İZMİR-İHALE İŞYERİ KİRALAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

İLAN

Torbalı Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Belediyemize ait İnönü Mah. Aydın Cad. No: 51/E ve No:101 Ayrancılar

Torbalı/İzmir adresindeki 2 (İKİ) adet iş yerinin AYRI AYRI 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886

Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihale edilecektir.

1) Her bir işyerinin aylık muhammen kira bedeli 500,00 t/ olup, 3 (üç) yıllık bedel 500,00 TL X

36= 18.000,00 t- Her bir işyerinin Geçici teminat bedeli 540,00bdir.

2) İhale 12/03/2013 Salı günü Belediye Hizmet Binasında, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale saatleri: No: 51/E için 14:00, No: lOliçin 14:15tir.

3) İstekliler, ihale şartnamesini Belediye Gelir Şefliğinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz

olarak temin edebilirler.

4) İhaleye katılmak için gerekli belgeler: gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi

(bulunulan yıl), nüfus cüzdanı örneği, geçici teminat bedeli yatırdıklarına dair belge, adres beyanı,

tüzel kişiler için imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneği, oda kayıt belgesi, ihaleye katılım yetki

belgesi ve geçici teminat bedeli yatırdıklarına dair belge

5) İhaleye katılmak isteyenlerin 12/03/2013 Salı günü saat 13: 00e kadar ihaleye katılmak

için gerekli belgelerle birlikte encümenimize müracaatları ilan olunur.

(469)

İZMİR-İHALE 2013/20718.TIBBİ MLZ.ALIMI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yorumlar Kapalı

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

68 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks

numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet

adresi (varsa)

2013/20718

Güney Mah.1140/1 Sok.No:l 35100 YENİŞEHİR

KONAK/İZMİR

2324696969 – 2324572346

ssktepecikmalzeme@hotmail.com

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim

c) Teslim

yen

tarihleri

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı

bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

Hastanemiz Sarf Ayniyat Ambarı

İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına

müteakip yüklenici firma ilgili depodan depo

görevlilerinin belirleyeceği miktarda siparişi alarak

10 gün içinde ilk teslimatı yapacaktır.[ilk

teslimatta ayrıca sipariş verilmeyecek olup tüm

sorumluluk yüklenici firmaya aittir.JSözleşme imza

tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar peyderpey

alınacak mallar ilgili ambarın siparişinden itibaren

en geç 5 (beş) gün içerisinde teslim

edilecektir.YÜKLENİCİ, MALZEME FATURALARINI 1

ASIL 2 SURET OLARAK DÜZENLEYECEKTİR.

FATURALARIN ÜZERİNE HANGİ İHALEYE AİT

OLDUĞU VE ULUSAL BİLGİ BANKASINCA

ONAYLANMIŞ ÜRÜN KODU BELİRTİLECEKTİR.

(İHALE NO.SU YAZILACAK) SÖZLEŞMENİN

MALZEME LİSTESİNİN BULUNDUĞU

SAYFALARININ FOTOKOPİSİNE KALAN MİKTAR

BELİRTİLECEK. İMZA ATILIP KAŞELENECEK.3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Hastanemiz ihale Salonu

: 26.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret

ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin

taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci

olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya

belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki

belgeler ile tevsik edilir.a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve

teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İmalatçı olarak ihaleye katılan istekliler, teklif ettiği malı ürettiğine ilişkin

olarak, ilgili mevzuatı uyarınca, yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen tevsik

edici belgelerden (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalata Yeterlilik

Belgesi, Yerli Malı Belgesi, OEM sözleşmesi) her hangi birisini verecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İstekliler teklif edecekleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında kayıtlı oldukları ve Sağlık Bakanlığı tarafından ihale tarihi itibariyle

onaylı olduğunu gösteren belgeleri

2. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeleri

3. İstekliler tedarikçi ise tedarikçi olduğunu gösterir tedarikçi numarasını

4. İstekliler bayi ise bayi olduğunu gösterir bayi tanımlayıcı numarasını ihale

dosyasında sunacaklardır.

(İstekliler teklif ettikleri malzemelerin UBB KODLARINI AYRI BİR LİSTE

HALİNDE VE TEKLİF EDİLEN HER KALEME GÖRE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE

BELİRTİP İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR)

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- ) istekliler, teklif edilen malzemelerin belirlenen şartlara uygunluğunu teyit

etmek amaacıyla tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal

dokümanları veya fotokopilerini teklifle beraber vereceklerdir.

2- ) İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin birer adet numuneyi ihale saatine

kadar idareye teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep

edilmeyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan hertürlü tıbbi malzeme,tıbbi cihaz ve

kit alımı benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz Satın Alma Servisi

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(322)

İSTANBUL-İHALE KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜD. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

ORGANİZASYONU

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

2013 YILI ÇANAKKALE-GELİBOLU VE BİLECİK-SÖĞÜT KÜLTÜR GEZİLERİ

ORGANİZASYONU hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/23785

KAZLIÇESME MAH. ABAY CAD. 165 34020 ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

: 2124131166-2124131266

: maydin@zeytinburnu.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: ÇANAKKALE-GELİBOLU VE BİLECİK-SÖĞÜT

: İşe başlama tarihi 25.04.2013, işin bitiş tarihi 30.09.2013

: KAZLIÇEŞME MAH.ABAY CAD.NO:165 ZEYTİNBURNU

: 26.03.2013 – 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel

olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TURSAB A,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir

banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

e) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati—–…———… …………. jıuı6ı iiiui.il uullivi j jıı sunu iMiaııyusu vc^a cşucgcr ueıgeıen;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek

üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak

düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç

kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına

bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç

defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla

ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı

aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya

da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,

iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın

belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.Iş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının

veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir

tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç

önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-lş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin

% 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

OTOBÜLER ENAZ 2010 MODEL VE YUKARISI OLMAKLA BİRLİKTE TURİZMDE FAALİYET

GÖSTERECEK NİTELİKTE OLACAKTIR.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 14001, ISO 9001, Belgeleri

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kültür gezileri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZEYTİNBURNU

BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,

her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(317)

ANTALYA-İHALE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

12 KİŞİ İLE MALZEMESİZ TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/17780

.Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak No:26 MURATPAŞA /

ANTALYA

: 2422434569 – 2422434569

: antalya07@nvi.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

: EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Demre, Kaş,

: Elmalı, Korkuteli, Aksu, Kumluca, Alanya, Muratpaşa,

Gazipaşa ve Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlükleri

: İşe başlama tarihi 01.04.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak No:26 MURATPAŞA /

:ANTALYA

: 07.03.2013 -13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart

forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici firma çalıştırdığı her personele bayan personel için 1 bone, 2 iş önlüğü ve 2

pantolon; erkek personel için 2 iş önlüğü ve 2 pantolondan oluşan bir yazlık, bir kışlık olmak

üzere 2 takım kıyafet ve temizlik sırasında kullanılacak bir çift ayakkabıyı vermekle

yükümlüdür. Yüklenici firma idarenin temizlenmesinde kullanılmak üzere bir adet toz

kaldırmayan su filtreli elektrik süpürgesini işin başlama tarihinde hazır bulunduracak ve

elektrik süpürgesinin mülkiyeti, bakım ve onarım giderleri yüklenici firmaya ait olacak.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kamu ya da özel sektöre yapılan her türlü bina temizlik ve

ilaçlama hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü – Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak No:26 Muratpaşa /

ANTALYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(506)

AFYONKARAHİSAR-İHALE 2013/23408 14 KLM.BÜRO MALZEME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı


14 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ

14 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/23408

, Karaman Mahallesi Albay Reşat ÇIGILTEPE Cad 11 03100

: AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

: 2722142247-2722120968

: info@afyon.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİLGİ EVLERİNE TESLİM

EDİLECEKTİR.

: SÖZLŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 45 TAKVİM GÜNÜ

İÇERİSİNDE MALZEMELER MONTAJLI ŞEKİLDE TESLİM

EDİLECEKTİR.

. KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:l 1

: AFYONKARAHİSAR

: 12.03.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge

faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı

Belgesi,

d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve isteklinin teklif

edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,

e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas

eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu

mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen

ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek

suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca

düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- ALINACAK MALZEMELER MONTAJLI ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.

- ALINACAK MALZEMELER 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan Olunur.

(365)

SAMSUN-İHALE IŞIKLI REKLAM PANOSU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

SAMSUN BÜYÜKSEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, İstasyon

Mahallesi, Lise Caddesi ile İstiklal Caddesi kavşağında yeralan, ihale şartnamesine ekli krokisinde

işaretli alan, ışıklı reklam panosu konulmak üzere 3 yıllık kira dönemi içerisindeki her yıla ait

kiranın da peşinen ödenmesi koşuluyla 3 yıl müddetle, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.

2- Kira Bedeli 1 yıllık peşin olarak ödenecek olup, kiraya verilecek alanın Muhammen Yıllık Kirası

KDV Hariç 12.000,00.-TL.dir.

-Geçici Teminatı ise 360,00.-TL.dir.

3- İhalede Yarışma (Artırım) yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

4- Bahse Konu Taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri

dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

5- Söz konusu ihale 22/03/2013 cuma günü Saat:15.15te Büyükşehir Belediye Encümeni

Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile

yapılacaktır.

6- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A) İstekli gerçek kişi ise :

a) Nüfus Cüzdanı Sureti,

b) İkametgh Belgesi,

c) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

d) Vekleten katılıyorsa vekletname ile vekleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat,( 2886 Sayılı DİK da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği

olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise :

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette

olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter

onaylı vekletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,( 2886 Sayılı DİK 4 da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair

belge,

C) Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü

olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde

komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

Ancak; İstekliler İsterlerse ihale evraklarını ihale saati olan Saat:15.15e kadar sıra numaralı

makbuz karşılığında Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkalığına da verebileceklerdir. İhale evrakları

ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada

belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.15e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri

iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul

edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif

olarak kabul edileceği ilan olunur. * *; … _

(703)

SİVAS-İHALE SERPİNCİK MEVKİİ

Yorumlar Kapalı

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda pafta, ada, parsel numarası ve mevkisi yazılı gayrimenkul(Arsa)

Belediye Meclisinin 04/08/2011 tarih ve 201 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 12/02/2013 tarih ve 427 sayılı

kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel

üzerinden Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

İhalesi; 15 MART 2013 Cuma günü saat 16:00da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda

yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde temin edilir. İhaleye

girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize

bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a- İhale tarihine göre l(bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza

sirküleri,

c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim

belgesi,

d- İstekli gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi (TC no yazılı olacaktır.) ve ikametgah belgesi.

e-Tebligat adresinin, ikametgh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini

gösterir belgeyi,

f- Geçici Teminat bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

g-İslekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2012 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair

Ticaret ve Sanayii Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

h-îsteklilerin son iki yıla ait (2011-2012) vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergilerinin

tahakkuk fişleri ve ödeme makbuzlarının suretleri veya ilgili vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair

belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

ı-îsîekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair. teklif

verme gününden önce S.G.K.dan alınmış borcu yok belgesini ibraz etmek zorundadır.

TAPU YERİ: MEVKİ PAFTA ADA PARSEL M2. MUH.BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

Sivas/Merkez Serpincik İ37C05D 5032 1-20 10.016.00. 981.600.00TL. 29.450.00.TL.

(Toplam ada m2si)

AÇIKLAMA : 5032 ada da bulunan parsellerin numaraları ve alanları (m2) aşağıya çıkarılmıştır.

I.parsel(500.m2), 2.parsel(500.m2), 3.parsel (500.m2). 4.parsel (500.m2), 5.parsel (500.m2), ö.parsel (500.m2),

7.parsel (500.m2), 8.parsel (500.m2), 9.parsel (500.m2),lÖ.parsel (500.m2)(508.m2), 11.parsel (508.m2), 12.parsel

(500.m2), Ö.parsel (500.m2),14.parsel (500.m2), 15.parsel (500.m2), lö.parsel (500.m2),17.parsel (500.m2),

18.parsel (500.m2),19.parsel (500.m2), 20.parsel (500.m2)

İLAN OLUNUR.

(390)

AFYONKARAHİSAR-İHALE AYAKKABI KIŞLIK FOTİN ALIMI TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

t

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

7. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇELİK BURUNLU YAZLIK AYAKKABI VE ÇELİK BURUNLU KIŞLIK FOTİN alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/23723

. Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/l 03030

: AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

: 2722137621 – 2722141943

: tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

: TCDD 7. Bölge Malzeme Müd.AFYONKARAHİSAR

: İhale konusu malzemeler teknik şartnameye uygun olarak

sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla iki partide

ve toplam 20 gün içinde belirtilen teslim yerine teslim

edilecektir.

TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Salonu

: Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

: 14.03.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1/İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

(varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

t

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatiSicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

-7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD

7. BÖLGE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR VEZNESİ adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım

İhale Komisyon Başkanlığı- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutaçda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(266)

MALATYA-İHALE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMT İŞİ MLT.İNÖNÜ ÜNİV.DİŞ HEK.FAK.DEK

Yorumlar Kapalı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE BAĞLI BİRİMLERİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA

HİZMET İŞİ

Diş Hekimliği Fakültesi ve Bağlı Birimleri Temizlik ve İlaçlama Hizmet İşi hizmet alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/20861

1-İdarenin

Diş Hekimliği Fakültesi Elazığ Yolu 12. Km. 44280 – MALATYA

MERKEZ/MALATYA

4223410106-4223410108

dent@inonu.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Bağlı

Birimler/Malatya

İşe başlama tarihi 01.04.2013, işin bitiş tarihi 31.03.2014

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Malatya-Elazığ

Karayolu 10.Km/M ALATYA

21.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri.

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan

mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak

sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

(1) İhale konusu işin yapılabilmesi için gereken ve aşağıda belirtilen makine, teçhizat ve diğer

ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya

amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu

veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira

sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin

belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri. birkaçı veya tamamı tarafından

sağlanabilir.

1 Direksiyonlu. akülü temizlik aracı (küçük) ladet

2 Elektrik süpürgesi kuru tip (sanayi tipi) 8 adet

3 Su çekme ve emme makinesi (vakum) 1 adet

4 İlaçlama makinesi (Püskürtmeli 1-Pompalı 1) 2 adet

5 Temizlik kat arabası (katlı-kovalı-çöp poşetli) 10 adet

6 Çamaşır arabası ( Kirli çamaşırlar için) 1 adet

7 Çamaşır arabası ( Temiz çamaşırlar için ) 1 adet

(340)

ÇORUM-İHALE AĞAÇ ALIMI ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar Kapalı

AĞAÇ SATIN ALINACAKTIK

CORUM ItKI.F.DİVK BAŞKANLİĞİ

Ağaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 2013/21788

: Yeniyol Mahallesi (ia/i Caddesi No:2 19100 MerkezÇORUM

: 3642250810-1453 – 3642245805

: dhm(5 corum.bel.tr

: https://ekap.kik.gov.ir/EKAP/

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

: İhale konusu ağaçların 4825 adedi işe başlama tarihinden 15 mayısa

kadar idarenin belirlediği aralıklarda teslim edilecektir. 2.parti olan

4975 adedi 1 Ağustos -15 eylül arasında idarenin belirlediği

aralıklarda teslim edilecektir.

Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Malı.

: Gazi Cad. No:2 ÇORUM

: 22.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası

belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre

Ticaret vc veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret

Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstenııek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya

belgeler.

İhale Kayıt Numarası

1- İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

2- Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saatic) Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest

bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul

edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sieil Belgesi.

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli

Malı Belgesi.

d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise farım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve isteklinin

teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca

düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek

Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Malı. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Malı. Gazi

Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi. ayın adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(486)

Older Entries