale dokümanı iki ış günü iyinde bildirilen adrese posta volııvla

gönderilecektir İhale dokümanının posta volııvla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya gec

ulaşmasından a da dokümanın eksik olmasından dolavı idaremi/ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın salın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veva LKAP ü/erinden e-im/a

kullanarak indirmeleri /orunludur.

8. lekliflcr. ihale tarih ve saatine kadar IX. /IRA A I BANK ASI A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnşaal vc

Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanlığı-İstanbul Yolu l /eri Trafo Durağı Karşısı No: 10 Varlık-

Yenimahalle ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel Özerinden verecektir. İhale sonucu, ü/erine ihale

yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sö/leşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için tok I i t

verilecektir.

II). İstekliler teklif ettikleri bedelin V» ünden a/ olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat v ereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Aitmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verileme/

13. Diğer hususlar:

İhalede lAğıllanacak Sınır Değer Katsayısı (V) : I

İstekliler tarafından teminat olarak verilecek leminaı Mektuplarının. I.(. Ziraat Bankası A.S. dışındaki

bankalar taratından düzenlenmiş olması gerekmektedir

(494)