KIRTASİYE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

DENİZLİ KHB GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 165 KALEM KIRTASİYE MALZ

ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

: 2013/170993

MURATDEDE MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY

: KARAOĞLANOĞLU CADDESİ 20100 DENİZLİ

MERKEZ/DENİZLİ

: 2582639311 -2582412853

: genelsekreterlik20@gmail.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, SERVERGAZİ

DEVLET HASTANESİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

MERKEZİ, ACIPAYAM DEV.HASTANESİ, TAVAS

DEVLET HASTANESİ, ÇİVRİL DEVLET

HASTANESİ İLGİLİ BİRİMLERİ.

FİRMALAR SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA

İMZALANMASINDAN İTİBAREN 01/01/2014-

31.12.2014 TARİHİNE KADAR İHALE KONUSU

MALLARI HASTANELERİN AMBAR BİRİMİNE

SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR

MALZEMELER PEYDERPEY İDARELERİN

SİPARİŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM

EDİLECEKTİR. (BU SÜRE HİÇBİR ŞEKİLDE

31.12.2014 TARİHİNİ GEÇEMEZ) YÜKLENİCİ İLGİLİ

BİRİMİN İSTEDİĞİ MİKTARDAKİ MALZEMELERİ

HER PARTİ İÇİN TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN

EN GEÇ 10 (ON) İŞ GÜNÜ İÇİNDE, TESLİM

EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

DENİZLİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA

18.12.2013 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belge veya belgeler.

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik

Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiğimala ilişkin Yerli Malı Belgesi.

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLERE AİT NUMUNE

GETİRİLECEKTİR. NUMUNELER ÜZERİNE İHALE LİSTESİ SIRA NO VE FİRMA ADI

YAZILMIŞ BİR ŞEKİLDE DOSYA İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM

EDİLECEK.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ İLİ KAMU

HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

MERKEZİ SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Uz.Dr.İlhami BEYAZTAŞ

Tıbbi Hizmetler Başkanı

(249)