ERZİNCAN OTOGAR(ADLİYE) ŞUBESİNİN PTT BANK OLARAK DÜZENLENMESİ

POSTA TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT)

SİVASPTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

YAPI VE TEKNİK İSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan Otogar(Adliye) Şubesinin PTT Bank olarak düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır.

: 2013/73412

ihale Kayıt Numarası

1 – İdarenin

a) Adresi

h) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

e) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu yapım isinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati : 19.06.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf

ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel

: Atatürk Caddesi 5 58040 SİVAS MERKEZ/SİVAS

: 3462215975 – 3462251435

: sivas_yapi( (196)