T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ                                        

KAFETERYA/ ÇAYOCAĞI OLARAK KİRALAMA İŞİ Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.                                        

İhale Kayıt No: 2013/97                                        

İdarenin a ) Adresi:    Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği :Bahçelievler Mah.Hastane Sok.No: 24 67100 – MERKEZ / ZONGULDAK                                    

b) Telefon -    Faks Numarası: ( 372)2576715- (372) 2575757                                    

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa):khb67.mb_@saglik.gov.tr                        İMALİ                

Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi – Kafeterya/Çay Ocağı Kiralanacak olan yer ve amacı: Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde mevcut hasta, hasta yakınları ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelinin ihtiyaçlarına yönelik kafeterya/çayocağı kullanım alanının kiraya verilmesi işidir.                                        

Takınmaz no    Il/Ilçe – Mahallesi        Pafta /Ada /Parsel    Kiralanacak Kısım m2    Kullanım Amacı    Kiralama Süresi (ay)    1 Yıllık Tahmini Bedeli (TL)    Geçici Teminat (TL)    ihale Gün ve Saati    

43400108    Zonguldak/Merkez -Baştarla Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:24        F 27.02-10    77 m2    Kafeterya/Çay Ocağı    36    18.555,96-TL    5.000 ,00-TL    22.10.2013 14:00    

3. İhalenin                                        

a) Yapılacağı Yer        Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu                                

b ) Tarihi – Saati        22.1    0.2013 Salı günü/yukarıdaki tabloda verilen saatlerde yapılacaktır.                            

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER                                        

İŞİN TANIMI        KAFETERYA/ ÇAYOCAĞI OLARAK KİRALAMA İŞİ                                

İŞİN SÜRESİ        36(otuzaltı) AYLIK                                

KİRALANACAK OLAN YER        Genel Sekreterliğimize bağlı Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ait KAFETERYA/ ÇAYOCAĞI olarak belirlenen alan.                                

Muhammen Bedeli        18.555,96-TL                                

İhale Usulü        2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü                                

İlanın Şekli ve Adedi        Bir yerel gazetede (2) defa (ilk ilan ihaleden eri az 10 gün – ikinci ilan en az (5) gün önce                                

Geçici Teminat Tutan        5.000,00-TL         »-                        

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Özel Kişiler

a. Nüfus cüzdanı sureti.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)

b. İkametgah belgesi

c. Geçici teminat

d. Noterden onaylı imza sirküleri

e. Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve imza sirküleri

Tüzel Kişiler

a. Faaliyet belgesi (ticaret ve sanayi Odası v.b)

b. Noterden onaylı imza sirküleri

c. Şirket adına İhaleye katılacak kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza

sirküleri 

d. Geçici teminat

4.1.2. Bu işe ilişkin; 18.555,96-TL Tahmini bedel (1 yıllık) tespit edilmiştir.

*** Bu işe ilişkin en az 5.000,00-TL. Geçici Teminat alınacaktır. Bankalarca verilen teminat mektupları

dışındaki teminatların istekliler tarafından Zonguldak Sağlık Kurumlan 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı

ya da Halk Bankası Zong.Şb.IBAN NO.TR09 0001 2009 8060 0005 0002 42 hesabına yatırılması ve

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

. *** Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi

halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet

İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4.1.6 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

5. İhale dokümanının görülmesi Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Zonguldak Atatürk Devlet

Hastanesi Satınalma Servisi, adresinde görülebilir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Zonguldak Atatürk Devlet

Hastanesi Satınalma Servisi, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

(536)