GATA K.hgı

KİTAP SATIN ALINACAKTIR

GATA K.lığı Kütüphanesi kitap alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaie

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2012/138812

GN.DR.TEVFIK SAĞLAM CD. ETLÎK

KEÇİÖREN/ANKARA

3123042681 – -

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

GATA K.lığı 1 Nu.lı Mal Saymanlığı Depoları Etlik/

ANKARA

Teslim süresi: Sözleşmenin imzalanmasından

sonra 25 (yirmibeş) takvim günü içinde mal teslim

edilecektir. İhale üzerinde kalan firma üzerinde

kalan kısımları defaten teslim edecektir. Teslim

edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen

süre içerisinde ( red edilme hali dışında)

yükleniciye geri verilmeyecektir. Henüz ordu malı

olmamış mallar ( muvakkat alınmış henüz

muayeneye sunulmamış mallar) için ihtiyati tedbir

kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç mal getirmediği

kabul edilecek ve alıcı tarafından yeniden mal

getirmesi için tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın

alınmasını takiben en geç 20 (yirmi) gün

içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip

ihtiyati tedbir kararı konulmuş miktar kadar) Mal

getirilerek teslim edilecektir. Teslim edilmediğitakdirde, sözleşme tasarısının 35. nci madde ve

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

20 nci maddesi hükümleri uygulanacak Teslim

alınan malın ayıplı çıkması halinde 23.2. 1995

tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri

takip ve uygulamakta serbest ve yetkilidir.

Yüklenici, bu Kanun hükümlerine uyacağını

peşinen kabul eder.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

, GATA 1 Nu.lı İhale komisyonu Başkanlığı Etlik/

ANKARA

: 31.10.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:…….

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel ki?i olması halinde, ilgili mevzuat: gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ifan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki göı evlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA 1 Nu.lı İhale komisyonu

Başkanlığı Etlik/ ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA 1 Nu.iı İhale komisyonu Başkanlığı Etlik/ ANKARA adresine elden

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.. İstekliler tekliflerini, ma! kalem-kalemlerj-î#n teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(368)