İLAN

ZONGULDAK DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi :        08.10.2012        Saati : 11.00            İhale Yeri        Satış SaL/Saat:11.00    

S.No    Deposu        Cinsi    Boy    Adet    Ster    MetreKüp    Parti    Muh.Bedeli    Teminat Tut

1    Zonguldak R.-l        Yapr.Dikili Ağaç    Kn.    9.000        981.706    1    46.94    1.383.00

    TOPLAM                9000    0    981,706    1        1.383.00-

1= İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda müfredatı yazılı ZONGULDAK Şefliği 164 bölmeciğinde 981,706 m3 DKGH M3 Yap. Dikili Ağaç,

hizalarında yazılı bedel üzerinden açık artırma sureti ile satılacaktır.Satışa konu emvalin % 20 ile vergi, resim ve fonları peşin,Bakiye %80 mal

bedeli vadeli LİMİT DAHİLİ SÜRESİZ banka teminat mektubu veya istendiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri,Hazine Bonoları ve Devlet

Bankalarına ait tahviller karşılığı vadeli satış yap ılır. Vade süresi 9 ay, vade faizi aylık % 0,80 dir. Ek6 Nolu Açık artırmalı Dikili Ağaç Satış

şartnameleri uyarınca satışa çıkarılmıştır.

2= Açık artırmalı Yap.Dikili Ağaç satışı 08.10.2012 PAZARTESİ Günü Saat: 1 LOOda İşletmemiz Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak

komisyon huzurunda vapılacaktır.Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden satın almayı kabul

etmiş sayılırlar. % 3 TEMİNATLAR Saat:14.00e kadar İşletmemiz veznesince alınacak olup,bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle

kabul edilmeyecektir

3= Satışa iştirak edeceklerin son sene Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını,TC Kimlik no, Vekiller vekaletname ve yetki

belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 Satışa ait İlan,Şartname ve Satış Öncesi Bilgi Cetveli Or.Gen.M üdürlüğü,Zonguldak Or.Bölge M üdürlüğü,Civar Or.İşl M üdürlükleri ile

İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5= Vade başlangıç tarihi satışların erken veya pey der pey yapılmasına bakılmaksızın tebligat tarihini takiben satış için tanınnan 60 günlük satış

süresinden sonra başlayacaktır.

6= Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.Global olarak ihaleye çıkartılan partiler ihale günü kesin miktarlar

üzerinden ihale olunacaktır.

7=Vadesi biten Teminat mektupları Aylık %1,5 Gecikme+ KDV sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

8-POS makinesinden)kredi kartı ile) Satış peşin olarak yapılmaktadır. %3 geçici teminatlarda bu şekilde POS cihazıyla yatırılabilir.

TEL = 0 372 253 21 61 den 1071 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ

FAX = 0 372 251 20 57 ZONGULDAK MÜDÜRLÜĞÜ

(İBAN NO)BANKA HES.NO= TR710001000131308757315001 Zonguldak Ziraat Bankası

İhale listeleri internetten www.ogm.gov.tr adresinden de görülebilir.

(694)