ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize ait taşınmazlardan aşağıda yeri ve niteliği belirtilen mekanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

ile bu Kanunun 74. maddesine göre yayımlanan ve kıyasen uyguladığımız Hazine Taşınmazlarının İdaresi

Hakkındaki Yönetmeliğin 27/c maddesi kapsamında pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

1) İhale konusu taşınmazın niteliği ve yeri:_

a) Tıp Fakültesi Amfi Bloğunda bulunan 179,58 m2 kapalı, 250,56 m2 açık teras ve 20 m2 sera alanı olmak

üzere toplam 450,14 m2 lik kantin kafeterya yeri,

b) 20 Adet İçecek Ürünler Makinesi (otomatları) yeri,

2) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı ve taşınmazın kiralama süresi:

a) İhalenin yapılacağı yer: İnönü Üniversitesi merkez kampusü, 44280 /MALATYA adresindeki İnönü

Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) İhale usulü: Pazarlık usulüdür.

Taşınmazın kiralama süresi;   a) Tıp Fakültesi Amfi Bloğu Kantin yeri: 3 (üç) yıldır.

b) 20 Adet İçecek Ürün Makinesi(otomatlar) yeri: l(bir) yıldır.

c)  ihale tarih ve saati:

1) Tıp Fakültesi Amfi Bloğu Kantin yeri: 12/03/2013 tarihinde saat: 10.00

2) 20 adet İçecek Ürün Makinesi(otomatlar) yeri: 12/03/2013 tarihinde saat: 11.00

3) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: Yıllık Tahmini Bedeli: Geçici Teminat Miktarı:

a) Tıp Fakültesi Amfi Bloğu Kantin yeri: 40.000,00-TL 4.000,00-TL

b) 20 adet İçecek Ürün Makinesi(otomatlar) yeri: 8.000,00-TL 800,00-TL

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

{Belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli olacak ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği olacaktır. İstekli, aslı

idaremizce görülerek onaylanmış belgeleri de sunabilecektir. )_

a) Türkiye sınırları içerisinde Yasal tebligat adresi.

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) 2886 sayılı Kanunda belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Üniversitemizin aşağıda belirtilen ilgili hesabına y Strateji

Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,

İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

Fırat V.D. Vergi No: 4780 395 1 77

Hesap No: TR62 0001 2009 5580 0006 0000 16 (Halk Bankası Malatya Mrkz. Ş.B.)

e) 2013 yılı içerisinde T.C. Savcılığından alınmış Sabıkasızlık kaydı belgesi,(istekli, gerçek kişi ise kendisinin,

tüzel kişilik ise şirketi temsile yetkilinin, yetkili yok ise şirket ortaklarının tamamının sabıkasızlık kaydı

olacaktır.)

f) Gerçek veya tüzel kişi isteklinin vergi borcu olmadığına dair belge,

g) Gerçek veya tüzel kişi isteklinin S.G.K. prim borcu olmadığına dair belge,

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ı)  Şartname bedelini yatırdığına dair belge, (Şartname Bedeli: 100-TLdir.)

i) İhale uhdesinde kaldığı takdirde çalıştıracağı kişilerin nüfus kayıt bilgileri, sabıkasızlık kaydı ve Sağlık

Raporunu getireceğine dair yazılı taahhütname.

j)* İhaleye katılacak isteklinin Kurumumuzca 2886 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan ihale işlerinden dolayı

herhangi bir (kira, elektrik, su, doğalgaz v.b.) borcunun olmadığına dair, Üniversitemizin ilgili biriminden (İdari

ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ihalenin yapılacağı tarihten önceki son 10 gün içerisinde alınmış olan Kuruma

borcunun olmadığını gösterir belge.

*   Toplamda 10.000,00-TL ve üzeri borcu olan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: İhale konusu şartname ve ekleri İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve İşler Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin bu belgeleri her bir ihale için 100,00-TL karşılığında satın alması zorunludur.

(1036)