İSTANBUL-İHALE 2013/23657 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

[İSTON A.Ş]

İhale kayıt numarası

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı

3- İhalenin

a) yapılacağı yer

b) tarihi ve saati

: 2013/23657

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret

Sarayı Kat:6 Esenler-İSTANBUL

: 0212 573 13 07/0212 573 26 71

: iston@iston.com.tr

: Segment Conta Tip A – (12.630 Adet), Segment Conta Tip B-

(12.630 Adet), Segment Conta Tip C-(12.630 Adet)

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret

Sarayı Kat:6 Esenler-İSTANBUL

: 06/03/2013 – 14:00

4 – Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3. maddesinin (g) bendine istinaden yapılacaktır.

İhale dosyası Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir.

(333)

İSTANBUL-İHALE 2013/19413 BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Yorumlar Kapalı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU

HASTANELERİ KURUMU

HASTANEMİZ TIBBİ SARF DEPOSUNA 40 KALEM TIBBİ SARF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır:

2013/19413

Merkez Malı. Esenler Cad. 6. Sok. BAĞCILAR İSTANBUL

BAĞCILAR/İSTANBUL

2124404000 -1297 – 2124404244

info@beh.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Malı. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan

Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30.06.2013 tarihine kadar

taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde

Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 5 (beş) iş

günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide

uygulanacaktır.

Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / 1. Kat İhale Toplantı Salonu

12.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

UBB: 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına

(TİTUBB) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBBda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi

firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili vveb sitesinden

alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtlan ile birlikte sunacaklardır. T.C. Sağlık

Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için

isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili belge beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre

işlem yapılacaktır.

2. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait ihale dosyasında sunulan TİTUBB kayıtlarının çıktılarına ürün sıra

numaralarını yazacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

mm t0

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model

v.b. belirterek) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim

edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait

teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas

alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden

geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra

isteklilere ise sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Eğt. Araş.

Hastanesi / Merkez Man. Esenler Cad. 6. Sk. Bağcılar – İST. / Satmalına Birimiadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Satmalına Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(231)

İSTANBUL-İHALE 2013/20446 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLAM

[İSTON A.Ş]

İhale kayıt numarası

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı

3- İhalenin

a) yapılacağı yer

b) tarihi ve saati

: 2013/20446

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret

Sarayı Kat:6 Esenler-İSTANBUL

: 0212 573 13 07/0212 573 26 71

: iston@iston.com.tr

: Tuzla Fabrikasının İhtiyacı olan SİLİS KUMU (0-0,5 mm)- 1.400 Ton

ve SİLİS KUMU (0,5-2 mm) – 43 Ton Alım İşi.

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret

Sarayı Kat:6 Esenler-İSTANBUL

: 27/02/2013 – 14:00

4 – Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3. maddesinin (g) bendine istinaden yapılacaktır.

İhale dosyası Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir.

(314)

İSTANBUL-İHALE 0 BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Yorumlar Kapalı

KAN TORBASI ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU

HASTANELERİ KURUMU

KAN TORBASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/19264

1- İdarenin

v » . – Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok. BAĞCILAR İSTANBUL

a; : BAĞCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124404000 – 2124404242

c) Elektronik Posta Adresi : info@beh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği , … …

. . . , . , ,ö b : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa) r t- e

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan

Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30.06.2013 tarihine kadar

taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde

Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 5 (beş) iş

günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide

uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. /1. Kat İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 25.02.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

UBB: 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na

(TİTUBB) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBBda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi

firma ve bayisi olarak tanımlandığım gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden

alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. T.C. Sağlık

Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için

isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili belge beyanı esas almacak ve sunulan ilgili belgelere göre

işlem yapılacaktır. 2. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait ihale dosyasında sunulan TİTUBB kayıtlarının

çıktılarına ürün sıra numaralarmı yazacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model

v.b. belirterek) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim

edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait

teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas

alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye Muayene ve kabul işlemleri

tamamlandıktan sonra isteklilere ise sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Eğt. Araş.

Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk. Bağcılar – İST. / Satmalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Satmalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(175)

İSTANBUL-İHALE 2013/18175 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

ISTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VE TİC.A.Ş.

İSTON TUZLA TESİSLERİ İLAVE DOĞALGAZ TESİSATI ALIMI VE MONTAJI

İhale kayıt numarası : 2013/18175

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı

3- İhalenin

a) yapılacağı yer

b) telefon ve faks numarası

c) tarihi ve saati

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

: 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

: iston@iston.com.tr

komple ısıtma tesisatı alımı ve montajı

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

19.02.2013-15:00

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(304)

İSTANBUL-İHALE 2013/18016 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VE TİC.A.Ş.

2013 YILI TUZLA FABRİKASI TAŞ TOZU (YIKANMAMIŞ), MICIR 1-NO (YIKANMIŞ),

MICIR 1-NO (YIKANMAMIŞ) VE MICIR 2-NO ALIMI

İhale kayıt numarası

2013/18016

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL

212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

iston(a),iston.com.tr

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı : Tuzla Fab: Taş Tozu (yıkanmamış):89.600,00 ton,

Mıcır 1 No (yıkanmış):3.200,00 Ton,

Mıcır 1 No (yıkanmamış):128.000,00 Ton,

Mıcır 2 No:38.600,00 Ton

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

b) telefon ve faks numarası

c) tarihi ve saati

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL

: 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

: 05.03.2013-14.00

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL

adresinde görülebilir ve 300 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale

dokümanını satm almaları zorunludur.

Ayrıca ihaleye girecek firmalar teklif verecekleri mallar için 22.02.2013 günü saat 16:30a kadar

İSTON A.Ş. Küçükköy veya Tuzla Fabrikaları Kalite Kontrol Laboratuarına başvurarak numunelerini

aldırmak zorundadırlar.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(316)

İSTANBUL-İHALE 2013/18176 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VE TİC.A.Ş.

TUZLA FABRİKASININ İHTİYACI OLAN 1 ADET TEL ÇEKME NERVÜR BASMA

MAKİNASI VE 1 ADET TEL DOĞRULTMA VE KESME MAKİNASI ALIMI

İhale kayıt numarası

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı

2013/18176

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

iston(g)iston.com.tr

: 2 adet makine

3- İhalenin

a) yapılacağı yer

b) telefon ve faks numarası

c) tarihi ve saati

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

: 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

: 05/03/2013-14:30

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım

satın almaları zorunludur.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(251)

İSTANBUL-İHALE 2013/17065 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VE TİC.A.Ş.

İSTON A.Ş. TUZLA, HADIMKÖY VE BAYRAMPAŞA FABRİKALARININ İHTİYACI OLAN

MOTORİN TEMİNİ

İhale kayıt numarası : 2013/17065

1- İdarenin

a) adresi : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 53 7 82 00 (6 Hat) – 53 7 82 07

c) elektronik posta adresi (varsa) : iston(a),iston.com.tr

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı : Bayrampaşa Fab :24.000 it – Hadımköy Fab: 420.000 it -

Tuzla Fab: 300.000 it

3- İhalenin

a) yapılacağı yer : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

c) tarihi ve saati : 21.02.2013 – 14.00

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü Oruç

Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL adresinde

görülebilir ve 250 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın

almaları zorunludur.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(288)

İSTANBUL-İHALE 2013/15326 BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Yorumlar Kapalı

HASTANEMİZE 2013 YILI İÇİN DEZENFEKTAN ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE

KAMU HASTANELERİ KURUMU

Hastanemize 2013 Yılı İçin Dezenfektan Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 2013/15326

. Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok. BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR/İSTANBUL

: 2124404000 – 2124404244

: fatma.guven@beh.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad.

6. Sk. Bağcılar – İST. / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı

Yapıldıktan Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı

Bulunan Birimleri

: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30.06.2013 tarihine

kadar taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş

günü içerisinde Muayene Kabul Birimine peyder pey

teslim edilecektir. 5 (beş) iş günü içerisinde teslim

edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad.

1 6. Sk. Bağcılar – İST. / 1. Kat İhale Toplantı Salonu

: 19.02.2013- 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

UBB: 1-Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal

Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBBda Sağlık Bakanlığı

tarafından onaylı olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma(üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını

gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt

belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. T.C.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki

malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili belge beyanı esas alınacak

ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. 2. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait

ihale dosyasında sunulan TİTUBB kayıtlarının çıktılarına ürün sıra numaralarını

yazacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için

numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare

görevlisine ori jinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar

numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı

bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır.

Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren

ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sosyal

Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye

Muayene ve kabul işlemleri tamamlandıktan sonra isteklilere ise sözleşme imzalanmasından

sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Eğt.

Araş. Hastanesi / Merkez Malı. Esenler Cad. 6. Sk. Bağcılar – İST. / Satmalına Birimi adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad.

6. Sk. Bağcılar – İST. / Satmalına Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(205)

İSTANBUL-İHALE 2013/12918 BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Yorumlar Kapalı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -BAĞCILAR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU

HASTANELERİ KURUMU

MUHTELİF BİRİMLERE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/12918

1-İdarenin

a) Adresi

Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok. BAĞCILAR İSTANBUL

BAĞCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124404000 – 2124404242

c) Elektronik Posta Adresi : info@beh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği … … … .

. ö : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ınternet adresi (varsa) r r &

2- İhale konusu malm

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Taşınır Mal Birimi Deposuna Kaydı Yapıldıktan

Sonra Hastanemiz ve/veya Hastanemize Bağlı Bulunan Birimleri

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30.06.2013 tarihine kadar

taşınır mal biriminin yazılı siparişi üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde

Muayene Kabul Birimine peyder pey teslim edilecektir. 5 (beş) iş

günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide

uygulanacaktır.

3- İhalenin

-> Y ı – Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

a) ı apılacagı yer : Bağcılar _ jST /1 Kat jhale Topıantl Saıonu

b) Tarihi ve saati : 25.02.2013 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasma kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

UBB: 1-Tıbbi cihaz kapsamma giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na

(TİTUBB) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBBda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması

gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi

firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden

alman kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. T.C. Sağlık

Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için

isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili belge beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre

işlem yapılacaktır. 2. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait ihale dosyasında sunulan TİTUBB kayıtlarının

çıktılarına ürün sıra numaralarmı yazacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan ve

açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b.

belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim

edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait

teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas

alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numuneler yükleniciye Muayene ve kabul işlemleri

tamamlandıktan sonra isteklilere ise sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bağcılar Eğt. Araş.

Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk. Bağcılar – İST. / Satmalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanlarm ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bağcılar Eğt. Araş. Hastanesi / Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sk.

Bağcılar – İST. / Satmalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(173)

Older Entries