KOCAELİ-İHALE İKİ ADET BÜRO SATIŞI İZMİT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İZMİT ZİRAAT ODASI TARAFINDAN

Büro Satışı Yapılacaktır

Mülkiyeti Odamıza ait ; Belediye Çarşı İş hanı Doğu Blok

5.katta bulunan 155 ( 44m2), 164- 165 -166 (Birleşik, 42 m2)

iç kapı numaralı kat mülkiyetli Taşınmazlar pazarlık usulü

satılacaktır.

31 Ocak 2013 tarihinde, Saat;11.00de ; İzmit Ziraat Odası

Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kızgınkaya İş Merkezi

No : 155 Kat :1 Büro 4 İzmit/ KOCAELİ adresinde da yapılacaktır.

Pazarlık Usulü satılacak olan bürolarımızın tüm isteklilere açık

olup, 31.01.2013 tarihi, saat 10.00a kadar Odaya müracaat etmeleri

gerekmektedir.

Odamız 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununa tabi olmadığından büroları uygun gördüğü herhangi bir kuruma,

kişiye satmakta, uygun görmediği takdirde ihaleyi iptal etmekte ve satışı

yapmamakta serbesttir.

(321)

İSTANBUL-İHALE 56 KALEM MAL SATIŞI İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTON A.Ş KÜÇÜKKÖY ve TUZLA TESİSLERİNDEKİ

MAKİNELERİN SATIŞI

1- İdarenin

a) adresi : Giyimkent Sitesi Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 K.6

Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 53 7 82 00 (6 Hat) – 53 7 82 07

c) elektronik posta adresi (varsa) : iston(o)iston.com.tr

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 56 kalem mal satışı

3- İhalenin

a) yapılacağı yer : Oruç Reis cad. Vadi Mah. No: 108 Giyimkent İstanbul Ticaret Sarayı K.6

Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 537 82 00 – 212 574 54 82

c) tarihi ve saati :05.02.2013 – 14:00

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü Oruç

Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent İstanbul Ticaret Sarayı K.6 Esenler/İSTANBUL

adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(277)

DENİZLİ-İHALE İÇMESUYU,ATIKSU VE YAĞMURSUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

   DAVET

DENİZLİ BELEDİYESİ

SU, ATIKSU, YAĞMURSUYU İYİLEŞTİRME PROJESİ

İÇMESUYU, ATIKSU ve YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI ve SCADA SİSTEMİNİN

KURULUMU

  (SÖZLEŞME NO: DEN3-VV1)

Denizli Belediyesi, Dünya Bankası tarafından İller Bankası aracılığıyla Su, Atıksu, Yağmursuyu İyileştirme Projesi için sağlanan kredinin bir bölümünü İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı ve SCADA Sisteminin Kurulumu (Sözleşme No: DEN3-VV1) için kullanacaktır. Denizli Belediyesi, kabul edilebilir (uygun) teklif sahiplerini kapalı tekliflerini sunmak için davet etmektedir.

Geçerlilik süresi 120 (yüzyirmi) gün olan Teklifler en geç 20 Mart 2013 tarihinde yerel saat 14:00e kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) veya konvertible para birimi cinsinden eşdeğeri miktarda geçerli bir geçici teminatla beraber verilecektir.

Teklifler, 20 Mart 2013 günü yerel saat 14.15de aşağıdaki adreste hazır bulunan teklif sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır.

Adres: Denizli Belediyesi Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 Kat: 1, Oda Numarası: Encümen Salonu

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20100

Ülke: TÜRKİYE

İlgilenen firmalar www.denizli.bel.tr, UN Development Business online ve www.ilbank.gov.tr web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres      

Sayın Mustafa Kaya

Denizli Belediyesi Bağbaşı Hizmet Binası,

Kervansaray Mahallesi, Barbaros Bulvarı. No: 108,

Kat: 1, Oda Numarası: 1

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20100

Ülke: TÜRKİYE

Telefon: +90 258 266 24 21

Faks: +90 258 266 11 95

Elektronik posta adresi:mkava@denizj bel tr

Bu ihale Türkiye Cumhuriyetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

   INVITATION FOR BIDS

DENİZLİ MUNICIPALITY

WATER, WASTEWATER, STORMVVATER REHABILITATION PROJECT

CONSTRUCTION OF WATER, WASTEWATER AND STORMVVATER NETVVORK AND SCADA

SYSTEM ESTABLISHMENT

(CONTRACT NO. DEN3-VV1)

Denizli Municipality intends to apply part of the Loan received from the World Bank through İller Bankası tovvard the cost of VVater, VVastevvater, Stormwater Rehabilitation Project for Construction of VVater, VVastevvater and Stormvvater Netvvork and SCADA System Establishment, (Contract No. DEN3-VV1).

Denizli Municipality now invites eligible Bidders to submit sealed bids. Bids with a validity period of 120 (one hundred and tvventy) days must be delivered to the address below on or before March 20, 2013 at 14:00 hours (local time). Ali bids must be accompanied by a bid security of 1.500.000 TL (One Million Five Hundred Thousand Turkish Liras) or the equivalent amount in a freely convertible currency.

Bids will be opened in the presence of the bidders representatives who choose to attend at the address belovv on March 20, 2013 at 14:15 hours (local time).

Address: Denizli Belediyesi Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 Floor: 1, Room number: Encümen Salonu

City: Denizli

ZIPCode: 20100

Country: TURKEY

Interested Bidders may reach to detailed notice from www.denizli.bel.tr, UN Development Business online and www.ilbank.gov.tr web-sites and obtain further information at the address below.

Address: Mr Mustafa Kaya

Denizli Belediyesi Bağbaşı Hizmet Binası, Kervansaray Mahallesi, Barbaros Bulvarı. No: 108, Floor: 1, Room number: 1

City: Denizli

ZIPCode: 20100

Country: TURKEY

Telephone: +90 258 266 24 21

Facsimile number: +90 258 266 11 95

Electronic mail address:mkava(S)denizli.bel.tr

This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Law on Public Procurement Contracts Law No 4735 of Republic of Turkey.

(295)

TRABZON-İHALE ASFALT PLENTİ SATIŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLAN

TRABZON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Trabzon Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ait Trabzon İli  Kutluğun Mevkinde bulunan kullanılmış ve halen kurulu Asfalt Plentinin satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre KDV hariç ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır) açık artırma usulü ile satılacaktır.

1- lhale 29 / 01/ 2013 Salı günü Belediyemiz Encümen Salonunda, ilan ve Şartnamede belirtilen saatte yapılacakur.İştirakçiler istenilen

belgelerle birlikte İhale  saatinde hazır bulunacaklardır.

2- thaleye katılabilme şartlan ve istenen belgeler

a) Gerçek Kişiler;

l)Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

2) Nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslı idare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,

4) ihaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

5) Geçici teminat makbuzu veya dekontu ile ihale dokümanının aldığına dair makbuz. (Geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun

geçerlilik tarihi süresiz olacaktır)

6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

7) idari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın  yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

b) Tüzel Kişiler;

1) Tebligat için Türkiyede adres beyanı,

2) Şirket ortaklarının isimlerine belirtir ticaret ve sicil gazetesi,

3) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,

4) ihaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

5) Geçici teminat makbuzu veya dekontu ile ihale dokümanını aldığına dair makbuz. (Geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun

geçerlilik tarihi süresiz olacaktır)

6) 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

7) idari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

3- 2886 Sayılı DİK nun ö.Maddesinin 2.Bendine göre bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye giremezler.

4- Istenen belgeler asıl, asıl değilse suretleri noter onaylı olacaktır.

İhaleye Çıkarılan Asfalt plentinin ;

Model Cinsi Durumu Muhammen Bedeli TL (KDV hariç) Geçici Teminat TL Saati

19% 1 Adet Kullanılmış Eski Asfalt Plenti ( 60 ton, mauel, kızgın yağlı) 1 Adet Bitüm Tankı (250 tonluk) 2 Adet Bitüm Tankı (40 tonluk) 1 Adet Fuel oil tankı (40 tonluk) Faal 22.000,00 660,00 15.00

5- iştirakçiler ihale konusu asfalt plentine bir bütün olarak teklif verecektir.

6- ihale ile ilgili şartname, Trabzon Belediyesi Teknik Hizmetler Birimleri Delikli taş Mevki Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri

Şefliğinde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 10,00-TL karşılığında temin edilebilir.

7- ihale üzerinde kalan istekli, kesinleşen ihale bedeli üzerinden tebliğ tarihinden  itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli ile karar D V ni

yatırıp makbuzların aslım idareye ibraz ederek teslim tesellüm tutanağını imzalamak suretiyle teslim alacaktır.

8- ihale üzerinde kalan istekli teslime kadar olan kanuni işlemleri yerine getirmezse, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre

işlem yapılacaktır.

9- İstekliler söz konusu asfalt plentini, mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli nezdinde görebilir.

10- Asfalt plentinin sökme ve yükleme işleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

11- ihaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

12- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

13- ita amirince onaylanan ihale karan onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden veya taahhütlü

posta ile tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün,kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 69.Maddesindeki durum söz konusu olursa aynı maddede belirtilen süre kadar süre uzatımı verilebilir.

15- Gazete ilan giderleri Kurumumuza aittir.

16- ihale ile ilgili postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

17- İhtilafların hal merci Trabzon Mahkemeleri ve İcra daireleri olup, ihtilaf halinde Belediyemiz Defter kayıt ve belgeleri geçerlidir.

18- Bu şartnamede belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun hükümleri geçerlidir.

İ İanen Duyurulur

(359)

KOCAELİ-İHALE PARKOMAT YERLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLAN

Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri

Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından Açık teklif Usulü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

uyarınca kiralama ihalesi yapılacaktır.

     1) İşin tanımı: Kocaeli İli İzmit İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Parkomatlı Açık Otopark

Yerlerinin Kiralanması İşi

2) İşin miktarı:

a) İnönü Caddesi (Alemdar Caddesi ile Yeni Hamam Sokak arası-500 metre/60 araçlık)

b) Şehabettin Bilgisu Caddesi (Cebesoy Sokak ile Mimar Sinan Sokak arası, Fethiye

Caddesi ile Pertev Paşa Sokak arası ve Yavuz Sokak ile Yemeniciler Sokak arası-350

metre/40 araçlık)

c) Leyla Atakan Caddesi (Hafız Selim Efendi Sokak ile Cengiz Topel Caddesi arası ve

Cumhuriyet Caddesi ile Belde Sokak arası-320 metre/40 araçlık)

d) Berk Sokak (Gazanfer Bilge Caddesi ile Hafız Binbaşı Sokak arası-135 metre/30

araçlık)

e) Atatürk Bulvarı (Gazanfer Bilge Caddesi ile Leyla Atakan Caddesi arası ve Leyla

Atakan Caddesi ile Sırakavaklar Sokak arası-730 metre/80 araçlık)

f) Hafız Binbaşı Sokak (Cengiz Topel Caddesi ile Hafız Selim Efendi Sokak arası-90

metre/15 araçlık)

g) Mimar Sinan Sokak (Şehabettin Bilgisu Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arası-90

metre/13 araçlık)

h) Fethiye Caddesi (Cumhuriyet Caddesi ile Şehabettin Bilgisu Caddesi arası-80 metre/12

araçlık)

i) Hafız Selim Efendi Sokak (Leyla Atakan Caddesi ile Hafız Binbaşı Sokak arası-iki

yönde-650 metre/44 araçlık) tır.

      3) işin Süresi: 01/03/2013 tarihinde başlayacak olup, 31/12/2016 tarihinde sona erecektir.

      4) İhale Usulü : 08.09.1983 Tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde

Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

      5) Doküman Satış Bedeli: 250,00-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)

      6) Muhammen Bedel: 1.150.000,00 – TL+KDV (Bir Milyon Yüz Elli Bin Türk Lirası)

      7) Geçici Teminat       : 34.500,00 – TL (Otuz Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası)

1) İstenecek Belgeler:

Gerçek kişilerden;

a) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Mevduat Katılım Bankalarından alınan

teminat mektupları süresiz olacaktır.)

b) Adres Beyanı,

c) Nüfus Kayıt Örneği,

d) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

e) İhale şartname bedeline

f) BELDE A.Ş ye borcu olmadığına ilişkin belge, (Belde A.Ş. Muhasebe

Müdürlüğünden alınacaktır.)

g) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname,

h) Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

i) İhaleye katılacak olan isteklilerin gerçek kişi olması halinde, ikametgah adresi

Kocaeli olacaktır.

2) Tüzel kişilerden;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi; (Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)

b) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya

ilişkin Noter tasdikli Vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Mevduat Katılım Bankalarından alınan

teminat mektupları süresiz olacaktır.)

e) Adres beyanı

f) İhale şartname bedeline ait makbuz,

g) BELDE A.Ş ye borcu olmadığına ilişkin belge, (Belde A.Ş. Muhasebe

Müdürlüğünden alınacaktır.)

h) Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

i) İhaleye katılacak olan isteklilerin tüzel kişi olması halinde Kocaeli İlinde faaliyet

gösteren Ticaret Odalarına veya Meslek Odalarına kayıtlı olmaları zorunludur.

J) İhaleye katılacak isteklilerin Faaliyet Belgeleri ve / veya Ticaret Sicil Gazetelerinde

belirtilen iştigal konulan arasında Otopark İşletmeciliği bulunması zorunludur.

8) Diğer Hususlar

a) İstekliler bu şartnamede belirtilen tüm bilgi ve belgelerin asıllarım veya noter tasdikli

suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 04/02/2013 Pazartesi günü,

saat 14:00a kadar, Belde A.Ş. Ticaret Müdürlüğü Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal

Bulvarı No: 40 İzmit – Kocaeli adresine ulaştırması şarttır.

b) Posta ile gönderilen tekliflerinde yine aynı saatte Belde A.Ş. Ticaret Müdürlüğü

adresine ulaşması gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihale de bulunması, pazarlık turlarına katılım

için zorunludur.

d) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 saydı Devlet İhale Kanununun

17nci maddesi gereğince ilan olunur.

(391)

SAMSUN-İHALE 2 KALEM G.MENKUL SATIŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

T.C.

CANİK BELEDİYESİ

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:  Canik Belediye Meclisinin 06.09.2012

tarih ve 15/50 sayılı, 04.10.2012 tarih ve 17/57 sayılı kararlan ile Belediye Encümenimize verdiği

yetki gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti

Belediyemize ait olan aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulmuştur.

Dosya No Ada/Parsel Alanı(m2) Hisse Durumu imar Durumu

1 8366,85 Tam ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, İlçesi, Devgeriş Köyü F36C03A3B Pafta ada, 13 nolu parsel.İmar Planında Konut ve imar yoluna isabet etmekte olup alana sahip olan arsa niteliğindeki

2 432,11 Tam ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 uygulama İmar Planlarında, Samsun İli, İlçesi, Yeni Mahalle, F36B23A-4D Pafta, ada, 9 Parsel imar Planında Ticaret alanı, Nizam dört(B-4) katlı imar durumu ile 432,1 1m2 alana sahip olan arsa niteliğindeki taşınmaz.

çizelge halinde belirtilen arsa niteliğindeki iki adet taşınmaz dosya sıra nolarına göre

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:  İhale Şartnamesi mesai

saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/

temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER / ADRES :  İhale, Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı

salonunda yapılacaktır /Adres: Belediyeevleri Mah.Girne Sokak No:56 Canik 55080 – SAMSUN

İHALE TARİHİ VE SAATİ: 23/01/2013 Çarşamba günü saat :14.00

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:

Dosya No Ada/ Parsel Alanı im ) Muhammen Bedel Geçici Teminat

1. 8366,85 794.850,75TL. 23.845,52TL.

2. 432,11 423.467,80TL. 12.704,03TL.

İstekliler ayrı ayrı olmak üzere her iki taşınmaz için de teminat yatırabilir ve ihalesine katılabilirler.

Geçici teminatlar 23/01/2013 Çarşamba günü saat : 13.00a kadar, yatırılmış olacaktır.

İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah Belgesi

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu

e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

f)İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

g)İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye

Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Belediye Evleri Mahallesi Girne Sokak No:56 Canik Sosyal

Tesisleri 55080 – SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile

de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş

olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Canik Belediye Başkanlığı

(230)

İSTANBUL-İHALE 2013/2829 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC.A.Ş.

2013 YILI İSTON TUZLA VE HADIMKÖY FABRİKALARININ İHTİYACI OLAN KATKI MADDELERİNİN (ÇELİK TEL) ALIMI

İhale kayıt numarası : 2013/2829

1- İdarenin

a) adresi : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No.108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

c) elektronik posta adresi (varsa) : iston@iston.com.tr

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem mal alımı

3- İhalenin

a) yapılacağı yer : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

b) telefon ve faks numarası : 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

c) tarihi ve saati : 29.01.2013- 13:30

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(278)

SİVAS-İHALE MUHT.GAYRİMENKUL SATIŞI T.C.ZİRAAT BANKASI 4 EYLÜL ŞUBESİ

Yorumlar Kapalı

ZİRAAT BANKASINDAN

PEŞİN VEYA VADELİ GAYRİMENKUL SATIŞI

Aşağıda tapu kayıtları, özellikleri, İhale tarihleri belirtilen gayrimenkuller Ziraat Bankası 4 Eylül Şubesinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Satışlar peşin veya vadeli olarak yapılacak olup vadeli satışlarda satış bedelinin en az %25i peşin olmak kaydıyla 120 aya kadar eşit

taksitlerle ödeme yapılması mümkündür. Şubemiz tarafından yapılacak gayrimenkul satış ihaleleri Genel Müdürlüğümüz tarafından

onaylandıktan sonra kesinleşecektir.

Satışlar kapalı zarfla teklif alınmak ve teklif sahipleri ile pazarlık ve açık artırma yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Belirtilen ihale

gününde satılmayan gayrimenkullerin satışına her ayın 1. ve 3. Perşembe günleri aynı saatte, aynı usulle yapılacak ihalelerle

gayrimenkulün satılmasına kadar devam edilecektir.

Gayrimenkul satışına ilişkin verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununa tabi olmayan Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

Satılacak gayrimenküller ve satış şartları hakkında Şubemizden şahsen veya^.6.2^T^.9P., no.lu telefon aracılığı ile bilgi alınabilir.

ZİRAAT BANKASI

4 Eylül Şubesi

TAKIP SIRA NO    İLİ    ADRESİ    ÖZELLİKLERİ    ADA    PARSEL    MAKTU TEMİNAT    İHALE TARİHİ/SAATİ    İLGİLİ SATIŞ KOMİSYONU

928    SİVAS    Merkez İlçesi, Ferhatbostan (Demircilerardı) Mahallesi, Sait Paşa Caddesi, 15. Sokak, (Yücekaya Apt.) No:l    58/344 arsa paylı, 200 m2 alanlı, bodrum kar 1 no.lu depo    267    19    2.100 TL    24.01.2013/ 15:00    4 EYLÜL ŞUBESİ

(288)

HATAY-İHALE TESİS İŞLETME İHALESİ T.MARAŞ BLD.BŞK.ÇEVRE BLD.KATI ATIK BERTARAF TES.YAP.İŞLETME

Yorumlar Kapalı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ VE ÇEVRE BELEDİYELER KATI ATIK

BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞPNDAN

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve

İşletme Birliğine ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel

kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların: ayıklanması, geri kazanılması, düzenli depolanması,

mevcut katı atık düzenli depolama sahasının işletmesi ve çevreye olası kirletici etkilerinin

ortadan kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. teknolojiler ile geri

dönüşümünün azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği

tümleşik bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların

yurt içi veya yurt dışından temini, yapımı, gerekli izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile

yap işlet modeline göre izin ve inşaat dönemi dahil toplam 20 yıl işletilerek, sözleşme

sonunda İdareye tam ve çalışır vaziyette devredilmesi işi İdare Encümenince 2886 sayılı

Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre

30/01/2013 Çarşamba günü saat 14:00te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen

Salonunda ihale edilecektir.

İhale Şartname ve Ekleri: td.000,00 (BinTürkLirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi

Hukuk İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Tarih: 30/01/2013 ÇARŞAMBA günü saat 14:00te

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı

teklif usulü.

Tahmin Edilen Bedel: fc50.000.000,00-(ElliMilyonTürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı: t.500.000,00-(BirMilyonBeşYüzBinTürkLirası)

İhaleye katılacak gerçek – tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar:

Gerçek Kişilerden:

3.1 Kanuni ikametghı olması,

3.2 Türkiyede tebligat için adres göstermesi.

3.3 Noter tasdikli imza sirküleri

3.4 İstekliler adına vekleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak

kimselerin vekletnameleri ile vekleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

Tüzel Kişilerden:

3.5 Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu

gösterir belge (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel

kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca

onaylanmış olması gerekir.)

3.6 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik

posta adresi.

3.7 Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel

kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C.

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.8 İstekliler adına vekleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak

kimselerin vekletnameleri ile vekleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel

kişilerin vekletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.).

3.9 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin

(3.5,3.6,3.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişimciler ihaleden sonra

birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı. Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşmeve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması

mecburiyeti vardır)

3.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak

Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi. (İhale Üzerinde

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları

İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla

imzalarlar.)

3.10.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli

imza beyannamesi: tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma

halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile

vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

Gerçek ve Tüzel Kişilerden:

3.11- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

3.12- İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

3.13- İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair vergi

dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

3.14- İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı.

3.15- Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını

satın almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm

taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir.

3.16- TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre

Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal

akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu

kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon

Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru

tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir.

Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

3.17- Yurtiçinde veya yurtdışında en az 100 ton/gün kapasiteli kompost, biyometanizasyon,

gazlaştırma, piroliz ve düzenli depolamadan enerji üretimi tesislerinden herhangi birini kurup

işlettiğini gösterir belgeleri sunmak,

3.18- Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin

yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin

ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder.Teklif içeriği

idari şartnamede belirtilmiştir.

3.19 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının ^50.000.000,00-

(ElliMilyonTürkLirası)nın%20,sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat

mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge verecektir.

Tekliflerin Verilmesi:Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 30/01/2013 günü saat

14:00a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre

Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına (

Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması

şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir

tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri

alınamaz. İLAN OLUNUR

(294)

İSTANBUL-İHALE 2013/648 İST.B.B.BŞK.İSTON BETON ELEMAN HAZIR BETON FABRİKA SAN.A.Ş.

Yorumlar Kapalı

İHALE İLANI

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI

SAN. VETİCA.Ş.

İSTON A.Ş TUZLA, HADIMKÖY VE BAYRAMPAŞA FABRİKALARININ İHTİYACI OLAN

KALIP YAĞI ALIMI

İhale kayıt numarası : 2013/648

1- İdarenin

a) adresi

b) telefon ve faks numarası

c) elektronik posta adresi (varsa)

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve

miktarı

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL

212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

iston@istoB.com.tr

4 kalem mal alımı

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

b) telefon ve faks numarası

c) tarihi ve saati

: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul

Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL

: 212 537 82 00 (6 Hat) – 537 82 07

: 17.01.2013-14:00

4- İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Teknik İşler Müdürlüğü

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İSTANBUL

adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.

Ayrıca ihaleye girecek firmalar teklif verecekleri mallar için 11.01.2013 günü saat 16:30a kadar İSTON

A.Ş. Küçükköy veya Tuzla Fabrikaları Kalite Kontrol Laboratuarına başvurarak numunelerini bırakmak

zorundadırlar.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

(288)

Older Entries Newer Entries