İSTANBUL-İHALE 2013/18235 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKAN DESTEK HİZMT.GRUP MD.MALİ İŞL.

Yorumlar Kapalı

FOTOKOPİ MAKİNELERİNİN ÇEKİM YAPILAN KOPYA SAYISINA GÖRE BAKIM ONARIM İŞİ

(PARÇA DAHİL) YAPTIRILACAKTIR.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞ

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1 c 1

İdaremize Ait Fotokopi Makinelerinin Çekim Yapılan Kopya Sayısına Göre Bakım Onarım İşi (Parça

Dahil) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1 -İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2013/18235

Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No:5 34410 Cağaloğlu

FATİH/İSTANBUL

2124024420 – 2125227157

idarivemaliisler@ivdb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik

Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve

Mali İşler Müdürlüğü İhale Salonu . Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet

Konağı Sokak No : 5 Fatih / İstanbul

İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve

Mali İşler Müdürlüğü İhale Salonu . Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Flükümet

Konağı Sokak No : 5 Fatih / İstanbul

12.03.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma

uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare taralından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edileeek işler:

4.4.1.

Her türlü fotokopi makinesi ve aksamlarının tamir ve bakım işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı İstanbul Vergi Dairesi

Başkanlığı Destek hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Salonu . Alemdar Mahallesi

¦

Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No : 5 Fatih / istanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari

¦ 

ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Salonu . Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No : 5 Fatih /

¦

istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir

iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(247)

İSTANBUL-İHALE 2012/157689 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKAN DESTEK HİZMT.GRUP MD.MALİ İŞL.

Yorumlar Kapalı

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERİN 2013 YILI (12 AYLIK) KOMPANZASYON SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Birimlerin 2013 Yılı (12 Aylık) Kompanzasyon Sistemleri Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/157689

1-İdarenin

a) Adresi : Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No:5 34410 Cağaloğlu – FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124024413 – 2125227157

c) Elektronik Posta Adresi : idarivemaliisler@ivdb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Başkanlığımıza bağlı hizmet binaları (Birim Fiyat Teklif Cetvelindedir)

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No: 5 Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 13.11.2012 – 10:00

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

D Elektrik İşleri / III.Grup

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı – Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü – İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı – Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü – İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 . Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(218)

İSTANBUL-İHALE 2012/154284 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKAN DESTEK HİZMT.GRUP MD.MALİ İŞL.

Yorumlar Kapalı

BAŞKANLIĞIMIZ MERKEZ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN 40 ADET

ASANSÖRÜN OCAK-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YEDEK PARÇA DAHİL, TAMİRİ VE EMNİYETLİ

BİR ŞEKİLDE FAAL HALDE BULUNDURULMASI İÇİN AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE

BAKIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Başkanlığımız merkez ve bağlı birimlerinde kullanılmakta olan 40 Adet asansörün Ocak-Aralık

2013 döneminde yedek parça dahil, tamiri ve emniyetli bir şekilde faal halde bulundurulması için aylık

periyotlar halinde bakımlarının yaptırılması işi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/154284

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

Alemdar Mah. Ankara Cad.

: Cağaloğlu – FATİH/İSTANBUL

: 2124024420 – 2125227157

: idarivemaliisler@ivdb.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Hükümet Konağı Sok. No:5 34410

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

İhalenin niteliği, türü ve miktanna ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Başkanlığımız Merkez ve Bağlı Birimlerin Hizmet Binaları

İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi

Hükümet Konağı Sokak No : 5 Fatih / İstanbul

02.11.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan

ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu

şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü makine ve aksamlarının tamir ve bakım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ye 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İstanbul Vergi

Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Alemdar Mahallesi

Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No : 5 Fatih / İstanbul adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup

Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Alemdar Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No :

5 Fatih / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif

verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(297)

İSTANBUL-İHALE 2012/136888 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKAN DESTEK HİZMT.GRUP MD.MALİ İŞL.

Yorumlar Kapalı

BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ HİZMET BİNASI ÇEŞİTLİ TADİLAT VE ONARIM İŞİ

YAPTIRILACAKTIR

TC

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Beyoğlu Vergi Dairesi Hizmet Binası Çeşitli Tadilat ve Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi

2012/136888

Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. No:5

34410 Cağaloğlu FATİH/İSTANBUL

2124024413 – 2125227157

idarivemaliisler@ivdb.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Meşrutiyet Cad. No: 289 Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı- İstanbul Vergi

Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü – İdari

ve Mali İşler Müdürlüğü- Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet

Konağı Sokak No: 5 Cağaloğlu Fatih- İSTANBUL

16.10.2012 – 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda

alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) Üst Yapı Bina İşleri/ III. Grup Bina İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Üniversitelerin İnşaat Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri Denk Sayılacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Maliye

Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Grup

Müdürlüğü – İdari ve Mali İşler Müdürlüğü- Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sokak No:

5 Cağaloğlu Fatih- İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı- İstanbul Vergi

Dairesi Başkanlığı- Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü – İdari ve Mali İşler Müdürlüğü- Alemdar

Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sokak No: 5 Cağaloğlu Fatih- İSTANBUL adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ((Altmış)) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(328)

İSTANBUL-GM.SATIŞ 2156 ADA 18 PARSEL ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yorumlar Kapalı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul Üsküdar İlçesi Cumhuriyet Malı. Zaferler Sok. No: 26,

Daire 10 Üsküdar / İSTANBUL adresindedir.

2 – Satışı yapılacak gayrimenkul Üsküdar Tapu Müdürlüğünün F22D22C4A pafta,

2156 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı 493,63. m2 arsa üzerinde yapılı 2 bodrum + zemin +

3 normal katlı binanın 2. normal katında 150/2400 arsa paylı 10 nolu bağımsız bölüm 90 m2

2+1 meskenden ( Daire )oluşmaktadır.

3- Açık artırma ile satışa çıkarılan bir adet gayrimenkule 155.000,00. TL.

( Yüzellibeşbin TL) rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin %7,5i nispetinde 11.625,00.

TL. teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak para, banka teminat mektubu. Hazine

Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham vc tahviller bu esham ve tahviller

teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile

değerlendirilerek kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün birinci satışı 16.10.2012 tarihinde saat 10.00.da açık artırma suretiyle

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü 54. NoIu Satış Komisyonu Başkanlığında

yapılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- Gayrimenkul teminatı satış saati olan 10.00dan 1 saat evvel saat 09.00a kadar

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılacak ve karşılığında alınacak Emanet

makbuzu, İhaleye katılacak olanın Nüfus Cüzdan fotokopisi vekaleten katılacakların noter

lastikli vekalet aslı ve tüzel kişiliklerde imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi aynı saate

(09.00) a kadar Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü 54. Nolıı Satış komisyonu

Başkanlığına ibraz edilecektir.

8- Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75ini

bulmadığı veya artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya

çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın

taahhüdü baki kalmak şartı ile satışın 7 gün daha uzatılarak 23.10.2012 tarihinde aynı

mahalde ve aynı saatde tekrar satışa çıkarılacağı ilan olunur.

Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları aşması gerekmektedir. Aksi

takdirde satış yapılmayacaktır.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve

adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususların dışında başkaca malumat isteyenler Ümraniye Vergi

Dairesi müdürlüğü İcra Satış Servisinden bilgi edinilebilir.

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü

Tel : 0216 61 1 22 96 / 6132

Fakx : 0216 611 22 83 /

(286)