TRABZON DEFTERDARLIĞINDAN TAŞINIR MAL SATIŞ İHALE İLANI

SıgtLACAK TAŞITIN;_

j-oıra No    Cinsi    Markası    Model    Plaka Nosu    Taşıtın Bulunduğu Yer    Hasar durumu    Tahmini Satış Bedeli    Geçici Teminat    İHALE    

                                    Tarihi    Saati

1    Otomobil    Opel X22XE    I998    61 EP 690    MİT Bölge Müd    Dosyasında    12.000,00 TL    3.600,00 TL    20.09.2012    09:00

2    Otomobil    Tofaş Fiat Kartal SLX    1998    61 EH 138    MİT Bölge Müd    Dosyasında    4.000,00 TL    1.200,00 TL    20.09.2012    09:15

3    Otomobil    Tofaş Fiat Doğan SLX    1996    61 DV 137    MİT Bölge Müd    Dosyasında    4.500,00 TL    1.350,00 TL    20.09.2012    09:30

4    Otomobil    Tofaş Fiat Doğan SLX    1998    61 EH 137    MİT Bölge Müd    Dosyasında    4.500,00 TL    1.350,00 TL    20.09.2012    09:45

5    Otomobil    Ford Escort 16    1998    61 EU 684    MİT Bölge Müd    Dosyasında    4.000,00 TL    1.200,00 TL    20.09.2012    10:00

6    Minibüs    Mazda E2200    1997    61 ED 970    MİT Bölge Müd    Dosyasında    8.500,00 TL    2.550,00 TL    20.09.2012    10:15

7    Otomobil    Tofaş Fiat Doğan SLX    1998    61 EH 140    MİT Bölge Müd    Dosyasında    4.500,00 TL    1.350,00 TL    20.09.2012    10:30

8    Kamyonet (Açık Kasa)    Ford Transit    1987    06 TS 393    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü    Dosyasında    5.000,00 TL    1.500,00 TL    20.09.2012    10:45

9    Otomobil    Mercedes Benz    1984    61 HE 061    Terminal Yanı Trafik Otoparkı    Dosyasında    7.000,00 TL    2.100,00 TL    20.09.2012    11:00

10    Otomobil    Tofaş Fiat Kartal    1988    61 AE 392    Terminal Yanı Trafik Otoparkı    Dosyasında    2.250,00 TL    675,00 TL    20.09.2012    11:15

11    Otomobil    Mercedes Benz    1973    61 AU 570    Deniz 2 Otopark    Dosyasında    2.000,00 TL    600,00 TL    20.09.2012    11:30

12    Motorsiklet    Asya        Tescilsiz    Deniz 2 Otopark    Dosyasında    1.300,00 TL    390,00 TL    20.09.2012    11:45

13    Otomobil    Tofaş Fiat Kartal    1987    61 RA 706    Terminal Yanı Trafik Otoparkı    Dosyasında    1.200,00 TL    360,00 TL    20.09.2012    14:00

14    Motorsiklet    Asya        Tescilsiz    Esa Otopark    Dosyasında    400,00 TL    120,00 TL    20.09.2012    14:10

15    Motorsiklet    Mondial    2005    34 KGY 65    Deniz Otopark    Dosyasında    250,00 TL    75,00 TL    20.09.2012    14:20

16    Motorsiklet    Pintox        Tescilsiz    Esa Otopark    Dosyasında    250,00 TL    75,00 TL    20.09.2012    14:30

17    Motorsiklet    Monero        Tescilsiz    Deniz 2 Otopark    Dosyasında    240,00 TL    72,00 TL    20.09.2012    14:40

18    Motorsiklet    Ramzey        Tescilsiz    Esa Otopark    Dosyasında    150,00 TL    45,00 TL    20.09.2012    14:50

19    Motorsiklet    Asya    2005    48 P 3654    Esa Otopark    Dosyasında    150,00 TL    45,00 TL    20.09.2012    15:00

20    Motorsiklet    Kanuni    2008    61 AN 736    Taşlıoğlu Otopark    Dosyasında    100,00 TL    30,00 TL    20.09.2012    15:10

21    Motorsiklet    Yamoto        Tescilsiz    Esa Otopark    Dosyasında    100,00 TL    30,00 TL    20.09.2012    15:20

SATILACAK TAŞINIRMALIN;

Sıra No    Cinsi    Çapı    Markası    Seri No    Tahmini Satış Bedeli    Geçici Teminat    İHALE    

                            Tarihi    Saati

1    Yarı Otomatik Yivsiz Av Tüfeği    12    Fonda    29644    220,00 TL    66,00 TL    20.09.2012    15:30

2    Yarı Otomatik Yivsiz Av Tüfeği    12    Kerrar    51965    200,00 TL    60,00 TL    20.09.2012    15:40

3    Yarı Otomatik Yivsiz Av Tüfeği    12    Özler    16927    200,00 TL    60,00 TL    20.09.2012    15:50

4    Yarı Otomatik Yivsiz Av Tüfeği    12    Öncü    25481    170,00 TL    51,00 TL    20.09.2012    16:00

5    Yarı Otomatik Yivsiz Av Tüfeği    12    Saka    20.00    125,00 TL    37,50 TL    20.09.2012    16:10

AÇIKLAMA:

1- Yukarıda belirtilen ihale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde

yukarıda belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2- ihale ile İlgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Trabzon Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

3- lhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Yukarıda belirtilen Geçici teminatın yatırıldığında ilişkin makbuz veya Geçici Taminat miktannı Teminat Mektubu olarak verilmesi durumunda 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununun 26 ncı maddesine uygun olarak Bankalar ve özel Finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (Mevzuata aykırı olarak

düzenlenmiş teminat mektuptan kabul edilmez) yada Hazine Müsteşarlığında ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen

belgeleri,

> Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini (İkametgah Belgesi) ve

tüfus cüzdan suretini,

:- Gerçek kişiler adına vekaleten İhaleye girecek kişilerin noter tasdikli vekaletname örneği,

1- özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya

sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte

>uiunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekletnameyi vermeleri,

şartlarıyla ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları zorunludur.

I- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona

ılaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

i- Yukanda belirtilen yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Tüfek

Ruhsatnamesi, Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz etmesi zorunludur. Araçların ve yivsiz tüfeklerin satış

ledelleri üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

i- Yukanda 9 ile 21 nci sırada belirtilen trafikten men edilen 13 adet taşıtın 296 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin, Defterdarlık/MalmOdüriüklerince Yapılacak

şlemler başlıklı 2 inci bölümünün (e) bendi hükmü uyarınca, satış bedellerini geçmemek üzere otopark ve çekici ücretleri (Otopark ücreti olarak ödenecek bedel

ıracın satış bedelinin % 25ini geçemez.) ile satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ve varsa araca ilişkin vergi borcu satış bedelinden mahsup edilmek üzere

ılıcı tarafından ilgili yerlere ödenir. Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan bedel saymanlıkta sahibi/sahipleri adına açılacak emanet hesabına, sahibi bilinmeyenler ise

çılacak Hazine emanet hesabına yatırılmak üzere Hazineye ödenir.

- Söz konusu Taşıtlann, taşıt muayenesinden ve diğer Trafik Tescil işlemlerinden doğacak her türlü borç alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu konuda İdarenin

erhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, alıcı idareden herhangi bir talepte bulunamaz. İhaleye girmekle bu hususu alıcı kabul etmiş sayılır

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

IOT : Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İlan Olunur.

(1776)