ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

SGK VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün 2013-2014 yıllarına ait 24 ay Özel Güvenlik Hizmet alım işi. hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/167646

l-Idarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

Sıhke Caddesi Eski Araştırma hastanesi Karşısı

: Ceren Ap. No :215 /VAN 65300 Hafizye Mahallesi

VAN MERKEZ/VAN

: 4322161080 – 4322168754

: vansim@sgk.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve

miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi

31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Sıhke Cad.Ceren Apt. No:215

: 10.12.2012 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilkilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak

düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans

mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka

referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu

bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler

yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren

bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan

istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını

gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve

onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre,

son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve

giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı

olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya

bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan

önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20sinden, taahhüt altında devam eden

işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif

edilen bedelin %12sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini

sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılan Personel çalıştırmaya

dayalı Koruma ve Güvenlik işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van Sosyal Güvenlik İl

Müdürlüğü Destek Hizmetleri servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerindenbirim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(1169)