İLANI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLIL ARI VE MÜSTEŞARLIK

1.1IV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI

Muhtelif İş Makinesi Yedek Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleve ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/135519

1-İdarenin

a) Adresi                                            :Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No:Bila 26320

                                                            Tepebaşı ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :2222374699 – 2222374699

c) Elektronik Posta Adresi              :ihsanon@hvkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı           : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

                                                     ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) yer alan ihale dokümanı içinde

                                                     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                             : 1 inci Hava İstihkam İnşaat Tabur Konuıtanlığı-ESKİŞEHİR

c) Teslim tarihi                           : Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mallar; sözleşmenin imzalandığı

                                                    tarihi izleyen günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde bir defada,

                                                    ihale dokümanında belirtilmiş olan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik

                                                    şartnamesinde belirtildiği şekilde ESKİŞEHİR – linci Hava İstihk

                                                    İnşaat Tabur Komutanlığına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :1inci HİBM K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gündoğdu Mahallesi

                                                            Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No:Bila 26320 Tepebaşe/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              : 31.10.2012- 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en av antajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve vabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı linci HİBM K.lığı İhale

Komisyonu Başkanlığı Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No:Bila 26320 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-inıza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar linci HİBM K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No:BiIa 26320 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %30nden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(712)