ANKARA-İHALE TEFRİŞ MLZ.ALIMI GELİR İDARESİ BŞK.ANK.VERGİ DAİ.BŞK.DESTEK HİZM.GRUP MD.

Yorumlar Kapalı

ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA KULLANILLAMAK ÜZERE BÜRO

TEFRİŞ MALZEMESİ

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi İdari ve Mali İsler Müdürlüğü

Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binasında Kullanıllamak üzere büro tefriş

malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

2012/134684

1-İdarenin

a) Adresi

: RÜZGARLI CAD. NO:12 06100 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 3125091068 – 3123090607

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@avdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstasyon Mah. Or Sok. No:ll (06930) Etimesgut / ANKARA

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 35(otuzbeş) gün içinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 19.10.2012 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu

serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli

kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d- İstekli kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin

Yerli Malı Belgesie- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilşkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya iamalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklilerin bu belgelerden herhangi birisini sunması yeterlidir.

4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

en az 1.500 m2 miktarında üretim kapasite raporu

4.3.4.

4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi

zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu

olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon

Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl

içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği

duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale

tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması

yeterlidir.

4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:

İhale konusu işe ilişkin ISO 9001:2008 standardına göre kalite sistem belgesi sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü tefriş işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Vergi

Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşlerMüdürlüğü adresine elden tesiim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(239)

ANKARA-İHALE HİZMET BİNASI KISMİ ONARIM İŞİ GELİR İDARESİ BŞK.ANK.VERGİ DAİ.BŞK.DESTEK HİZM.GRUP MD.

Yorumlar Kapalı

KISMİ ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve

Mali İşler Müdürlüğü

Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası kısmi onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu

ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2012/121419

1 -İdarenin

a) Adresi : RÜZGARLI CAD. NO:12 06100 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3125091066 – 3123090607

c) Elektronik Posta Adresi : yapimonarim@avdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü G.M.K. Bulvarı No:76 Maltepe Çankaya /

ANKARA

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Rüzgarlı Caddesi No: 12 Ulus-Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati: 21.09.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

s odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu

yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı

düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Listesinde yer alan B III veya E IX Grubu işler benzer

iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik

Elektronik Mühendisliği bölümleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Vergi

Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup

Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin

tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(291)

ANKARA-İHALE AKÜ VE JENERATÖR İÇİN AKÜ AL. GELİR İDARESİ BŞK.ANK.VERGİ DAİ.BŞK.DESTEK HİZM.GRUP MD.

Yorumlar Kapalı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İsler

Müdürlüğü

Araç ve Jeneratörlere Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/103399

1-İdarenin

a) Adresi : RÜZGARLI CAD. NO:12 06100 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası :  3125091068 – 3123090607

c) Elektronik Posta Adresi :  satinalma@avdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği; türü ve miktarı :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : A) Yüklenici firmanın göstereceği Ankara Vergi Dairesi

Başkanlığı garajının bulunduğu Rüzgarlı Sokak No:12

Ulus/ANKARA adresine en fazla 10 kilometre mesafede

bulunan akaryakıt istasyonlarından Teknik Şartnamede

belirtilen şekilde akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir. B)

Başkanlığımız hizmet binalarında (Aşağıda Adı ve adresleri

belirtilen) bulunan jeneratörlerin (Motorin) yakıtı, S.NO

BİRİMİN ADI ADRESİ 1 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Hükümet Meydanı No:8 Ulus 2 Hitit Vergi Dairesi Hatay

Sokak No:ll Kızılay 3 Kavaklıdere ?Doğanbey V.Da. Atatürk

Bulvarı No:179 Kavaklıdere 4 Çankaya Vergi Dairesi Selanik

Caddesi No:21 Kızılay 5 Seğmenler Vergi Dairesi Konur Sokak

No:16 Kızılay 6 Mithatpaşa Vergi Dairesi Mithatpaşa Caddesi

No:15 Kızılay 7 Maltepe Vergi Dairesi G.M.K. Bulvarı No: 76

Maltepe 8 Başkent ? Cumhuriyet V.D. Atatürk Bulvarı No:181

Kavaklıdere 9 Dikimevi Vergi Dairesi Dirim Sokak No:14

Cebeci 10 Ulus-Kızılbey ? Y. Beyazıt V.D. Çankırı Caddesi

No:32 Ulus 11 Ostim Vergi Dairesi Ahi Evran Caddesi No:l

Ostim 12 Y.Galip-M. Karagüzel V.Dairesi Sırma Sokak No: 61

Siteler 13 Yenimahalle Vergi Dairesi Bankacılar Sokak No:2

Yenimahalle 14 Yeğenbey Vergi Dairesi Denizciler Caddesi

No: 5 Ulus 15 Başkanlık Ek Hizmet Binası Rüzgarlı Sokak

No:12 Ulus 16 Gölbaşı Vergi Dairesi Bahçelievler Mah. 153.

Sokak No: 5 Gölbaşı 17 Sincan Vergi Dairesi Z.Uğur Caddesi

Hükümet Konağı Karşısı Sincan 18 Keçiören Vergi Dairesi

Fatih Caddesi No: 126 Keçiören 19 Veraset ve Harçlar Vergi

Dairesi Çankırı Caddesi No: 15 Ulus 20 Etimesgut Vergi

Dairesi Or Sokak No:l Etimesgut 21 Çubuk Vergi Dairesi

Çubuk Hükümet Konağı Yanı 22 Şereflikoçhisar Vergi Dairesi

Sağlık Sokak No: 1 Şereflikoçhisar 23 Polatlı Vergi Dairesi

F.Çakmak Caddesi No: 10 Polatlı 24 Haymana Vergi Dairesi

Ankara Cad. Cezaevi Sok. Haymana 25 Beypazarı Vergi

Dairesi Kurtuluş Mah. Acun Sok. Beypazarı 26 Kazan Vergi

Dairesi Atatürk Mah. 29 Mayıs Cad. No:107/B Kazan Yukarıda

belirtilen adreslerde bulunan jeneratörlerin depolarına

boşaltılacaktır. Ancak, bu yerler dışında Başkanlık ve birimleri

hizmet binalarına yeni jeneratör alınması halinde, İdarenin

yazılı isteği üzerine başka adreslere de teslimat

yapılabilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese

yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 10 gün

içerisinde mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. (10 günlük

süre 01.01.2013 tarihinden önce veya daha sonraki bir güne

rastlarsa işe başlama tarihi 01.01.2013 dur.) İşin süresi

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasındaki 365

(Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür, a) Yüklenicinin, Ankara

Vergi Dairesi Başkanlığı garajının bulunduğu Rüzgarlı Sokak

No:12 Ulus-ANKARA adresine en fazla 10 km mesafede

bulunan akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımı ATC (Araç

Tanıtım Cihazı) ile yapılacak olup, ATC?lerin kullanımında kısa

süreli sorun olması veya araçlara ATC takılıncaya kadar

geçecek olan sürede akaryakıt, Teknik Şartname ekinde

(T.Ş.EK-1) örneği bulunan Taşıt Akaryakıt Takip Fişi ile

yapılacaktır. İlçe Vergi Daireleri hizmetinde kullanılan

araçların yakıt ihtiyacı, ATC (Araç Tanıma Cihazı) ilçelerde

bulunmaması halinde EMÇ (Emanet Mal Çeki) ile

karşılanacaktır, b) Bu Şartnamenin İhale Konusu İşe İlişkin

Bilgiler (Madde-2-d/B) bölümünde adresleri belirtilen Vergi

Dairesi Başkanlığı ile birimlerimizde kullanılan jeneratörler

için, yüklenici aldığı siparişi en geç 48 saat içinde jeneratörün

deposuna boşaltacaktır, c) Yüklenicinin göstereceği akaryakıt

istasyonlarından akaryakıt alımı ATC (Araç Tanıtım Cihazı) ile

yapılacak olup, ATCPlerin kullanımında kısa süreli sorun

olması veya araçlara ATC takılıncaya kadar geçecek olan

sürede akaryakıt, Teknik Şartname ekinde (T.Ş.EK-1) örneği

bulunan Taşıt Akaryakıt Takip Fişi ile yapılacaktır. Fişin bir

adedi yüklenicide, bir adedi araç sürücüsü tarafından Taşıt

Servisine getirilecek bir adedi de dipkoçanında kalacak,

Yüklenicideki nüshalar ile idaredeki dipkoçanları arasında

mutabakat sağlandığında fatura düzenlenecektir, d)

Başkanlığımız Merkez ve İlçe hizmet binalarındaki

jeneratörlerde kullanılacak yakıt için de; yüklenici aldığı

siparişi en geç 48 saat içinde Başkanlığımız teknik personeli

huzurunda Teslim Tesellüm Belgesi (T.Ş.EK-2) veya sevk

irsaliyesi düzenlenerek yakıt deposuna boşaltılacaktır.

Muayene sonucunda uygun çıkmayan akaryakıt

jeneratörlerin yakıt deposundan 3 (üç) gün içerisinde

yüklenici tarafından geri alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati : 12.09.2012 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise ;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve

pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu

kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama

kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden,kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları

yeterli kabul edilir.

c) İstekliye Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumudan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu

bayiilik belgesi

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü petrol ürünleri pazarlama,

dağıtım ve satışı kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Ankara Vergi

Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler

Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(279)

ANKARA-GM.SATIŞ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gölbaşı vergi Dairesi Müdürlüğü)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satışa Çıkarılan gayrimenkulun bulunduğu : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Tuluntaş ve Hacılar Köyü

Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu ve vasıfları :

Cinsi    Ada :    Parsel :    Sahası    Hissesi :    Adresi :    

Tarla        300    377200m2    1/32    Tuluntaş Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    304    3    1500m2    1 12    Hacılar Köyü    Gölbaşı / ANKARA

Arsa    304    5    İ500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    306    29    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    306    28    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    307    10    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    307    9    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111494    4    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111495    I    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111497    1    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111497    6    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111497    7    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111498    1 1    1500m2    188/1500    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111499        1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    111501    4    1500m2    Tam    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

Arsa    114156    13    1580m2    198/1580    Hacılar Köyü    Gölbaşı/ANKARA

¦ Gayrimenkulün artırmaya esas olan rayiç değeri :                        

Cinsi    Ada :    Parsel :    Sahası :    Hissesi :    Rayiç Deseri :    Teminat Tutarı %7,5

Tarla    —    300    377200m2    1 /32    710.000, 00TL    53.250,00TL

Arsa    304    3    1500m2    1 12    50.000,00TL    3.750,00TL

Arsa    304    5    1500m2    Tam    100.000,00TL    7.500,00TL

Arsa    306    29    1500m2    Tam    120.000,00TL    9.000,00TL

Arsa    306    28    1500m2    Tam    120.000,00TL    9.000,00TL

Arsa    307    10    1500m2    Tam    120.000,00TL    9.000,00TL

Arsa    307    9    1500m2    Tam    120.000,00TL    9.000,00TL

Arsa    111494    4    1500m2    Tam    130.000,00TL    9.750,00TL

Arsa    111495    1    1500m2    Tam    130.000,00TL    9.750,00TL

Arsa    111497    1    1500m2    Tam    130.000,00TL    9.750,00TL

Arsa    111497    6    1500m2    Tam    130.000,00TL    9.750,00TL

Arsa    111497    7    1500m2    Tam    140.000,00TL    10.500,00TL

Arsa    111498    1 1    1500m2    188/1500    15.000,00TL    1.125,00TL

Arsa    111499    j    1500m2    Tam    170.000,00TL    12.750,00TL

Arsa    111501    4    1500m2    Tam    170.000,00TL    12.750,00TL

Arsa    114156    13    1580m2    198/1580    22.000,00TL    1.650,00TL

- Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı : % 7,5 nispetinde teminattır. Teminat olarak para, bankalar ve

özel fınans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Hükümetçe belli

edilen milli esham ve tahvilat, Bu esham ve tahvilat teminatın

kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15

noksanıyla değerlendirilir.Gayrimenkulun satışının yapılacağı yer, gün

ve saat

günü Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef

Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ( Tahsilat Müdürlüğü ) ihale

salonunda saat 15.00de yapılacaktır.

Gayrimenkul şartnamesinin nereden alınabileceği

İlgilenenler, gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Gölbaşı

Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisinden temin edebilirler.

Teminatın nereye yatırılacağı ve yatırıldığına dair

teminat makbuzunun nereye ve hangi tarihe kadar

ibraz edileceği.

Gayrimenkulun rayiç değerinin %7,5 nispeti olan teminatı Ankara

Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürlüğüne Müracaatla

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine satış günü en geç

saat 12:00ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak ; aynı saate kadar

teminat makbuzu Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz

edilecektir.

Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75ini bulmadığı ve şayet yapılacak

masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak

20/092012 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte yapılarak gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir.

İş bu ilanı tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçipte tebliğ edilemeyen ilgililere

de tebliğ yerine kaim olacaktır.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler ile şartnameyi görmek isteyenler Gölbaşı Vergi Dairesi

İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.

İlan olunur.

(436)