İSTANBUL-İHALE 2013/10086 BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD.

Yorumlar Kapalı

KADIKÖY

1 ADET TAŞIYICI DORSE ALIMI (255X1150 CM)

BELEDİYESİ_ULAŞIM_HİZMETLERİ

MUDURLUGU

1 adet taşıyıcı dorse alımı (255×1150 cm) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

2013/10086

PROF.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE

BAŞKANLIĞI BİNASI 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

2165425000 -2164143811

hasan.tapan@kadikoy.bel.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kayışdağı Hizmet Birimi

Tamamı tek parti halinde teslim edilecek olup, sözleşmenin imzalanmasından

itibaren 30 takvim günüdür.

Kurbağalıdere caddesi No:2-4 kat:4 A Blok Oda No:507 Ha san paşa

34722/KADlKÖY-İSTANBUL

14.02.2013 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

tdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğuaşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

2- istcklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

3- İstekliııin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

4- İstckliuin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

5- lsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilşkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin

üretici veya imalatçı olduğunu göstren belgeler.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Üretici Firma imal ettiği ve belediyemize teslim ettiği dorsenin hertüı lü imalat hatasından 2 yıl süresince sorumludur.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Katılımcı firma TSE seri imalat yetcrlilk belgesine sahip olmalıdır.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılımcı firmalar Sanayi Bakanlığı ve TSE Seri İmalat Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve doıseyi kendileri imal etmeleri

zorunludur. Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak imal etmek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye

Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü KADIKÖY-İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurbağalıdere caddesi No:2-4 kat:4 A Blok Oda No:510

Hasanpaşa 34722/KADIKÖY-İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(249)

İSTANBUL-İHALE 2012/160614 BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD.

Yorumlar Kapalı

TA.- HCI DÖRSE ALÎMİ

KADIKÖY BELEDİYESİ 1 I.AŞÎM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIYICI DORSE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa : la yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği ınternet adresi

(varsa)

2012/160614

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD, KADİKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI

34722 HASAN PAŞA KADIKÖY/İSTANBUL

2165425000/151 i 2164143811

hasan.tapan@kadikoy. 0ei.tr

https://ekap.kii -. ;v,tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yen

c) Teslim tarihi

ürü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

tforrrtu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

iabilir.

;i Kayışdağı birimi

hlinde teslim edilecek olup, sözleşmenin

ihalenin nitel g

Kamu Alımları

şartnameden ul

Kadıköy Belediy

Tamamı tek part

imzalanmasından itibaren 25 takvim günüdür,

3- ihalenin

, y……. – Fahrettin Kerim Gökay cad.Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı

faPHacay vel  4.Kat A Blok 34 22 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 15.11.2012 – 11 .00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen be r ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gen ği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alır : : , tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imz; beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli 3 beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tü; ; iliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin imünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin not– tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen « lif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 1 : ;ici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptıniamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge!- – ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin – iter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgele ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteı i belgeler:

a) İmalatçı ise imatetçj olduğunu gösteren belge v belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıc.; /a da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler,

C) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriye: ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest

bölge faaliyet belgesi.

isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi duı 11 una uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul

edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgele h tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya < İdeler ise şunlardır:

t)İStektl adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ,

12) İsteklir>in üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından (307)