İZMİR-İHALE 2013/20718.TIBBİ MLZ.ALIMI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yorumlar Kapalı

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

68 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2013/20718

Güney Mah.1140/1 Sok.No:l 35100 YENİŞEHİR

KONAK/İZMİR

2324696969 – 2324572346

ssktepecikmalzeme@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim

c) Teslim

yen

tarihleri

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Hastanemiz Sarf Ayniyat Ambarı

İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına

müteakip yüklenici firma ilgili depodan depo

görevlilerinin belirleyeceği miktarda siparişi alarak

10 gün içinde ilk teslimatı yapacaktır.[ilk

teslimatta ayrıca sipariş verilmeyecek olup tüm

sorumluluk yüklenici firmaya aittir.JSözleşme imza

tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar peyderpey

alınacak mallar ilgili ambarın siparişinden itibaren

en geç 5 (beş) gün içerisinde teslim

edilecektir.YÜKLENİCİ, MALZEME FATURALARINI 1

ASIL 2 SURET OLARAK DÜZENLEYECEKTİR.

FATURALARIN ÜZERİNE HANGİ İHALEYE AİT

OLDUĞU VE ULUSAL BİLGİ BANKASINCA

ONAYLANMIŞ ÜRÜN KODU BELİRTİLECEKTİR.

(İHALE NO.SU YAZILACAK) SÖZLEŞMENİN

MALZEME LİSTESİNİN BULUNDUĞU

SAYFALARININ FOTOKOPİSİNE KALAN MİKTAR

BELİRTİLECEK. İMZA ATILIP KAŞELENECEK.3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Hastanemiz ihale Salonu

: 26.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci

olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya

belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki

belgeler ile tevsik edilir.a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve

teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İmalatçı olarak ihaleye katılan istekliler, teklif ettiği malı ürettiğine ilişkin

olarak, ilgili mevzuatı uyarınca, yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen tevsik

edici belgelerden (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalata Yeterlilik

Belgesi, Yerli Malı Belgesi, OEM sözleşmesi) her hangi birisini verecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İstekliler teklif edecekleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında kayıtlı oldukları ve Sağlık Bakanlığı tarafından ihale tarihi itibariyle

onaylı olduğunu gösteren belgeleri

2. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri

3. İstekliler tedarikçi ise tedarikçi olduğunu gösterir tedarikçi numarasını

4. İstekliler bayi ise bayi olduğunu gösterir bayi tanımlayıcı numarasını ihale

dosyasında sunacaklardır.

(İstekliler teklif ettikleri malzemelerin UBB KODLARINI AYRI BİR LİSTE

HALİNDE VE TEKLİF EDİLEN HER KALEME GÖRE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE

BELİRTİP İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR)

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- ) istekliler, teklif edilen malzemelerin belirlenen şartlara uygunluğunu teyit

etmek amaacıyla tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal

dokümanları veya fotokopilerini teklifle beraber vereceklerdir.

2- ) İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin birer adet numuneyi ihale saatine

kadar idareye teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep

edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan hertürlü tıbbi malzeme,tıbbi cihaz ve

kit alımı benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz Satın Alma Servisi

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(322)

SAKARYA-İHALE 1528 ADA 152 PARSEL ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLANI

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Adalı Serdivan mah 14 pafta, 1528 ada, 152 nolu parsel üzerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile idarenin uygun göreceği proje uyarınca arsa payı karşılığında tüm giderleri yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle işletme hakkının gelir paylaşımı düzenleme şeklinde inşaat yapımı ve işletme işi ihalesidir.

2- İHALENİN USULÜ:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3- YAPIM SÜRESİ:

Yapım süresi: Yer tesliminden itibaren 22 (yirmi iki ) aydır.

4- İHALENIN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI:

İhale 26/02/2013 Salı Günü saat 13:30 da Cumhuriyet mah. Kolağası sok No.3 Adapazarı- SAKARYA adresinde hizmet veren Adapazarı Belediyesinin Meclis Salonunda Belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır.

5- ŞARTNAMENİN TEMİNİ:

İhale şartnamesi Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

Şartname Bedeli: 1.000,00 dir.

6- TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 26/02/2013 Salı Günü saat 12:00a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri

Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7- İSTENİLEN BELGELER:

a-Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

b-Vergi borcu olmadığına dair belge.

c-İhaleye katılacak gerçek kişi ise Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, temsili

durumda ise noterce tasdikli vekaletname

d- İhaleye katılan tüzel kişilik ise Ticaret Sicil Gazetesi ve ihaleye katılacak kişinin tüzel

kişilik adına yetkili olduğuna dair belge.

e- Şartname aldığına dair belge.

f-Muammen bedel     : 60.359.005,00

Geçici teminat bedeli: 3.621.540,30

g- 2.750.000,00 İhale Bedeli alınacaktır.

h-Malı yeterlilik: Taliplilerin bankalardan kullanılabilir durumda 10.000.000,00 den az

olmamak üzere nakit durumu bildirir belge. Bankalardan alınacak yazı ile kanıtlanacaktır.

ı-jş Bitirme: Benzer işi kendi mülkiyetinde minimum 40.000 m2 lik inşaat alanına sahip bir

alışveriş merkezini tamamlamış ve işleten veya tek sözleşmeye dayalı minimum 60.000

m2 lik iş bitirme belgesi alan ( Kendi mülkiyetini yapıp işletenler iskan belgesi ile

belgelemek , tek sözleşmeye dayalı işlerde iş bitirme belgesi ile belgelemek zorundadır.)

j- Yeminli mali müşavir tarafından onaylı Son 5 (beş) yılın ciro ortalaması 150.000.000,00

az olmamak.

k-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde

görülebilir.

İLAN OLUNUR.

(557)

İSTANBUL-İHALE 2013/17220 MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKT. SAĞLIK,KÜLTÜR,SPOR DAİRE BŞK.

Yorumlar Kapalı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR MALZEMESİ ALIMI IŞI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Marmara Üniversitesi Spor Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2013/17220

GÖZTEPE YERLESKESI 34722 GÖZTEPE

KADIKÖY/İSTANBUL

2163383869-2163497525

sks@marmara.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor

Daire Başkanlığı

Yapılan ihale neticesinde; İdare tarafından tekstil

ürünlerinin hangi branşa ait oldukları, branşlara göre

sayıları, bedenleri ve renkleri sözleşmenin imzalanmasını

müteakiben 5 (BEŞ) iş günü içerisinde yükleniciye

bildirilecektir. Bildirimin yapılmasından 20 (YİRMİ) takvim

günü içerisinden ihaleye konu malların Yüklenici

tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

3- İhalenin

Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire

a) Yapılacağı yer : Başkanlığı Toplantı salonu Kat 1 Kuyubaşı Kadıköy /

İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihikişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve ya özel sektöre yapılmış spor malzemesi alım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmara

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosu Kat 1 Kuyubaşı Kadıköy /

İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı Kat 1 Kuyubaşı Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11

(543)

KONYA-İHALE 78 ADET GAYRİMENKUL ALIMI MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

MI RAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı : Aşağıdaki listede belirtilen ilçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan 78 adet gayrimenkul listede belirtilen tarihlere kadar kiraya verilecektir. 2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: Şartname Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. 3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale Belediye Encümen Salonunda 06/02/2013 Çarşamba günü, Saat 15.15 de, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. 4 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale saatine kadar idareye ibraz edilmesi şarttır. 5 – İsteklilerde aranılan belgeler: a – Gerçek kişiler için: T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istediğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı ve İkametgah belgesi, b – Tüzel Kişiler için: İhaleye katılmak istendiğine dair dilekçe, tebligat için adres beyanı, 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti. İstekliler adına vekleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekletname ve imza beyannamesi aslı. İsteklilerin ihale günü en geç saat 15.00 e kadar belegeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir ve Tahsilat Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.                                    

S.NO    ADRESİ    MEVKİİ    CİNSİ    M2    ADA    PARS.    YILLIK KİRA MU. m nı ı    GEÇİCİ TEM.    KİRA SÜRESİ

1    Kaşınhanı İstasyon Malı. Söğütlü Çarşı No 2        Dükkan    12            1 700.00    51,00    11 12.2017

2    Kaşınhanı İstasyon Malı. Söğütlü Çarşı No: 4        1 >ııkkaıı    14            1.800.00    54,00    31.12.2017

3    Kaşınhanı İstasyon Malı. Söğütlü Çarşı No: 5        Dükkan    18            1 800,00    54,00    31.12.2017

4    Kaşınhanı Yeni Mahalle Kalkınma Sokak No: 30/C        Dükkan    48            1.800,00    54,00    31.12.2017

5    Kaşınhanı Malı. 2.Kısım Çarşı Dükkanları NO:6 (Depo)        Dükkan    52            1.500,00    45.00    31.12.2017

6    Şükran Malı. Kathotopark Altı Eşrefoghı Sok.No: 14 1)        Dükkan    22            2.600,00    78,00    31.12.2020

7    Şükran Mah. Kathotopark Altı Allınçeşme Sok. No: l/D        Dükkan    22            2.600,00    78.00    31.12.2022

8    Çarıklar Malı. Vatan cad. No: 118        Dükkan    88.00            1 500.00    45,00    31.12.2022

¦    Lalebahçc Mah Lalebahçe Cad. No: 120        I lııkk.ın    4 1,00            16.000,00    480,00    31 12.2022

10    Gödene Malı. Toki Konutları Yanı        Büfe    10.24            9.000,00    270,00    31.12.2022

11    Kaşınhanı Mahallesi 2. kısım çarşı dükkanı No 1        Dükkan    32,00            2.500,00    75,00    31.12.2017

12    K Kovanagzı Mah Karalılar Cad NO: 99 A        Dükkan    124,00    27782    2    5.250,00    157,50    31.12.2015

1.1    K. Kovanagzı Malı. Karalılar Cad. NO: 99/B        Dükkan    59,00    27782    2    2.500,00    75.00    31.12.2015

14    K Kovanafzı Malı Karalılar Cad NO 99 C        Dükkan    62,00    27782    2    2.600,00    78,00    31.12.2015

15    K. Kovanagzı Mah. Karalılar Cad. NO: 97/A        Dükkan    62,00    27782    2    2.600,00    78,00    31.12.2015

16    K. Kovanagzı Malı. Karalılar Cad. NO: 97/B        Dükkan    59,00    27782    2    2.500.00    75,00    31.12.2015

17    K. Kovanağzı Mah. Karalılar Cad. NO: 97/C        Dükkan    121. (in    27782    2    5 2 50.1 m    157,50    31.12.2015

18    K. Kovanagzı Malı Karalılar Cad. No: 113 A        Dükkan    490.00    27782    2    21.000,00    630,00    31.12.2015

19    Şeyh Sadrettin Mah Konevi Camii batısı        Büfe    17.00            2 ooo.oo    60,00    31.12.2015

20    Aşkan Mah. Hafız Ahmet Sokak park içi        Büfe    17,00            2.000.00    60,00    31.12.2015

21    Gazanfer Malı. Abdürreşit Cad. Adese önü        Kule    17,00            2 000.00    60.00    31 12.2015

22    Hacı Şaban Mah. Çağlayan Sok. ile Mecidiye Sok köşesi        Büfe    17,00            2 000.00    60,00    31.12.2015

23    Uzunhanııanlar Malı. Taşcami Cad. İslambey Camii önü        Büfe    17.00            2.000,00    60,00    31.12.2015

24    Karahüvük Mahallesi        Tarla    9 794.64    27582        500,00    15.00    11 12 2015

25    Alakova Mahallesi        Tarla    11) SDO.OO        137    3.080,00    92.40    31.12.2015

26    Alakova Mahallesi        Tarla    23.000,00        15 S    2 300.00    69.00    31 12.2015

27    Alakova Mahallesi        Tarla    48.000,00        115    4 800,00    144.00    31.12.2015

28    Alakova Mahallesi        Tarla    40.800.00        40    4.080,00    122.40    31.12.2015

29    Alakova Mahallesi        Tarla    29.837,00        71    2 9S2 00    89,46    31.12.2015

30    Çarıklar Mahallesi        Tarla    4.512,88    115    1    450,00    11,50    i] 12.2015

31    Çarıklar Mahallesi        Tarla    5.366,86    115    2    535,00    16,05    31.12.2015

32    Çarıklar Mahallesi        Tarla    4.722,46    115    3    472,00    14.16    31.12.2015

51    Dere Mahallesi        Tarla    .15.200,00        2263    705,00    21,15    31.12.2014

14    Dere Mahallesi        Tarla    89.000,00        2519    1.780,00    53,40    31.12.2014

55    Dere Mahallesi        Tarla    7 500.00        2320    150,00    4,50    31 12.2014

36    Dere Mahallesi        Tarla    21 500.(10        2321    430,00    12,90    31.12.2014

37    Dere Mahallesi        Tarla    24 01)0.00        2323    480,00    14,40    31.12.2014

38    Dere Mahallesi        Tarla    497.500.00        2141    9.950,00    298,50    31.12.2014

39    Dere Mahallesi        Tarla    46.000,00        2144    920,00    27,60    31.12.2014

4ıı    Dere Mahallesi        Tarla    13.900,00        2270    278,00    8.34    31.12.2014

41    Gödene Mahallesi    Kasabın Çalılar    Tarla    6.200,00        1.003    125,00    3.75    31.12.2015

42    Gödene Mahallesi    Ağılardı Boğaz Ağzı    Tarla    13.500,00        1.846    270.00    8,10    31.12.2014

43    Gödene Mahallesi    Kızıltaş Boğaz Ağzı    Tarla    13.750,00        1.762    275.00    8,25    31.12.2014

44    Gödene Mahallesi    Samıç Altı    Tarla    1.900,00        1 !5    su.on    1,50    31.12.2014

45    Gödene Mahallesi    Hukuk Deresi    I arla    16.500.00        2.588    330.00    9,90    31.12.2014

46    Gödene Mahallesi    Tuzla    Tarla    19.000,00        2.538    380,00    11,40    31.12.2014

47    Gödene Mahallesi    Akbayır    Tarla    4.300,00        1.908    III .00    2,70    31 12.2014

48    Pamukçu Mahallesi    Haymana    Tarla    14.620,00        213    295,00    8.85    31 12 2014

49    Pamukçu Mahallesi    Köy Altı Çokalar    Tarla    1.250.00        476    50,00    1.50    31.12.2014

50    Pamukçu Mahallesi    Köy Altı Çokalar    Tarla    3.840.00        459    80,00    2.40    31.12.2014

51    Pamukçu Mahallesi    Kızlar Kuyusu    Tarla    16 600.00        147    332.00    0,96    31.12.2014

52    Pamukçu Mahallesi    Han Önü    Iaıla    3.440,00        75    70.00    2,10    ¦1 12 2-11

53    Pamukçu Mahallesi    Han Önü    Tarla    750,00        78    50,00    1,50    31 12 2014

54    Yenibahçe Mahallesi    Kırmızı Toprak    Tarla    18.500,00        497    370.00    11,10    31.12.2014

55    Kaşmhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    24.876,00    laı la No    6    2.490,00    74,70    31.12.2015

56    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    23.553,00    Tarla No    7    2.355.00    70,65    31.12.2015

5    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    65.551.00    Tarla No    8    6.555,00    196,65    31.12.2015

58    Kaşmhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    59919.00    Tarla No    10    5.990,00    179,70    31.12.2015

59    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    100.031,00    Tarla No    II    10.000,00    300,00    31 12 2015

60    Kaşmhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    69.986,00    Tarla No    13    - 000.00    210,00    31.12.2015

61    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    1 arla    66.336,00    Tarla No    1 1    6 040.00    199,20    31.12.2015

62    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    68 964,00    Tarla No    15    6.900,00    207,00    31 12 2015

63    Kaşınhanı Mahallesi    1 lanı Mevkii    Tarla    39.621,00    Tarla No    16    3.965,00    1 18.05    31.12.2015

64    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    39.251,00    Tarla No    17    3 925,00    117,75    31.12.2015

65    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    41.157,00    Tarla No    18    4 1 15.00    125.45    31 12.2015

66    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    40 419.00    Tarla No    19    4.045,00    121,35    31.12.2015

67    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    33.288,00    Tarla No    20    3 350,00    99,90    31.12.2015

68    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    44,805,00    Tarla No    27    4.480,00    134,40    31.12.2015

69    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    41 110.00    Tarla No    28    4.425,00    132,75    31.12.2015

70    Kaşmhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    43.885,00    Tarla No    29    4.390.00    131,70    31.12.2015

71    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    1 arla    -i: 825.0(1    Tarla No    30    4.285,00    128,55    31.12.2015

72    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    38.683,00    Tarla No    31    3 870,00    116,10    31 12 2015

73    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    40.848.00    Tarla No    35    4 085,00    122.«    31.12.2015

74    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    40 258.(111    Tarla No    36    4.025,00    120,75    31.12.2015

75    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    41.151,00    Tarla No    37    4 1 15.00    125,15    31 12;ois

76    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    38.420,00    Tarla No    38    3 845.00    115,35    31.12.2015

77    Kaşınhanı Mahallesi    Hara Mevkii    Tarla    38.189,00    Tarla No    39    3.820,00    114,60    31.12.2015

7 8    Kaşınhanı Mahallesi    Karakum    Tarla    42.183.00    1 arla No    45    4 220.00    126,60    31.12.2015

(731)

ANKARA-İHALE TIBBİ GAZ ALIMI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI

Yorumlar Kapalı

TIBBİ GAZ SATIN ALINCAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK GATA

K.lıı

GATA K.LIGI BMM BŞK.LİGİ VE TSK REHABİLİTASYON MERKEZ BŞK.LIĞI İHTİYACI TIBBİ GAZ ALIMI

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2013/247

GN.DR.TEVFIK SAĞLAM CD. ETLİK

KEÇİÖREN/ANKARA

3123042421 – 3123042400

ecz_senematay@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: GATA K.LIGI BMM BŞK.LIĞI TIBBİ GAZLAR

KISMINA VE TSK REHABİLİTASYON MERKEZ

BŞK.LIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR. GAZIN

HANGİ MİKTARDA, NE ZAMAN VE NEREYE

TESLİM EDİLECEĞİ İDARENİN SİPARİŞİNDE

BELİRTİLECEKTİR.

: -İşin süresi 330 takvim günüdür. İdarenin tebligatını

müteakip idarenin istediği tarihte ve miktarda teslim

edilecektir ancak bu süre 25 Aralık 2013 tarihini

aşmayacaktır. Malın tamamı bu tarihe kadar teslim

edilmiş olacaktır. – Yüklenici, tıbbi gazları idarenin

tebligatta bildirdiği tarih ve saatte teslim etmeye

mecburdur. – Henüz ordu malı olmamış mallar (

muvakkat alınmış henüz muayeneye sunulmamış mallar)

için ihtiyati tedbir kararı alınmış ise, yüklenicinin hiç

mal getirmediği kabul edilecek ve alıcı tarafından

yeniden mal getirmesi için tebligat yapılacaktır. Butebligatın alınmasını takiben en geç 20 (yirmi) gün

içerisinde istenilen miktarda (Önceden getirilip ihtiyati

tedbir kararı konulmuş miktar kadar) Mal getirilerek

teslim edilecektir. Teslim edilmediği takdirde, sözleşme

tasarısının 35. nci madde ve 4735 sayılı Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi hükümleri

uygulanacak Teslim alınan malın ayıplı çıkması halinde

23. 2. 1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

hakkındaki Kanunun kendisine verdiği yetkileri takip ve

uygulamakta serbest ve yetkilidir. Yüklenici, bu Kanun

hükümlerine uyacağını peşinen kabul eder. – Teslim

edilen mal kesin kabulü yapılıncaya kadar geçen süre

içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye geri

verilmeyecektir.

. GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON

BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

: 15.02.2013 -09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-Oksijen gazı alımına katılan istekli, üretici firmanın Sağlık Bakanlığından alınan Medikal amaçlı oksjen

gazı üretim ve dağıtım izin belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde

vereceklerdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren

belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

- Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen Kapasite Raporu,

- Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GATA K.LIĞI 2 IMU.LI

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GATA K.LIĞI 2.NU.LI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETLİK

KEÇİÖREN/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(228)

KONYA-İHALE Ş.ŞAMİL MH.TÜRKÜ SK.KAFETERYA SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait Şeyh Şamil Mah. Türkü Sk. Selçuklu Belediyesi Bahçesi

içindeki 150 m2 lik Kafeterya yeri olarak açık Teklif usulü ile ve ekli şartname dahilinde KDV

hariç 10.000,00-TL 1 Yıllık Kira muhammen bedel, 900,00-TL geçici teminatı üzerinden 2886

sayılı kanunun 35/c maddesine göre 31.12.2015 yılı sonuna kadar kiraya verilmesine karar

verilmiştir.

İhale 07.02.2013 Perşembe günü saat 16.00 da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu

Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte

Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

İhaleye girecekler ihale saatinden bir saat öncesine kadar

A-Gerçek kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi (2013 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c- Noterden olaylı imza beyannamesi

d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi

e- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

                      B-Tüzel kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe,

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c- Noterden olaylı imza sirküsü

d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü

e- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

                   C -İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış

ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 3 yıllık kirasının %3 ü olup Geçici

Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26.

maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine

teslim etmeleri şarttır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak

görülebileceği ilan olunur.

(311)

KONYA-İHALE ŞEYH ŞAMİL MAH.ECZANE YERİ K. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bağımsız No, mevki, metre karesi cinsi ve hizalarında KDV

Hariç bir yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayri menkullerimiz ayrı ayrı olmak üzere açık teklif

artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 35/c Maddesine göre 31.12.2015

yılı sonuna kadar kiraya verilecektir.

İhale 31.01.2013 Perşembe günü saat 16.00 da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu Belediyesi

Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni

tamamen serbestin

İhaleye girecekler ihale saatinden bir saat öncesine kadar

A-Gerçek kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi(20!3 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c- Meslek Odasından alınmış kayıt belgesi,(2013)

d- Noterden olaylı imza beyannamesi

e- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi

f- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

B-Tüzel kişi olması halinde:

a- I Adet dilekçe,

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c- Meslek Odasından alınmış kayıt belgesi,(2013)

d- Noterden olaylı imza sirküsü

e- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü

f- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

C-Isteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık

sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 3 yıllık kirasının %3 ü olup Geçici Teminatı

Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde

belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri şarttır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan

olunur.

MEVKİ    M2 Sİ    CİNSİ    KİRAMUH. BEDELİ    GEÇİÇİ TEMİNAT

1- Şeyh Şamil Mah. Eminönü cad.No:26/A Gazalya Hatun Mahalle Konağı yanı    36,62    Ezcane    80.000,00.TL+KDV    7.200,00.TL

2- Şeyh Şamil Mah. Eminönü cad.No:26/B Gazalya Hatun Mahalle Konağı yanı    37,52    Ezcane    80.000,00 TL+KDV    7.200,00.TL

3- Şeyh Şamil Mah. Eminönü cad.No:26/C Gazalya Hatun Mahalle Konağı yanı    37.74    Ezcane    80.000,00.TL+ KDV    7.200,00.TL

4- Şeyh Şamil Mah. Şehit Veli Karakoç Sk .No:2/A 6 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı    47.64    Ezcane    80.000,00.TL+ KDV    7.200,00.TL

(993)

İZMİR-İHALE PREKARKAST YAPI ELEMAN.SATIŞI GAYRİMENKUL AŞ.İZMİR YAPRAK TÜTÜN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

GAYRİMENKULA! gayrimenkul a.ş.

izmir yaprak tutun işletme müdürlüğü nce

kapalı zarf yöntemiyle prefabrik (prekarkast) yapı elemanları satışına ilişkin

İHALE İLANI

1. İdarenin

a) Adı : İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü,

b) Adresi : Şehitler Cad 1558 Sokak, No: 2 , Halkapınar – Konak / İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232 386 22 12 – 386 22 13

ç) Faks numarası : 0 232 376 60 48

d) Elektronik posta adresi , balatcıkvaprak(5)qayrımenkulas.qov tr

e) ilgili personelinin adı soyadı/unvanı: Arif ERTEM / İşletme Müdür Yardımcısı

2. Satışa Konu Malzemelerin Niteliği, Türü ve Miktarı ve İhale Usulü: İzmir Yaprak Tütün işletme Müdürlüğünde mevcut demonte

durumundaki muhtelif Prefabrik (Prekast) Yapı Elemanları (Batar Katlı yaklaşık 2000m2 inşaat alanına sahip). Kuruluşumuzun Satım ve

Kiraya Verme Yönetmeliğinin 14 ve 29 Maddeleri çerçevesinde, kapalı zarf yöntemiyle, birden fazla katılımcı olması halinde açık arttırma

usulü ile tek katılımcı olması durumunda pazarlık usulüyle satışı yapılacaktır

3. İhalenin

3.1. Yapılacağı Yer : izmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü nün Şehitler Caddesi 1558 Sok. No: 2 Halkapınar Mahallesi – Konak /

İZMİR adresindeki İhale Salonu.

3.2. Tekliflerin verilmesi, teklifler 21 Ocak 2013. Pazartesi, Saat 11:00 e kadar, üzerinde isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı,

tebligata ait açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan birimin adı ve açık adresi yazılı bulunan kapalı bir zarf

içerisinde idarenin aşağıda bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

3.3. ihale Tarihi, ihale şartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim alınan ihale dosyaları, 21 Ocak 2013, Pazartesi. Saat 11 OOde

ihale komisyonu huzurunda açılacaktır.

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefonu ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhaleye teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Noter onaylı veya idarece aslı gibidir onaylı kimlik fotokopisi (T C kimlik numaralı)

2) Gerçek kişi olması hlinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3) Tüzel kişi olması hlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Teklif mektubu,

ç) Geçici teminat,

d) Vekleten ihaleye katılma hlinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekletnamesi ile noter tasdikli

imza beyannamesi,

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Yer görme belgesi,

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

5.1. İhale dokümanı İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü, Şehitler Caddesi 1558 Sok. No: 2, Halkapınar Mahallesi – Konak /

İZMİR adresinde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur ihale

dokümanı satış bedeli 100TL. dir. ihale şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez

5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü, Şehitler Caddesi 1558 Sok. No: 2, Halkapınar

Mahallesi – Konak / İZMİR adresinde Ticaret Şube Amirliği ne teslim edilmelidir Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyerek

açılmaksızın iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında

belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayan tekliflerin geliş

zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz

6. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim gunu olmalıdır

7. Geçici Teminat; istekliler. 3.000,00 TL. (üçbin)den az olmamak kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat ın nakit olarak

yatırılacağı hallerde; Geçici Teminat Tutarı, izmir Yaprak Tütün işletme Müdürlüğunün Ziraat Bankası izmir Ticari Bankacılık Şubesinde

mevcut 37711752-5001 No (IBAN:TR60 0001 0017 5137 7117 5250 01 )lu hesabına nakden yatırılacak. Banka Dekontu nun aslı idareye

sunulacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir Bu tarih, ihale ilan tarihinden itibaren en

az 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenmelidir

8. Kesin Teminat ve ödeme; ihale üzerinde kalan istekli. Satış Kararı nın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü

içerisinde, ihale bedelinin %6sı oranında kesin teminatı, idari şartnamenin 11. ve 12 maddelerinde öngörülen hususlar çerçevesinde,

idareye teslim etmek ve ihale bedelini (KDV Dahil), İzmir Yaprak Tütün işletme Müdürlüğü nün Ziraat Bankası izmir Ticari Bankacılık

Şubesinde mevcut 37711752-5001 (IBAN:TR60 0001 0017 5137 7117 5250 01) Nolu hesabına nakden ve defaten yatırmakla

yükümlüdür.

9. işin Süresi; Prefabrik (Prekarkast) Yapı Elemanları sözleşmenin imzalamasını takip eden günden itibaren en geç 30 (otuz) iş

günü (mesai gün ve saatlerinde) içerisinde teslim alınacaktır.

Aksı takdirde, gecikmeler dolayısıyla idari şartnamenin 17, maddesinde yazılı miktarlara göre tahakkuk edecek gunluk gecikme

cezalarını alıcı ödemek zorundadır. Her ne sebeple olursa olsun, alınmayan gecikme cezaları teminatın iadesinden sonra dahi tahsil edilir

10. Prefabrik (Prekast) Yapı Elemanları Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü Havaüssu Meydan Yolu Balatçık/Çiğli/İzmır adresinde mesai

gün ve saatleri dahilinde bulunduğu yerde görülebilir.

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır

12. Kuruluşumuz Resmi Gazetenin 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı nüshasında yayımlanan Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği

hükümlerine tabidir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü

ihale etmekte serbesttir.

Duyurulur.

İzmir Yaprak Tütün işletme Müdürlüğü

Şehitler Caddesi 1558 Sok. No: 2, Halkapınar Mahallesi, Konak / İZMİR

e-posta: balatcikyaprak(a>qayrimenkulas.qov.tr – Elektronik Ağ:www.gayrimenkulas.gov.tr

Tel : 0 232 386 22 12 – 386 22 13 Faks: 0 232 376 60 48

(323)

MALATYA-İHALE TAŞINMAZ KİRAYA VERİLMESİ İLAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize ait taşınmazlardan aşağıda yeri ve niteliği belirtilen mekn, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

ile bu Kanunun 74. maddesine göre yayımlanan ve kıyasen uyguladığımız Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki

Yönetmeliğin 27/c maddesi (pazarlık usulü) kapsamında kiraya verilecektir.

1-) İhale konusu taşınmazın niteliği ve yeri:_

a) Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 200m2 kapalı ve 443m2 açık alandan oluşan Kantin-Kafeterya yeri ile 1 adet

gezici büfe hizmeti verecek mobil araç,

2-) ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı ve taşınmazın kiralama süresi:

a) İhalenin yapılacağı yer: İnönü Üniversitesi merkez kampusü, 44280 /MALATYA adresindeki İnönü Üniversitesi

Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) İhale usulü: Pazarlık usulüdür.

c) Taşınmazın kiralama süresi; 3(üç) yıldır.

d) İhale tarih ve saati:    : 16/01/2013 tarihinde saat: 10.00    

3-) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:    Yıllık Tahmini Bedeli:    Geçici Teminat Miktarı:

    : 4.000,00-TL    400,00-TL

4-) İsteklilerde aranılan belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan şartlar ve istenilen belge!er:(İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

a) Yasal tebligat adresi,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

c) 2013 yılı içerisinde alınan Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Mesleki Kuruluş Sicil kayıt belgesi,

d) Yıllık tahmini kira bedelinin %10u miktarında Geçici teminat,

(teminat banka mektubu ise teminatlar süresiz ve limitiçi olacaktır.)

e) 2013 yılı içerisinde T.C. Savcılığından alınmış Sabıkasızlık kaydı belgesi,(istekli, gerçek kişi ise kendisinin, tüzel

kişilik ise şirketi temsile yetkilinin, yetkili yok ise şirket ortaklarının tamamının sabıkasızlık kaydı olacaktır.)

f) Gerçek veya tüzel kişi isteklinin vergi ve S.S.K. prim borcu olmadığına dair belge,

g) imza sirküleri veya beyannamesi,

h) ihale uhdesinde kaldığı takdirde çalıştıracağı kişilerin nüfus kayıt bilgileri, sabıkasızlık kaydı ve Sağlık Raporunu

getireceğine dair yazılı taahhütname.

ı) Şartname bedelini yatırdığına dair belge, (Şartname Bedeli: 100-TLdir.)

i) istekli, Kurumdan almış olduğu idari şartname ve sözleşme tasarısını imzalayıp kaşeleyerek dosya içerisinde sunacaktır.

5-) Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: ihale konusu şartname ve ekleri İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve İşler Dairesi Başkanlığında bedelsiz

olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin bu belge/eri her bir ihale için 100,00-TL karşılığında satın

alması zorunludur.

(401)

DENİZLİ-GM.SATIŞ AKKONAK MH.YEŞİLKÖY CD. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan gayrimenkulun

Bulunduğu mahalle,sokak ve kapı no : Akkonak Mah. Yeşilköy Cad. No: 107 Daire:9 DENİZLİ

2- Satışa Çıkarılan gayrimenkulun

Durumu ve vasıfları : Gayrimenkul Akkonak (Günbattı) Mah. 4250 ada.l 1 par-

sel 9 numaralı bağımsız bölüm mesken vasfındadır. Taşın-

mazın alçı sıvası yapılmış pencereleri pvc takılmıştır.

Elektrik tesisatı,tabanları ve ıslak zeminleri henüz yapıl-

mamış iç kapıları ve daire giriş kapıları takılmamıştır.

Daire 147,67 m2. dir.İnşaatın durumu yaklaşık % 67 ora-

nında bitirilmiş durumdadır. Bina ısıtma sisteminin do-

ğal gaz kalorifer olduğu,sıcak su temin şeklinin doğalgaz

kombi olduğu, belediye, PTT. Ve TEK. hizmetlerinden

faydalanmaktadır. Bina asansörlü olup, bodrum,zemin ve

4 kat ile çekme kat olarak inşa edilmiş olup, 4. kattadır.

3- Gayrimenkulün arttırılmasına esas

olmak üzere biçilen rayiç değer

4- Arttırmaya iştirak için alınacak

Teminat tutarı

: 85.000,00-TL

: 6.375,00-TL.

5- İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri

Grup Müdürlüğü Makam odasında 14.02.2013 tarihinde

Saat 14,00de yapılacaktır.

6- Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden

alınabileceği veya nerede görüleceği

7- Teminatın yatırıldığına dair olan

Emanet makbuzunun nereye veya

Hangi tarihe kadar ibraz edileceği

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Pamukkale

Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra satış servis şefliği

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ilan panosu

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak

makbuzun gayrimenkul satış komisyonuna ihale

saatinden yarım saat önce ibraz edilmesi.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini

bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarını ve takip

masraflarını karşılamadığı takdir de; en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırmanın

7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra 21.02.2013 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar

arttırmaya çıkarılacağı,

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacaktır.

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de

kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

11- Satışa ilişkin KDV. damga vergisi, tapu harcı, tellaliye ve diğer masraflar alıcıya aittir

Başka bilgi edinmek isteyenlerin Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Pamukkale Vergi

Dairesi Müdürlüğü İcra-satış şefliğine veya satış komisyonu başkanlığına müracaat etmeleri;

İlan olunur.

(402)

Older Entries