GÖLCÜK ORMAN İSLETMESİNE AİT ARAÇ SATIŞ İLANI

İşletme Müdürlüğümüze ait 41 GC 349 plakalı, 1981 model, Mercedes-Benz 01100

marka Resmi Özel amaçlı Arazöz,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45inci maddesi uyarınca açık

teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İHALEYE ÇIKARTILAN 41 GC 349 PLAKALI ARACIN

niteliği                                          Resmi Özel Amaçlı Arazöz

miktarı 1 Adet

durumu Faal

muammen bedeli 9.750,00 (Dokuzbinyediyüz) TL.

geçici teminatı 300.00 (Üç Yüz) TL.

ihale tarihi ve saati                             20.02.2013- 14:00

idarenin telefon ve faks numarasıTel:0 262 412 52 92 Faks:0 262 412 52 90

ihalenin yapılacağı yer Orman İşletme Müdürlüğü Kavaklı Mah. Sahil Caddesi No:42

Gölcük/KOCAELİ

ihale şekli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesi gereğince açık

teklif (arttırma) usulü.

  1- İhalesi 20/02/2013 Çarşamba günü saat 14:00 da Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü İhale

salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

   2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı

imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

   a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında,ayrıca

   b-Şirket adına katılanların,Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

   c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2013 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

   d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

  3- İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır

bulunacaklardır.

  4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

  5- Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan

taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından

dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

   6- Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden ücretsiz

olarak alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi Makine İkmal Servisi

adresinde görülebilir.

7- Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İscehisar mahkemeleri yetkilidir.

8- İşletme Müdürlüğüne borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

(2286)