İSTANBUL-İHALE 2013/22665 HV.K.K. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

12 KLM BAHARLIK YAZLIK MEYVE

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

12 KLM BAHARLIK YAZLIK MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

: 2013/22665

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT

BAKIRKÖY/İSTANBUL

2126632490-2126632837

levazim@hho.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

HAVA HARP OKULU LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 200 (İKİYÜZ) takvim

günü içerisinde günlük,haftalık ve aylık ihtiyaçlar nisbetinde verilecek siparişlere göre

teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 04.04.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil öazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON

BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY/İSTANBUL adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(646)

İSTANBUL-İHALE 2013/22688 HV.K.K. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

11 KLM BAHARLIK YAZLIK SEBZE

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HAVA HARP OKULU

KOMUTANLIĞI

11 KLM BAHARLIK YAZLIK SEBZE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi (varsa)

2013/22688

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT

BAKIRKÖY/İSTANBUL

2126632490-2126632837

levazimfShho.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu

Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : HAVA HARP OKULU LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

e) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 200 (İKİYÜZ) takvim

günü içerisinde günlük,haftalık ve aylık ihtiyaçlar nisbetinde verilecek siparişlere göre

teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 02.04.2013- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON

BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY/İSTANBUL adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle

her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. j ¦ »

(314)

ANKARA-İHALE AYDINLATMA ONARIMI D.K.K.KGGH.DES.KT.KOM.BAKIM ONARIM İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ANKARA

İHALE İLANI

, Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

nhfl^^ihİ91 Gir!SnÇınlatma Onarımları. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19ncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2013/19069

1 – İdarenin

a) Adresi . Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

312 403 27 39- 312 403 34 39

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 – İhale konusu yapım işinin Çevre Aydınlatma Onarımları

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

Yapım İşi

Elmadağ/ANKARA

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati : 28 Şubat 2013 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen bejgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve snatkar odası veya ilgili Meslek Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar odasından

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiiiğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz .

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60ı oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere

Dair Tebliğde yer alan ( D) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik veya Elektrik Elektronik

Mühendisliği.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınmışı;

7A. ihale dokümanı, idaren/n adresinde görülebilir ve 5 (beş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N); 1,00

(278)

ANKARA-İHALE ZAMİN ONARIMI D.K.K.KGGH.DES.KT.KOM.BAKIM ONARIM İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.Ç,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ANKARA

İHALE İLANI

ttv Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

lî l *5 ??ŞfEr T°re? Ve Eğİtİm Alani Z,emİn 0nanmı VaP,m W 4734 Ka hale Kanununun 19ncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2013/19323

1 – İdarenin

a* Adresi : Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2 – İhale konusu yapım işinin Zemin Onarımı

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

312 403 27 39- 312 403 34 39

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Yapım İşi

Elmadağ/ANKARA

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati : 04 Mart 2013 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve snatkar odası veya ilgili Meslek Odası

belgesi ;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar odasından

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzei kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz .

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60ı oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri;

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere

Dair Tebliğde yer alan ( B III) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya

Mimarlık

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 (beş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalatılacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

(282)

İSTANBUL-İHALE 2013/15053 HV.K.K. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

   7 KLM YILLIK SEBZE

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HAVA

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

7 KLM YILLIK SEBZE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası : 2013/15053

1 -İdarenin

a) Adresi :   HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT BAKIRKÖY/İSTANBUL

  b) Telefon ve faks numarası :   2126632490 – 2126632837

  c) Elektronik Posta Adresi :   levazim@hho.edu.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

  2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :   ihalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

  b) Teslim Yeri :   HAVA HARP OKULU LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI YEŞİLKÖY-İSTANBUL

  c) Teslim tarihleri :   Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde günlük, haftalık ve aylık ihtiyaçlar nispetinde verilecek siparişlere göre teslim edilecektir.

  3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :   HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY-İSTANBUL

  b) Tarihi ve saati 14.03.2013 – 10:00

4.   ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.   İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

  4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi:-

4.1.2.2. - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve, içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5,  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6,  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7,  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:;-

7.1.  İhale  idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY-İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2,  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.  

8,  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY-

İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9, İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

yapılan istekliyle- her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı içip teklif verilecektir.    

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(323)

İSTANBUL-İHALE 2013/15192 HV.K.K. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TAM YAĞLI YOĞURT ALIMI 45000 KG

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HAVA

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

TAM YAĞLI YOĞURT ALIMI 45000 KG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt Numarası : 2013/15192

1-İdarenin

a) Adresi : HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2126632490 – 2126632837-

c) Elektronik Posta Adresi : levazim@hho.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Harp Okulu Komutanlığı Levazım İaşe Depoları Yeşilköy / İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde günlük, haftalık ve aylık ihtiyaçlar nisbetinde verilecek siparişlere göre teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 – 14:00

4.  İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her hır mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(259)

İSTANBUL-İHALE 2013/15623 HV.K.K. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TAVUK YUMURTASI (A SINIFI 63-72 GR) 350.000 ADET ALIMI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENELKURMAY BAŞKANLİĞİ BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HAVA

HARP OKULL KOMUTANLIĞI

TAVUK YUMURTASI (A SINIFI 63-72 CK) 350.000 ADET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/15623

I-İdarenin

….. HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 34149 YEŞİLYURT

a) 1 BAKIRKÖY İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2126632490 – 2126632X37

e) Elektronik Posta Adresi : levazim «Jhho.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet , ,, , …

… – : https: ekap.kik.eov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü e miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) ver alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : IİARP OKULU LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 365

(ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) takvim günü içerisinde günlük.haftalık ve aylık

ihtiyaçlar nisbetinde verilecek siparişlere göre teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

HAVA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 05.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kav ıtlı olduğu liearet ve veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu şıkla alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. I ü/el kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu ş ıkla alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Tgklif vermeye yetkili olduğunu gösteren im/a beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli im/a beyannamesi.

4.1.2.2. 1 ü/el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halimle, hu bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt üklenicilere aptırılama/.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonornik açıdan en av antajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAVA HARP OKULL İHALE

KOMİSYON BAŞKANLIĞI YEŞİLKÖY İSTANBUL adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11 AV A I İARP OKI Ll İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

YEŞİİ KÖY İSTANBUL adresine eklen teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.:c

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar ü/erinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale

variıjan isteki iy-le-her bir mal kalcını miktarı ile hu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan

toplam bedel üzerinden binin fiyat sö/leşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif eri Ieme/.

^3(o

(293)

ANKARA-İHALE İNŞAAT ONARIM İŞİ D.K.K.KGGH.DES.KT.KOM.BAKIM ONARIM İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ANKARA

İHALE İLANI

Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Harp Kh.ve Mu.Eln.Tes.K.lığı Muhtelif İnşaat Onarımları. yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19ncu maddesine

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2013/13163

1 – İdarenin

a) Adresi : Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

312 403 27 39- 312 403 34 39

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2 – İhale konusu yapım işinin Muhtelif İnşaat Onarımları,

a) Niteliği, türü ve miktarı

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

Yapım İşi

Elmadağ/ANKARA

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati : 18 Şubat 2013 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve snatkar odası veya ilgili Meslek Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar odasından

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz .

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60ı oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere

Dair Tebliğde yer alan ( B III) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya

Mimarlık.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 (beş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalatılacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

(309)

ANKARA-İHALE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI GENELKURMAY BŞK.TSK REHABİLİTA SYON VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLI

Yorumlar Kapalı

48 PERSONEL İLE 01 NİSAN 2013-31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİ ALIMI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE

MÜSTEŞARLIK GATA K.LIĞI TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ

BAŞKANLIĞI

48 PERSONEL İLE 01 NİSAN 2013-31 ARALIK 2013 TARİHLERİ ARASINDA ÖZEL

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2012/186047

. Fakülteler Mah. 06800 Bilkent Çankaya ANKARA

ÇANKAYA/ANKARA

: 0312-291 10 00 – 0312-291 11 59

: BULUNMAMAKTADIR

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı Bilkent

: Çankaya/ANKARA

: İşe başlama tarihi 01.04.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

. GATA 1 NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

: ETLİK KEÇİÖREN ANKARA

: 19.02.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

e) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saationaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini

sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet

işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin

%15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir

tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu, vakıf, üniversiteler veya özel sektörlerden herhangi birinde yapılmış özel güvenlik

hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat

avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne şartname bedeli yatırılarak alınan makbuzu GATA

K.lığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığına ibraz etmek şartı ile GATA K.lığı 1 Numaralı

İhale Komisyon Başkanlığı General Tevfık SAĞLAM Cad.06010 ETLİK/ANKARA

adresinden temin edilebilecektir, adresinden satın alınabilir.

(1012)

ANKARA-İHALE KAPI ONARIM İŞİ D.K.K.KGGH.DES.KT.KOM.BAKIM ONARIM İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

T.C.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ANKARA

İHALE İLANI

«n * * ı – ^* … Dz.K.K.İığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

iQZnr/iSh° ulştb k !9 K,ademe Amirtffli Atölye Kap. Onarımları. – yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 ncu maddesine gore açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2013/4980

1 – İdarenin

a) Adresi ¦ Dz.K.K.İığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

(varsa)

2 – İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

312 403 27 39- 312 403 34 39

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Yapım İşi / 7 Adet Atölye Kapı Onarımı.

Çankaya/Ankara

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dz.K.K.İığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

Bakanlıklar/Ankara

b) Tarihi ve saati : 28 Ocak 2013 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve snatkar odası veya ilgili Meslek Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve snatkar odasından

veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz .

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60ı oranından az

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere

Dair Tebliğde yer alan ( B İlli) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya

Mimarlık.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Sayfa 1/2 Standart Form – KİK002.1/Y

Açık îhale Usulü İlan Formu7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 (beş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dz.K.K.lığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye

anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalatılacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

(406)

Older Entries