ANKARA-GM.SATIŞ GAYRİMENKUL SATIŞI DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Yorumlar Kapalı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.S.

al ı.ı ^kı kik (J KETİM VE TİCARET 4 Ş gB

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN flU

İdaö^aş$TS,gi GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI a&üaş

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ)ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlar satış

(varlık satışı) yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale

edilecektir.

İHALE KONUSU VARLIK    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ    ŞARTNAME BEDELİ    SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 568 ada, 1 parseldeki 19.932,15 m yüzölçümlü taşınmaz.    100.000-TL    300-TL    05.03.2013 ve 14:00

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan Mahallesi, 571 ada, 1 parseldeki 46.669,90 m yüzölçümlü taşınmaz.    200.000-TL    300-TL    06.03.2013 ve 14:00

1- İhaleler Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde

ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplennm katılımıyla Açık Artırma usulü ile

sonuçl andırıl abilir.

2- Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla her iki

taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla

teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3- İhaleye katılmak için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi T.Halk

Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün

TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla

teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve Satışa Konu Taşınmazın ismi, İhale

Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak

olan gerçek kışı, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun veya üyeiermden birinin isminin de açıkça

belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan

bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

4- Satışa konu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak

hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ

Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir.

5- ADÜAŞ, ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri

çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununa tabı olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri iptal etmekte, yapıp yapmamakta veya dilediğine

yapmakta, gerektiğinde teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek

tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce

duyurulur.

6- İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.03.2010 tarih ve 2515 sayılı yazısı ile

ADÜAŞa verilen yetkiye ıstmaden gerçekleştirilmektedir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çukurambar Man. 1424 Cad. No:6 Giriş Kat Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks; (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

(259)

ESKİŞEHİR-İHALE KANTİN İHALESİ AV.ŞAHAP DEMİRER İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

AVUKAT ŞAHAP DEMİRER İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE İLANI

Tepebaşı Avukat Şahap Demirer ilkokulu Müdürlüğü Kantin ihale Komisyonundan aşağıda ismi,

yeri, tarihi ve geçici teminat bedeli yazılı olan okul kantini kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

1. İhale tarihi

2. ihale saati

3. İhale yeri

4. ihale Şartname Temin yeri

5. işin Adı

6. Aylık Kira Bedeli

7. Geçici Teminat Bedeli

06/11/2012

1030

Tepebaşı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Avukat Şahap Demirer İlkokulu Müdürlüğü

Avukat Şahap Demirer ilkokulu Kantin İşletmeciliği

1000 TL.

270 TL.

22/10/2012

Yakup DUMLU

Okul Müdürü

Funda YILDIZ

Ale Birliği Başkanı

(316)

İSTANBUL-İHALE 2012/149777

Yorumlar Kapalı

DÜZELTME İLANI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aşevinin 2013 Yılı İçin İlçemiz Sınırları içerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi Ailelere ve Cenaze evlerine

Dağıtılmak Üzere Yaş Sebze ve Meyve Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

:2012/149777

:Küçükbakkalköy

Ataşehir/İstanbul

:0216 570 50 00- 0 216 577 77 13

:www.atasehir.bel.tr

Mah.Kayışdağı Cad.

No:143

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik posta adresi

ç)[Ön ı-eleri a -///ö/e] dokümanının görülebileceği : www.atasehir.bel.tr

internet adresi

2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayışı

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

3- Düzeltilen madde

17/10/2012-220.9

Temaydın -18/10/2012

İlanda yer alan İhalenin İsmi; Aşevinin 2013 Yılı İçin

İlçemiz Sınırları içerisinde İkamet Eden İhtiyaç Sahibi

Ailelere ve Cenaze Evlerine Dağıtılacak Yemekte

Kullanılmak Üzere Yaş Sebze ve Meyve Alımı şeklinde

düzeltilmiştir.

V4 G>.^^

:.: S.

(225)