ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN KAPALI ZARF ARTIRMA TEKLİF USULÜ İLE

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

1-Taşınmaza Ait Bilgiler:______

Adı    Mahallesi    Sokağı    Pafta    Ada    Parsel    Niteliği    Arsa m2

ALTINYAYLA PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası    Burdur Altınyayla İlçesi Dirmil Köyü Pazar Yeri Mahallesi        21        2484    Bodrum+ zemin +2 kattan oluşan toplam 4 katlı PTT Binası    350,00

2- İhaleye Ait Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Güllük Cad. No:5- 7. Kat Toplantı Salonu

b) İhale tarihi ve saati: Birinci İhale: 22.11.2013 tarihinde Cuma günü saat U:00da, yapılacaktır.

c) İhale usulü: Kapalı Zarf Artırma Usulü

d) İrtibat adresi: Antalya PTT Başmüdürlüğü Güllük Cad. Kat:5 Oda No:526

e) İrtibat Telefonu ve faks nosu: Tel. No: (242) 243 05 18- 293 09 43 Faks No: (242) 244 01 94

f) İhale için bilgi alınabilecek personel: Sibel ÖZLÜK (İnş. Müh.)

3- Taşınmazla İlgili İhale Şartnamesinin Temin Edilmesi ve Görülmesi:

İhale ile ilgili şartname Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Güllük Cad.

No:5 K:5 526 No.lu Oda ANTALYA çalışma saatleri içerisinde görülebilir veya ücretsiz temin edilebilir.

4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

a) Teklifleri sunulacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Güllük Cad.

No:5 K:5 526 No.lu Oda ANTALYA

b) Son teklif verme tarihi ve saati: 22.11.2013 tarihinde saat:11.00a kadar teslim edilecektir.

c) Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile

faks, tele faksla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Taşınmazın Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli:

a) Muhammen Bedel: KDV hariç 300.000,00 TL (KDV hariç Üç Yüz Bin Türk Lirası)) dır.

b) Geçici Teminat Bedeli: Muhammen bedelin %3sı olan 9.000,00 TL (Dokuzbin Türk Lirası) dır.

6- İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli

sureti.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri

c.l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

c.2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten

son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İhale Şartnamenin 15. madde belirtilen bu esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

e) Vekleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekletnamesi ile noter

tasdikli imza sirküleri.

f) İhale Şartnamenin 10. Maddesinde yazılan miktarda geçici teminat verecektir.

g) Her sayfası imzalı şartnameyi.h) İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Fotokopi olarak verilecek

belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.

7- Verilen Tekliflerin Geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 45 gündür.

8- Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri

ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler)

alıcıya aittir.

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi yapın yapmamakta va da dilediğine

yapmakta serbesttir.

ÖNEMLİ NOT : Satışa sunulan Burdur PTT Başmüdürlüğüne bağlı Altınyayla PTT Hizmet Santral

ve Lojman Binasında yapılan deprem ön inceleme raporuna göre mevcut binanın güçlendirilmesi

gerekmektedir.

(384)