T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

. . TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU

İZMİR KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

KANTİN YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Hazineye Ait Kullanım Hakkı İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI

HASTANESİ Tahsisli Olan Aşağıda Belirtilen Taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 35/c Maddesi ve 45

Maddesi Gereği AÇIK TEKLİF Usulö arttırma İhalesi İle 3 Yıl (36 Ay) Süre İle Kiraya Verilecektir.

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

TAŞINMAZ NO    35030101413    CİNSİ    HASTANE

FİİLİ DURUMU    HASTANE KANTİNİ    YÜZÖLÇÜMÜ(M2)    8.858,00 m2

İLİ    İZMİR    HAZİNE HİSSESİ    TAM

İLÇESİ    BUCA    TAPU TRİHİ    

MAHALLESİ/KÖY Ü    Tınaztepe mahallesi    PAFTA/CİLT NO    21N-lllb/83

CADDESİ/SOKAĞI        ADA/SAHİFE NO    3063/8128

YÖRESİ    BUCA    PARSEL/SIRA NO    1/

İHALE İLE İLGİLİ BİRİMLER

KİRAYA VERİLECEK

TAŞINMAZ MAL

MİKTARI

TAHMİNİ

1 YILLIK (İLK

YIL) KİRA

BEDELİ

ŞARTNAME

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

%25

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

39 M2LİK KISMI (3 Yıllık)

(39 M2)

224.471,16 TL

100.00 TL

56.117,79

03/10/2013

10:00

Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte İZMİR KAMU HASTANELERİ

BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ /POLİGON Mah. 123/11 SOKAK NO:6 Güzelyalı-Karabağlar/İZMİR

adresinde Kuzey Genel Sekreterliği toplantı salonunda yapılacaktır.

A ) İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER VE İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

1) Kanuni İkametgh Belgesi son 6 ay içerisinde alınmış aslı,

2) T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Türkiyede tebligat için adres gösterilmesi

4) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı

5) Varsa Noter tasdikli imza beyannamesi

6) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK pirim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı

7) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı

8) Milli Emlak Müdürlüğüne borcu (ecrimsil v.b) olmadığına dair Milli Emlak Müdürlüğü veya Defterdarlıktan

alınacak belgenin aslı

9) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihalelerden men yasağı olmadığına dair belgenin asi

10) İhaleye katılacak olan istekliler, özel sektörde yada kamuya ait yataklı veya yataksız sağlık tesislerinde,

okullarda ve kamu kurumlarında ihale tarihi itibariyle son 10 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında

tahmini bedelin %20 oranından az olmamak üzere Kantin-kafeterya-Büfe-Çay ocağı v.b hizmeti vermiş

olduğuna ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin aslı

11) İdarece düzenlenen şartname örneği ve Kurumumuzun Halk Bankası İzmir Şubesi

TR390001200943000005000030 İBAN Nolu Hesabına ;Şartname Bedelini Yatırdığına Dair alındı makbuzu

12) Kurumumuzun Halk Bankası İzmir Şubesi TR390001200943000005000030 İBAN Nolu Hesabına nakit

yatırdığına dair makbuz alındısı,yada bankalardan alınan teminat mektubu

B- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEYGENEL SEKRETERLİĞİ-Merkezi Satınalma Birimi-POLİGON Mah. 123/11 SOKAK NO:6 Güzelyalı-

Kjrabağlar/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

C-)İhaleye katılacak olanların 100,00 TL (YÜZTÜKRLİRAS1) şartname ücretini kurumumuzun Halk

Bankası İzmir Şubesi TR390001200943000005000030 İBAN Nolu Hesabına yatırmaları zorunludur.

D-)istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Satmalına Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif

olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

E-) Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi

tahsil edilecektir.

F-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

(637)