TSK EĞİTİM VAKFINA AİT ARAÇ SATIŞ İLANI

pıaKafi, 1999 model Renault Kangoo marka hizmet aracı ve 06 TRG 55 plakalı 2002 model

Renault Clıo marka hizmet aracı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45inci maddesi uyarınca

açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İHALEYE ÇIKARTILAN 06 LM 206 PLAKALI ARACIN

NİTELİĞİ KAMYONET (KAPALI KASA)

MİKTARI 1 Adet

DURUMU Faal

MUAMMEN BEDELİ 7.450,00- (yedibindörtyüzelli) TL.

GEÇİCİ TEMİNATI 223,50- (ikiyüzyirmiüçtl.ellikr.) TL.

İHALE TARİHİ VE SAATİ 27.12.2012 Perşembe Günü Saat – 14:00

İDARENİN TELEFON VE FAKS Tel 0312 231 67 26 Faks: 0312 231 20 98

NUMARASI

İHALENİN YAPILACAĞI YER Ankara Yurdu İktisadi İşletme Müdürlüğü

Adres: GMK Bulvarı No: 166 Tandoğan /ANKARA

İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci

maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.

İHALEYE ÇIKARTILAN 06 YUB 68 PLAKALI ARACIN

NİTELİĞİ KAMYONET (KAPALI KASA )

MİKTARI 1 Adet

DURUMU Faal

MUAMMEN BEDELİ 7.850,00- (edibinsekizyüzelli) TL.

GEÇİCİ TEMİNATI 235,50- (ikiyüzotuzbeştleliikr.) TL.

İHALE TARİHİ VE SAATİ 27.12.2012 Perşembe Günü Saat – 14:00

İDARENİN TELEFON VE FAKS Tel:0312 231 67 26 Faks. 0312 231 20 98

NUMARASI

İHALENİN YAPILACAĞI YER Ankara Yurdu İktisadi İşletme Müdürlüğü

Adres: GMK Bulvarı No: 166 Tandoğan /ANKARA

İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci

maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.

İHALEYE ÇIKARTILAN 06 TRG 55 PLAKALI ARACIN

NİTELİĞİ OTOMOBİL

MİKTARI 1 Adet

DURUMU Faal

MUAMMEN BEDELİ 9.650,00- (dokuzbinaltıyüzelli) TL.

GEÇİCİ TEMİNATI 289,50- (ikiyüzseksendokuztl.ellikr.) TL.

İHALE TARİHİ VE SAATİ 27.12. 2012 Perşembe Günü Saat – 14:00

İDARENİN TELEFON VE FAKS Tel:0312 231 67 26 Faks:0312 231 20 98

NUMARASI

İHALENİN YAPILACAĞI YER Ankara Yurdu İktisadi İşletme Müdürlüğü

Adres:GMK Bulvarı No: 166 Tandoğan /ANKARA

İHALE ŞEKLİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesi

gereğince açık teklif (arttırma) usulü.1. İhalesi 27 ARALIK 2012 Perşembe günü saat 14:00 Ankara Yurdu İktisadi İşletme

Müdürlüğünde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri içuv

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

a. İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b. Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c. İhale ile ilgili dilekçe,

ç. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d. Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve

Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

a. Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında,

Ayrıca;

b. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2012 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi

ç. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil gazetesi.

d. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale

salonunda hazır bulunacaklardır.

e. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmeyecektir.

f. Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenle:

satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için maim

evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

g. Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ankara Yurdu İktisadi İşletmesi

Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

h. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Ankara

mahkemeleri yetkilidir.

ı. Ankara Yurdu İktisadi İşletme Müdürlüğü 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi

değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

i. İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

ilaneçKauyurulur. 12/102012

(986)