İZMİR-İHALE 2013/12268.KOMPANZASYON SİSTEM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SPOR TESİSLERİNDE KOMPANZASYON SİSTEMİ

YAPIMI, YENİLENMESİ, BAKIM VE ONARIM YAPTIRILMASI İŞİ

İZMİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğüne ait Spor Tesislerinde Kompanzasyon Sistemi Yapımı, Yenilenmesi,

Bakım ve Onarım Yaptırılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

2013/12268

Şehitler caddesi No:10 35320 alsancak KONAK/

İZMİR

2324648208 – 2324633178

info@izmir-gsim.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktan : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İli Menemen, Bergama, Ödemiş, Balçova,

Foça, Seferihisar Urla, Selçuk, Torbalı, Kınık,

. Dikili, Cumhuriyet S.S.Çiğli, Bornova, Buca

Ömeköy, Narlıdere, Karabağlar, Vali Hüseyin

ÖĞÜTÇEN S.S. Çeşme , Gaziemir , Yakaköy

İlçeleri

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün

: içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

. Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim

günüdür.

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler

Caddesi No: 10 Alsancak/ÎZMİR

: 19.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili

Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar

odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve

teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk

sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair

Tebliğde yer alan (D) Elektrik İşlerinden III.Grup Elektrik Şebeke ve Tesisİşleri benzer işlere denk sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

Elektrik Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl

Müdürlüğü Teknik Büro Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehitler Caddesi No: 10 Alsancak/

İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(383)

ESKİŞEHİR-GM.SATIŞ 12 TAŞINMAZIN SATIŞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

                 T.C.

          BOZÜYÜK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2012/2035 Tal.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 -Taşınmazın Tapu Kavdı, HuIi Hazır Durumu. İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 530 parselde kayıtlı 2.900,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 530 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama kuyusundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave

olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 43.500,00TL

Satış Saati                    : 10:00 -   10:10 Arası

2 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu. İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 531 parselde kayıtlı 1.500,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 521 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok. Doğusu fabrika arsasına cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama kuyusundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınınaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tan

misal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 22.500,00 TL

Satış Saati_: 10:15 -   10:25 Arası

3 – Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 559 parselde kayıtlı 1 1.600.00 nı2 alana sahip tarla vasıflı taşınma/. 559 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 92.800,00 TL

Satış Saati_: 10:30 -  10:40 Arası

4 -Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 566 parselde kayıtlı 2.900.00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 566 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 23.200,00 TL

Satış Saati_: 10:45 -   10:55 Arası

5 – Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu. İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 567 parselde kayıtlı 2.650,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 567 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 21.200,00 TL

Satış Saati_: 11:00 -   11:10 Arası

6 – Taşınmazın Tapu Kavdı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 568 parselde kayıtlı 4.800,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 568 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok. Tarla cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 38.400,00 TL

Satış Saati

11:15 -   11:25 Arası

7 – Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 576 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 576parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama kuyusundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önüne alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 55.500,00 TL

Satış Saati_: 11:30 -   11:40 Arası

8 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 577 parselde kayıtlı 7.300,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 577 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, batısı ndan tarla yoluna cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama kuyusundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önü alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      :  116.800,00 TL

Satış Saati_: 11:45 -   11:55 Arası

9 -Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Dununu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 578 parselde kayıtlı 2.700,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 578 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, batısından tarla yoluna cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama kuyusundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tan

misal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önü alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 43.200,00 TL

Satış Saati_: 12:00 -   12:10 Arası

10-Taşınmazın Tapu Kavdı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 580 parselde kayıtlı 4.400.00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 580 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok, taşınmaz üzerinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 533 parsel üzerinde bulunan sulama ku\usundan müsaade edildiği taktirde sulanabilir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave

olarak arsa değerininde göz önü alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 66.000,00 TL

Satış Saati_: 12:15 -   12:25 Arası

11 – Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kokarpınar Mevkii 755 parselde kayıtlı 4.050,00 nı2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 755 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz ü/erinde dikili ürün yok, tarla cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sanayi fabrikaları mevcuttur. Bu durum taşınmazın tarımsal değerine ilave olarak arsa değerininde göz önü alınmasını zorunlu bırakmaktadır. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 32.400,00 TL

Satış Saati_: 12:30 -   12:40 Arası

12 – Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

Bilecik İli Bozüyük İlçesi Poyra Köyü Kavuşak Mevkii 1631 parselde kayıtlı 9.200,00 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz. 1631 parsel üzerinde yapılan inceleme sonucunda makineli tarıma elverişli, devlet sulaması yok. taşınmaz üzerinde dikili ürün yok,güneyinden tarla yoluna cephelidir. Taşınmaz 3.sınıf tarla vasfında tarım arazisidir. Belediye imar planı dışındadır.

Muhammen Bedeli      : 18.400,00 TL

Satış Saati_: 12:45 -  12:55 Arası

Satış Şartlan_:_

1- Birinci açık artırma 28.01.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALONU( l.KAT) adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 07.02.2013 günü BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALONU( 1 .KAT) adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini

geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %I0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİKm.126)

07.12.21

(443)

İZMİR-İHALE 2012/196716.TEMİZLİK HİZM.AL. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İzmir İl Nüfus Müdürlüğü

22 Kişilik 10 aylık (01.03.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası Temizlik Hizmet Alımı(Malzemeli Personel Çalıştırma)

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/196716

l-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta

Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi

İSMET KAPTAN MAHALLESİ GAZI BULVARI 81/3

35040 ÇANKAYA KONAK/İZMİR

2324838887 – 2324257300

info@izmirnufus.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve

miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

İzmir İl Nüfus, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ,

Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe,

Karabağlar, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Selçuk,

Seferihisar, Torbalı, Urla Nüfus Müdürlükleri ve

Bornova, Buca ve Karabağlar Nüfus Müdürlüğüne

bağlı Nüfus Şeflikleri

İşe başlama tarihi 01.03.2013, işin bitiş tarihi

31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Gazi Bulvarı

No:81 K:3 Konak – İZMİR

25.01.2013 – 09:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm Resmi ve Özel Sektördeki Genel Temizlik Hizmeti Alımı veya Personel

Hizmeti Alımı işi ihaleleri benzer iş olarak kabul edilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık

Müdürlüğü Gazi Bulvarı No:81 K:3 Konak – İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Gazi Bulvarı No:81 K:3 Konak -

İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (YÜZ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(336)

ANTALYA-İHALE 5822.45 METREKÜP EMVAL ANTALYA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN SayiNo.l

ANTALYA DEVLE T ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi :        17.10.2012        Saati        : 14.00        İhale Yeri        Satış SaL/Saat: 14.00    

s o    Deposu        Cinsi    Boy    Adet        Ster    M et re Küp    Parti    Muh. Bedeli    Teminat Tut

1    Doy ran        İbreli Dikili Ağaç        1.680            2376.289    1    90.00 TL    6.416.00 TL

2    Doy ran        İbreli Dikili Ağaç        1.025            i 23 5.932    1    100,00 TL    9.708.00 TL

    Doy ran        İbreli Dikili Ağaç        2.487            210.229    1    60.00 TL    379.00 1 1

    TOPLAM                    5792    0    5822,45    3        16.503.00-

I – Yukarıda cins ve miktarı yazılı İşletme M üdürlüğümiize bağlı Doy ran Orman İşletme Şefliğinde bulunan 2 adet DİKİLİ BÖLMF, mal bedelinin

% 20si ile vergi ton ve harçlar peşin kalan miktar için 9 ay vadeli (Aylık % 0.8) banka teminat mektubu olmak üzere şartname uyarınca satışa

çıkarılmıştır.

1 Açık Anırma 17.10.2012 (,ARŞAM HA Günü Saat: 14.00de İşletme Satış Salonunda yapılacaktır.

3-Salışa ait ilan.şart name ve satış öncesi bilgi cet veli.Orman Genel M üdürlüğü. Antalya Orman Bölge M üdürlüğü, Mersin. Konya. Adana.

Kumluca. Alanya. Gaz.ipaşa.Gündoğııuış:Akseki.Manavgat.rlnıalı.Ki)rkuteli.Sciik.Kaş.Taşağıl.Bucak İşletmeleri ile İşletmemiz Şefliklerinde

görülebilir.

4.Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları.İhale saatinden I saat öncesine kadar %3 geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine

yatırmaları.vergi levhası.ikametgah belgesi ile şirket adına katılacakların vekaletname.yelki belgesi ve imza sirkülerini anlarında bulundurmaları ve

ihale saatinden 1 saat önce M üdürlüğümiize ibraz etmeleri gerekmektedir

5- Satış kararının alıcıya t ab 1 iğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde geçici teminatın kati teminata çevrilmesi şartı ile satış için 15 günlük ek

verilir.

6- Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için gecikme cezası olarak aylık % 1.5 faiz uygulanacak ve faiz tutarı peşin

olarak tahsil edilecektir.

7 teminat mektubu vereceklerin İşletme Adı.Parti Nosu.ve satış tarihini mektuba yazdıracaklardıı.

8- Satışlarda ve teminat yatırmalarda kredi kartı ile işlem yapılmaktadır.

9- teminat olarak döviz kabul edilmemektedir.

10- İnternet adresimiz:http://antaly aobm.ogm.gov.tr/Telefon No : 02423451448-554 Faks : 02423457235

ANTALYA ORMAN İŞL.1BAN NO : TR76 0001 0005 9536 8756 1150 01 MÜDÜRİYET

(414)

ZONGULDAK-İHALE DİKİLİ ORMAN EMVALİ SATIŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN

ZONGULDAK DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi :        08.10.2012        Saati : 11.00            İhale Yeri        Satış SaL/Saat:11.00    

S.No    Deposu        Cinsi    Boy    Adet    Ster    MetreKüp    Parti    Muh.Bedeli    Teminat Tut

1    Zonguldak R.-l        Yapr.Dikili Ağaç    Kn.    9.000        981.706    1    46.94    1.383.00

    TOPLAM                9000    0    981,706    1        1.383.00-

1= İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda müfredatı yazılı ZONGULDAK Şefliği 164 bölmeciğinde 981,706 m3 DKGH M3 Yap. Dikili Ağaç,

hizalarında yazılı bedel üzerinden açık artırma sureti ile satılacaktır.Satışa konu emvalin % 20 ile vergi, resim ve fonları peşin,Bakiye %80 mal

bedeli vadeli LİMİT DAHİLİ SÜRESİZ banka teminat mektubu veya istendiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri,Hazine Bonoları ve Devlet

Bankalarına ait tahviller karşılığı vadeli satış yap ılır. Vade süresi 9 ay, vade faizi aylık % 0,80 dir. Ek6 Nolu Açık artırmalı Dikili Ağaç Satış

şartnameleri uyarınca satışa çıkarılmıştır.

2= Açık artırmalı Yap.Dikili Ağaç satışı 08.10.2012 PAZARTESİ Günü Saat: 1 LOOda İşletmemiz Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak

komisyon huzurunda vapılacaktır.Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden satın almayı kabul

etmiş sayılırlar. % 3 TEMİNATLAR Saat:14.00e kadar İşletmemiz veznesince alınacak olup,bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle

kabul edilmeyecektir

3= Satışa iştirak edeceklerin son sene Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını,TC Kimlik no, Vekiller vekaletname ve yetki

belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 Satışa ait İlan,Şartname ve Satış Öncesi Bilgi Cetveli Or.Gen.M üdürlüğü,Zonguldak Or.Bölge M üdürlüğü,Civar Or.İşl M üdürlükleri ile

İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5= Vade başlangıç tarihi satışların erken veya pey der pey yapılmasına bakılmaksızın tebligat tarihini takiben satış için tanınnan 60 günlük satış

süresinden sonra başlayacaktır.

6= Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.Global olarak ihaleye çıkartılan partiler ihale günü kesin miktarlar

üzerinden ihale olunacaktır.

7=Vadesi biten Teminat mektupları Aylık %1,5 Gecikme+ KDV sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.

8-POS makinesinden)kredi kartı ile) Satış peşin olarak yapılmaktadır. %3 geçici teminatlarda bu şekilde POS cihazıyla yatırılabilir.

TEL = 0 372 253 21 61 den 1071 DEVLET ORMAN İŞLETMESİ

FAX = 0 372 251 20 57 ZONGULDAK MÜDÜRLÜĞÜ

(İBAN NO)BANKA HES.NO= TR710001000131308757315001 Zonguldak Ziraat Bankası

İhale listeleri internetten www.ogm.gov.tr adresinden de görülebilir.

(692)

KOCAELİ-İHALE YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ EMVALİ GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN SayfeNo.l

GÖLCÜK DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi: 31.08.2012            Saati : 14.30            İhale Yeri        Satış SaL/Saat:14.30    

S.No    Deposu    Cinsi    Boy    Adet    Ster    MetreKüp    Parti    Muh.Bedeli    Teminat Tut

1    Gölcük    Yapraklı Dikili ağaç                871,875    1    48,00    1.256,00

2    Kadırga    Yapraklı Dikili ağaç                1518,020    1    96,00    4.372,00

3    Gölcük    Yapraklı Dikili ağaç                329,620    1    54,00    534,00

4    Gölcük    Yapraklı Dikili ağaç                320,400    1    50,00    481,00

5    Kadırga    Yapraklı Dikili ağaç                674,880    1    68,00    1.377,00

6    Suadiye    Yapraklı Dikili ağaç                3422,010    1    120,00    12.320.00

7    Suadiye    Yapraklı Dikili ağaç                1144,450    1    103,00    3.537,00

8    Suadiye    Yapraklı Dikili ağaç                1754,910    1    122,00    6.423,00

9    Suadiye    Yapraklı Dikili ağaç                1300,250    1    90,00    3.511,00

    TOPLAM            0    0    11336,415    9        33.811,00 -

1- İşletme Müdürlüğümüzün Gölcük Orman İşletme Şefliği 59,189-1,189-2 nolu Bölmeler, Kadırga Orman İşletme Şefliği 206, 207 no.lu

bölmelerde ve Suadiye Orman İşletme Şefliği 141,161,162-1 ve 162-2 no.lu bölmelerde bulunan Yapraklı Dikili emvallerin, mal bedelinin % 20 ı ile

vergj fon ve harçlar karşılığı peşin, 9 aya kadar vadeli, bütün asli orman ürünleri aylık % 0,80 vade faizi olmak üzere limit dahili süresiz kesin

teminat mektubu karşılığında EK-6 nolu şartname uyarınca açık arttırmalı dikili satışa çıkarılmıştır.

2- Dikili Açık arttırmalı satış 31.08.2012 tarihine rastlayan Cuma günü Saat 14,30 de Gölcük Orman İşletme M üdürlüğü satış salonunda

toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Alıcıların son sene vizeleri yapılmış kapasite belgesi, Ticaret ve Sanayi odası belgesi, Vergi numaraları, Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi,

tebligata esas ikametgah belgesi, vekil olarak iştirak edeceklerin yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyenler

kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4- Bu satışa ait ilan ve şartnameler, Orman Genel Müdürlüğü, Adapazarı Orman Bölge M üdürlüğü, civar orman işletme M üdürlükleri ve

İşletmemizde görülebilir.

5- Mücbir sebebe binaen satışın gününde yapılamaması halinde aylık % 1,5 gecikme faizi alınır.

6- Alıcıların 31.08.2012 günü Saat 14,30 a kadar geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine yatırarak ihale saatinde hazır bulunmaları;

7- Alıcılar İşletme Müdürlüğümüzün veznesinden POS cihazıyla, satışla ilgili her türlü ödemede bulunabilirler

İLAN OLUNUR.

st£> ¦

TEL: 026241252 92

FAX: 0 262 412 52 90

(726)

İSTANBUL-İHALE DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İLAN-

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :ALADAĞ İHALE TARİHİ : 28.08.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ_:BOLU_ İHALE YERİ_:DEĞİRMENÖZÜ İŞ MERKEZİ

DEPOSU    EMVALİN CİNSİ    PARTİ ADETİ    MİKTARI            MUH BEDL.    %3 TEMİNATI TL    AÇIKLAMA

            ADET    M3.DM3.    Ster            

Alabarda    İbreli Dikili Ağaç    1    888    612.849        110,00    2.023,00    38 Nolu Bölme

Ortakıraç    2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.    2        80,000        310,00    746.00    2012 Ürt.

Muhtelif    3.SNB.KI.Kt.Çs.Tom.    33        1.202,884        230,00    8.326.00    2012 Ürt.

Muhtelif    3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.    17        673,537        195,00    3.955.00    2012 Ürt.

Muhtelif    3.SNB.KI.Kt.Çk.Tom.    2        35.000        215.00    227,00    2012 Ürt.

Çaydurt    3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.    1        5.000        185,00    28,00    2012 Ürt.

Belkaraağaç    2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.    1        40,000        270,00    325,00    2012 Ürt.

Muhtelif    3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.    69        4.432.563        230,00    30.628.00    2012 Ürt.

Muhtelif    3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.    32        1.262.475        200,00    7.604.00    2012 Ürt.

Ortakıraç    Çs Tel Direk (9 Boy)    1        30.000        295,00    266.00    2012 Ürt.

Ortakıraç    Çs Tel Direk (12 Boy)    1        30.000        350,00    316,00    2012 Ürt.

Çaydurt    2.S.Gök.Mad.Dir.    2        40,000        180.00    218,00    2012 Ürt.

Muhtelif    Çam Kağ.Od.    35        997,476        180,00    5.418.00    2012 Ürt.

Muhtelif    Çam Kağ.Od.    52        1.209.593        170.00    6.203.00    2012 Ürt.

Muhtelif    Göknar Kağ.Od.    57        2.109,990        180.00    11.446,00    2012 Ürt.

Sultanköy    Göknar Ka.Od.    72        2.801.581        170.00    14.341,00    2012 Ürt.

Muhtelif    Göknar Kağ.Od.    13        461.558        160.00    2.224.00    2012 Ürt.

Çaydurt Ormaniçi    İb.Lif Yonga Odunu    2            500    54.00    812.00    2012 Ürt.

TOPLAM        393    0    16.024,506    500        95.106,00    

1- İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 392 parti orman emvali ve

1 parti ibreli dikili ağaçlar açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20si,

İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık

odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %

0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle

satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2- Açık arttırmalı satış 28/08/2012 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00de Aladağ Orman İşletme

MüdürlUğü Aladağ Değirmenözü İş Merkezinde Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat

teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3- Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4- Teminatlar Saat 13.30a kadar İşletme Müdürlüğümüz Aladağ Değirmenözü İş Merkezinde alınacak olup,

bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Satış ek no: 1,2,4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dhilinde yapılacak olup, alıcıların son

sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte

kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6- Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satışında, İsteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçlan, bunlara

ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olması şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye

iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır.

7- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları A ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme

Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60-61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

ALADAĞ ORMAN İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

(286)

ORDU-İHALE ORMAN EMVALİ SATIŞI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

ORDU DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi : 24.08.2012 Saati  : 14.30 Yeri : Satış SaL/Saat:14.30

S.No Deposu    Cinsi               Boy Adet Ster MetreKüp Parti Muh.Bedeli Teminat Tut

1 Dibektaşı   Yapraklı Dikili M 3 354,212 1 79,85 TL 849,00 TL

2 Dibtktaşı    Yapraklı Dikili M 3 261,040 1 80.98 TL 635,00 TL

3    Yapraklı Dikili M 3 328,245 1 79.10 TL 779,00 TL

4     İbreli Dikili M 3 49,752 1 79.10 TL 119.00 TL

TOPLAM 0 0 993,249 4          2.382,00 -

1) İşletme M UdUrlüğümüz Dibektaşı-Çambaşı Orman işletme Şefliği Orman İçi İstif yerinde bulunan yukarıda müfredatı yazılı 3 Parti Dikili Ağaç 6521 Tamim Esaslarına göre Orman emvali 24.08.2012 Tarihine rastlayan  CUMA   Günü saat 14:30 İşletmemi, satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2)  Alıcıların Muhakkak Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi yerinde görmüş ve muhammen bedel üzerinden satın almayı kabullenmiş sayılırlar % 3 geçici Teminatlar saat 14:30 kadar alınacak olup bu saatten sonra yapılacak olan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3) Mektup Vade Faizi Yıllk % 9,6 Gecikme cezası Aylık % 1,5

4) Satışa konu Orman Yapraklı cins emvallerin satışı mal bedelinin % 201 ile vergi, fon ve harçlar peşin,bakiye % 80 Müddetsiz limit dahili teminat mektubu karşılığında 9 Ay vadeli olarak satılacaktır.

5)  Alıcıların kanuni ikametgah tebligat adresini gösterir belge ve ay rica irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

6)  Gerçek kişi olması halinde son yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7)  Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli :Orman Genel Müdürlüğü.Giresun Bölge Müdürlüğümüze ve Giresun Espiye,Tirebolu,Dereli,Şebinkarahisar,Ünye,Mesudiye.Akkuş,Samsun ,Erzincan,Erzurum,Çorum,Ay ancık.Koyulhisar.Amasya,Adapazarı,İstanbul,Boyabat,Sinop, Trabzon İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.

8) Vade Süresi dolan Banka Teminat Mektupları İşletme Müdürlüğümüzce 30 Gün Bölge Müdürlüğümüzce 30 Gün olmak üzere 60 Gün uzatılabilir.Süre uzatımında Aylık % 1,5 Gecikme Faizi peşin alınır.

9)  Banka Teminat Mektupları KESİN SÜRESİZ VE LİM İT DAHİLİ Olacakıır.Teminat Mektupları TEYİTLERİ ile birlikte ibraz edilecektir.

10) Satışlarda Kredi Kartı ile işlem yapılmaktadır.

İLANOLUNUR.ORDU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Tel:0452 237 02 26-136-139 Faks: 0452 237 02 25    

Banka Hesap No: İban No: ORDU Ziraat Bankası Şub.TR030001000217- 38369038-5001

(943)