SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından;

1- Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale gün ve saati belirtilen işin ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.(g) maddesine göre pazarlık usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Esentepe Kampüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

3- Bu işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak istekliler 50,00-TL karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlilik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5- Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedelin tespitinde serbesttir.

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odalarından en az son üç (3) yıldır hizmet konusu işle iştigal ettiğine dair meslek odası belgesi,

c) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vek

d) Firmanın veya Şirket ortaklarının her birinin ayrı ayrı sabıka sicil kaydı,

(Yeterlik ihale ilanın yapıldığı tarihteki ay itibariyle)

e) Kurumumuzda ihale ilanının yapıldığı tarihteki ay itibariyle, Sosyal Güvenlik

Kurumundan; prim borcu olmadığına dair belge,

f) Kurumumuzda ihale ilanının yapıldığı tarihteki ay itibariyle, Mevzuat hükümleri

uyannca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

g) H işletilmekte olan işletmenin Vergi Levhası,

h) H işletilmekte olan işletmenin İşyeri Açma Ruhsatnamesi,

ı) İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin (83.725,00-TL) % 10u oranında Geçici

Teminat yatıracaklardır.

7- İstenen belgeler 2012 tarihli olacaktır. (Aslı veya noter tasdikli sureti.)

8- İhale 17.10.2012 Çarşamba günü saat 10.30da İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İşin Adı: Kampüs Kafeterya

Tahmini Bedeli (Yıllık):  83.725,00.-TL

İhale Gün ve Saati:17.10.2012 10.30

İlan olunur.

(477)